ffers noodzakelijk financiële sfeer' Energiebus gaat voorlichting geven Strop van Holec valt nog mee De 'Agent' aan de Amsterdamse Herengracht crisispolitiek Ij de jaren dertig' Rem op consumptief krediet afgeschaft der Stee: Schatkist al vroeg leeg „jomische situatie niet vergelijkbaar a'bSunghemngTn h« Energiebesparing centraal in Borne Verlies ruim 24 miljoen jjpndst in jjid-Jemen j 'igesproken en vliegen Straatsburg Olielek bij Mexico dicht Minister vreest verdere inkrimping katoenindustrie Waarde export steeg 31 procent Vooruitzichten groentewinkels niet rooskleurig Veel minder drank verkocht 25 MAART 1980 FINANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET P 1 3 - R 19 - HS 1 1RDAM De Staat zal in 1980 alle beschikbare methoden moeten benutten om het iringstekort, zij het met zo min mogelijke schade voor de andere marktpartijen, te •ren. Schade voor de andere marktpartijen zal echter niet te vermijden zijn. Er zullen inanciële sfeer offers moeten worden gebracht in de termen van een tekort aan iringsmiddelen en een hoge rentestand. Dit zei minister Van der Stee van financiën ig in een toespraak, gehouden ter gelegenheid van de officiële opening van het vde Agentschap van het ministerie van financiën in Amsterdam. ter noemde het een bedenke- [hijnsel dat de rente- en af- ledragen op de begroting t jemen. Dit komt niet alleen hoge financieringstekorten k door de sterk opgelopen |de kapitaalmarkt. Beliepen de totale rentelasten van de Staat in 1974 nog 1,4 procent van het natio naal inkomen, binnen enkele jaren zal dit percentage verdubbeld zijn. Van het financieringstekort wordt dus steeds meer opgegeten door ren telasten. DAM Minister Van der Stee verzette zich in zijn n de beschuldiging, die vaak wordt gehoord, dat het een „crisispolitiek uit de jaren dertig" zou voeren. Hij J hiermee een onaanvaardbare vorm van demagogie aedreven. Iedereen, die zich ook maar enigszins in de ürtig heeft verdiept, weet dat toen zowel de feiten als w'id geheel anders waren dan nu. De aflossingen gaan ook een steeds groter beslag leggen op de financie ringsbehoefte. Eveneens in een per centage van het nationaal Inkomen, bedroegen de aflossingen in 1974 0,3 procent, in 1980 ruim 1 procent en zij zullen in 1984 vermoedelijk niet min- der dan 2,5 procent zijn. De conclusie kapitaalmarktberoep in steeds grote re mate plaatsvinden om uitgaven te financieren, die hun nut voorname lijk in het verleden hebben gehad. In zijn rede constateerde de minister, dat de schatkist dit Jaar al in de eerste maanden van het Jaar leeg raakte. De laatste jaren was dat ge woonlijk pas in de zomermaanden, het geval. Hij merkte op. dat de Staat dit jaar een recordbedrag moet aan trekken voor de dekking van het fi nancieringstekort, nu beland is op een punt, waar de grenzen van de financierbaarheid van het tekort in alle scherpte in zicht komen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de bronnen, waarop de Staat voor zijn permanente financiering een beroep kan doen, beperkt zijn. Niet alleen wat het aantal, maar ook wat de uitputtingsmogelijkheden be treft. Zo is de situatie op de kapitaal markt knellend geworden. Het is voorts niet meer mogelijk verder in te teren op het tegoed van het rijk bij De Nederlandsche Bank. Maximum aantal Vorig Jaar heeft de Staat het naar het oordeel van minister Van der Stee maximaal mogelijke aantal staatsle ningen geplaatst, namelijk acht. Daarmee werd in totaal vier miljard gulden aangetrokken. De opbrengst was in dat jaar twintig procent hoger dan in 1978 en meer dan zestig pro cent hoger dan in 1977. Een zo sterke expansie