Kritiek op manier belonen meer werk 3 Uitstel Europese 'top' Lente Kiesuwkado i T Meubelfabriek Sr Oisterwijk ieze krant od zij met ons' ijft op munten Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zonnig HET WEER Trouw rk en NCRV jen racisme Voorstel Van Ardenne zint Kamer niet (-»rval Londen: Wiegel prijst D'66 16 miljoen ïoor hou,li,,8: in7ake l misbruik erbijslag studenten' Bedrijf geeft personeel 560 netto Grote razzia's in Zuid-Afrika toonaangevend in eiken Trouw Compleet er aanbod vleestomaten Bezorg Trotrw een nieuwe abonnee Trouw R H S 38STE JAARGANG NR 10908 DINSDAG 25 MAART 1980 Enkele zonnige perioden en later op de dag mogelijk een bui Middagtempe- ratuur ongeveer tien graden. Tot matig toenemende zuidoosten wind. windkracht vier Morgen en overmorgen enige tijd regen, ook zonnige perioden Minimum temperatuur ongeveer vier graden en mid dagtemperatuur omstreeks elf graden. Morgen zon op: 6.27 zon onder: 19 02. maan op: 13.38 maan onder 04 26 Deze krant heeft een speciaal telefoon nummer voor mensen die zin hebben ineen abonnement:020-659388 LOSSE NUMMERS 65 CENT ilNA 2: UNA 3: reuk als het geten zintuig aid Porcelijn Be bres voor Éerne kamermuziek Ina 5: llementsrubriek PAGINA 7: Fouten van Carter breken Kennedy op PAGINA 8: De Kleine Krant PAGINA 9: Geding illegalen tegen Hoogovens PAGINA ECONOMIE: „Schatkist is dit jaar al vroeg leeg" PAGINA SPORT: Ausputzershow PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, feuille ton, puzzel, weeroverzicht, ra dio- en tv-programma's. HAAG (ANP) Het randschrift ,,God zij met ons" blijft op ns. rijksdaalders en tien-guldenstukken. Minister Van der Stee iciën) heeft dit de Tweede Kamer gisteren laten weten. keling van het uiterlijk van de Nederlandse munten moet volgens lier Stee geen aanknopingspunt zijn voor een parlementaire discus- fer de wenselijkheid Gods naam al of niet bij ons constitutioneel l te betrekken. |itwoord op schriftelijke vragen van PvdA-Kamerleden zegt de ^r dat de levensbeschouwelijke verscheidenheid van de Neder- bevolking hem geen aanleiding geeft te bevorderen dat het |chrift van de munten moet verdwijnen. ADVERTENTIE Van onze parlementsredactie DEN HAAG De manier waarop minister Van Aardenne (economische zaken) investerende bedrijven wil „belonen" voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid, zint de Tweede Kamer niet. Hoewel een Kamermeerderheid (CDA, PvdA) sympathiek staat tegenover een speciale arbeidsplaatsentoeslag in de wet investeringsrekening (WIR) stuit een concreet voorstel van de minister op ernstige kritiek. Twijfelen PvdA en CDA sterk aan de doelmatig heid. de WD de partij van de minister is falikant tegen. r. loonmaatregel (AFP, Reuter) In Londen I geldtransportauto gekaapt voor naar schatting 16 mil- tien aan goud en zilver werd I De bestuurder van de auto fegenomen en in een buiten- igelaten. De overval nam niet ■n een minuut in beslag. d overvallers bestond volgens m Yard uit zes man, geleid k man In politie-uniform. De Ier van de geldauto stopte hij dacht met een verkeers- te doen te hebben. Volgens p politie is de buit groter dan ide roemruchte „treinroof" i parlementsredactie LAG Het PvdA-Kamerlid nenade wil dat er een eind maakt aan misbruik van de jslag- en kinderaftrekrege- r studerende kinderen. Vol- Kamerlid wordt er soms gemaakt op driedubbele slag en kinderaftrek louter omdat een kind is inge- bij een universiteit, zonder >ok werkelijk studeert. nenade pleit ervoor om de ik afhankelijk te stellen van studieprestaties in de loop lesbetreffende jaar. Hij heeft schriftelijke vragen gesteld Dinlsters van onderwijs, van aken en van financiën. Overi- hij ook weten wanneer het itudiefinancieringsstelsel te- tan worden gezien. Van onze parlementsredactie CUYK Vice-premier Wiegel heeft D'66 gisteravond geprezen voor haar opstelling in het debat over de loon