ashington moet ijveren or Palestijnse staat oedselhulp Cambodja en Biaise grens ontwricht Botsing over Britse EG-bijdrage dreigt feveel is geprobeerd alles te reglementeren' iderzoek gebruik (fgas in Cambodja Deel gevangenen in Iran krijgt amnestie Onlusten El Salvador eisen zeker 60 levens aëlische krant haalt CIA-rapport aan: Thatcher wil deel niet betalen Opnieuw rechter vermoord in Rome Negen vrouwen bij brand omgekomen Boeren in opstand tegen landhervorming )ngaarse minister toont begrip voor oppositie jnsdag 19 maart 1980 BUfTENLAND trouw/kwartet 7 JaVFV, CAIRO (DPA, Reuter, AFP) Volgens een geheim rapport van de Amerikaanse Itfingendienst CIA moeten de Verenigde Staten ijveren voor de oprichting van een fcijnse staat, omdat Washington dan de steun van de Arabische landen kan krijgen voor Ipogingen een „islamitisch anti-Sowjet-front" van de grond te krijgen. Dit heeft gisteren aëlische blad Maariv bekend gemaakt. r zegt dat het rapport geba- Jis op verklaringen van Arabi- rilitici. die de CIA ervan wisten ttuigen dat de Arabische lan- genoegen zouden nemen fcn autonomieregeling voor de |nen. Het rapport zou enkele geleden zijn opgesteld en bde ronde doen onder Ameri- ambtenaren die zich met het osten beleid bezighouden. bn >en zondag zei de Israëlische r van landbouw, Ariel Sjaron, fln terugkeer van de Verenigde pook al van mening te zijn dat de Verenigde Staten voorstanders zijn van de vorming van een Pales tijnse staat, „misschien niet nu, maar wel in de volgende fase". Sjaron zei dat zoiets tegengehouden moest wor den door de stichting van meer Jood se nederzettingen in de bezette ge bieden. De berichten ln Maariv sluiten aan bij de mening van veel Midden-Oos ten waarnemers dat de Verenigde Staten weinig vertrouwen meer heb ben in de goede afloop van de onder handelingen tussen Egypte en Israël over de autonomie van de Palestij- nen. Tevens sluiten ze aan bij het idee dat Washington toch wel onder de |e Kruis stuurt bloedmonsters naar Genève !VE (Reuter, AFP, AP) Het Internationale Comité van j.j-.ode Kruis laat onderzoeken of er tijdens de gevechten Gjjet Vietnamese leger tegen eenheden van de Rode Khmer Khmer Serei in Cambodja gebruik is gemaakt van 3 »o, irdvoerder in Genève zei gis- dat er bloedmonsters waren rgedékomen die door een Zwitsers torium nader onderzocht zul- irden. De aankondiging volgde /oert ichten in de pers dat het Viet- belei e leger ln de strijd ln Cambod- ?kek evens bij de jacht op vijandige Pro^g-stammen in Laos gifgas ge- Artsen in de verschillende g te a va elingenkampen aan de Thaise hebben zich altijd zeer terug- nd opgesteld tegenover deze bei< iten en gezegd dat het gebruik n- O fgas nog niet bewezen is. Wel e artsen van het Hoge Commis- voor de Vluchtelingen van de rde Naties ln het vluchtelin- np bij de Noord-Thaise stad Kal bekend gemaakt dat zij vluchtende Hmongs behandeld heb ben die met napalm bestookt waren. De Hmongs zeiden dat het Vietname se leger in Laos verder gebruik maakt van een „geel gas", maar volgens art sen hoefde dat geen gifgas te zijn. Het kan volgens hen gewoon traangas ge weest zijn, dat de Amerikanen in gro te hoeveelheden in Vietnam hebben achtergelaten, en dat dodelijk kan zijn voor mensen die er zeer slecht aan toe zijn. Als het Vietnamese leger inderdaad van gifgas gebruik maakt moet Ha noi dat volgens diplomaten in Bang kok uit de Sowjet-Unle gehaald heb ben omdat de Amerikanen geen gif gas in Vietnam achtergelaten hebben. indruk is geraakt van Saoedl-Arabi- sche dreigingen het olie-wapen in stelling te brengen als de Verenigde Staten zich niet wat harder inzetten voor een regeling in het Midden-Oos ten die ook de Palestijnse goedkeu ring kan wegdragen. De Verenigde Staten staan verder niet afwijzend tegenover plannen van de Europese Gemeenschap resolutie 242, waarin de Palestijnen vluchtelingen heten, te wijzigen tot een resolutie waarin het Palestijnse