van het beroep op de open bare markt als het vorig Jaar, doordat er bovendien één lening meer was dan in 1978, lijkt dan ook voor 1980 niet zonder meer mogelijk. Een verruiming van de voorwaarden, bij voorbeeld in de vorm van een verkorting van looptijden, zal daar voor noodzakelijk zijn. Het feit dat tot dusverre dit jaar de openbare leningen van het particuliere be drijfsleven als min of meer mislukt moeten worden beschouwd, illu streert volgens de minister hoe knel lend de situatie op de kapitaalmarkt is geworden. Op de onderhandse markt wordt ook geld geleend door de Staat en de bedragen die hier worden opgenomen zijn sinds 1976 fors toegenomen. Ge zien het zeer grote tekort voor 1980 zal het niet uitgesloten zijn, dat in 1980 het beroep op de onderhandse kapitaalmarkt even groot zal zijn als dat op de openbare markt. ite helft van de jaren dertig van een sterke deflatoi- eokkeling. De economische jo scherp terug en er traden 69ienliJke loon- en prijsdalin- ?oDe huidige situatie is heel "p wereldeconomie wordt nu 74ikt door een sterke inflatie, "joortdurende daling van het lan£eiI zoals dat in de eerste de Jaren dertig het geval mvolstrekt 6een sprake. beleid is ook heel anders dan be minister wees ondermeer egrotingsbeleid, het wissel- ®Md en op het feit, dat er in de 87jtig volstrekt geen interna- rienwerking was. In de Ja- oJ werd als uitvloeisel van de 87 aangehangen klassiek-eco- opvattingen gestreefd naar 93t op de gewone dienst van Miidsbegroting. «indeel overheidsbeleid is meer gebaseerd op de tra- 94', evenwicht op de gewone «aar gericht op begrotingste- ,e verenigbaar zijn met de ^{schotten van de particulie re sector. Dit is een fundamenteel verschil met het beleid zoals dat in de jaren dertig werd gevoerd. Een ex pansief begrotingsbeleid, dat in de, jaren dertig gegeven de toenmalige omstandigheden Juist geweest zou zijn, is thans dan ook niet de passen de oplossing voor de vraag hoe meer werkgelegenheid geschapen kan wor den. Het gaat thans immers niet al leen om het niveau van de bestedin gen, maar vooral ook om de samen stelling ervan en om het beheersen, van de kosteninflatie. Ook het wisselkoersbeleid was in de jaren dertig geheel anders. Er vond in die tijd ook een internationale „af- schuifwedloop" plaats. Tal van lan den namen hun toevlucht tot han- delsbelemmerende maatregelen, de- vlezenreglementeringen en valutade preciaties (waardeverminderingen). Er zijn nu ook wel protectionistische tendenzen, maar deze vallen geheel in het niet bij wat er destijds gebeurde. Van een ineenstorting van de wereld handel is nu geen sprake. De conclu sie van dit alles is volgens Van der Stee duidelijk: de economische situa tie en het beleid van nu zijn niet vergelijkbaar met die van de jaren dertig. Twee speciaal daartoe ingerichte en bemande bussen zullen met ingang van de volgende maand door het land trekken om bedrijven, en instellingen voor te lichten op welke manieren energie kan worden bespaard. Foto boven: de energie-adviesbus. Foto onder: een kijkje in het interieur, waarin onder meer een computer staat. BORNE Op de Nationale Energiebeurs in Borne (O), die gisteren is geopend en die tot en met zondag duurt, heeft de Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland (SVEN) de energie-adviesbussen geïntroduceerd. Hiermee heeft deze organisatie voor een Europese primeur gezorgd. DEN HAAG (ANP) De beperking van het consumptief krediet (persoonli ke leningen, doorlopend krediet, afbetalingsleningen en*.), waartoe regering een jaar geleden was overgegaan omdat het publiek buitenspor veel ging lenen, is afgeschaft. De desbetreffende „conjunctuurbeschikking consumptief krediet 1979", d eind deze maand afloopt, zal voorlopig niet door een nieuwe beschikkli worden vervangen. