LEVEN THUIS VROOM \3> DREESMANN Intelligent sparen anno1980. Met de Meesrente-rekening. Bank Mees Hope nv Met Vroom Dreesmann maakt uuw slaapkamer kompleet! Voorbereidingsbesluit Laakhavens II Advertentiepagina's zijn pagina's vol nieuws. Belangrijk bericht voor eigenaren van schepen die in Den Haag een ligplaats hebben. Dienst van Haven- en M Marktwezen 's-Gravenhage Huishoudelijke hulp WOENSDAG 19 MAART 1900 TROUW/KWARTET Gedessineerde dekbedovertrek 100^ Katoen, stnjkvnj. Luxueus bedrukt en afgewerkt met luxe siersteek. Moot dessin m de tinten rose, bleu of reseda. 135 x 200 met sloop Alle andere standaardmaten 1-persoons, 2-persoons en lits- jumeaux, zowel gedessineerd en in double face zijn steeds verkrijgbaar (in Vendor zuiver scheerwol en in Vendor Acryl) r GEZONDE KINDERSCHOENEN OP DE NIEUWE MANIER. Bi) 't Konijn Benjamin staakt menig kind een zucht van verlichting. Dat zijn leuke schoenen. Det is vriendeliik personeel' En toch worden de voeten op de nieuwste apparatuur op lengte, wijdte en stand gemeten. Zo gaat gezond en gezellig voortreffelijk samen. 't Konijn Benjamin. Goad voor de kindervoet hm Mendrifcftraet 134. Om» Hu,. i*l. 0704137519 Geopend d>nede« tlm vriidae 94 uur Zaterdae 9 5 uur. Ta beraAan mei tram 3, 10. 11 an twa 13. Voor bloemrijke zaken en een goed stuk antiek INGANG VOOR BEIDE: Garden Centre Bloemendaal B.V. De burgemeester van de gemeente 's-Gravenhage maakt be kend dat de raad dier gemeente bij zijn besluit van 3 maart 1980, nr. 123. op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruim telijke Ordening heeft verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied globaal gelegen tussen de Waldorpstraat, de Fi|njekade, de Leemanskade. het Leeghwa- terplein, de 1e Van der Kunstraat en een lijn ongeveer halver wege de 1e Van der Kunstraat evenwijdig aan de 2e Waldorp dwarsstraat tot aan de Waldorpstraat. De begrenzing van dit gebied is op de bij dit besluit behorende kaart (gemerkt S 5484) door een lijn met stippen aangegeven. Het vorenbedoelde besluit met de daarbij behorende kaart zullen ter gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing (kamer 2311en in het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Groenmarkt met ingang van 19 maart 1980 voor een ieder ter inzage liggen. 's-Gravenhage. 11 maart 1980 De burgemeester van 's-Gravenhage. F.G.LL Schots De Dienst van Haven- en Marktwezen gaat de komende weken op alle schepen (behalve woonschepen) die in de Haagse binnenwateren liggen en waarvan de eigenaar niet bekend is bij de dienst, een schriftelijke oproep aanbrengen. Als een eigenaar niet binnen een maand gehoor geeft aan de oproep om zich bij de dienst te melden, wordt zijn schip ver plaatst naar de Binckhorsthaven ot Leeghwaterkade. Registratie De eigenaar moet bij de Dienst van Haven- en Marktwezen bekend zijn in verband met de mogelijkheid van losdrijven of zinken van zijn schip. Voor Haagse ingezetenen is registratie van hun schip verplicht. Aangezien niet alle kades hiervoor in aanmerking komen, mag een ligplaats alleen worden inge nomen als deze door de dienst is aangewezen. (Alg.Pol. Verord. van 's-Grav.) Inlichtingen Dienst van Haven- en Marktwezen. Afdeling Binnenhavens, Trekweg 90, Den Haag, telefoon 070 - 88 33 41. Open: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. gevraagd voor Klein verzorgingstehuis in Statenkwartier voor 2 dagen In de week, f 10,- per uur. In», tel. 070-557032. SOLLICITANTEN Sluit noo't uw originele getuigschriften m bij een sollicitatie Als u ze met terug ontvangt kunnen wi| meestal weinig voor u doen Haarden en kachels NIEUW EN GEBRUIKT. PIJPEN. GLAS. AS8EST. GLOEIBLOKKEN, TERMO- KOPPELS EN ALLES VOOR UW HAARO EN KACHEL W. P. Hartwijk WK Mwutswicwatt/ WIKT Intelligent sparen. Dat is: hoge rente, en toch veel vrijheid. Ruime mogelijkheden om direct over Uw geld te beschikken. Daarom hebben de rekenmeesters van Bank Mees Hope de Meesrente-rekening gecreëerd. Hoge rente. ^Het percentage wordt maande lijks vooraf vast gesteld. In april 1980 bedraagt het9y«%, (was in maart 8fe%). Een uiterst florissante rente, die éénmaal per jaar wordt bijgeschreven. Hoge vrije opname. U kunt elke maand tot f3.000,- opnemen. In de dure decembermaand zelfs tot f 6.000,-. Dertiende maand? jawel. Méér geld opnemen? Zoals U wilt. Maar dan geldt een opzegtermijn van 24 maanden. Anders betaalt U 2% opnamekosten over het bedrag boven de vrije opname. Onroerend goed. Geld nodig voorde aanschaf van onroerend goed? Uw Meesrente rekening is er goed voor. Zonder opzegtermijn, zonder opnamekosten. Loop binnen of bel op. Wij informeren U gaarne persoonlijk over de Meesrente-rekening. Ook over de mogelijkheid om thuis te sparen - gewoon via Uw postgiro- of bankrekening. De Meesrente-rekening. Wy durven elke vergelijking aan. 's-Gravenhjge. Kneuterdijk 13. tel. 070- 92 4031. Delft. Oude Delft 165. lel. 015 -14 09 81

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8