anzwengelen economische oei is gevaarlijke weg De Duidelijke Lening. rijheidsdenker ging uit van geloof in de mens Indonesië benoemt nieuwe ambassadeur derzoek nodig naar positie van kunstenaar Amro Persoonlijke Lening. Eerst advies, dan de lening. 5 de Gaay Fortman op studiedagen over energie: Vlieg in uw vakantie met Martinair.\ En spaar Jkilometercheques E voor vele unieke vkado's. Coornhertliga wil collectieve gratie bij troonswisseling Kans op een van de 10 gratis Long Weekends New York Geringere stijging alcoholmisbruik in verkeer in '79 'Geestelijke zorg in krijgsmacht blijft noodzakelijk' Kosasih zaterdag in Nederland ede Kamer wil duidelijkheid: O De Koning wil met Surinaamse ministers praten Incidenten in Zuid-Libanon Pessimisme over Europese boycot tegen Z.-Afrika 'Staking bij Eurocontrol is geslaagd' ch Fromm op 79-jarige leeftijd in Zwitserland overleden NSDAG 19 MAART 1980 TROUW/KWARTET H 9 en onzer verslaggevers rERDAM Aanzwengelen van de „economische groei'' om uit de sociaal-economische ■men te komen, is een gevaarlijke weg. Oppositieleider Joop den Uyl, die een procent groei wil dan de half procent die de regering ziet aankomen, zou nog even terug moeten tn aan het verleden waarin ontdekt werd welke treurige gevolgen zulke groei maatschap- meebrengt. Deze waarschuwing gaf prof. dr. Bas de Gaay Fortman gisteren tijdens de iweek „VU en energie", die aan de Vrije Universiteit wordt georganiseerd door onder ■e het studentendiakonaat en het Instituut voor milieuvraagstukken. ADVERTENTIE er achter kwamen dat groei itomatisch hetzelfde was als gang. aldus De Gaay Fort- erd de doelstelling ..selectieve Maar in de praktijk blijkt dat toe alleen uit een aantal nieu- lvoorwaarden op gebieden als en ruimtelijke ordening. „Ex- ei kan alleen door het weer n van die randvoorwaarden," luwde hij. Btor vroeg zich trouwens em- in hoeverre die economische meer was geweest dan een ch verschijnsel. Wanneer we ital verkeersongelukken zou- men halveren, zouden de ge- Jke economische rekenmet- een aanmerkelijke verlaging nationaal inkomen registre- ïder ambulances, minder ver- irs, minder ziekenhuisbed- Dlgens berekeningen die dit egatieve bedrijvigheden mee- oor wat ze zijn, zou Amerika al 963 geen echte economische eer hebben meegemaakt. verbetering het sterk gegroeide woon- rkeer kon De Gaay Fortman chte welzij nsverbetering zien, n als in het recreatieverkeer iver zich dat in autofiles af- Liever dan over dat soort eco- ïe groei en het daarbij on- elijk toenemende energiever bruik dacht hij na over de moge lijkheid van structurele vooruitgang die voor het welzijn meer zou bete kenen. Hij wees op het bestaan, naast het geldcircuit van de economen en het zwarte geldcircuit dat buiten hun sta tistieken valt. van een „wit circuit" van onbetaalde maar essentiële dien sten, zoals het opvoeden van kinde ren. Daarop had Paula Wassen, de voorzitter van de Emancipatie Kom missie, onlangs nog de nadruk ge legd: wanneer vrouwen inderdaad in grotere aantallen betaald werk op zich nemen, betekent dat een ernsti ge aantasting van de persoonlijke le venssfeer tenzij mannen gelijktijdig een stap terug doen en taken in het witte circuit overnemen, r Een eerlijke verdeling van het werk in beide circuits was volgens De Gaay Fortman een centrale voorwaarde voor de mogelijkheid van vooruit gang zonder „groei" in de klassieke zin. Hij werd daarmee concreter dan de Rotterdamse bedrijfseconoom prof. dr G. Poeth. die betoogde dat de huidige economische moeilijkheden