houd van het Bajkalmeer: nu of nooit 29r •WORD LID, 030 941041 jCNV^j Agenda 10.- Voordeel Enquête: CDA en WD verliezen zeven Kamerzetels Geheim beraad industrielanden A. ASSISTENT-CHEF MAGAZIJN B. ASSISTENT-CHEF MAGAZIJN gcDlfnm n 25 MAART 1980 TROUW/KWARTET H 15 pr Nijhoff •almeer is 25 miljoen Sfden ontstaan in een ld lopende daling dkost in Zuid-Sibe- leeft een grootste wa- van 1620 m, is 636 en gemiddeld 48 km inhoud van die ge watermassa is jclbaar groot, name- ö|uizend kubieke kilo ten vijfde van alle poorraden op aarde |Uppen van de polen egerekend) en ruim Ide van die in de et e| e zefordt gevoed met de neer- 3 wtn bosrijk gebied zo groot werjjk; dat water wordt aange- iak <Jmeer dan driehonderd be leren. De afvoer geschiedt ts één rivier, de ondiepe stroomt langs Irkoetsk en th met de Yenisei, die ten- oondt in de Noordelijke »e aan- en afvoer bedraagt t is weliswaar even veel als de Noordzee brengt, maar .lts een kwart procent van watermassa. „Verversing" tjkalmeer is dan ook theo- i na vierhonderd jaar vol le zomer wordt het water jervlakte niet warmer dan beneden 300 m diepte otq constante temperatuur graden. Bij deze lage tem- verlopen de zelf- rocessen zeer traag. erders een kostbaar maar ook bezit. Kostbaar door de buitengewone rijkdom aan plant- en diersoorten, waarvan drie kwart en demisch is, d.w.z. uitsluitend hier voorkomt. Kwetsbaar omdat het zelf reinigend vermogen gering is en ver versing nagenoeg ontbreekt. Twintig jaar geleden werd het Baj- kalgebled uitverkoren voor de groot scheepse ontwikkeling van houtver werkende industrieën. Sindsdien hebben Russische wetenschapsmen sen, schrijvers en Journalisten gewe zen op de onherstelbare schade die hierdoor kan worden berokkend. Die actievoerders hebben belangrijke re sultaten bereikt, maar toch zullen in de komende tijd nog ingrijpende maatregelen moeten worden geno men vóór het te laat is. Het Limnologisch Instituut van de Siberische afdeling van de Russische Akademie van Wetenschappen heeft sinds 1928 onderzoek verricht naar de biologische rijkdommen, later ook naar de gevolgen van de vervuiling en naar de mogelijkheden om haar een halt toe te roepen. Zoetwater-zeehond Tot dusverre zijn van het Bajkalmeer 1550 soorten dieren en 850 soorten planten bekend. Beroemd is de omul, systematisch nauw verwant aan fa milieleden in de Noordelijke IJszee. De Bajkal-omul is kort geleden bijna uitgestorven geweest; door een zorg vuldig nageleefde vangstbeperking heeft de soort zich hersteld en staat nu weer op de spijskaarten in de restaurants. Het meest spectaculair is de Bajkal- zeehond of nerpa. Onderzoek van huid- en darmparasieten (die heel specifiek zijn voor hun „gastheer") heeft geleerd dat de nerpa net als de omul in de Ijstijden uit noorde lijke zeeën in het Bajkalmeer moet zijn terechtgekomen. Hier heeft de nerpa zich aangepast aan het leven in het zoete water en aan de rotsachtige oevers. Hij heeft langere en steviger nagels aan de voorpoten dan zijn verwanten in de IJszee. Er leeft nu een populatie van 70.000 exemplareq, waarvan er jaarlijks enkele duizen den worden geschoten. Iedere waterlaag heeft zijn eigen be woners, net als in de oceanen. Dieper dan 500 m dringt geen licht meer door; daar leven vissen met kleine ogen en goed ontwikkelde zijlijnorga- nanen (drukmeters) en bijna pig- mentloze kleine kreeftachtigen met lange voelsprieten. Endemisme het voorkomen in een geografisch klein en scherp begrensd gebied op een schaal als in het Bajkalmeer