recht op zelfbeschik king geregeld wordt. Deze plannen, verwoord door de Britse minister van buitenlandse zaken, Lord Carrington, gekoppeld aan da uitspraken van de Franse president Glscard d'Estaing, die tijdens zijn toer langs een aantal Arabische landen de Palestijnse be vrijdingsbeweging PLO en de voorzit ter ervan, Jasser Arafat, over de bol aaide, hebben in Israël hevige onrust veroorzaakt. Deze onrust zal door het bericht in Maariv alleen maar ver sterkt worden, te meer daar de Ame rikanen, na de Russische Ingreep in Afghanistan, erg graag een islami tisch front tegen de Russen zouden zien ontstaan. Israëlische leiders laten niet af al deze plannen als een gevaar voor de vrede in het Midden-Oosten te be stempelen. Hoewel de regering van Begin giste ren een motie van wantrouwen over leefde. Is haar positie verre van benij denswaardig, nu de leiders van Is raels Democratische Beweging Dash heben geëist dat de partij zich terug trekt uit de coalitie. Het kabinet dreigt met de zès zetels van Dash zijn parlementaire meerderheid te verlie zen. De leiders van Dash hebben vice- premier Jiggal Jadin, de voorzitter van de partij opgeroepen een verga dering van de partijraad bijeen te roepen waar over het verlaten van de regeringscoalitie zou moeten worden gestemd. Dash stelt een besluit uit tot na de terugkeer van minister van justitie. Tamir, die momenteel in het buitenland is en een van de belang rijkste leiders van de partij is. Oppo sitieleider Simon Peres zei maandag dat er in de Israëlische Knesset een meerderheid bestaat die vervroegde verkiezingen wil. Normaal moeten die ln 1981 worden gehouden. M'pKOK (Reuter, AFP, AP) De voedselhulp aan Cam- is ernstig ontwricht nadat vorige week drie steigers in gaoven van de hoofdstad Phnom Penh van hun fundamen- ]n geraakt. De helft van de haven aan de Mekong-rivier niet te gebruiken voor het lossen van hulpgoederen, zo .gisteren een woordvoerder van de Britse hulporganisa- e°2o <fam in Singapore bekend gemaakt. et :en e Qp^en die momenteel een groot >pen posl een van de eerste organisa- op grote schaal voedselhulp voor de bevolking ln Cam- andere hulporganisaties over- zoekt uit of het mogelijk is en hijsapparatuur naar Penh te verschepen om het Ifcn van de havencapaciteit op njen. Cambodja heeft nog {ftï schaal hulp nodig om U| din op te bouwen voor de ko- >e 4Snaanden, waarin de bijzonder Prat ocgst snel opgegeten zal zijn. ekor diei nadert er weer een regen- ie zvaar vrachtverkeer vrijwel one [elijc maakt. Voor die tijd moe- dezfilpg>ederen van de hoofdstud ïrotneie-hoofdsteden en het eveSand vervoerd worden. Ier vagejaan de Thais-Cambodjaanse ondervindt de hulpverlening Ikhecen. Het Internationale KruL heeft de hulp naar het ^Éelinginkamp „204" van de an- «munlitische Khmer Serei, ge- de grens, gestaakt, ndat soldaten van deze beweging daar zondag twee Rode Kruis-medewerkers onder schot hielden, die pas na tussen komst van Thaise militairen konden worden bevrijd. De Rode Kruis-men- sen waren in het kamp, dat onder gezag staat van „maarschalk" Van Saren, om 31 Vietnamese vluchtelin gen te halen die via Cambodjaans grondgebied naar de Thaise grens waren gevlucht. (Op deze manier zijn dit jaar al 2000 Vietnamezen naar Thailand ontkomen). Plunderen Van Saren heeft nu gedreigd met zijn volgelingen het voedsel zelf wel uit Thailand te halen als het Rode Kruis de blokkade handhaaft. Het Rode Kruis schat het aantal vluchtelingen in kamp „204" op ruim vijftigduizend, maar Van Saren zegt verantwoorde lijk te zijn voor ruim driehonderddui zend mensen. Het Rode Kruis ver denkt hem ervan de internationale hulp op de zwarte markt te verkopen TEHERAN, DEN HAAG (ANP, AFP, Reuter) De Iraahse sterke man, ayatollah Khomeini, heeft amnestie verleend aan gevangenen, „die geen bloed vergoten hebben en zich niet hebben bezondigd aan corruptie," zo heeft gisteren radio- Teheran bekend gemaakt. Een