hun oorsprong vinden in „gestold denken." k Het denken van Poeth bleek in die zin vloeibaar dat hij de spelregels verwierp waarbinnen de bestaande economische conflicten worden beschreven. Maar hoe het dan vél moest, werd minder duide lijk. UTRECHT (ANP) De Coornhertli ga, de vereniging voor strafrechther vorming, heeft zich gisteren uitge sproken vóór het verlenen van collec tieve gratie ter gelegenheid van de troonsbestijging door prinses Beatrix op 30 april. De liga betreut het zeer, dat het kabinet kennelijk in over leg met de toekomstige koningin heeft besloten, geen collectieve gratie te verlenen. Ze noemt de redenen die het kabinet daarvoor opgeeft „onvol doende en zelfs hypocriet". De regering heeft gesteld, dat collec tieve gratie een willekeurige maatre gel is die zich niet meer verdraagt met de sterk op het individuele toege spitste straftoemeting en die daarom uit de tijd is. Dat er een willekeurig aspect aan zit onderschrijft de liga wel. onder meer omdat gratie grondwettelijk alleen maar betrekking kan hebben op straffen en niet op maatregelen zoals bij voorbeeld terbeschikkingstelling van de regering. Maar in haar verkla ring noemt de liga dat „een vriende lijke vorm van willekeur vergeleken bij de willekeur in de strafrechtsple ging zoals die zich ondermeer open baart bij het opsporen van strafbaar gedrag". k *Wordcn uitgereikt vanaf 1-4-1980. Haal de folder bij uw reisadviseur. Extra voorjaarswedstrijd:* (voor 2 personen). Geldt vanaf 1-4-1980 tot 1-7-1980. DEN HAAG (ANP) De stijging van het geconstateerde alcoholmisbruik in het verkeer is in 1979 veel minder geweest dan de Jaren daarvoor Wel is er nog steeds sprake van een stijging Dit staat in het jaarverslag over 1979 van de centrale politie verkeerscom- missie. In dat jaar werden door de politie 33.566 bloedmonsters aangeboden aan het gerechtelijk laboratorium (te gen 32.676 in 1978». In 1977 waren het er 28.575. in 1975: 18716. (Bij deze cijfers wordt wel aangetekend dat de maanden januari en februari 1979 door het slechte weer een positieve invloed hadden op de totale verkeers onveiligheid. Het aantal bloedmon sters dat in deze periode is afgeno men ter bepaling van het bloedalco- holgehalte ligt ruim achttien procent lager dan in de overeenkomstige peri ode van 1978. Maar ook indien de maanden Januari en februari „nor maal" waren geweest, zou de sterke stijging van het aantal afgenomen bloedmonsters zich niet hebben voortgezet. DEN HAAG (ANP) Een speciale commissie uit de nationale raad wel zijn militairen meent dat geestelijke verzorging in de krijgsmacht in oor- logs- en vredestijd noodzakelijk is. De commissie verzet zich tegen de opvatting als zou de geestelijke ver zorging slechts kunnen worden toege laten of getolereerd. De commissie zegt dit in een door staatssecretaris Van Lent (defensie) aan de Tweede Kamer aangeboden rapport. Ook concludeert de commis si e. dat de geestelijke verzorging bin nen de krijgsmacht een geïntegreerde dienst moet blijven. De commissie stelt zich verder op het standpunt, dat de geestelijke verzorging zich „af en toe" op het terrein van de staats burgerlijke vorming begeeft. