'Olksuniversiteit heeft wind KieseenKk^KLSkvakantte. de zeilen, maar geld tekort 2 Nieuwe methode voor bepaling van vetgehalte Intelligent sparen anno1980. Met de Meesrente-rekening. 9 W grensgebied voelt bh verwaarloosd Bank Mees Hope nv Lt Weer 'ns wat anders: dineren op in Middeleeuws in Schotland. uwe studie taal- en ratuurwetenschap KLM uleren op EG-niveau' Sn Ui Directeur zoek na ontdekken fraude in bouw Uitvinding Landbouwhogeschool Wageningen DAG 25 MAART 1980 EBDmiTiHI'l TROUW/KWARTET P 11 RHS 13 ADVERTENTIE TERDAM (ANP) „Steeds meer volwassenen grijpen tegenwoordig de kans aan om vijs, dat ze vroeger vaak niet konden volgen, te krijgen. Niet alleen blijkt deze groep en erg leergierig te zijn, ook wordt hen de mogelijkheid geboden hun kennis op allerlei I op te vijzelen. Werken in deeltijd, vervroegd uittreden en mogelijk educatief verlof bn door velen met beide handen aangegrepen om een studie te gaan volgen." r" Ijen van de tien gevallen is dit udie waarbij het behalen van jloma voorop staat, Dus kiest iak voor een cursus aan een i vele volksuniversiteiten die d kent. Naar mate de behoefte soort onderwijs groter blijkt ook die volksuniversiteit belangrijker. Deze moet inha- het behoeftepatroon en zeker iterlopen". lirecteur Bruggeman van de damse Volksuniversiteit, de in ons land is het overduide- ;t de Volksuniversiteit anno et dezelfde kan zijn als die van oen deze in Amsterdam werd ht. „Het doel is nog precies ie", aldus Bruggeman, „allen willen gelegenheid geven tot ling en verdieping van hun ie ontwikkeling. Maar die uit- en verdieping is tegenwoor- anders dan vroeger. Werden gintijd aan de volksuniversi- :elfde vakken gedoceerd als de échte universiteit, tegen komt men er naar toe voor •1 ander soort onderwijs. De ijvoorbeeld zijn een enorme in ons programma. Meer dan ;end mensen volgen in Am- een cursus in één van de 25 |e talen die worden gedoceerd, ik korte cursusjes over actue- erpen en niet te vergeten de teitscursussen blijken enorm inlanders ftnsen willen best, aldus Brug- |„maar het is natuurlijk wel de pg dat ze ook volledig aan hun komen". Zo zou er volgens i duidelijke behoefte zijn in Jdam althans aan voorberei- Éursussen voor mensen die een Ig bij het dag- of avondonder- pn volgen. „Opfriscursussen of tsactivitéiten" zouden die dan Iten. Een ook niet uit te vlakken groep is die van de buitenlanders, die veelvul dig gebruik maken van de mogelijk heid om Nederlands te leren aan de volksuniversiteit. Tot nu toe kunnen alleen Engels, Frans. Spaans en Ivriet sprekende buitenlanders terecht. Bruggeman en met hem het be stuur van de volksuniversiteit zag dit graag meer uitgebreid. Bovendien zouden de cursussen volgens hem méér moeten omvatten dan uitslui tend de taal: onderricht op het gebied van geschiedenis en staatsinrichting zou als aanvulling wenselijk zijn. En daarnaast zouden er in de zomer maanden korte cursussen voor bui tenlanders die hier met vakantie zijn in andere landen al lang ingevoerd moeten komen. Amsterdam „Maar zoals overal komt ook bij dit enthousiasme een probleem om de hoek kijken", aldus Bruggeman. „In Amsterdam kampt men met een enorm ruimtegebrek. Al sinds Jaar en dag is de Volksuniversitetit hier op gesplitst in vijftien gebouwen, waar de cursussen worden gegeven. Eén centraal gebouw zou hieraan op slag een einde maken. Toen de Stichting Het Westindisch Huis de volksuniver siteit dan ook aanbood het gerestau reerde Westindisch Huis dat op 1 ja nuari 1981 klaar is te huren, was het bestuur onmiddellijk enthousiast. Alleen de financiën zorgen voor nogal wat problemen. Inmiddels zijn ge sprekken