komt zelden voor; het is slechts bekend van enkele ocea nische eilanden. De hoge ouderdom, de buitengewone diepte en andere eigenschappen van het meer zijn hiervoor verantwoordelijk. Fabrieken Zo is in de loop van 25 miljoen Jaar evolutie in het Bajkalmeer een vol strekt unieke en in evenwicht verke rende levensgemeenschap ontstaan. waarvan de mens op een tot voor kort bescheiden wijze deel is gaan uitmaken. Die rol is de laatste Jaren heel wat indringender geworden. In 1958 besloot Moskou tot vestiging van houtverwerkende industrie. In Zuid-Siberië bevindt zich immers de helft van de houtvoorraden in de Sowjet-Unle. Omdat voor de produk- tie van hoogwaardige celstof voor de kunstvezelindustrie zacht, dus mine ralen-arm, water is vereist, werd de zuidelijke oever van het meer voor de bouw van enkele fabriekscomplexen bestemd. Bijkomend voordeel was dat direct gebruik kon worden ge maakt van de Transsiberische spoor lijn. Een eerste gevolg van die plaatskeu ze was een extra lange aanvoerroute (van honderden kilometers) over het meer van de te verwerken boomstam men. Daarvan bleek aanvankelijk on geveer de helft voortijdig te zinken! Voor de afbraak van dit organische materiaal werd jaarlijks 250.000 ton zuurstof aan het water onttrokken. Later zijn stormbestendige vlotten voor het houttransport voorgeschre ven. Desondanks blijft van de 2 mil joen m' hout die Jaarlijks over het meer wordt vervoerd 70.000 ton orga nische stof in het water achter. Voor de produktle van een ton cellu lose ls 0,5 1 miljoen liter water nodig: bijna vijftig maal zo veel als voor de produktle van een ton staal. Een van de fabrieken op de zuidoever loost per etmaal bijna 250.000 m' wa ter. Ondanks het feit dat het een stelsel van zuiveringsinstallaties ls gepasseerd worden zó veel verontrei nigende en giftige stoffen in het Baj kalmeer gebracht dat in een steeds verder noordwaarts oprukkende beïnvloedingszone de gevolgen zicht baar zijn. De ontwikkeling van plankton-algen en van zoöplankton wordt daar ge remd, die van rottingsbacteriën gesti muleerd. Een groot aantal soorten wormen, weekdieren en vooral kreeft achtigen sterft er massaal. De samen stelling van het bloed van vissen geeft degeneratieverschijnselen te zien en de dieren zelf vertonen afwij kende gedragspatronen, zo melden de onderzoekers van het Limnolo gisch Instituut Het noordoostelljker gelegen indu striecomplex van Oelan-Oede loost op de Selenga-rlvier, die olieproduk- ten, sulfaten, chloriden en fenolen in het Bajkalmeer brengt. Een deel van het kult van de omul gaat daardoor verloren. De laatste tien jaren is ook een duidelijke vertraging geconsta teerd van lengtegroel en gewichtstoe name bij vissen en nerpa's. Het zijn symptomen die niet mogen worden genegeerd. Een langzame, on herstelbare ontregeling van het histo risch gegroeide evenwicht in het eco systeem van het Bajkalmeer is in volle gang. Maatregelen Daartoe geïnspireerd door de acties van wetenschapsmensen, schrijvers en Journalisten heeft de ministerraad van de Sowjet-Unle in 1969 en 1971 belangrijke besluiten over het tegen gaan van verontreiniging in het BaJ- kalgebied genomen. Maar de uitvoe ring ervan blijkt niet gemakkelijk omdat een vergroting van het pro- duktievolume van de industrie voor rang krijgt. Wel ls besloten geen nieuwe indu strieën aan het meer te bouwen. Ook zal de gehele Bajkal tot aan de top pen van de omringende bergen een wettelijke bescherming krijgen; tot dusverre gold die voor enkele