Columbiaanse politieman controleert zijn wapen, terwijl twee bezetters van de Dominicaanse ambassade in Bogota naar buiten komen om het raam te controleren waardoor de ambassadeur van Uruguay is ontsnapt. De Cubaanse leider Fidel Castro heeft de bezetters voorgesteld naar Havana te vliegen samen met de 70 gevangenen wier vrijlating ze eisen en de gijzelaars in de ambassa de. De gijzeling duurt nu al 21 dagen. Politieke gevangenen die niet onder de amnestie vallen krijgen verminde ring van straf. Verder mogen alleen de officiële rechtbanken personen be rechten die zich aan corruptie en bloedvergieten hebben schuldig ge maakt Dat is wel eens anders ge weest Op het hoogtepunt van de Iraanse revolutie wisten revolutlonal- re islamitische rechtbanken bijzon der snel mensen te veroordelen die dan al even snel voor revolutionaire islamitische vuurpeletons het leven lieten. Nu heeft ayatollah Ghodoussl. procu reur-generaal. van Khomeini de op dracht gekregen elk geval op zichzelf te bezien. President Bani Sadr zal daarna goedkeuring moeten geven voor strafvermindering, die voor be paalde gevangenen vrijlating zal be tekenen. Khomeini riep verder het Iraanse volk op degenen die onder het vorige bewind geringe vergrijpen hebben gepleegd, nu verder met rust te laten. Voor het IntemaUonaai Gerechtshof ln Den Haag hebben de Verenigde Staten aangekondigd „de Iraanse re gering, met als hoogste gezagsdrager ayatollah Khomeini" verantwoorde lijk te houden voor de bezetting van de Amerikaanse ambassade ln Tehe ran. Door de gijzeling van diplomaten goed te keuren treft Iran „het hart BRUSSEL, LONDEN (AFP, AP, Reuter) De Britse premier Margaret Thatcher heeft gedreigd dat haar land een deel van de bijdrage voor de Europese begroting niet zal betalen als er geen passende oplossing komt voor Groot-Brittannie. en zodoende de Rode Khmers van de verdreven premier Pol Pot te steu nen. Van Saren zei gisteren dat hij het vluchtelingenkamp Khao I Dang aan de Thaise kant van de grens zou kunnen plunderen. Het Rode Kruis heeft meegedeedld de hulp pas te zullen hervatten als de veiligheid van zijn medewerkers gegarandeerd wordt. De nieuwe Thaise premier, generaal Prem Tinsulanonda, heeft gisteren opgeroepen tot het houden van een internationale conferentie om het conflict rondom Cambodja op te lossen. Het Thaise leger ls Inmiddels begon nen met het aanleggen van een zes meter diepe en negen meter brede tankgracht langs de grens. Het geheel moet ruim honderd kil om ter lang worden en moet over twee maanden, voor de komende regentijd, gereed zijn. Deze verdedigingslinie zal nog versterkt worden met mijnenvelden, tankeenheden, kanonnen, anti-tank granaatwerpers en infanterie-eenhe- den. Twee maanden geleden werd meegedeeld dat de gracht ook ais Irrigatie-kanaal gebruikt zou kunnen worden. Duidelijk is dat de gracht moet dienen een eventuele invasie van het Vietnamese leger tegen te houdea De Britten streven er al sedert de herfst vorig Jaar naar om een lagere bijdrage voor de EG te betalen. Me vrouw Thatcher zei te hopen dat het niet zo ver behoeft te komen. De Franse gaullistische leider Chirac heeft er op aangedrongen dat de Brit ten uit de EG worden gezet als zij niet wensen te betalen en zich niet aan de regels van de EG houden. Hij verweet president Glscard dat hij een te ge matigde houding tegenover Groot- Brittannle inneemt. De Franse staatssecretaris Bernard Raymond van buitenlandse zaken zei dat het „niet aanvaardbaar ls dat een lidstaat van de EG het functioneren van de EG dreigt te blokkeren". Het ls niet te verwachten dat de Britten er op de komende Europese top ln Brus sel op 31 maart en 1 april in zullen slagen alsnog een lagere bijdrage te betalen. De voorzitter van de Europese Com missie Roy Jenkins weigerde gisteren toe te zeggen dat zijn commissie met een duidelijk voorstel over een be drag voor de Britse bijdrage zal ko men op de Europese