gaande met de gemeente, die gevraagd wordt om naast de subsidie die jaarlijks gegeven wordt voor de salarissen van de administra tieve krachten het jaarlijkse ex ploitatietekort van 179.800 gulden over een periode van vijf jaar te dek ken. Iets naders daarover is nog niet bekend aldus Bruggeman. Cursusgeld In een brief aan de gemeente stelt het rfv" it bestuurders, commissarissen jningin van Gelderland en sel, en de regeringspresident Duitse Schleeberger, hebben I aangedrongen in een gesprek nclo^derlandse en Duitse parle- lërs. Zij maakten er tijdens prek geen geheim van dat het se parlement het grensgebied _Jteel verwaarloost lek wacht bij voorbeeld met >p impulsen voor de uitbrei- in de werkgelegenheid, want trre van rooskleurig. Tot over- £n ramp zal de bevolking in dit ïog relatief sterk groeien, de e jaren. ji dringend maatregelen nodig p verbetering van het verbin- f, bij voorbeeld door de aan- snelwegen. Jaarlijks over- In zo'n 20 miljoen auto's de als lig ervaren grensovergangen ebied. Pet worden nagegaan of het oor doortrekking van het :n ^fanaal naar Duitsland, in- 30 jaar oud, nog zin heeft. De ntariërs hebben beloofd de rg wil volgend jaar beginnen IC larschap is bepaald niet het ïroep waarvoor de studie op- e andere mogelijkheden lig- de sectoren welzijnswerk, on- Jcclferzorgingsstructuur. onder achterstandsgroepen, cultu- en, waaronder het biblio- !zen. de media, communicatie matisering. lie wordt opgezet volgens de Ideeën voor het hoger onder- n eerste fase met een eenjari- edeuse en een driejarige doc- udie, waarna een tweede fase n of tweejarige opleidingen. )ost-doctorale opleidingen be- elk geval die tot wetenschap- nderzoeker en die voor eerste lesbevoegdheid in twee vak- lerlands en Engels. eschoolraad in Tilburg heeft week het voorstel tot inrich- n de nieuwe studiedriehtlng leurd Het voorstel gaat nu nister Pais, met wie al afspra- gemaakt over, onder meer de bestuur van de volksuniversiteit dat een verhoging van de cursusgelden niet ter sprake kan komen. Brugge man: „Een vergroting van de cursus opbrengsten moet hoofdzakelijk ko men uit vergroting van het aantal cursisten en die kunnen pas geplaatst worden als er meer ruimte is. Boven dien zou een verhoging niet stroken met het grondbeginsel van de volks universiteit dat alle cursusprijzen mi nimaal moet worden gehouden om waarlijk voor de gehele bevolking toegankelijk te blijven. „Onderzoek leerde bovendien dat een verhoging ons uit de markt zou prij zen en met ons alle andere volks universiteiten omdat andere instel lingen, dankzij een hogere subsidie, onder hun kostprijs werken terwijl ben de bestuurders van Gelderland, Overijssel, en de Duitse grensstreek aangekondigd een permanent overle gorgaan te vormen, om de ontwikke lingen in hun gebied te begeleiden. Afgelopen week werd besloten tot een grensoverschrijdend programma, dat het regionale beleid in het gebied Aken, Maastricht moet intensiveren. Minister van Economische zaken Van Aardenne sprak hierover met zijn col lega van de staat Noordrijn-Westfa- len, en met de staatssecretaris van economische zaken van de Bondsre publiek Otto Schlecht, in Aken. De bedoeling van het programma is gezamenlijke maatregelen te nemen ter bevordering van de economische ontwikkeling. Ook moet vermeden worden dat aan de ene kant van de grens belangrijker investeringsprik kels worden aangeboden dan aan de andere kant. Het programma omvat Nederlands Limburg, de stad van het district Aken, Düren, Euskirchen en Heins- berg. Het is de bedoeling dat het programma zich ook gaat uitstrek- Jen o van de grensregio „mee te ken tot de Belgische