oever- gedeelten, zoals het Barguzin-reser- vaat, waar de sabelmarter wordt be schermd. De onderzoekers van het Limnolo gisch Instituut hebben voor elk van de industrievestigingen op de meer- oever en aan de Selenga concrete voorstellen gedaan. ZIJ geven de voorkeur aan gesloten circulatie-sys temen, maar menen dat de oplossing ook kan worden gezocht in afvoer per pijpleiding van het (voorgezulverde) afvalwater naar de Angara beneden strooms van het meer en ln opslag van afvalstoffen in diepe aardlagen. Ook zullen de boomstammen over het meer op schepen en niet ln de vorm van vlotten moeten worden ver voerd. Partij en regering ln de Sowjet-Unle hebben de afgelopen Jaren veel aan dacht aan het vraagstuk besteed. In het komende vijfjarenplan zal een definitieve oplossing voor het Bajkal meer moeten worden ingebouwd. Voortgaande aftakeling van het unie ke ecosysteem leidt immers tot een situatie die nooit meer ongedaan kan worden gemaakt Dr. Peter Nijhoff ls directeur van de stichting Natuur en Milieu te '»-Gra- veland. Hij bracht onlangs een be zoek aan de Sowjet-Unle en stelde zich toen ook ter plaatse op de hoog te van de situatie van het Bajkal meer. Van een onzer verslaggevers HILVER8UM Als er nu veckjezin- gen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden, zou de huidige re geringscoalitie CDA-WD op zeventig zetels uitkomen en er dus zeven ver liezen. D'66 zou als grote winnaar uit de bus komen. De PvdA zou zes Ka merzetels verliezen. Dit blijkt uit een verkiezingsonder- zoek van het NIPO ln opdracht van het VAR A-radioprogramma „In de Roole Haan". Dertig procent van de 4200 ondervraagde Nederlanders zei niet te weten op welke lijst zij hun stem zou uitbrengen. Volgens het NIPO zou D'66 dertien Kamerzetels er bij krijgen. Het CDA zou een zetel verliezen, de WD zes. De Boerenpar tij zou evenals DS'70 de enige Kamer zetel verliezen. SOP en GPV behou den hun zetels, achtereenvolgens drie en één. De CPN wint een zetel, de PSP krijgt er twee zetels bij, aldus de uitkomst van het onderzoek. VERSAILLES (AP) Topambtena ren op economisch en energiegebied van de zeven belangrijkste industrie landen ter wereld hebben in Versail les tijdens het weekeinde achter ge sloten deuren gesproken over de ge volgen van de stijgende olieprijzen en van de onzekerheden ln de olieaan- voer op hun economieën. Emile van Lennep, de secretaris-generaal van de OESO, Organisatie voor Economi sche Samenwerking en Ontwikke ling, was de initiatiefnemer van de bijeenkomst. Deze werd door de voornaamste eco nomische adviseur van president Carter als „bijzonder interessant" ge kenschetst. Andere deelnemers be schreven de bijeenkomst als een goe de gelegenheid voor uitwisseling van ideeën. Deelnemende landen waren de VS, Engeland, Frankrijk, West- Dultsland, Italië, Canada en Japan. get op 'ANC immi worm 350 den en ister» 15.00 020- jden doui Ovei erar/t 0 k kela; elgra 020- BEKENDMAKING HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraad schap van Delfland maken bekend, dat met ingang van 26 maart 1980 gedurende een periode van 2 maanden ter secretarie van Delfland, Phoenixstraat 32 te Delft, tijdens kantooruren van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur en ter secretarie van de gemeenten geheel of gedeeltelijk gelegen binnen het gebied van het hoogheemraadschap ter inzage ligt het ontwerp van een besluit tot vaststelling van de Verordening verontreinigingsheffing Delfland 1981. Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het ontwerp indienen bij de verenigde vergadering van Delfland, Oude Delft 167 te Delft Delft. 21 maart 1980. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd, Mr A. P. VAN DEN BERGE, dijkgraaf. MR. J. T. VAN DER WAL, secretaris-rentmeester. i Of met smakelijke korting naar It toneel, cabaret filmhuis, ballet :oncert.'t Cultureel Jongeren Paspoort Iedereen onder de 26 jaar kan .ervan profiteren. Een héél jaar lang voor maar 6 gulden 50! in elke stad van Nederland. 'nde Informatie?; Vraag maar op je gemeentehuis. Of bel 033 - 51908. Opwekkingssamenkomsten Donderdagavond 27 maart in „De Haard", Da- guerrestraat 16, Den Haag. Aanvang 19.45 uur. Spreker: Ben Hoekendijk Inl: 070-230772, Comité Leven en Overvloed. Corduroy 5 pocket jeans. 100% katoen en makkelijk wasbaar. In 4 kleuren zwart, beige, bruin en groen, mt 116-170 (zonder riem) van 39.—voor Alleen deze week Grote Marktstraat 34. Den Haag - Rozemarijn 19-23, Leidschendam Haarlemmerstraat 115-117, Leiden Sleutels bijmaken!! Klaar tanwl|t U wacht) Voordeur- an autoaleutela. aiotan an beveiligingen voor deur en raam. Upe- W. P. Hartwijk Nieuwe Beestenmarkt 7-11 Lelden Tel. 071-126627 E - Loodgieters bedrijf J. H. VLIELAND voor al uw dakbedekkingen. 5 |aar garantie Tef. 071- 766652 Morsweg 208. Leiden *- VERKOOPSTER GEVRAAGD boven 18 jaar door Ten Ham luxe en huishoudelijke artikelen. Laan van Nieuw Oost Indië 94, tel. 070-850573. Den Haag. Loodgietersbedrijf J. H. VLIELAND voor al uw loodgieterswerk. Tel. 071-766652. Morsweg 208. Lelden Voor bloemrijke zaken en een goed stuk antiek INGANG VOOR BEIDE: Garden Centre Bloemendaal B.V. MOOGMADESEWEG. LEIDERDORP. 071 -410377 (Privé Parkeerplaats) Loodgietersbedrijf J. H. VLIELAND reparatie en schoonmaken van geisers. Tel. 071-766652. Morsweg Leiden 208, SAMEN OP DE GOEDE WEG Christelijk Nationaal Vakverbond Gereedschapsmachine* Mschlnsqsrasdschappen Verpakkingsmachines Intern- transporttnatallatlee Bakkartjmachlnas GEFRA B.V., gevestigd te 's-Gravenzande, is een uiterst moderne machinefabriek, waar gereedschapsmachines, machinegereedschappen, flessentransportkettingen, intern transportinstallaties en bakkerijmachines worden ontworpen en gefabriceerd. In verband met uitbreiding van de aktiviteiten in het magazijn o.a. het voorbereiden en verzendgereed maken van een toenemend aantal exportzendingen hebben wij in ons bedrijf 2 nieuwe funkties ingesteld t.w.: voor de afdeling ruw-materlalen magazijn. voor de afdeling expeditie, waaronder ressort de afd. inkomende en uitgaande zendingen alsmede de verpakkingsafdeling. In voornoemde funkties draagt de betreffende funktionaris de verantwoording voor de dagelijkse gang van zaken in genoemd magazijngedeelte, alwaar verschillende personeelsleden werkzaam zijn. Gegadigde zal moeten beschikken over gevoel voor organisatie en administratie en in staat moeten zijn leiding te geven aan een aantal medewerkers. Opleiding: L.T.S. en/of MAVO c.q. gelijkwaardige opleiding. In beide funkties wordt ervaring in een magazijn noodzakelijk geacht. In de funktie A. is tevens een goede materialenkennis vereist, terwijl in de funktie B. tevens ervaring noodzakelijk is in het verzorgen van inkomende en uitgaande goederen en het verpakken t.b.v. zeetransport. Uitvoerige schriftelijke sollicitaties, met vermelding van leeftijd, opleiding en ervaring, gelieve u te richten aan onze afdeling personeelszaken, postbus 38,2690 AA s-Gravenzande. DE COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, VERKEER