Iedere vrouw van elf raad ik deGrijp-5aan... Rabobank Uit brieven van lezers L Personalia Gevangenisstraf geëiil tegen 'platenpiraten'ij Het jaar van Harrisburg Fietsersbond wil bijfietsstroken doorgetrokken lijn Drie mannen voor gerechtshof ien Kamerleden willen beperking invoer Chileense appelen Bij de bank noemen we haar het sproetenmeisje. Een zeer zelfstandig spaar- meisje, mogen we wel zeggen. Ze komt met haar moeder op de bank. Ziet de folder "Grijp-5 sparen" in het rek en zegt tegen haar moeder: dat wil ik ook, want volgens mij krijg je daar iets extra's mee. Nou dat is dan ook zo: Ten eerste al een hogere rente dan normaal. En dan na 5 jaar nog eens 5% extra premie over alles wat je gespaard hebt! Toen ze buiten kwam riep ze deftig tegen het eerste de beste vriendinnetje: iedere vrouw van elf raad ik de Grijp-5 aan! Bank voor rentegevoelige elfen. DINSDAG 25 MAART 1980 TROUW/KWARTET Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korle reacties op in deze krant gelezen berichten artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wi| helaas niet corresponde ren Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859.1000 AW Amsterdam. B<| pubhkatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. Open School (slot) Bondgenoot (2) Naar aanleiding van de brief van H. D W Boven willen wij als deelneem sters van Open School onze ervarin gen duidelijk maken Proefprojekt Open School was. zoals het woord al zegt. een proef, waarin gerust fouten mochten zitten en die we. door er mee te werken, hebben kunnen verbete ren. Alle experimenten zijn duur. Dit hoeft niet te betekenen, dat ieder experiment „weggegooid geld" is. Wij menen, dat het zinvol geweest is deze proefprojecten op te zetten, om de volgende redenen: Onderlinge contacten met ande ren. samen studeren, samen leren praten, luisteren e.d. vinden wij erg belangrijk. Door het uitdiepen van een thema leer Je meer. dan wanneer je in Je eentje uit een of ander boek gaat studeren Door de omgang met elkaar werk Je aan je zelf kennis en leer je meer begrip voor anderen op te brengen. Als zeer waardevol ervaren we het feit dat Je als groep mensen elkaar nodig kunt en móg hebben. Zeer belangrijk is ook dat de vroe gere gezinssituatie vaak bepalend was voor het al of niet volgen van onderwijs. (In deze situatie is de laat ste jaren wel veel verandering geko men). Juist voor mensen die vroeger, door wat voor omstandigheden dan ook. geen gelegenheid voor scholing/ onderwijs hadden, is de Open School een uitstekende mogelijkheid tot ont plooiing. Wij vragen ons af: waarom zouden mensen die behoefte hebben aan scholing en vorming de kans niet mogen krijgen om op eigen niveau, wijze en eigen tempo aan de slag te gaan. Deelneemsters van de Open School groep Dlnteloord (N.Br.) Lievense (2) In het verhaal over de plannen van ir. L. W. Lievense voor het Markermeer schrijft Haro Hielkema: „Als de plan nen van ir. Lievense worden uitge voerd. hoeven we ons in geen eeuwig heid meer ongerust te maken over de gruwelijke stijging van de energie prijzen. is de vraag waar we energie vandaan halen niet meer aan de orde. enz." Nu moet men nieuwe ideeën niet direct met een heleboel „Ja maar's" tegemoet treden, maar men moet toch minstens met de tenen op de grond blijven staan bij de beoorde ling ervan. Windturbines ontwikke len en de plaatsing ervan bestuderen is in Nederland al jaren aan de gang. Wat meer actie zou geen kwaad kun nen. maar het is geen nieuw element. Het nieuwe is dat de mechanische energie die de windturbines leveren, met behulp van pompen wordt opge slagen in een