Ook Den Haag zet Mobiele Eenheid in tegen krake Van der Luit 'TANEC 15-23 mrt Haagse Sociale Dienst eist meer mensen Begrafenissen -Crematies Transporten Zuid-Holland verwacht miljoenentekort Kamer wil strenger optreden tegen illegale werkgevers Douanebeambte ongeluk omgekofe* Slechts enkele dagen in Nederland Het wereldberoemde Nationaal Joegoslavisch Danstheater Houtrusthallen - Den Hc Georganiseerd verzet bij ontruiming van woning aan Jacob Catsstraat aëli WOENSDAG 19 MAART 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET [NSD door Chris Bruijnius DEN HAAG Met de gewelddadige ontruiming door de Mobiele Eenheid van de Haagse politie van het gekraakte gemeentepand aan de Jacob Catsstraat 278, lijkt na Amster dam ook in Den Haag een scherpe confrontatie tussen georga niseerde krakersgroepen en het gemeentebestuur van start te zijn gegaan. Nadat met een bijl de deur was ingeslagen, sleepten manschappen van de ME gisteren rond het middag uur de bewoner en 32 sympathisanten, die slechts lijdelijk verzet boden, het pand uit en voerden hen af. Even daarvoor was met enkele charges de Jacob Catsstraat tusse Parallelweg en Hoefkade schoongeveegd en voor het publiek afgesloten. Het harde optreden van de politie kan gezien worden ais uitvloeisel van het beleid, dat wethouder Vink heeft aangekondigd tegen krakers van ge meentepanden. Voor een aantal van die hulzen heeft de rechter een ont- rulmlngsvonnls uitgesproken, maar die waren door de gemeente, mede omdat de mogelijkheden voor nood opvang van krakersgezinnen ontbra ken. op een laag pitje gezet. In Januari liet Vink weten weer har der te gaan trekken aan ultzetUngs- procedures en sneller te zullen over gaan tot het aanspannen van een kort geding tegen krakers van hulzen, die nog verhuurd kunnen worden. ..Als we het als gemeente onaan vaardbaar vinden dat woningen wor den gekraakt, moeten we zelf ook zorgen dat we geloofwaardig zijn,'' aldus de wethouder, die zegt te stre ven naar een zo eerlijk mogelijke ver deling van gemeentewoningen. Als reacUe op de ulUaUngen van de wethouder besloot een aantal Haagse actiegroepen, waaronder het Stede lijk Overleg Stadsvernieuwing, de weiswtnkels. het Advocaten Collec tief. de CPN. het Komlté Jongeren- hulsvesting en de Surinaamse organi satie Loson. zoveel mogelijk woning- krakers te organiseren, om zich te kunnen verzetten tegen ontruimin gen De actiegroepen verwijten de wethouder ondermeer leegstand van gemeentewoningen niet genoeg tegen t«» gaan en leegstaande particuliere woningen niet snel genoeg te vor deren Oebundeld in het Komlté Antl-u't- hulszettingen stelde men ln februari een draaiboek voor verzetsacties op Zo zou. als sprake was van ontrui ming. direct een telefonisch alarm systeem ln werking treden, teneinde zoveel mogelijk sympathisanten op de been te brengen. O is teren werd het systeem voor het eerst, met suc ces. beproefd Klappen Het dubbel bovenhuis aan de Jacob Catsstraat was veertien maanden ge leden gekraakt door een Turks gezin: man. vrouw en een kind. Daarvoor had het vijf maanden leeg gestaan. De gemeente spande een geslaagde ontruimingsprocedure aan, omdat de woonruimte geschikt zou zijn voor een gezin van vijf personen. Toen duidelijk werd. dat de ontruiming gis teren daadwerkelijk zou doorgaan, kwam het gebundeld verzet ln actie. Op het moment dat de deurwaarder om tien uur ln de ochtend, in gezel schap van twee politieagenten, de Jacob Catsstraat betrad, hadden zich ln het huis rond dertig sympathisan ten verzameld, terwijl veertig mede standers de toegang tot de deur blok keerden. De deurwaarder kon de be woner van het pand niet bereiken en vroeg om meer politle-assistentie. Via hoofdcommissaris Peyster bereikte burgemeester Schols het verzoek de Mobiele Eenheid te mogen Inzetten. Na beraad ln het college van b en W. gaf Schols hiervoor toestemming Twee secties, ongeveer 45 man. van de ME reden rond half twaalf de straat in. Direct voerde men met be hulp van wapenstok en hond enkele charges uit om de gemobiliseerde Jongeren en belangstellenden bij het pand te verdrijven. Daarbij vielen harde klappen. Eén persoon raakte licht gewond. In korte tijd was de Jacob Catsstraat tussen Hoefkade en Parallelweg leeg en afgesloten met dranghekken. Terwijl de buurt op een afstand toekeek, trachtten politiemensen Na mislukte pogingen de deur van het gekraakte pand open te breken, gaat een lid van de Mobiele Eenheid tenslotte met een bijl aan de slag. met IJzeren staven de gebarricadeer de deur open te breken, beschimpt en getart door uit de ramen van het gekraakte pand hangende bezetters. ..Wij willen wonnen" en ..debiele een heid" klonk het door de straat. Af en toe plensde een emmer water op de mannen die de deur probeerden te forceren. Na een kwartier tevergeefs te hebben