top. Frankrijk vindt dat als er toch een voordeeltje voor de Britten ln zou zitten, de Britten dan ervoor zullen probleem „dat de verhoudingen aan het vi moeten betalen ln de vorm van tege moetkomingen op het gebied van de het verzieken la", aldus Van der Stee. vlsserijpolltlek, de schapenverorde- HIJ was overigens erg pessimistisch ning en andere zaken. De Britse minister van buitenlandse zaken Lord Carrington liet zich giste ren opvallend gematigd uit over het Europese landbouwbeleid. Zijn harde kritiek van de afgelopen maanden liet hij varen. Carrington verklaarde alleen maar dat er „een beter even wicht moet komen in de uitgaven van de EG." Ook hij pleitte, evenals pre mier Thatcher voor een billijke oplos sing voor de Britse bijdrage. Op de top ln Brussel zullen vijf belangrijke onderwerpen aan de orde komen. De regeringsleiders van de negen lidstaten zullen het hebben over de Europese monetaire samen werking, de Britse bijdrage, de ener gieproblemen, de sociaal-economi sche situatie en het rapport van de „drie wijzen" over de toekomstige werking van de verschillende instel lingen van de EG. Maandag heeft de Nederlandse mi nister van financiën Van der Stee meegedeeld dat hij een bemidde lingsrol wil spelen ln het conflict tus sen de Fransen en de Britten over de Britse bijdrage. Het gaat hier om een over het welslagen van zijn bemidde lingspoging. van het gehele systeem waarmee de wereld de vrede tracht te bewaren", aldus Roberts Owen, Juridische ver tegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de openbare hoorzitting gisteren van de gijzelingszaak die Washington bij het Hof heeft aanhan gig gemaakt. Iran was gisteren niet vertegenwoordigd. Evenals ln decem ber heeft de Iraanse regering per brief zijn standpunt overgebracht. Her haald werd dat Iran de jurisdictie van het hof betwist en dat de gijzeling „slechts een marginaal en tweede rangs aspect is van het totale pro bleem". Iran doelt op de ruim 25 jarige Amerikaanse bemoeienissen in Iran. ROME (AFP. AP, Reuter) Op nieuw is een Italiaanse magistraat gedood door de Rode Brigade. In een volle autobus schoten drie of vier leden van deze radicaal linkse groe pering rechter Minvervini in de rug. Glrolamo Minervinl was tot voor kort hoofd van de afdeling voor het gevan geniswezen van het ministerie van Justitie. Onlangs werd de zestigjarige rechter benoemd tot raadsheer in het hof van cassatie, het hoogste gerech tshof ln Italië. Kort na de aanslag belde een anoniem persoon het Itali aanse persbureau ANSA op met de mededeling dat de Rode Brigade de verantwoording nam voor de moord op Mlnervini. Het was de twintigste politieke moord ln Italië sedert het begin van dit jaar. LONDEN (Reuter. AP. AFP) Ne gen vrouwen hebben gisteren het le ven verloren bij een brand in een Londens tehuis voor dakloze vrou wen. Drie anderen raakten gewond. Twee nonnen die de leiding hadden ln het rooms-katholieke tehuis waren ten tijde van het uitbreken van de brand gistermorgen vroeg al op en wisten te ontkomen. In het drie ver diepingen tellende gebouwtje waren 21 dakloze vrouwen tussen de veertig en zeventig jaar aanwezig, terwijl er volgens de gemeentevoorschriften slechts plaats voor tien was. SAN SALVADOR (AFP, AP) Zeker zestig mensen zijn om het leven gekomen ln El Salvador bij confrontaties met de veiligheidstroepen en rechtse terreurgroepen. EG-commissaris Wilhelm Haferkamp (links) groet de Britse minis ter van buitenlandse zaken Lord Carrington bij het begin van de bijeenkomst van de Europese raad Op de suikerplantage „La Colima" vijftig kilometer ten noorden van hoofdstad San Salvador werden ze ventien boeren gedood ln het treffen met de veiligheidstroepen. La Colima was een van de vele landbouwbedrij ven die door regeringsmaatregelen werd getroffen. De boeren weigerden hun land uit handen te geven. Toen de boeren merkten dat zij omsingeld waren, schoten ze op de twee rege ringsambtenaren