NS: Bereidheid tot actie FNV-leden lijkt gering )p loonmaatregel olgt inhaalactie' Carter praat met Sadat en Begin afzonderlijk Stand Kiesuwkado k taking bij VARA h.deze krant Spoorwegen komen met nooddienstregeling PAT MEALEVS Ajax in de halve finales tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER tfV waarschuwt Kamer 2$e n ft tlm 23 maart msterdam raï klbeda uit aardering ^Voor CNV Y MMm Dubbele'moord in Apeldoorn Politie arresteert leden knokploeg in kraakpand Trouw Eenvoudig gebleven Bezorglroaw een nieuwe abonnee Lees een krant met ovcrtnigiiig: TfOUW rouw H 38 ste jaargang nr 10904 - donderdag 20 maart 1980 Veel bewolking maar geen sneeuw van betekenis. Ook enkele opklaringen Middagtemperatuur ongeveer twee graden. Vrij krachtige wind uit noordoost tot oost windkracht vijf, aan de Waddenkust hard windkracht zeven. Morgen en overmorgen. Af en toe neerslag, later stijging van temperatuur. Zon op: 6.38. onder 18.53. Maan op: 09.31 onder - Losse nummers 65 cent televisieprogram- van de VARA van- d op Nederland I 19.00 tot 21.30 zal «volg van een 24- staking bij de l komen te ver- n. Ook het VARA- hprogramma op ersum 4, van zeven ochtends tot vijf s middags, zal geen ang vinden. Dit het VARA-perso gisteren met grote derheid besloten om hiermee te proteste ren tegen het loonbe- leid van de regering. Het bestuur van de VARA heeft de mede- werkars nog gevraagd om in ieder geval aan dacht te besteden aan de FNV-acties. Het personeel van de omroep heeft echter be sloten geen selectieve berichtgeving te ver zorgen, maar onder het motto „alles of niets" een dag het werk volle dig neer te leggen. In plaats van het televi sieprogramma zal een tekst op het scherm verschijnen ter verkla ring van de TV-stilte. Verwacht wordt dat de overige uitzendingen normaal doorgang zul len vinden. Ook de kranten zullen in te genstelling tot twee weken geleden nor maal verschijnen. onze sociaal-economische redactie HAAG De loonmaatregel dreigt precies het tegenge- le uit te halen van wat ermee door het kabinet wordt >gd. Deze waarschuwing uit de FNV In een lange brief aan rweede Kamer. Zarte betalingen zullen hand over hand lemen. Na de maatregel komen er lnhaalreactles. „Het net steekt met dit beleid de lont aan voor een nieuwe explosie," aldus de brief. a'.lf's van FNV CNV en MHP telbaar en hoger personeel) had gisteren, op verzoek van het gesprekken met het bestuur de CDA-fractie, met het oog op Camerdebat van morgen over de aande loonmaatregel De FNV berekend dat de loonmaatregel Kipkracht van de modale werk er (32.500 gulden bruto jaarloon) aar zal doen dalen met 2,1 pro- en die van de minimumloner een hall procent. Volgens h?t iet zelf gaat de modale man er ts rond driekwart procent in kracht opachteruit, en blijft de numloner op de nullijn. bij het CDA blijkt er echter el over de cijfers van het kabinet, al voor de laagste Inkomens ziet ADVERTENTIE his HSH Geopend van 10-17 en 19-22 uur, zaterdag en zondag 10-17 uur. egang f 7,50 kinderen tot 14 jaar f 5,- ein-Toegang-biljetten bij NS-stations ■'an een onzer verslaggevers >EN HAAG Minister Albeda 'an sociale zaken heeft veel espect voor de houding van iet CNV ten opzichte van het egerlngsbeleid. Dit schrijft, de ilnlster in een brief aan het ?NV. waarin hij mededeling oet van zijn voornemen om eze maand de loonmaatregel e laten Ingaan. minister zegt in de bric' logmaals te betreuren dat het j Het mogelijk is gebleken cen- rale afspraken te maken over arbeidsvoorwaardenbeleid 1980. „Ik realiseer me aarbij zeer wel, dat de opstel- van uw voorzitter in princi- e de mogelijkheid van zulke 4spraken wel in zich hield," idus Albeda aan het CNV. de loonmaatregel er riskant zuinig uit, vindt CDA-Kamerlid Weijers. Uitgangspunt is ook voor het CDA, dat in geen geval de laagste inko mens door de nullijn mogen zakken dit Jaar. Wat de rekensommen van de FNV betreft, wijst Weijers er op dat de FNV is uitgegaan