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG pe Indonesische regering heeft luitenant- generaal R. S. Kosasih benoemd tot de nieuwe Indonesische ambassadeur in Nederland. Kosasih, die zaterdag in ons land zal aankomen, volgt generaal M. Soempono Bayoeaji, die gisteren door koningin Juliana in afscheidsaudiëntie werd ontvangen, op. nze parlementsredactie HAAG De regering moet een onderzoek instellen naar iciale en economische positie van de kunstenaar in land. De Tweede Kamer nam gisteren een motie aan 5 de afhandeling vun de begroting van CRM die om dat »ek vraagt. De motie werd ingediend door CDA en In het algemeen vindt een meerderheid van de Kamer regering geen duidelijke uitgangspunten heeft in haar ieleid. Nieuwe duidelijkheid is dan ook hard nodig. eid moet besproken worden' betrokkenen en met de Ka lf. Minister Gardeniers van oet daarbij wel bedenken dat jke gevolgen aan zo'n beleids- g kunnen zitten voor de ar- latsen in de kunstensector en de sociale omstandigheden van de kunstenaars. Maar het is duidelijk dat de aandacht voor de scheppende kunsten in het overheidsbeleid on dergewaardeerd is. Die kritiek ligt ten grondslag aan het grote aantal moties, waarover gisteren werd ge stemd in de Tweede Kamer. De WD is het niet eens met die visie van de rest van de Kamer. PvdA, CDA en WD zijn wel van mening dat men zich al gauw voor kunstenaar kan uitgeven in ons land. Althans, men vindt dat aan de voor bereiding en de uitoefening van het vak van kunstenaar in de breedste zin van het woord wel wat hogere eisen mogen worden gesteld dan tot nu toe het geval is. Een werkgroep moet gaan kijken hoe de opleidingen kunnen worden verbeterd, opdat kunstenaars ook elders in de maat schappij. dan alleen in atelier, aan het werk kunnen. Die werkgroep moet met de resultaten naar de Ka mer komen. Voor het overige vindt de gehele Ka mer. dat solisten, dirigenten en ande re kunstenaar die veel verdienen best wat minder mogen ontvangen als daarmee CRM-gelden gemoeid zijn. De nieuwe ambassadeur is 56 Jaar, afkomstig van het eiland Soenda en momenteel verbonden aan de Indo nesische sportraad. Hij is bevelheb ber geweest van de roemruchte Sili- wangi-divisie, die in het begin van de jaren zestig de opstand van de fana tiek moslemse Daroel-Islam neer sloeg. In Jakarta stonden twee generaals op de nominatie om ambassadeur Bay oeaji op te volgen. A. M. Koenaisie, oud-gouvemeur van West-Java en Kosasih, die uiteindelijk gekozen zou zijn als tegemoetkoming aan de Sili- wangi-divisie, die na de mislukte staatsgreep tegen het bewind van Soekamo in september 1965 geleide lijk aan ontmanteld werd ten gunste van de Diponegoro-divisie van de hui dige president, generaal Soeharto. Ziekte Men vindt dat met de kunstenaarsor- Volgens de regering in Jakarte en de ganisatles moet worden afgesproken Indonesische ambassade in Den Volgens de geruchten trad de ambas sadeur veel te eigengereid op en kreeg hij onenigheid met het hoofd van de visum-afdeling op de ambas sade. de heer Soeparjo. Beiden wer den in februari naar Jakarta terugge roepen, waar het hoofd van de visum afdeling in het gelijk zou zijn gesteld. Maar omdat een mindere nu eenmaal niet de positie van een meerdere kan betwisten, zou zijn besloten beide mannen definitief naar Jakarta terug te roepen. De Indonesische ambassa de ontkent deze geruchten ten stellig ste, maar Soeparjo is inmiddels wel vervangen door de heer Soelarto. Vol gens de ambassade omdat zijn voor ganger er al meer dan vijf jaar zat en daarom vervangen diende te worden. Per week komen in Nederland 180 „alcoholaanrijdingen" ter kennis van de politie. Uit in 1979 uitgevoerde „blaastesten' bleek dat 58.000 be stuurders te veel hadden gedronken om door te rijden. wat de maxima in zulke gevallen moeten zijn. Alleen de WD en de Boerenpartij waren tegen een motie die hierom vroeg. De Boerenpartij stemde