provincies Luik c r naar Brussel. Intussen heb- en Limburg. I mc f ,Ch ay< IRG (ANP) Als alles goed gaat kunnen op 1 septem- B1 de eerste 75 studenten aan de katholieke hogeschool burg een voor ons land nieuwe studierichting volgen: in literatuurwetenschap. financiële kant van de zaak. De stu die komt niet in het academisch sta tuur voor en zal experimenteel zijn. Op zijn vroegst kan over vijf jaar de levensvatbaarheid ervan beoordeeld worden. Het voorstel is opgesteld door prof. dr. H. Pinkster, hoogleraar latijnse taalkunde aan de universiteit van Amsterdam. Hij werkte daartoe sa men met twee commissies van des kundigen uit het hele land. Die voor taalwetenschap werd geleid door prof. dr. S. C. Dik van de universiteit van Amsterdam. Prof. dr. W. F. M. Bronzwaer van de katholieke univer siteit in Nijmegen was voorzitter van de commissie voor literatuurweten schap. Het is de bedoeling, dat het aantal eerstejaars voor de nieuwe studie richting geleidelijk groeit tot 150 stu denten per Jaar. Dan zullen er onge veer veertig medewerkers zijn voor onderwijs en onderzoek. Onder hen zijn dan zeven hoogleraren, aldus het voorstel. Brandt woont herdenking bij in Rotterdam Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De Duitse ex-bondskanselier en Nobel prijswinnaar Willy Brandt zal op 14 mei in Rotterdam de her denking bijwonen van het bombardement dat in 1940 op de Maasstad werd uitgevoerd. Brandt.zal samen met burge meester Van der Louw het woord voeren op een herden kingsbijeenkomst in de Doelen in Rotterdam. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers van andere steden die in de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombar deerd zijn, aanwezig zijn: o.a. Coventry, Warschau, Gdynia, Gdansk, Keulen en Dresden. Willy Brandt heeft zich in de jaren dertig tegen de opkomst van Hitier verzet. Gedurende de oorlogsjaren woonde hij in Zweden. Na de oorlog is hij burgemeester Van Berlijn en bondskanselier geweest. Thans is hij voorzitter van de Duitse socialistische partij de SPD. onze cursussen kostendekkend moe ten zijn", aldus Bruggeman. „WIJ hoeven niet aan onze cursisten te verdienen", zegt de directeur. „Wanneer de cursussen heel duur zouden worden zou het karakter, openheid en zonder drempelvrees, verloren kunnen gaan en dat is iets dat ten alle tijde vermeden moet worden." Van een onzer verslaggevers LEIDEN De politie is nog steeds niet op het spoor van de directeur van het Leidse aannemingsbedrijf Lemy, de 38-jarige J.v.L., die mogelijk de sleutelfiguur is ln een gisteren ont dekte miljoenenfraude in de bouw. Sinds gisteren is hij niet thuis en de politie acht de kans groot, dat hij er vandoor is. De ontdekking werd gedaan tijdens een bliksemactie van politie, de fisca le recherche en het sociaal fonds bouwnijverheid in enkele tientallen bouw- en bestratingsbedrijven in Zuid-Holland en Brabant. De huis zoekingen werden onder meer ver richt in Leiden. Warmond, Lisse, Schiedam, Rotterdam, Noordwijk, Roosendaal en Zevenbergen. Bij een van de bedrijven, de Leidse bouwonderneming Lemy, bleek de af gelopen jaren voor tien miljoen gul den aan valse facturen in de adminis tratie opgenomen te zijn. Eind vorig jaar al kwam bij een con trole van een aantal onderaannemers in de regio Leiden, aan het licht dat zij veel werkzaamheden uitbesteed den aan andere bedrijven. Deze laat ste ondernemingen droegen in de re gen de verschuldigde belastingen niet af. Hierin werd aanleiding gezien speciale teams te vormen van politie, fiscale recherche en het sociaal fonds bouwnijverheid. Pas in de komende dagen zal duide lijk worden wie