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken med gedeeld. De economische vooruitzichten voor 1980 en het verloop van het consum tief krediet in de afgelopen twaalf maanden, geven thans weinig aanleldii tot vrees voor een buitensporige uitbreiding van de kredietverlening aan 1 consumenten. Mocht, tegen de verwachtingen in, toch een te sterke kredU uitbreiding optreden, dan komt er een nieuwe beschikking. Van onze redactie economie HENGELO Het Holec-concern (Heemaf, Hazemeyer, Smi Nijmegen en Reiss) heeft het afgelopen jaar een verlie geleden van 24,4 miljoen gulden. Deze strop valt nog mee aangaande het bestuur in december nog liet weten dat he verlies op ongeveer 30 miljoen gulden zou uitkomen. 9?{aNP) Berichten over een 2§'fie olievondst in Noord-Je- gisteren tegengesproken, in geleden meldde het Koe-' id ..Al Assian" dat in een de Zee grenzend gebied in len olie was opgespoord Franse oliemaatschappij hoeveelheid olie in het ge- geraamd op vijf miljard liter), de op drie na belang- levoorraad ter wereld. oliemaatschappij sprak de gisteren echter tegen. CFP geen opsporingsvergunning ïClf1 voor het gebied. Van een 7Slit is ons niets bekend," aldus g gédvoerder van CFP. AG (ANP) Vandaag zullen urders van landbouworgani- boeren van Schiphol naar *ïlirg vliegen, om in Straats- buitengewone vergadering 3e2|G-landbouwcommissie bij te er worden gedemonstreerd flereneisen kenbaar te maken jluropese parlement, dat deze landbouwvoorstellen van lese Commissie bespreekt, is reeds een bus vertrokken d-Nederland, met vijftig be ien van gewestelijke land- anisaties, eveneens richting urg. In totaal wil de EG- irorganisatie COPA zo'n end landbouwbestuurders t legen EG-landen laten over- aar Straatsburg. ledi-Arabië t extra produceren )EN (Reuter) Saoedi zal zijn olieproduktie er geval tot juni dit jaar, •M* aarschijnlijk ook gedu- de tweede helft van op het niveau houden 4 miljoen vaten (159 li er dag. Dit schrijft het' iebbende blad 'Middle ïconomic Survey'. o 3 co,6 rmale produktie van Sa- irabië is 8,5 miljoen va- y r dag, maar na de revolu- Iran, toen een schaarste lie dreigde te ontstaan, de produktie met een ril vaten per dag op ge- MEXICO STAD (AFP) De oliebron Ixtoc-1 in de Golf van Mexico waaruit sinds 3 Juni van het vorig jaar olie ontsnapte, is zondagnacht definitief bedwon gen. Dit heeft de Nationale Mexi caanse oliemaatschappij (PE- MEX) bekendgemaakt. In totaal Is een hoeveelheid van ongeveer 3,1 miljoen vaten olie weggevloeid die een tapijt met een oppervlakte van 100 bij 10 kilometer vormt. In de eerste maanden na het ongeluk stroomde dagelijks een hoeveel heid olie van 30.000 vaten uit de bron. Daarvan verdampte onge veer de helft. In augustus vorig jaar deed de bekende Ameri kaanse deskundige Red Adair enkele vergeefse pogingen om de bron te dichten. Dit is nu ge beurd met behulp van drie blok ken beton die respectievelijk op 2.705, 2.591 en 2.332 meter diepte in het boorgat werden aange bracht. De Mexicaanse regering heeft tot dusver geweigerd zich te ver plichten tot betaling van alle eventuele eisen van Amerikaan se zijde tot schadevergoeding. Mexicaanse specialisten hebben wel als hun mening te kennen gegeven dat een gebied van 400 vierkante kilometer in de Golf van Mexico schade van de ont snapte olie zal lijden. Grens bereikt Daarmee is dan wederom een grens bereikt, waarop de financieringsmo gelijkheden van het tekort zullen gaan stuiten. De derde grens, die de