maatregel. Op een partij-bijeen komst in Cuyk noemde hij deze op stelling „veel constructiever" dan die van de PvdA. Volgens Wiegel kan de uitkomst van het debat daarom van „bredere bete kenis" zijn dan het ja-zeggen op de loonmaatregel en de extra ombui ging. „CDA en WD wisten elkaar te vinden. D'66 steunde uiteindelijk het kabinet en de PvdA beet in het zand", aldus Wiegel. De vice-premier zei altijd al te heb ben betoogd dat het kabinet bij het voeren van zijn beleid over de gren zen van de eigen coalitie moest heen zien. „Juist bij het uitzetten en verwe zenlijken van de hoofdlijnen van het beleid is dat bijzonder wenselijk." bud-staatssecretaris Brinkhorst (D'66) sprak gisteravond in Utrecht. „De verschillen tussen VVD en D'66 zijn op tal van terreinen te groot om binnen afzienbare tijd aan één libera le partij te denken", aldus Brink horst. De arbeidsplaatsentoeslag is de meest omstreden van alle bestaande en bedachte toeslagen voor de WIR. Deze wet. waarvoor miljarden gul dens beschikbaar zijn. wil de investe- ringslust van ondernemers aanwak keren. Onder het vorige kabinet was de wet tot „hervormingsvoorstel" ge doopt. niet in de laatste plaats omdat bedrijfsinvesteringen „gestuurd" zouden worden in de richting van nieuwe arbeidsplaatsen. Nieuwe banen Minister Van Aardenne heeft een VLISSINGEN (ANP) De directie van de Nederlandse stikstofmaat schappij (NSM) in Sluiskil (1150 werk nemers) heeft zijn werknemers voor dit Jaar een uitkering toegezegd van 560 gulden netto. Dit bedrag zuilen de werknemers in zeven termijnen, dus tachtig gulden per keer, in hun loon zakje vinden. De directie geeft de belastingvrije premie op de zeven feestdagen van 1980. FNV-districtsbestuurder W. Wau- mans zegt bijzonder Ingenomen te zijn met dit gebaar van de directie van NSM. Door toekenning van deze uitkering omzeilt de directie als eer ste de loonmaatregel op legale wijze, zegt hij. De premie van 560 gulden netto komt In feite neer op een prijs compensatie van 46,60 gulden per maand, terwijl minister Albeda maar 26 gulden bruto toestaat. „We denken dat de sociale onrust bij de andere bedrijven, waar de werkne mers nu met een financiële achter stand te kampen krijgen, toe zal ne men. We kunnen als vakbond niet anders zeggen, dat dit voor ons een bijzonder gunstige ontwikkeling be tekent in de strijd om de loonmaatre gel", aldus Waumans. JOHANNESBURG (AFP. Reuter) Bij een grootscheepse razzia in Johannesburg en de buitenwijken van deze stad zijn dit weekeinde meer dan 1400 personen gearresteerd. On geveer 2300 Zuidafrikaanse politie mensen waren bij de razzia's be trokken. Een woordvoerder van de politie be schreef de operatie, die 48 uur duur de, als een normale, periodieke con trole op de misdaad. De meeste gear resteerden (1150) waren zwarten, die zich in blanke stedelijke gebieden bevonden en daar volgens de Zuid afrikaanse wet niet thuishoren. Vol gens de politiewoordvoerder wils er tijdens de razzia's geen sprake van discriminatie. overheidspremle voorgesteld van tienduizend gulden per arbeids plaats. mits een investering van 750.000 gulden of meer tenminste vijf tien nieuwe arbeidsplaatsen oplevert. In een gedachtenwisseling met de mi nister vroegen PvdA en CDA zich gisteren af, of „het aantal arbeids plaatsen dat met één project samen hangt met een vrij hoge mate van betrouwbaarheid kan worden vastge steld en gecontroleerd", zoals Van Aardenne meende. De WD geloofde in het geheel niet in betrouwbaar heid. De liberale woordvoerder De Korte liet geen spaan heel van het voorstel, maar liet zijn partijgenoot (de minis ter) buiten schot: „De arbeidsplaat sentoeslag ls een bedenkelijk mis baksel van politieke krachten die vol strekt geen kaas hebben gegeten van het vak van ondernemen. Ik -kijk de minister er niet op aan, hij moet ook wat. maar in zijn hart zal hij stellig ook wel grote aarzelingen