betrokken is bij de fraude en om hoeveel het gaat. Wel is bekend dat een groot aantal van de doorzochte bedrijven op enigerlei wij ze verbonden is bij de Leidse onder neming. Wordt u bij het krieken van de lente ook zo onrustig? Doe dan 'ns wat anders. Vlieg naar Glasgow. Of naar een andere stad in Europa waar niemand ooit aan denkt Gewoon omdat er meer te doen is dan u dacht Wat? Dat komt u snel te weten als u de speciale 'weer 'ns wat anders' folder van de KLM haalt Uw reis bureau heeft 'm voor u. Reizen naar de B a in de folder genoemde steden vindt u in het pro- IH Ha III/*rit gramma van. ANWB en Metro. I IIUI9 III UC lULIIli Van een onzer verslaggevers WAGENINGEN Op de Landbouw Hogeschool te Wageningen is voor de bepaling van het vetgehalte bij mensen een methode uitgevonden, waarvoor naar verwachting ook in medische kringen belangstelling zal bestaan, ook in het buitenland. De „patiënt" wordt hierbij in een hermetisch afgesloten cylinder geplaatst en moet vervolgens drie seconden de adem inhou den. Om het vetgehalte nauwkeurig vast te stellen, zijn niet meer dan tien seconden nodig. Bij de vakgroep Voeding van de Landbouwhogeschool waar ing. B. L. Gundlach de nieuwe methode heeft ontwikkeld, bestaat de indruk dat deze aanmerkelijk beter zal voldoen dan de tot nog toe gevolgde methode van onderdompeling in een badkuip met water, die door veel mensen nog al als vervelend wordt ervaren. Al sinds het begin van de twintigste eeuw zijn onderzoekers in de weer om een betrouwbare en tegelijk snelle manier te vinden voor de bepaling van het vetgehalte. Voor artsen en voedingsdeskundigen is informatie over het vetgehalte onmisbaar om bepaalde ziekten op het spoor te ko men, zoals zwaarlijvigheid of onder voeding. Nauwgezette bepaling van het vetgehalte heeft tevens betekenis met het oog op een juiste dosering ADVERTENTIE 'EPPINGEN (ANP) Drie regionale vertegenwoordi- ;wee uit Nederland en één uit West-Duitsland vinden dat uropese Parlement initiatieven moet nemen om te men dat het grensgebied Gelderland-Overijssel en een lte van Duitsland, economisch in het slop raakt. •WJS VSJtafi-WlEVMtSJI 7A0S3" gftft£N6N£3RM9f Intelligent sparen. Dat is: hoge rente, en toch veel vrijheid. Ruime mogelijkheden om direct over Uw geld te beschikken. Daarom hebben de rekenmeesters van Bank Mees Hope de Meesrente-rekening gecreëerd. Hoge rente. Het percentage wordt maande lijks vooraf vast gesteld. In april 1980 bedraagt het 9/4%, (was in maart 8^%). Een uiterst florissante rente, die éénmaal per jaar wordt bijgeschreven. Hoge vriie opname. U kunt elke maand tot f3.000,- opnemen. In de dure decembermaand zelfs tot f6.000,-. Dertiende maand? Jawel. Méér geld opnemen? Zoals U wilt. Maar dan geldt een opzegtermijn van 24 maanden. Anders betaalt U 2% opnamekosten over het bedrag boven de vrije opname. Onroerend goed. Geld nodig voorde aanschaf van onroerend goed? Uw Meesrente- rekening is er goed voor. Zonder opzegtermijn, zonder opnamekosten. Loop binnen of bel op. Wij informeren U gaarne persoonlijk over de Meesrente-rekening. Ook over de mogelijkheid om thuis te sparen - gewoon via Uw postgiro- of bankrekening. De Meesrente-rekening. Wjj durven elke vergelijking aan. Alblasscrdum 01859 - 26 05. 23 44/Amsterdam. Herengracht 020 - 52 72 33 2. 