overi gens tegen alle moties. In totaal was met moties en amendementen, die bij de behandeling van de CRM-begro- ting zijn ingediend, een bedrag van een miljard gulden gemoeid. Haag wordt ambassadeur Bayoeaji vervangen wegens een chronische le veraandoening. Die ziekte valt dan samen met aanhoudende geruchten dat er zich moeilijkheden hebben voorgedaan tussen Jakarta en de am bassadeur over de oriëntatie-reizen van Molukkers naar Indonesië. Een beleid dat al door de vorige ambassa deur Soetopo Yoewoni met succes in gang was gezet. ADVERTENTIE Als u nu geld nodig hebt, en u wilt van te voren precies weten hoe lang u over de aflossing doet en hoeveel u per maand betaalt, dan adviseert de Amro Bank u een Persoonlijke Lening. Duidelijker kan het niet. Boven dien heeft de Persoonlijke Lening van de Amro Bank nóg een paar voordelen. Het afsluiten is vrij van kosten en het overlijdensrisico is tot f20.000,- gedekt. De rente is fiscaal aftrekbaar. Als u geld wilt lenen, adviseert de Amro Bank deskundig: of het nu om een hypotheek, een Continu Crediet of een Persoonlijke Lening gaat. DEN HAAG (ANP) Minister De Koning (ontwikkelingssamenwer king) heeft twee ministers van de zaterdag beëdigde 8urinaamse rege ring uitgenodigd naar Nederland te komen voor een gesprek over de ont wikkeling van 8uriname. Het zijn de ministers dr. Ir. Herman S. Adhin (opbouw) en drs. Armand Zunder (ontwikkelingsbeleid en planning). De Nederlandse regering stelt prijs op voortgaande samenwerking met de regering van Suriname voor de opbouw van het land, aldus de mi nister. DEN HAAG (ANP) Zes Nederland se militairen zijn maandagmiddag in Zuid-Libanon enige uren vastgehou den door de milities van majoor Had- dad, zo heeft delegervoorlichtings- dienst gisteren gemeld. Het gebeurde bij een blokkade van ale wegen in de zuidelijke strook van Libanon, waar- bijde milities tientallen UnlfU-milital- ren ontwapenden Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) is niet erg optimistisch gestemd over de. kans dat andere Europese landen mee zouden willen doen aan de olie boycot tegen Zuid-Afrika. Dit bleek gisteren uit mededelingen van een woordvoerder van buitenlandse za ken. De woordvoerder ontkent de be weringen van PvdA-leider Den Uyl dat minister Van der Klaauw in Euro pees verband helemaal niet gepro beerd heeft de olieboycot als maatre gel te bepleiten. Volgens de woordvoerder is dit wel degelijk gebeurd. Volgens hem heeft de minister in het Europese politieke overleg zelfs letterlijk de motie voor gelezen die de Tweede Kamer enkele maanden geleden heeft aangenomen. In deze motie wordt de Nederlandse regering gevraagd na te gaan hoe de Europese partners over een olieboy cot denken. De motie werd toen door het CDA ingediend om de regering nog even de tijd te geven een boycot samen met anderen te bereiken. In de Kamer ontstaat een meerder heid van linkse fracties en CDA die ervoor ls om in Juni in het uiterste geval eenzijdig door Nederland een olieboycot in Zuid-Afrika af te kondi gen. De woordvoerder van buiten landse zaken deelde gisteren mee dat de minister bij zijn besprekingen met de andere collega's uit Europa tot nu toe weinig gehoor heeft gevonden voor dit idee. De woordvoerder kon niet bevestigen dat minister Van der Klaauw het plei dooi voor de boycot ook namens de Nederlandse regering voert. Dat is volgens de woordvoerder niet nodig, het gaat er alleen om de andere lan den te polsen. „Wat de Nederlandse regering er zelf van vindt kan ik nog niet meedelen, maar het