kunstmatig waterreser voir om tijdens de piekuren van het stroomverbruik met behulp van wa terturbines en generatoren water om te zetten in elektrische energie. Dit gaat natuurlijk wel met energiever lies gepaard, ik schat dat ongeveerd dertig procent van de energie hierbij verloren gaat. Door de bestaande elektrische centrales buiten de pieku ren zwaarder te belasten en tijdens de piekuren te ontlasten, kan worden bereikt dat uitbreiding van de centra le-capaciteit uitgesteld kan worden. Het zou meer voor de hand liggen te trachten meer verbruik naar de nacht te verschuiven; daar is nog nooit aan gebracht. De secretaris van de landelijke basis beweging. Chris Smitskamp zet (Trouw. 19 maart) de nieuwe voorzit ter van de hervormde synode, domi nee C. B. Roos. al meteen in de kapi talistische verdachtenbank. Smits kamp veronderstelt namelijk, dat Roos een kerk voorzit, die niet anders kan dan de bestaande verhoudingen in onze samenleving ideologisch te ondersteunen en rechtvaardigen. Weinig kans voor de heer Roos dus. Ik vraag me af in hoeverre een basis beweging met een destructieve bena dering niet eerder zichzelf opblaast (in de dubbele betekenis van het woord) dan volgens eigen zeggen te breken met de negatieve functie van de (hervormde) kerk. Waarom niet samen, basisbeweging en de progres sieve krachten in de kerken, zoeken naar betere structuren in de samenle ving en naar nieuwe vormen van kerk-zijn? De basisbeweging laat wat dit betreft vele positieve drijfveren en ideeën zien, waar de heer Roos zich terecht in verheugt. Groningen Gerrit Groeneveld Giscard en PLO (4) Wij zijn erg blij met de brief van de heer P. A. Meijer uit Sassenheim, Trouw 15 maart '80. Wij zijn het er volkomen mee eens. Zulke brieven zouden er meer in Trouw moeten staan. Op de kansel hoort men hier over weinig of niets. Zelfs de eindtijd, waarin wij leven, schuift men graag voor zich uit. Ook de komst van de Heer voor Zijn Gemeente wordt niet begrepen of niet geloofd. Ondanks het feit, dat God het door Zijn profe ten voorgezegd heeft. Ook wij moeten het elkaar maar steeds weer zeggen: „De dag van de Heer is zeer nabij". Amsterdam J. A. van der Hoek Niet op de lijst (10) Tot mijn grote teleurstelling heb ik moeten constateren dat het partijbe stuur van de ARP niet bereid is om. a. een sociaal bewogen christen en partijgenoot, die zich in het verleden bijzonder verdienstelijk heeft ge maakt voor de christen-democrati sche politiek een kans te geven de fouten die hij in de oorlog gemaakt zou hebben te herstellen door zich opnieuw in de Kamer in te zetten voor werkelijk christen-democrati sche politiek in ons land. b. de wens van meer dan de helft van de kiesverenigingen om Willem Aan- tjes kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer te honoreren. Volledig ben ik het eens met uw com mentaar in dezen van 18 maart '80. Ieder mens moet In beginsel de kans krijgen om iedere dag opnieuw te beginnen. Zeker binnen een principi eel denkende partij. Zijldijk IJ. J. Rijzebol Samenwerking (2) In Trouw van 21 maart schrijft de heer M. N. Looye naar aanleiding van het CDA-congres „Niet bij brood al leen": „Wijlen ds. Buskes moet eens gezegd hebben dat hij binnen de vroegere SDAP en nadien de PvdA alleen maar zou kunnen evangelise ren." Ik verzoek de heer Looye met klem het geschrift te noemen waarin de door hem bedoelde uitspraak van dr. Buskes voorkomt. Tendentieuze opmerkingen moet Je namelijk wel waar kunnen maken. Rotterdam Cor van der Lee Geleen J. de Koning Borssele Dat geweld geweld oproept is al eeu wen bekend; maar dat geweldloos heid geweld