financierbaarheid van het. tekort ont moet, is het feit dat het tegoed van het Rijk bij de schatkist, het zoge naamde schatkistsaldo, na een halve- ring in 1979 verdere Intering prak tisch niet toelaat. Er blijft dan ook geen andere mogelijkheid over dan het liquiditeitstekort door een verde re vergroting van de plaatsing van schatkistpapier te financieren. Het feit, dat dit jaar de schatkist al in de eerste maanden leeg was, wijst er niet alleen op, dat de buffer, die het schatkistsaldo vormt voor het opvan gen van tegenvaller, sterk is ver zwakt, maar ook dat er geen alterna tief is voor het beperken van het tekort. De resterende buffer van het schatkistsaldo zal volledig nodig zijn, omdat vooral in het eerste halfjaar de uitgaven veel groter zijn dan de op brengsten van de belastingen en staatsleningen. Bij uitputting zal de Staat een beroep moeten doen op het financieringsarrangement met De Nederlandsche Bank, dat onlangs is bekendgemaakt. De SVEN gaat met deze adviesbus sen die tot dusverre alleen in Cana da rijden volgende maand op pad om het bedrijfsleven voorlichting en advies te geven op het gebied van de energiebesparing. Deze bussen wor den bemand met twee deskundigen op dit gebied, die daarbij de beschik king hebben over de modernste tech> nieken. Woordvoerder R. Quint van de SVEN merkte hierbij op, dat de SVEN met deze bussen waarvan de eerste vandaag in Den Haag officieel in ge bruik wordt gesteld door minister Van Aardenne de commerciële ad viesbureaus geen concurrentie wil aandoen. De opzet is de bedrijven aan te tonen dat het, alleen al uit economisch oogpunt, de moeite waard is meer accent te leggen op het besparen van energie. Als de bedrij ven daarvan overtuigd zijn, kunnen ze een commercieel bureau in de arm nemen, aldus de woordvoerder. Motiveren De SVEN geeft op de Nationale Ener giebeurs ook voorlichting over de noodzaak tot energiemanagement in bedrijven, bij overheidsorganen en instellingen. Dit management betreft een beleid, dat is gericht op het be sparen van energie. Dit hoeft niet alleen een kwestie van geld(besparing) te zijn. Het motive ren van het personeel zuiniger met energie om te springen, wordt zeker zo belangrijk geacht. Wil het energiebeleid slagen, dan is het volgens de SVEN een voorwaar de. dat een bedrijf of instelling een energiecoördinator aanstelt. Kringloop Het gewest Twente presenteert op de beurs de eerste kringloopwinkel. De opzet hiervan is het hergebruik van afval te stimuleren. De kringloopwin kel neemt oud ijzer, papier en glas in ontvangst Zuinige verwarmingsapparatuur en isolatie hebben op deze beurs even eens ruime aandacht. Zo is er een stand met huishoudelijke apparaten, die verhoudingsgewijs weinig energie verbruiken. Er is voorts gelegenheid te bekijken, hoe het staat met de mogelijkheden voor zonne- en windenergie. Ook de atoomindustrie is vertegenwoordigd, en wel door het Duitse bedrijf DWK dat in Ahaus (vlak bij de Nederlandse grens) een opslag voor radio-actieve brandstofelementen wil bouwen. Te gen dit plan is nogal wat oppositie. Ook Urenco, het bedrif dat zich toe legt op de produktie van verrijkt ura nium, staat op de beurs. Eveneens is ruimte gemaakt voor groeperingen die tegen kernenergie zijn, zoals de Actie Strohalm, Milieu defensie en de Kleine Aarde. De energiebeurs richt zich sterk op- het onderwijs. Voor de vele scholen die naar Bome komen, zijn speciale vragenlijsten, lesopdrachten en les brieven beschikbaar. DEN HAAG (ANP) - „Aan verdere Inkrimpingen in de katoen-, rayon- en linnenindustrie kan wellicht niet wor den ontkomen. Dat schrijft minister Van Aardenne (economische zaken) aan de Tweede Kamer in een notitie over de textielindustrie. Volgens V-an Aardenne is het aanpassingsproces in de katoen-, rayon- en linnenindustrie nog niet ten einde. Er is naar zijn mening in de naaste toekomst een aantal kostbare operaties nodig. Zo moeten machines verplaatst worden. Zowel binnen een fabriek als van de ene fabriek naar de andere. Dat vraagt ook om verbouwingen. We moeten er verder rekening mee hou den, meent de minister, dat overscha keling op een ander produktieproces geboden is. Hierbij gaat het om over schakeling van de massale seriepro ductie op het „variabele" bedrijfsty- pe met kleine of middelgrote series en een hoge kwaliteit. De KRL-industrie heeft de overheid steun gevraagd bij deze operaties. Oorzaak is de stagnerende of teruglo pende afzet. Die is het gevolg van goedkope importen: garens uit Tur- kijke en weefsels uit het Verre Oosten. Niettemin zit Holec diep in de rode cijfers, nadat het Jaar tevoren nog een winstje had opgeleverd van 4.2 miljoen gulden. De teruggang van het resultaat wordt in hoofdzaak toege schreven aan de teleurstellende gang van zaken in de electrotechnlek, waarvan het bedrijfsresultaat met 36,5 miljoen daalde naar 16,7 miljoen gulden negatief. Hiertegenover stond slechts een positief resultaat van 3,1 miljoen gulden uit de technische be geleiding en industriële activiteiten. De rekening bijzondere baten en las ten. die in 1978 nagenoeg in even wicht was, leverde in 1979 een nadelig saldo op van 12,4 miljoen gulden. Dit werd met name veroorzaakt door de toevoeging van 16,2 miljoen gulden aan de voorziening reorganisatie. Zoals eerder al bekend werd ge maakt, wordt een reorganisatie nood zakelijk geacht Dat zou ten koste gaan van ruim vierhonderd banen. De Invloed van de nieuwe deelnemin gen op het resultaat was nog beperkt. Het verlies van Reiss een bedrijf dat vorig Jaar werd gekocht kostte Holec echter 1,1 miljoen gulden. Het financiële beeld is als gevolg van de geschetste ontwikkeling er niet beter op geworden. De kaspositle liep terug tot 30 miljoen gulden en er ontstond een bankschuld van ruim 66 miljoen gulden. Voorts stegen de schulden op lange termijn van ruim 13 miljoen gulden tot bijna 66 miljoen gulden. Vandaar ook dat er financiële steun bij de overheid is aangevraagd. Wat het lopende Jaar betreft wordt opgemerkt, dat er nog steeds sprake zal zijn an een verliessltuatle, al zal het verlies kleiner zijn dan in het afgelopen jaar. FORD NEDERLAND: Over 1979 zal geen dividend worden betaald. Over 1978 werd 47 per aandeel van 100 uitgekeerd. VAN BERKEL: De winst is met een kwart gestegen tot ruim 9.5 (was ƒ7,7) miljoen, bij een omzet die elf procent hoger uitkwam. Het divi dend wordt verhoogd van 7 tot 8 per aandeel of, naar keuze, 2,40 con tant en 3,33 in aandelen uit de be lastingvrije agioreserve. IBB-Kondor: Winst over het afge lopen jaar ƒ666.878 (was 597.400). Het dividend wordt verhoogd tot 10 (was 8) procent. Voor dit jaar wordt een gelijkblijvend of iets beter resul taat verwacht. MEES Si HOPE: gaat een 12 pro cent obligatielening uitgeven van 150 miljoen. Daarop kan op 2 april worden ingeschreven. De koers van uitgifte zal uiterlijk maandag 31 maart „in het licht van de dan be staande omstandigheden" worden vastgesteld. HOLLANDSE BETON dividend 7 per aandeel, plus het recht van 30 oude aandelen op een nieuw van 20 De winst nam vorig jaar toe van 56,3 miljoen tot 57,1 miljoen. Jaar omzet: 2824 miljoen. CETECO: winst: 11,5 (1978: 18,1) Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het Agent schap van het ministerie van financiën aan de