is wel duidelijk dat minister Van der Klaauw grote waarde hecht aan de effectiviteit van een eventuele boycot," aldus de woordvoerder. BEEK De staking van een halve dag bij Eurocontrol in Beek. gisteren tegen een dreigende afbraak van de organisatie is, volgens woordvoerders van de vakbond van Europese be ambten, geslaagd. Bijna vijftig pro cent van het personeel nam gisteren aan de staking deel. Meer was onmo gelijk omdat de veiligheid van het luchtverkeer niet in gevaar gebracht mocht worden Ook het personeel van een onder zoekcentrum van Eurocontrol bij Pa rijs, van een opleidingsschool lp Luxemburg en van het centrale bu reau in Brussel nam deel aan de actie: Tijdens de actie werden om de twee minuten boodschappen doorgegeven aan vliegers over de dreigende ophef fing van Eurocontrol. lerman Amelink lycho-analyticus en sociaal filosoof Erich Fromm is gisteren op 79- leeftijd in het Zwitserse Muralto, een voorstad van Locamo, den. Fromm was een van de eersten die zich realiseerde, dat niet psychologische factoren, maar ook sociale en culturele elementen psychoanalyse een rol dienen te spelen. itrale plaats in het denken van zoals hij dat tot uitdrukking heeft )t in meer dan dertig boeken, wordt nen door het begrip „vrijheid", hij de ontwikkeling van de menselij- leid en het menselijk zelfbewustzijn oop van de historie beschrijft. De an de middeleeuwen was niet vrij, tomm, maar hij genoot wel zeker- »r de sociale patronen waarin hij zat. De zekerheid die het middel- samenlevingsmodel bood. werd fun- 1 op losse schroeven gezet door de «nee. die de mens een zelfbewust- lonk dat hem losmaakte uit de socla- Jnen. Het gevolg van die ontwikke- wel dat de mens zich een eenling in enleving begon te voelen. Hij raakte »oel van geborgenheid kwijt rmatie reformatie werkte mee aan het *an de middeleeuwse banden, aldus maar ondermijnde zo mogelijk nog sterker het gevoel van geborgenheid door dè nadruk op het verdorven karakter van de menselijke natuur. De nadruk op de erfzon de en op het feit dat menselijk handelen op zichzelf geen positieve verdiensten heeft, heeft ertoe geleid dat de mens zichzelf is gaan haten. Ais tegenwicht daarvoor zoekt de mens zijn waardigheid in het verwerven van goederen en in het heersen over anderen. De rusteloze activiteit van de mens in de moderne wereld, de heftige competitie, de uitputting van de energiebronnen, de ver vuiling dat alles brengt Fromm in ver band met het niet aflatende pogen van de mens om zijn gevoelens van eenzaamheid, zelfhaat en gebrek aan geborgenheid te boven te komen. Erich Fromm werd op 23 maart 1900 gebo ren in Frankfurt, waar hij na zijn middelba re school ook studeerde. Hij groeide op in een religieus joods gezin en zoals hij zelf schrijft: „Van al het goede dat mij thuis gegeven werd. heeft de meeste indruk op mij gemaakt het lezen uit de geschriften van het Oude Testament, ik kon daar intens van genieten". Na zijn studie sociologie en psychologie in Frankfurt en Münster. pro moveerde hij in 1922 in Heidelberg. Daarna bekwaamde hij zich in München en Berlijn in de psycho-analyse, waarna hij in 1925 een praktijk als psychiater begon in München. Van 1930 tot 1934 was hij directeur van het psychologisch instituut aan de Universiteit van Frankfurt. Hitler Na de machtsovername door Hitier verliet Fromm Duitsland om zich in de Verenigde Staten te vestigen. Zo was hij vair 1935 tot 1939 gastdocent aan de Columbia Universi ty van New York. In 1951 werd hij hoogle raar aan de Nationale Universiteit