hebben." samenstelling van de Nehem (over heid, vakbeweging en werkgevers, maar Van Aardenne had er een hard hoofd in, dat hij die partijen weer bij elkaar zou krijgen. De Nehem was door hardnekkige conflicten tussen vakbeweging en werkgevers lamgelegd. De minister en een aanzienlijk deel van de Kamer bleek ook verschillend te denken over de vraag: welke secto ren verdienen te worden aangepakt: bedrijfstakken in moeilijkheden of Juist de kansrijke delen van het va derlandse bedrijfsleven? Van Aar denne voelde er in elk geval niet voor om de ene (sterke) bedrijfstak voor rang te geven boven de andere (zwak ke) bedrijfstak. Engwirda (D'66) waarschuwde dat Nederland enorm achter raakt bij andere landen als er zeer veel geld in kwijnende bedrijfs takken, bijvoorbeeld de scheeps bouw. wordt gestoken. President Anwar Sadat van Egypte (rechts) haalt de Iraanse ex-sjah Mohammed Reza Pahlevi van het vliegveld in Cairo. Sadat xei dat de sjah voorgoed in Egypte mag blijven. Meer nieuws op pag. 7. EG De Korte voorspelde bovendien, dat de toeslag geen genade zou vinden in de ogen van de Europese Commissie (hot dagelijks bestuur van de EG dat natiónale steunmaatregelen moet be oordelen). Ook het CDA („De minis ter moet er nog maar eens goed over nadenken.") betwijfelde, of Brussel akkoord zou gaan. Een weinig enthousiast onthaai kreeg Van Aardenne ook voor een zogehe ten structuurverbeteringstoeslag. Een bedrijf komt, in de opzet van de minister, in aanmerking voor zo'n WIR-premie als de gezonde structuur van het Nederlandse bedrijfsleven ge baat ls bij een zekere investering. „Doe het maar niet en wacht de resul taten van de Energie-toeslag (een toe slag die vorige week de goedkeuring van de Kamer kreeg red.) maar af." luidde het advies van PvdA-ziJde. Het CDA had nog geen definitief oordeel. „Maar onze verwachtingen zijn iets hoger gespannen," aldus CDA-woord- voerder De Vries. De WD was wede rom vierkant tegen. Nehem De Kamercommissie voor economi sche zaken sprak gisteren urenlang met de minister over diens sector nota. gewijd aan het gezondmaken of -houden van de bedrijfstakken (sec toren) in ons land. Van Aardenne moest daarbij fikse kritiek incasseren op zijn plan om de Nederlandse Her structureringsmaatschappij (Nehem) louter te bemannen met ambtenaren en onafhankelijke deskundigen, en niet langer met vertegenwoordigers van vakbeweging en werkgevers. De Kamer gaf de voorkeur aan de oude BRUSSEL (Reuter, AFP, AP) De Europese topconferentie die eind deze maand zou worden gehouden, is uigesteld op verzoek van Italië, dat weer eens met een regeringscrisis kampt. De ware reden voor het uitstel lijkt dechter de te verwachten botsing tussen Groot-Brittannië en Frankrijk over de Britse bijdrage aan de Europese begroting te zijn. De conferentie had op 31 maart en 1 april in Brussel moeten plaatshebben. Volgens diplomatieke kringen in Brussel ls de Italiaanse regerinssl- tuatie als excuus gebruikt voor het uitstel. De Britten zijn gisteren ak koord gegaan met het uitstel op voor waarde dat de Europese leiders voor eind april samenkomen. Alle negen landen moeten het nu eens worden over een nieuwe datum „en sommige van die landen hebben bepaald geen haast", werd in Brussel vernomen. Met sommige landen werd Frankrijk bedoeld, dat er weinig voor voelt Groot-Brittannié tegemoet te komen In zijn financiële wensen. De Britten willen ongeveer vier miljard gulden minder betalen. Frankrijk is daar fa likant tegen. gemakkelijker ls geworden Gisteravond laat werd bekend dat vandaag al na Intensief overleg een datum voor de nieuwe conferentie vastgesteld kan worden. Dit werd be kend na een speciale bijeenkomst van de permanente vertegenwoordi gers van de EG-landen in Brussel. ADVERTENTIE Compromis Naar verluidt bestaan er ln Neder land plannen om een bemiddelings poging te wagen tussen de Britten en de Fransen. Minister