Herengracht 380 in Amsterdam kan het beste worden gekenschetst als een vooruitgeschoven post van dit ministerie in het fi nanciële centrum van ons land. Het is het apparaat, dat 'leningen aangaat voor de Staat en gedurende de loop tijd van deze leningen er het beheer over voert. In de aankondiging „De inschrijving staat open bij het Agentschap van het ministerie van financiën op dins dag 11 december 1979 van 9.00 tot 15.00 uur" ligt een belangrijk deel van de taak van het Agentschap opgeslo ten. De financieringsbehoefte van de overheid maakt een regelmatig be roep op de kapitaalmarkt nodig. In tegenstelling tot één d drie keer per Jaar in het begin van de jaren zeven tig. wordt tegenwoordig zeven acht keer per Jaar zo'n beroep gedaan door de inschrijving open te stellen op een staatslening. Tot een dertigtal Jaren geleden liet de Staat de leningen nog verzorgen door een consortium van banken. Uit kos tenoverwegingen werd echter beslo ten de leningen „in eigen beheer" te gaan uitgeven. Vanaf die tijd moest bij het Agentschap worden inge schreven. Een aantal dagen voor zo'n inschrij ving komen de leden van de zoge naamde Conversiecommissie, waarin ook de Agent zitting heeft, in het ministerie van financiën bijeen om de vooruitzichten voor een nieuwe staatslening te bespreken en over de voorwaarden te adviseren. De dag erna worden door de minister de gekozen voorwaarden bekendge maakt. Het prospectus wordt ge drukt en verspreid en advertenties worden geplaatst in de dagbladen. Meestal wordt voor de lening het ten dersysteem toegepast. Iedereen die wil inschrijven via zijn bank of com missionair moet bij dit systeem de koersen aangeven waarop en de be dragen waarvoor hij in de lening wil deelnemen. Inschrijving Aan het einde van de dag van in schrijving wordt bij het Agentschap bekeken voor welke bedrag er op de verschillende koersen is ingeschre ven. De Agent kan dan aan het minis terie adviseren waar moet worden afgekapt om aan de ene kant vol doende middelen binnen te halen en aan de andere kant de markt niet te verstoren. Uiteraard moet het Agentschap voor het advies aan de minister over goede informatie beschikken. Daarvoor is vereist dat het Agentschap de kapi taalmarkt, de geldbron waar ook vele anderen uit putten, nauwlettend volgt. Informatie wordt o.a. verkre gen van de Effectenbeurs en de Koopmansbeurs. De Staat voorziet In de behoefte aan financieringsmidde len bij voorkeur door het aangaan van leningen met een lange looptijd (gevestigde schuld) op de openbare of onderhandse markt. De gevestigde schuld, op beide markten aangetrok ken, beloopt momenteel ongeveer 65 miljard gulden. Op de openbare markt (de effecten beurs) vindt het uitgeven van staats leningen plaats. Daarnaast wordt le der Jaar ook een groot bedrag op de onderhandse markt geleend. Deze markt wordt gevormd door een web van telefoonlijnen dat geldgevers, geldnemers en bemiddelaars met el kaar verbindt Transacties tussen het Agentschap en geldgevers komen hier telefonisch tot stand, waarbij beide partijen zo gunstig mogelijk condities nastreven. Een groot ver schil met de openbare markt, waar de voorwaarden grotendeels vast liggen. Schatkistbiljetten Een derde mogelijkheid tenslotte voor de Staat om geld te lenen is de uitgifte van schatkistbiljetten. Dat zijn schuldbekentenissen met een looptijd van één tot vijf Jaar. De grote handelsbanken zijn hier de voor naamste afnemers. Vanwege de korte looptijd, wordt het ter onderschei ding van de gevestigde schuld de vlottende schuld genoemd. Zoals gezegd, houdt het Agentschap zich ook bezig met het beheer van de