teweegbrengt is na de harde ingreep van de Mobiele Een heid (ME) in Borssele helaas vast komen te staan Als een van de twee honderd demonstranten heb ik dit met eigen ogen kunnen zien. Met deze politieactie kunnen de grote gevaren van kernenergie niet van tafel wor den geveegd; produktie en de opslag Zijn en blijven levensgevaarlijk, ge zien technische en menselijke fouten en de radioactieve straling die vrij komt Stralingsgevaar blijft ook na opslag, duizenden jaren aanwezig! Dat straling kanker veroorzaakt is duidelijk aangetoond door weten schappelijke rapporten die In West- Duitsland en de Verenigde Staten zijn verschenen. Omdat wij onze kin deren en onze kindskinderen tot in vele geslachten willen laten leven in gezondheid en gerechtigheid zullen wij blijven demonstreren. De gewel dloze acties zullen doorgaan tot alle kerncentrales definitief stilstaan. De demonstratie die op 26 april in Mid delburg plaatsvindt zal aantonen dat de anti-kernenerglebeweging steeds groter wordt. Middelburg Derk Blom Wolfshond In „Dichtbij en verder" (Trouw 18 maart) las ik een artikel over een wolfshond die elke dag drie kilo aan hart. pens en lever plus een kilo fruit plus een heel brood te eten krijgt. Het zal wel vreselijk afgezaagd klinken, maar in het licht van de wereldvoed selsituatie is dit ongehoord en walge lijk. Hoeveel honden zijn er in Neder land0 Een miljoen0 Als dat zo is. zou bij een gemiddelde maal van een twee kilo per dag er Jaarlijks 500 000 000 kilo opgevreten worden door honden. Vijfhonderd miljoen kilo vlees, hoeveel koeien zijn dat? Vijfhonderdduizend? Wat zijn we ei genlijk toch een eng stelletje mensen dat we dit onder ons laten bestaan. DEN HAAG (ANP) De stippelstre- pen ter markering van fietsstroken moeten worden omgezet in doorge trokken witte lijnen. Hiermee kan het voorsorteren en stilstaan van auto's op de fietsstrook worden tegenge gaan. Dit voorstel doet de Echte Ne derlandse Fietsersbond in een brief aan de gezamenlijke Nederlandse rij scholen en hun overkoepelende orga nisaties. De bond schrijft dit omdat ruim een Jaar na de invoering van nieuwe regels in het verkeersregle ment de meeste automobilisten nog steeds het verbod te stoppen op een fietsstrook overtreden. Voor fietsers is dat zeer hinderlijk, vindt de bond Uit de steekproef van de bond is voorts gebleken dat de meeste rij scholen hun pupillen, ondanks de nieuwe regels, nog steeds leren om bij het rechtsafslaan uiterst rechts op de fietsstrook voor te sorteren. Amersfoort Klaasje de Boer Benoeming CRM De heer J. W. Reinhold wordt per 1 Juli het nieuwe hoofd van de directie radio, televisie en pers van het ministerie van CRM. Reinhold is hoofd van de afdeling omroep en televisie bij de centrale directie van PTT. Hij volgt bij het ministerie van CRM F Wilbers op, die op 1 Juli raadsadviseur bij CRM wordt. Volkshuisvesting Ir. J M. Koop man wordt de nieuwe directeur-gene raal van de Volkshuisvesting bij het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Hij volgt drs H. J Vlersen op. die per 1 mei voorzitter wordt van de raad van bestuur van het Bouwfonds Nederlandse Ge meenten. Ir Koopman, die 48 Jaar is. is sinds 1971 directeur van de landln- richtingsdienst van het ministerie van landbouw en visserij. AMSTERDAM (ANP) In een zaak tegen m# illegaal grammofoonplaten persten, zijn voor het e<t> genisstraffen geëist. Dat gebeurde gisteren bij het gfei in Amsterdam, waar drie verdachten terechtstond s reur-generaal mr A. Josephus Jitta eiste vier maan II van drie voorwaardelijk, tegen de 29-jarige Alkmaa i en de 33-jarige B. H. uit Soesterberg. De 33-jarige J.fi Alkmaar hoorde tien weken, waarvan acht voorv i tegen zich eisen. Directeur Frank Barnaby van het Internationaal instituut voor vredesonderzoek in Stockholm (SIPRI) hield gisteren in Amsterdam het boek „Het jaar van Harrisburg" ten doop, waarvoor hij ook een voorwoord heeft geschreven. Het boek bundelt een aantal kritische bijdragen aan de discussie over (kern)energie die het afgelopen jaar verschenen in het tijdschrift Bèta. Op de foto Barnaby (rechts) met mede-auteur prof. Egbert Boeker. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Chili zal binnenkort zo'n 70.000 ton appels afzetten op de Europese markt. Dat is meer dan de Chileense invoer van vorig jaar. De Kamerleden Van den Bergh (PvdA). Bischoff (D'66). Waltmans (PPR), Van der Spek (PSP) en Gualtherie van Wezel (CDA) hebben hierover ophel dering gevraagd aan de ministers van buitenlandse zaken en van landbouw en visserij. Op dit moment zijn er Chileense schepen met de lading ap pels onderweg naar Rotterdam, waar ze zullen worden afgeleverd. De Kamerleden herinneren eraan dat Chili vorig jaar de quotering van de Europese commissie voor de invoer van appels heeft geschonden. Zij dringen aan op een onderzoek naar de ontwikkeling van de fruitexport van Chili naar de EG en in het bijzon der naar de toevoer van de 70.000 ton appels. Ook willen de Kamerleden dat de regering bij de Europese commissie gaat pleiten voor maatregelen tegen een voortdurend toenemende invoer van Chileens fruit via Nederlandse Importeurs. Dit met het oog op de politieke en economische onderdruk king van het Chileense volk, waarbij door de op export gerichte fruitteelt de situatie van de Chileense bevol king verslechtert, aldus de Kamer leden. Het gaat om een grote zaak, zei direc teur Willemse van het auteurs-rech tenbureau Buma-Stemra op de zit ting. In de dagvaarding wordt gespro ken over 15.000 platen, die in 1974 en 1975 zijn nagemaakt op een pers, die in Beverwijk stond, maar Willemse achtte het waarschijnlijk dat de ver dachten veel meer „witte" platen hebben gemaakt. Uitgaande van de 15.000 platen zou er voor 24.000 gul den aan auteursrechten zijn ont doken. De officier van justitie in Haarlem eiste eerder geldboetes van duizend tot drieduizend gulden tegen de ver dachten. De rechtbank in Haarlem vond. dat behandeling van de zaak te lang (ruim vier jaar) op zich had laten wachten en verklaarde de officier niet ontvankelijk in zijn eis. Het gerech tshof in de hoofdstad besloot echter de zaak tóch te behandelen. Niet te onderscheiden H. en B. maakten diverse platen na, onder meer verzamel-lp's, die legaal uitkwamen bij Arcade en K-tel. De „witte" schijven, die niet te onder scheidon waren van de echte, kwa men in de originele hoezen terecht. Ze werden voor een deel afgeleverd bij een handel in Zaandan deel werd afgenomen dusver onbekende, die fen en matrijzen vooi£ leverde. H. en B. hadden de zaf men van Van D.. die het I le persing (1200 platen),1, hield. Van D. had eerdeC Bovema. Inval Aan de piraterij kwam cL v. de politie in Juni 1975 eeT in de Beverwijkse perserL^ in totaal vijf mensen aangehouden. TwaalfhcL^ te" grammofoonplaten w slag genomen. \satk het i De procureur-generaal v. ,J tenpiraterij zo ernstig, <%nJ' dachten gevangenisstraf!' wilden zien. Geldboetes*™, vendien de civiele vordffV, doorkruisen, die de Bum;,, instellen, om schadeva krijgen, aldus mr. JoseprrKe< recteur Willemse zei ech auteursrechtenbureau wE®.1 geen schadevergoedingT™., van de verdachten, die Irr mum- of modaal inkomt l orr

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10