van der Klauw van buitenlandse zaken die gisteren een gesprek had met zijn Britse colle ga Lord Carrington, kreeg tijdens het onderhoud het bericht over het uit stel van de „top" te horen. Hij ont kende dat de problemen rondom de Britse bijdrage de reden is voor het uistel. „Mijn Britse collega was er ook nogal ontsteld van," zei Van der Klauw. Van der Klaauw vindt dat er zo snel mogelijk een nieuwe datum moet worden vastgesteld en een compro- mis moet worden gevonden voor de llf)Or flllfO (TPSCnPnr problemen die de Europese Gemeen- UU1 gcaciicpi schap ernstig bedreigen. „Wij kunnen als landen van de EG. als men ziet Zon, narcissen, zelfs wat hebbelijker temperaturen. Daar heb je natuurlijk het weerbericht voor, maar een béétje krant maakt daar meer van. Vandaar dat de lezer op pagina 2 even uitvoerig als veelzijdig wordt bepaald bij de theologie van het zonnige terras. 8CHOONREWOERD (ANP) De 87- jarige W.J. de Leeuw uit Schoonre- woerd is gisteren bij het oversteken vaneen weg ln zijn woonplaats door een personenauto geschept en ter plaats overleden. K redactie economie LAG De teelt van vleesto- n ons land is de afgelopen erk toegenomen. Twee Jaar srerd ongeveer 11.500 ton van laten aangevoerd, vorig jaar >n en voor dit jaar wordt een sterke uitbreiding van iktie verwacht. :t uit een brief van het ?ro- ip voor Groenten en Fruit in 'g tan ten behoeve van de con nog worden aangetekend, dat taten in het algemeen groot zijn Op veel bollenvelden is het nieuwe voorjaar duidelijk zichtbaar. De crocussen staan in volle bloei. welke rol politiek van Europa ver wacht wordt in de wereld, over deze zaak niet uiteenvallen. Ook Neder land zal een bijdrage moeten leveren om het probleem van de (te hoge) Britse bijdrage op te lossen", aldus Van der Klaauw Uniek Het uitstellen van de „top" ln Brussel is uniek in de historie van de EG. In Brussel wordt er rekening mee gehou den dat er helemaal geen topoverleg meer komt voor de geplande confe rentie op 12 en 13 Juni in Venetië Het eventueel vervallen van de bijeen komst komt de Britten buitengewoon slecht uit. Premier Thatcher had na Dublin, waar ze met lege handen van daan kwam. al om een vervroegde „top" gevraagd, liefst ln februari. De voorzitter van de EG-commissie, Roy Jenkins verklaarde gisteren dat een oplossing door het uitstel zeker niet Informatie gevraagd over afwijzen asiel homofiele Pool DEN HAAO (AN P) Verschillende fracties uit de Tweede Kamer willen dat staatssecretaris Haars (Justitie) terugkomt op haar beslissing de Pool Wladyslaw Rosyk niet toe te laten als vluchteling en hem ook geen ver blijfsvergunning te geven. De man zou hier politiek asiel hebben ge vraagd, omdat hij in Polen onder drukt en vervolgd is wegens zijn ho moseksualiteit. Dit blijkt uit schriftelijke vragen van de Kamerleden Beckers-De Bruijn (PPR). Kappeijne van de Coppelo (WD). Wessel-Tulnstra (D'66) en Van den Bergh (PvdAi Boetseerset (A) Authentiek Slavisch Boctseerklci mei vcrl in 3 kleuren en Uecdje (C) met fraai diermotief Ah onder legger ol NtHir de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouien hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren penseeltje Wordt zonder oven oven hard Schroevedraaiersel (B) Grote, kleine en kruiskopschroese draaier in een Handgreepje mét omslugmeehamek. voor extra gemak. Maak iemand abonnee op Trouw. het ochtendblad mei een over tuiging. I tl erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats Giro t w naam I w adres Ristcode en plaals Tel Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste heUuilperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze DA DB DD (aankruisen a u h l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 27^2 1000 PA Amsterdam )l hel 020-659388 (uitsluitend voor opgavenl Voor hezorginlormalic 020-913456 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1