staatsschuld. Inschrijvers op een staatslening kunnen kiezen uit obli gaties (toonderstukken) of inschrij vingen op naam in de schuldregisters. Obligaties zijn er in soorten. De klas sieke met een couponblad (K-stuk- ken) of die in een moderner vorm. waarbij het „couponnetjes knippen" niet meer nodig is, de CF-stukken. Inschrijvers die geen obligaties wen sen krijgen een schuld op naam door inschrijving in de schuldregisters, die in 1948 zijn ingesteld. Van de totale gevestigde schuld staat thans ruim driekwart op naam Momenteel wor den ongeveer zeshonderd onderhand se leningen beheerd. In de schuldre gisters zijn zesduizend inschrijvingen opgenomen. Alle bewegingen binnen de schuld op naam koop, verkoop enz. worden door het Agentschap geregistreerd, zodat op de vervaldag rente en aflossing aan degene, die op dat moment gerechtigd is. kunnen worden betaald. miljoen. Dividend verlaagd van 2 naar 15 per aandeel van 100. On zet gestegen met 15 procent tot ruir 500 miljoen. NATIONALE NEDERLANDEN neemt het hele aandelenkapltat over van de Griekse Proodos Helleni Insurance and Reinsurance Compt ny, die in 1979 een bruto-premle-lnko men had van circa 23 miljoen. DEN HAAG (ANP) De waarde vai de export Ls in de maand januar gestagen met 31 procent, wijzen voor lopige gegevens uit. In januari 1981 werd voor 12,5 miljard gulden inge voerd. (Januari 1979: 9.5 miljard) er voor 12,6 miljard uitgevoerd (9,6 mil Jard). Het dekkingspercentage bedroeg 100 procent (101). De waarde van de In voer is in Januari 1980 gestegen met 32 procent, de waarde van de uitvoer met 31 procent Als de in- en uitvoer van aardolie en aardolieprodukten. schepen en vlieg tuigen, die aan sterke fluctuaties In prijs onderhevig zijn, niet worden meegeteld, dan bedroeg de stijging in Januari 1980 ten opzichte van dezelf de maand in 1979 bij de uitvoer 21 procent en 27 procent bij de invoer. Waardevermeerderingen bij de in voer, kwamen onder meer voor bij de aardolie en aardolieprodukten, orga nische en chemische produkten, plas tics, aardgas en zuivelprodukten. DEN HAAO (ANP) Volgens minis ter Braks (landbouw) en staatssecre taris Hazekamp (economische zaken) zijn de vooruitzichten voor de groen te- en fruitwinkels niet rooskleurig. In een notitie aan de weede Kamer schrijven zij dat het aantal groente zaken de laatste tien Jaar is vermin derd van 10.000 tot 6.700. Vooral de kleinere bedrijven draalen niet best In de notitie wordt er op gewezen dat de consumptie van groente en fruit in ons land stabiel is. Aardappelen wor den echter steeds minder gegeten: 105 kilo per persoon per Jaar in 1955, 60 kilo nu. DEN HAAG De omzet In alcoholhoudende dranken ls de afgelopen tien weken ge- daald met zo'n 20 tot 30 pro cent. De toch al benarde toe stand, waarin de Nederlandse slijters verkeren, wordt er op die manier niet beter op. „Hoewel de teruggang voor een deel terug te voeren is op gehamster van de consument, vlak voordat de ac cijnsverhoging op 1 januari inging, wordt er ook duidelijk minder ge kocht." Dit zei de heer HoolJ, vertegenwoordi ger van de Vereniging van Grootwin kelbedrijven in alcoholhoudende en - vrije dranken tijdens een vergadering van het Produktschap voor Oedlstil- leerd in Den Haag. HooiJ benadrukte andermaal de drin gende noodzaak van een minimum prijs voor Jenever. De slag om het marktaandeel van Jenever lijkt on derhand zulke abnormale vormen te hebben aangenomen In de slijterswe reld. dat de slijters zich zelf ten onder stunten. Jenever maakt 55 procent uit van alle slijtersverkopen, met vieux erbij zelfs 70 procent

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17