52 73 36 2, Adam Builcnvcldcri 42 98 60 Arnhem 085 - 45 55 41 Delft 015 -14 09 81 Dordrecht 078 14 10 77 Eindhoven 040 44 41 55s Gravcnhagc 070 92 40 31 Groningen. Oude Botcringcstraal 050 -13 99 22, De Wijcrt 25 07 00/Haarlem 023 - 31 59 50/Haren 050 34 5645/Heerlen 045 7117 10 Rotterdam. Coolsingcl 010 -63 22 90. Bcijerlandsclaan 19 27 II, 's-Gravendi|kwal 36 36 00/Schiedam 010 34 02 22 Usqucrt 05950 - 29 09/ Utrecht 030 31 78 24/ Vlaardingcn 010 34 02 22/Zaltbommel 04180 - 37 52/Zeist 03404 16 20 4 van narcose-middelen bij operaties. Indirect is het vetgehalte af te lelden uit het soortelijk gewicht van het lichaam. Daarbij moeten gewicht en volume gemeten worden. Wegen gaat snel. correct en probleemloos. Moei lijker wordt het om het volume vast te Stellen. Tot nu toe gebeurt dat door toepassing van de Wet van Archime des. Volgens deze Griekse natuur kundige (287-212 voor Christus) on dervindt een in een vloeistof onderge dompeld lichaam een opwaartse kracht, gelijk aan het gewicht van het verdrongen lichaam. Met deze metho de van onderdompelen in badpak heeft de vakgroep Voeding aan de Landbouwhogeschool ruime erva ring. Voor grootscheepse bevolkings onderzoeken is de methode echter t< tijdrovend. Bovendien is zij noga vervelend. Voor bejaarde mensen zieken en baby's kan me er moellijl mee uit de voeten. Maar ook zijn e anderen, die er moeite mee hebben ei het gewoon niet durven. Boyle Gundlach, een uitvinder van natun vond er iets anders op. daarbij ondet meer samenwerkend met enige med sche faculteiten. Hij maakt gebrul van twee ruimtes: een grote cylinde waarin zich de betreffende persoo bevindt, en een kleine, zogenaamd referentiekamer Beide ruimtes kui nen tegelijk van de buitenlucht wo den afgesloten via twee gekoppelc zuigers. Om enkele factoren uit t schakelen die het Juiste beeld kunne verstoren onder meer het flet pompeffect, temperatuurverhoglm gevolg van het indrukken der zuigei is een kunstgreep toegepast. Beid ruimtes worden met schuimplast gevuld, waardoor de warmte van c lucht constant blijft. Gundlach hee de Wet van Boyle. genoemd naar et Engels fysicus uit de zeventienc eeuw. toegepast, die zegt dat dn. maal volume gelijk blijft mits de ter peratuur niet verandert. Het meten van het vetgehalte is v< gens de Wagenlngse methode es merkelijk minder onaangenaam d volgens de tot heden gevolgde meth de. Tenzij misschien voor mensen, c aan claustrofobie lijden, mensen d die niet in afgesloten ruimten kunn' verblijven Eenmaal in de cllind vervaardigd van vijftien milime- dik plexiglas en omringd dc schuimplastic. gaat de deur namel: hermetisch achter hen dicht. Zoc de zuigers zijn ingedrukt, wordt t drukverschil tussen beide ruimt door een gevoelige mlcro-manome! gemeten en door een penrecorder 1 papier weergegeven. Gedurende d seconden moeten de mensen in capsule de adem inhouden en n tien seconden is alles achter de r De metingen van beide methodes z vergeleken en de overeenkomst bleken zeer goed. De landbouwhogeschool heeft Inti sen octrooi aangevraagd voor Gui iachs uitvinding. Misschien zal plethysmograaf, zoals de apparati wordt genoemd, over enige tijd tot standaarduitrusting van de ziek huizen gaan behoren. Ook voor dieren zou de uitvind belangrijk kunnen zijn. denkt me: Wageningen. 's Werelds best bet de dompteur zou waarschijnlijk 1 ln staat zijn een dier drie minutet adem te laten inhouden. Noodzi lijk is dat bij dieren ook met. zo 1 Wageningen weten. Dat drie minu de adem inhouden, geeft een nog preciezer resultaat, maar voor die zou dat niet nodig zijn. Wel moet apparatuur uiteraard aangepast w den. Pluimvee- en veevoedertnsti ten hebben al interesse gptoond. de Europese Gemeenschap best; een sterke behoefte aan objectieve snelle bepaling van het vetgeha van slachtdieren om daarmee kwaliteit en de prijs van het vli vast te stellen Met de onderdomj lingsmethode is daar niet aan voldoen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13