die met de onteige ningspapieren kwamen. Daarop rea geerden de militairen met een salvo waarbij zeventien boeren werden ge dood. Onder de slachtoffers waa een jongen van veertien Jaar. In 8an Martin achoot het leger zeven tien Jongeren dood die bezig waren met het oprichten van barricades en opriepen tot een algemene staking aanstaande maandag. In de nationale universiteit waren gisteren nog steeds duizenden stu denten en boeren omsingeld door het leger. Af en toe werden schotenwisse lingen gehoord bij het unlversitelts- complex. Een ernstige botsing werd verwacht. Amnesty International heeft om stopzetting van de landhervormingen gevraagd omdat deze als dekmantel .zouden dienen voor de acties van dc regeringstroepen. De afgelopen we ken zijn bij botsingen tussen boeren en leger zeker 800 doden gevallen. In El Salvador doet steeds meer het gerucht de ronde dat rechtse extre misten een staatsgreep willen plegen en opnieuw een door militairen gedo mineerde regering willen instellen. De regerende Junta van drie burgers en twee militairen zette op 6 maart het nieuwe landhervormingspro gramma ln werking. Negentien ban ken werden genationaliseerd en de vijf buitenlandse banken werden re stricties opgelegd. In de eerste fase van de landhervor ming. die scherpe kritiek kreeg van conservatieve zijde, werd 268.000 hec tare land van 244 landeigenaren ont eigend om onder boeren te verdelen Uiteindelijk moet volgens de regering ruim anderhalf miljoen hectare land worden onteigend. Volgens de Junta bezitten de landeigenaren veertig procent van het beste land ln Ei Sal vador. De Verenigde Staten hebben hun steun toegezegd aan de landher vormingsplannen a J. den Boef zelf ls drager van bepaalde belangen, maar geen superieur verschijnsel", aldus Pozsgay. iDAPEST „We hebben niet de ilussie dat er in Hongarije geen «itle zou bestaan", zegt minister van cultuur Imre Pozsgay. „Het is er geen probleem, want in Hongarije is kritiek mogelijk op de tschappij en steeds meer mensen uiten er zich over". Niet vijandig inlster verklaart dit naar aanleiding e opmerking dat er in Hongarije groe- estaan. die openlijk solidariteit betui- let de beweging „Charta 77" in Tsje- waikije. „Het begon met een groep 4 intellectuelen", aldus Pozsgay. „die P tot verdediging van de onderteke- van het Charta-document Een ander deed zich voor in de herfst van 1977. ln Praag processen werden gevoerd Charta-leden. Ongeveer 180 intellec- zonden toen brieven aan de Hon- partijlelder janos Kódór met het fc, stappen te ondernemen". •ngarlje is er geen beweging zoals in "Slowakije", zegt de minister „Wel ussen 1971 en 1973 een pro testgroep. |die organiseerde zich niet als bewe- nrerigens hadden de nogal abstracte van deze groep weinig te maken met de Hongaarse binnenlandse situatie. Er zijn in Hongarije enkele terreinen, waarop we altijd kunnen samenwerken als gemeen schap Daar gaat de politiek van partij en regering van uit. omdat de socialistische orde ln ons and wordt aanvaard, aangezien zij voorziet in de behoeften van de bevol king". „In Hongarije hebben we nooit een volks vertegenwoordiging gehad die vergeleken kan worden met het westerse parlementaire systeen De meeste misverstanden over de Hongaarse samenleving komen voort uit het feit. dat men de communistische partij ziet als een apparaat dat diktaten oplegt en voorschrijft wat er moet gebeuren. Daar door wordt het belangrijke feit genegeerd dat in ons land de partij optreedt ais een organisatie, waarin de vertegenwoordiging van het gehele volk gestalte krijgt. De partij „We stellen geen Ideologische eisen aan de bevolking en tolereren het feit dat enkele duizenden mensen de oppositie ln onze sa menleving vertegenwoordigen. Deze oppo sitie ls niet georganiseerd en streeft andere doeleinden na dan wij. Bij parlementsver kiezingen stemmen er enkele honderddui zenden mensen tegen de kandidaten van het Patriottisch