van 6,5 procent Inflatie in 1980, terwijl het kabinet van een half procent minder zou uit gaan. De FNV-sommen kunnen ech ter niet worden gecontroleerd aan de hand van gegevens van kabinet en Centraal Planbureau, omdat het ka binet zijn eigen beweringen nog niet met eigen rekensommen heeft ge staafd. In brieven aan de sociale part ners schrijft minister Albeda (sociale zaken) dat het kabinet thans nog niet over nadere gegevens beschikt, en dat die pas volgende maand komen wanneer het planbureau zijn jaarlijk se „centraal economisch plan" pre senteert. CNV pessimistisch De CNV-bestuurders hebben niet met de CDA-Kamerleden gesproken over suggesties voor wijzigingen in de loonmaatregel. De verbondsraad van het CNV besloot maandag niet meer over het huidige loonbeleid in discus sie te treden met het parlement, om dat de Kamer naar eerdere argumen ten van het CNV toch niet heeft wil len luisteren. Ht CNV heeft „een zeer dringend beroep" op de CDA-fractie gedaan de loonmaatregel van tafel te werken. Vrije CAO-onderhandelln- gen zullen volgens het CNV-bestuur uiteindelijk ook economisch gunsti ger resultaten opleveren dan de ge forceerde loonmatiging via een tijde lijke loonmaatregel. Ook het CNV vreest ontduiking en oneigenlijk ge bruik van de loonmaatregel. CNV- vorzitter Van der Meulen was na al- loop van het gesprek echter pessimis tisch over de uitwerking. CNV-bestuurder Terpstra wees erop dat in belangrijke trendbepalende sectoren als de industrie en de bouw de vakbonden van zowel FNV als CNV hebben laten merken bereid te zijn genoegen te nemen met duidelijk minder loonstijging dan de officiële eisen van FNV (twee procent) en CNV (een procent). Kabinet en Kamer hadden daarop moeten inspelen, en het tot CAO-onderhandellngen moe ten laten komen. Van CDA-ziJde was ln het gesprek gesteld: als wij zouden doen wat het CNV vraagt, betekent dat de val van het kabinet. Conclusie van Terpstra: „Op politieke overwe gingen blijft het CÖA nu een fout beleid door dik en dun steunen." Net als de werkgevers verwacni ook de FNV „grote moeilijkheden" met de bepaling uit de loonmaatregel dat Incidentele loonstijgingen maximaal beslag mogen leggen op driekwart Vervolg op pagina 3 PAGINA 2: Uit café Hoppe naar de Krijtberg meegesleept PAGINA 3 Twisten over adeldom PAGINA 4: Toneelgroep Baal somber over toekomst PAGINA 5: CNV: de straat opgaan is zinloos PAGINA 9: Uit de weekbladen PAGINA ECONOMIE: Fruitteelt in de rode cijfers PAGINA SERVICE: Platenrubrlek, strips, feuilleton, weeroverzlcht, radio- en tv-programma's ADVERTENTIE i Drink hem puur. inde koffie.op ijs. of half om half met koolzuur houdend bron- i water. Van een onzer verslaggevers UTRECHT De Neder landse Spoorwegen verwach ten dat het mogelijk zal zijn om vandaag een geïmprovi seerde „stoptrelnendlenst" in stand te houden. Een dergelij ke nooddienstregeling zou mogelijk zijn omdat volgens de gegevens van de NS-direc- tie de stakingsbereidheid on der de 26.000 werknemers tot gisteravond bijzonder klein leek. Wel moet rekening wor den gehouden met grote drukte, aanzienlijke vertra gingen en langere reistijden. Ten behoeve van de treinreizigers heeft de NS gistermiddag een speci aal telefoonnummer ln gebruik geno men. Wie 030-334515 belt, krijgt een bandje te horen met informatie over het treinverkeer. Verder raadt de NS reizigers aan, goed naar de radio te luisteren. Ook moeten de reizigers ruim de tijd nemen en kunnen ze vanavond maar beter niet gokken op de allerlaatste treinverbinding, om dat dat wel eens een nachtje op het perron zou kunnen betekenen. De verwachting dat veel spoorweg- werknemers vandaag aan het werk gaan, wordt nog versterkt door het vermoeden dat van confrontaties tus sen stakers en werkwilligen nauwe lijks sprake zal zijn. Volgens een woordvoerder van de Vervoersbon den FNV zullen wel doelbewust een aantal knelpunten ln het spoorweg bedrijf worden lamgelegd, maar van de stakers