van Mexico, waarna hij zich in 1969 in het Zwit serse Muralto vestigde. Fromm heeft zich steeds verzet tegen de kritiekloze volgelingen van de vader van de psycho-analyse Sigmund Freud. De ge dachte dat men psychoneurotische ver schijnselen kan opheffen door het opheffen van alle moreel-religieuze barrières vond bij hem geen steun. Fromm meende dat psy- cho-analticl, net als theologen, een beroep moeten doen op de stem van het geweten, een opheffen van de onverschilligheid te genover Jezelf en de anderen. „Ik geloof dat het herkennen van de waarheid niet in de gen, om ongehoorzaam te zijn aan de beve len van de macht en de openbare mening, om op te houden met slapen en menselijk te worden, om te ontwaken en dat gevoel van hulpeloosheid en nietigheid af te werpen De nieuwe samenleving waarin de mens weer tot zijn recht kan komen kenmerkt zich. volgens Fromm. door een „communi- tair socialisme" Dat is een samenleving waarin de beslissingen op het Juiste niveau worden genomen. Een voorstander van het verleggen van de eigendom van de produk- tiemiddelen naar de arbeiders was hij niet. Wel bepleitte hij de rechtstreekse betrok kenheid van de arbeiders bij het lelden van de onderneming. Verder is hij een voorstan der van kleinschaligheid geweest. Mensen zouden moeten leven in sociale eenheden van niet meer dan vijfhonderd mensen, waarbinnen alle sociale en politieke proble men besproken kunnen worden. Waarschuwing Fromm waarschuwde steeds tegen hef ont vluchten van de vrijheid in een of andere vorm van dictatuur of ln een gemakkelijk conformisme „Ik geloof dat noch het wes terse kapitalisme, noch het communisme Erich fromm van Rusla"d of China het probleem van de toekomst kan oplossen. ZIJ scheppen beide bureaucratieën die de mens vervormen tot eerste plaats een kwestie van intelligentie een dinB De moet de krachten van de is, maar van karakter. Het belangrijkste natuur en de maatschappij onder zijn be element is de moed om nee te durven zeg- wu®te en rationele controle brengen." Wan neer de samenleving op de huidige weg doorgaat, dan is een psychologisch en een ecologische ramp op den duur onvermijde lijk. Er loopt dan ook een duidelijke lijn van Erich Fromm naar de huidige „groene be weging", de nieuwe aandacht voor het mili eu. het feminisme maar ook naar de voor bije hippie-cultuur en kabouter-periode. Fromm verwoordde vanuit zijn psycho-ana lytische achtergrond de fundamentele on vrede die de mens in deze tijd ervaart. De oplossing die hij heeft aangereikt lijkt door zijn nadrukkelijke keus voor de menselijke rede. op het eerste gezicht rationeel, maar blijkt uiteindelijk toch ten diepste een „ge loofskeus". Hij zegt ln het laatste hoofdstuk van het boek Marx, Freud en de vrijheid ln het laatste hoofdstuk. Credo getiteld, niet te geloven ln een uiteindelijke bedoeling achter de geschiedenis die zin geeft aan het leven van de mens De mens zoekt naar een „absolute waarheid" die hem verlost van de tegenstrijdigheden van het leven ..Toch is er geen god. noch in theologisch of filoso fisch, noch in historisch gewaad, die de mens veroordeelt of redt. Alleen de mens kan het leven een doel geven en de midde len ontdekken om dat doel te verwezenlij ken Hij kan geen laatste redmiddel of een abjoluut antwoord vinden, maar hij kan streven naar een zo Intens, diep en duidelijk mogelijk ervaren en beleven van het be staan. zodat hij de kracht krijgt voort te gaan zonder valse illusies, en vrij te zijn."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9