EN VERVOER vergadert op woensdag 26 maart om 9.00 uur in het gebouw Javastraat 26 over om. de vol gende punten - 9.00 uur. Beantwoording brief van de secre taris van „Groenproject" over de begeleiding van schoolkinderen - Beantwoording brief van het bestuur van de buurtcommissie ...De Punt" over de her inrichting van de Deimanstraat - Beantwoording brief van de Vereniging van Eigenaars „Het Kleine Loo" over de aanleg van een tegelvoetpad - 9.45 uur. Uitbreiding beschermde stads gezichten - 10.15 uur. Reconstructie Groot Hertogin- nelaan/Valeriusstraat - 10.30 uur. Financiële steun voor de Stich ting Haagse Taxi-Telefooncentrale H.T.T. voor 1980 - 10.45 uur. Bespreking rapportage Ge meentewerken over verkeerslichteninstallatie Kneuterdijk/Lange Voorhout/Parkstraat - ±11.15 uur. Bespreking notitie „Laten we de voetganger lopen" van mevr. mr. M. Bur gers-Molendijk - 12.15 uur. Bespreking ontwerp-herinde- lingsptan voor een deel van het Schippers kwartier DE COMMISSIE VOOR JEUGD, SPORT EN RECREATIE vergadert op vrijdag 28 maart om 14.00 uur in het gebouw Javastraat 26 over o.a. de vol gende punten: - 14.15 uur. Nota Educatie, hoofdstuk IV §10 - 14.40 uur. Overzicht van de stand van uitvoering van het Beleidsprogramma 1978- 1982 - 14.50 uur. Beantwoording raadsadres Ambulant Jongerenwerk Scheveningen-Duin- dorp over het gebruik van voetbalvelden - 15.00 uur. Beantwoording brief van de heer H. L. Plokker over verzoek tot sluiting van een ingang van het gemeentelijk sportpark Houtrust aan de zijde van de Houtrustlaan - 15.10 uur. Beantwoording brief van de wijkvereniging Benoordenhout over bezwaren tegen uitbreiding en verdere ontsluiting van het sportterrein aan de Benoordenhoutseweg/ Thérèse Schwartzestraat - 15.20 uur. Beantwoording brief van de Werkgroep Kunststofbaan Laan van Poot over het rapport „Nacht over de Laan van Poot" - 15.30 uur. Beantwoording brieven van de heer L. C. Hafkenscheid over het woon- pand Vinkenlaan - 15.40 uur. Beantwoording brieven van mevr. M. Bos-Zoetmulder over voorzieningen op het Lijsterbesplein - 15.50 uur. Notitie m.b.t. stand van zaken „plan-van-aktie jongerenwerk" - 16.15 uur. Ontwerp-voorbereidingsbeslult voor enkele gedeelten van ,,De Uithof" - 16.40 uur. Partiële wijziging Verordening Investeringssubsidies Sport en Recreatie 1976 - 17.00 uur. Inrichting speel/groenvoorzie ningen Eemstraat - 17.10 uur. Herinrichting Newtonplein - 17.20 uur. Voortzetting subsidiëring Ver eniging „Wereldwinkel Den Haag" Indien u over een of meer agendapunten meer wilt weten, kunt u de volledige tekst van de te behandelen stukken Inzien In het Gemeen telijk Informatiecentrum aan de Groenmarkt (geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur - 16.00 uur). De stukken zijn bovendien tegen betaling van de kosten verkrijgbaar In het Stadhult, Burge meester De Monchypleln 14. bij de etdeling Interne Zaken, kamer 2023telefoon 62 41 21, toestel 2198. Desgewenst kunt u over het agendapunt hat woord voeren gedurende In principe ten hoog ste vijf minuten. U dient dit den direct vóór da aanvang van do vergadering kenbaar te maken aan de Secretaris van da Commissie of telefonisch uiterlijk 66n dag voor do ver gadering bij het secretariaat te melden (tele foon 624121 Cle. O.V.V. toestel 2765. Cie. J.S.R. toestol 2387). U krijgt hiertoe de gelegenheid In beginsel direct vóórdat het desbetreffende agendapunt door da voorzitter aan de orde wordt gestold.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15