zelf wordt verwacht dat ze niet op hun werk verschijnen. Er zijn geen specifieke staklngsposten uitge zet. waardoor werkwilligen weinig problemen zullen ondervinden met hun stakende collega's. Naast een stoptrelnendlenst hoopt de NS ook het Internationale treinver keer en de posttreinen op gang te houden. „Maar het blijft koffiedik kijken," aldus een NS-woordvoerder. „De bereidheid van een groot aantal werkwilligen kan altijd nog stranden als er enkele vitale punten zijn lamge legd." •.w.' fffi M/tlili Strop Van een onzer verslaggevers APELDOORN Op de tiende ver dieping van een flat aan de Tannhfiu- sèrstraat in de wijk Zevenhuizen ln Apeldoorn zijn een man en een meisje dood aangetroffen. Vermoedelijk zijn zij door wurging om het leven ge bracht. Het zijn de 24-Jarlge B. van Houten en de 17-jarige Agnes van Dijk, belden uit Apeldoorn. De politie tastte gisteravond nog in het duister omtrent de achtergrond van deze 'dubbele moord. Gistermiddag is in verband met deze zaak een 24-Jarige man uit Apeldoorn gearresteerd. Hij heeft bekend de man te hebben gedood. Of hij ook het meisje heeft ombracht staat niet vast. Dinsdagavond werd de politie rond halftien gealarmeerd. Toen zij het pand betrad, trof zij ln de slaapkamer twee dode lichamen aan. Uitwendig letsel was niet duidelijk waarneem baar. In overleg met de hoofdofficier van Justitie te Zutphen is toen het Gelderse recherche-bijstandsteam opgeroepen. Mocht het treinverkeer vandaag in derdaad geheel stil komen te liggen, dan betekent dat voor de NS een strop van rond twee miljoen gulden aan reizigersinkomsten- Mocht het zwaartepunt van de acties alleen ln de ochtenuren vallen, dan betekent dat nog steeds een gevoelig financieel verlies, omdat het merendeel van de kaartjes 's morgens wordt verkocht. „Om negen uur 's morgens ls door gaans al voor zeshonderdduizend gul den aan kaartjes verkocht," aldus een woordvoerder. De Nederlandse Spoorwegen over wegen overigens een schadeclaim bij de bonden in te dienen. Hoe hoog die zal uitvallen, viel gisteren nog niet te zeggen. Dat hangt af van de omvang van de acties. Bovendien zal de com puter pas volgende week kunnen aan geven hoe hoog het verlies ls opge lopen. In tegenstelling tot de NS waren de Vervoersbonden FNV gisteren van mening dqt de actiebereid „nog steeds bemovjigendjgroelende" was, aldus voorlichter Bert Duym. Behal ve bij de spoorwegen en het openbaar vervoer zullen ook op Schiphol acties worden gevoerd. Volgens een mede deling van de bedrijfsgroep burger luchtvaart van de FNV zal het afhan- dellngspersoneel van de KLM vanaf elf uur tot '8 middags twee uur een Vervolg op pagina 3 Vandaag begint de lente, alhoewel het weerbeeld anders doet vermoeden. Langs de Nederlandse stranden doet men echter of het mooie weer er aan komt, zoals hier bij Schevenlngen, waar een strandpaviljoen wordt opgebouwd. WASHINGTON, CAIRO, JERUZALEM (Reuter, AFP, AP) De Amerikaanse president Jlmmy Carter zal volgende maand ln Washington afzonderlijk gesprekken voeren met president Anwar Sadat van Egypte en premier Menachem Begin van Israël Carter zal proberen de besprekingen over de autonomie voor de Palestljnen op de westelijke Jordaan- oever en ln de strook van Gaza uit de Impasse te halen. Regeringsfunctionarissen ln Washington zelden verder dat ook voorbereidingen waren getroffen voor een ontmoeting tussen president Carter en de Jordaanse koning Hoessein. DELFT (ANP) De politie in Delft heeft gistermorgen zeven mannen aangehouden, die een gekraakt pand aan de Oude Delft met geweld heb ben ontruimd. De knokploeg drong door een gebarricadeerd raam het huis binnen en ging de vijftien kra kers met stokken knuppels te lijf. Eén meisje, dat een trap in de rug kreeg, moest met rugletsel naar het ziekenhuis. De krakers hebben het betrokken pand later weer be trokken. Dit hebben een woordvoerder van de poncie en een zegsman van de kra kers meegedeeld. Het pand aan de