volksfront. rDIt ls een over koepelende organisatie, waarin ook niet- communisten meewerken - red Hierbij kunnen persoonlijke redenen een rol spelen De verkiezingen hebben dan ook het karak ter van een referendum. Aangenomen wordt", aldus de minister van cultuur, „dat sommigen tegen ons systeem als geheel stemmen, door zich tegen bepaalde kandi daten te keren". Het ls volgens Pozsgay niet zo dat degenen die petities ondertekenen, vijandig tegen over het Hongaarse systeem staan: „WIJ vragen Intellectuelen en kunstenaars, ons systeem te beoordelen tegen de achter grond van de Hongaarse politiek. In ons land worden zij die meedoen aan protestac ties niet vervolgd. Hun werk kan normaal worden gepubliceerd, hetgeen dan ook ge beurt". Overigens is het bekend dat dissi denten, die naar de politie gingen om gear resteerd te worden wegens het onderteke nen van protestbrieven, eenvoudig werderr weggestuurd. Overtrokken De Hongaarse minister van Justitie Imre Markója heeft begrip voor de kritiek uit de samenleving op het feit dat er veel te veel voorschriften en regels zijn, die het dage lijkse leven er niet gemakkelijker op ma ken. Ondanks het feit dat hij al enkele Jaren streeft naar modernisering van de Hongaar se wetgeving, laat deze nog veel te wensen over. „Omdat de ontwikkeling van de sa menleving niet had stilgestaan, was het noodzakelijk dat het gehele verouderde sys teem werd doorgelicht tegen de achter grond van belangrijke sociale verande ringen." Er zijn echter problemen overgebleven, die niet zo gemakkelijk opgelost kunnen wor den naar de mening van minister Markója. „Onze plannen zijn vaak overtrokken, ideeën zijn vaak niet doordacht ln al hun consequenties, er worden vergissingen ge maakt die het uitvoeren van plannen be moeilijken. Dit moet wel tot moeilijkheden leiden. Het ls een waarschuwing voor de toekomst, die we niet ln de wind mogen slaan. De oorzaak ervan moet voor een deel ook worden gezocht ln de wijze van benade ring: teveel ls geprobeerd, idles ln het leven te reglementeren." Het is volgens Markója een onjuiste veron derstelling dat de dingen alleen maar ln orde kunnen zijn als er voldoende voor schriften en regels zijn en elke stap die we doen daaraan voldoet. Leidinggevende figu ren grijpen nog altijd teveel naar reglemen tering. ook als ze met economische en socia le middelen een oplossing zouden kunnen bereiken. Vermeden moet voorts worden dat de wetgeving te gedetailleerd en te veelomvattend wordt. Door de snelle veran deringen van normen moeten wettelijke maatregelen bovendien te vaak worden her zien, hetgeen belemmerend werkt. Doolhof Minister Markója uit openlijk kritiek op wat hij noemt „het bureaucratische doolhof van voorschriften en regels, die door allerlei autoriteiten worden bedacht om hun rech ten te onderstrepen, terwijl zij zich minder druk maken over hun plichten. De bevol king ondervindt dit als een last. die vaak tot verspilling van tijd en geld leidt." Het is volgens de minister duidelijk dat het op de weg van leidinggevende figuren op alle ni veaus ligt om deze ongewenste bureaucrati sche overlast uit de wereld te helpen. Ook op cultureel terrein probeert Hongarije een zo liberaal mogelijk beleid te voeren, hetgeen een moeilijke opgave ls ln een land. waar alles ln overeenstemming moet zijn met de socialistische beginselen De cultu rele opvoeding, die vroeger het voorrecht van weinigen was, is nu voor ledereen weg gelegd Het valt echter niet te ontkennen, dat zij een belangrijke rol speelt bij het bedrijven van politieke propaganda en dat de pedagogische kant van de zaak niet het enige motief ls. Betrekt men dit ln zijn overwegingen, dan kan men desondanks onder de indruk komen van het vele dut Hongarije op cultureel gebied presteert. Dit is het vierde artikel in een serie over Hongarije. De eerste verschenen op 12, 14 en 17 maart.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7