Oude Delft, dat vier Jaar leeg staat, werd op 4 maart gekraakt. De eige naar. directeur J. R. Haan van de beleggingsmaatschappij Robero B.V., wilde een kort geding aanspan nen tegen de krakers, maar de rechter verklaarde de aanklacht niet ontvan kelijk. Daarna dreigde Haan meer malen met het sturen van een knok ploeg, aldus de krakers. Ajax heeft zich gisteravond geplaatst voor de halve finales van het toernooi om de Europa Cup voor landskampioenen. De Amsterdamse ploeg won het eenzijdige duel tegen het Franse Racing Strasbourg met 4-8. Twee weken geleden werd het in Straatsburg nog (Mi. Op de foto loopt Frank Arnesen juichend weg nadat hij Ajax op 2-8 heeft gebracht. Zowel premier Begin als president Sadat hebben de uitnodigingen aan vaard. De Israëlische premier zei gis teren voor de radio dat hij midden april ln Washington zou zijn, nadat Carter eerst tijdens een afzonderlijke ontmoeting met president Sadat zal .hebben gesproken. Begin legde er de nadruk op dat het niet om een ont moeting tussen drie partijen ging, maar ln Jeruzalem werd zoiets toch niet uitgesloten. Tevens werd gezegd dat Begin zich als vanouds hard zou opstellen en niet van plan was con- sessles te doen ln de richting van de Palestijnse bevrijdingsbeweging PLO In Cairo liet Sadat zijn woordvoerder zeggen dat hij hoopte de tweede helft van april een ontmoeting te hebben met president Carter. In Cairo zelden ze niet van een uitnodiging aan Begin op de hoogte te zijn. Hoewel er zowel ln Jeruzalem als Washington werd gezegd dat er bij de autonomie-besprekingen vooruit gang was geboekt twijfelt niemand eraan dat de gesprekken bedoeld zijn om dit overleg uit de Impasse te ha len. Dit overleg moet, volgens de ak koorden van Camp David, op 26 mei afgerond zijn, maar het ziet er niet naar uit dat dat succesvol gebeurt In Washington werd nadrukkelijk ge zegd dat de komende ontmoeting geen tweede Camp David zou zijn. Carter heeft eerder laten weten alleen een „Camp David" te willen als een oplossing van het autonomle-pro- bleem zeker in zicht was. Israël maakt zich grote zorgen om de veran derende houding van West-Europa en de Verenigde Staten (niet formeel) tegenover de PLO en vreest dat het na 26 mei onder grote druk zal staan de PLO toe te laten tot de besprekin gen. De voorbereidingen voor een ontmoeting tussen Carter en Hoes sein kunnen er op wijzen dat Was hington een middenweg kiest en wil proberen Jordanië bij het overleg te betrekken en de PLO op een zijspoor te zetten. Hoessein is steeds van de ontwikkelingen ln het overleg op de hoogte gehouden en heeft onlangs in Londen ontmoetingen gehad met hoge Amerikaanse functionarissen. In de Verenigde Staten wordt gespe culeerd dat Carter, in het licht van zijn verkiezingscampagne een com plete „Camp David" en de mogelijk heid dat die mislukt, niet aandurft en daarom gekozen heeft voor afzonder lijke gesprekken. Per slot van reke ning worden volgende week dinsdag in New York voorverkiezingen gehou den. En Ln New York wonen veel Joden. Erkend, Ingelijfd en verheven. Het klinkt wat stoffig, maar het zijn dan ook de smalle wegen waarlangs een mens de stand der Nederlandse adel kan bereiken. De wetgever ls met het stoffertje bezig. Wonderlijke wol ken op pagina 3. U kunt ook meteen lid worden. Boetseersei (A) BoctseerkJei mei verf in 3 kleuren cn penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en knnskopschroeve- draaier in éen Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotief Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw. hel ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee.- Postcode en plaats:Giro: Uw naam:- Uw adres. Postcode en plaats-. .Tel: Voor hei kwartaalabonnement geldt voor de eersie beiaalpenodc een welkomstkoning van 7.50 Kado-naar keuze. DA. DB. DU. DD. (aankruisen a.u.h.1 Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-059388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1