gewroet en geduwd kwam er een bijl aan te pas. waarmee een ME-lld het gehele middengedeelte van de deur aan splinters sloeg. Even later wer den de eerste bezetters, die geen ver zet boven (dit tot kennelijk ongenoe gen van sommige ME'ers. die door hun superieuren tot kalmte moestep worden gemaand), naar bulten gedra gen en afgevoerd. De bewoner en zijn vrouw werden eveneens naar het poli tiebureau gebracht. De bezetters stond een proces-ver baal wegens belemmering van de werkzaamheden van de deurwaarder te wachten. Aan het eind van de middag werden ze allen op vrije voe ten gesteld. Tegen zeventien van hen was een ..naamloos" proces-verbaal opgemaakt. ZIJ hadden geen papie ren bij zich en weigerden hun naam te noemen. Het Komité Antiulthulszettlngen kondigde na afloop van de ontrui ming nieuwe acties aan om uitzettin gen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij is het de vraag of het bij lijdelijk verzet blijft, zo stelden de actievoerders, die het optreden van de politie „onaanvaardbaar" noem den. „Als ze een tweede Vondelstraat willen, kan dat" aldus één van hen. Volgens het comité staan momenteel ongeveer tweehonderd gekraakte wo ningen ln Den Haag op de nominatie om te worden ontzet. De gemeente bevestigt dat van „enkele tientallen" onrechtmatig bewoonde panden, waarvoor zij ontruimingsbevelen heeft, bekeken zal worden of deze moeten worden ontruimd. In bijzon dere gevallen zouden krakers kunnen blijven zitten. De bewering van de gemeente dat er nu voor noodopvang kan worden gezorgd. Is volgens het comité niet waar. „Er worden hotelkamers ge noemd, die vaak al bezet zijn," zegt een woordvoerder. Ook in het geval Jacob Catsstraat zou geen vervan gende ruimte of noodopvang zijn aangeboden. Pas een uur voor de en 2 vai ten ook De bezetters van het gekraakte pand werden één voor één ontruiming gaf de gemeente een op- vangadres in het Westeinde door, maar toen de vrouw daar ging kijken werd zij niet binnengelaten, aldus de actievoerders. Bij terugkomst kon de vrouw nog net zien hoe de Mobiele Eenheid haar voordeur lnramde. Wethouder Vink betreurde gister avond het gebeuren, maar zag geen andere mogelijkheid tot optreden. „Je kan je verantwoordelijkheid niet ontlopen". Volgens Vink meente een genuanceerd i, gevallen worden apart doet hij alles om de lange bij leegstand en vordering ten. Of de gebeurtenissen ren een toekomstbeeld voor ontruimingen zullen zijn, kon voorspellen: „Ik hoop dat ten ervan geleerd hebben, comité weet nu dat het de ernst is." Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het personeel van de Haagse Sociale Dienst heeft gisteren wethouder van Lier van Personeelszaken een petitie aangeboden waarin een onmiddellijke personeelsuitbreiding van 63 man wordt geëist. ADVERTENTIE Boete geëist wegens belediging Glimmerveen DEN HAAG (ANPI Tegen de 27- jarige magazijnbediende R. J. B. uit Zoetermeer ls gisteren door de procu reur-generaal bij het gerechtshof in Den Haag, mr H. R O Feber. twee honderd gulden geéist wegens beledi ging van J. O Glimmerveen, voorzit ter van de extreem rechtse Neder landse Volksunie (NVU). B was in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de politierechter, die hem had veroordeeld tot twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf en driehonderd gulden boete. B die lid ls van de eveneens ultra rechtse Na tionale Partij Nederland <NPN>. was na een ruzie met Glimmerveen uit de Nederlandse Volksunie gestapt en aad deze beschuldigd van „prof! teursmoiieven Bovendien had hij materiaal over het verleden van Ollrr.merveen op papier gezet met de bedoeitng deze ..zwart te maken" Pc advocaat van B mr M Wladimlroff zei dat er pas sprake van belediging kon zijn Dij bepaalde uit spraken Hij vond dat het hier om bekende feiten ging en dat het niet de bedoeling van zijn cllént was geweest het materiaal te verspreiden. Hl) eiste daArom vrijspraak. Uitspraak 1 april De dienst vindt het dringend gewenst dat er 40 maatschappelijke bijstands ambtenaren, 10 besllssingsambtena- ren. 10 administratieve bijstands ambtenaren en 3 personeelsconsulen ten bij komen. Volgens actievoerder Stcf de Niet is de grens bereikt. „We eisen deze week de toezegging van deze 63 man. komen die er niet dan gaan we tot actie over," zo liet hij wethouder van Lier bij de aanbieding van de petitie en de driehonderd ver zamelde handtekeningen weten. De Sociale Dienst heeft vb rig Jaw ook al om een uitbreiding gevraagd. Toen ging het om een totaal van 130 man. B cn w van Den Haag reageer den met een toezegging van tien man aanvulling op 1 Januari Jongstleden en nog eens tien man op Juli aan staande. ..Het personeel aanvaardt dit als volstrekt onvoldoende. Over spanning en stress veroorzaken veel ziekte, verzuim en verloop. Maatrege len zijn daarom dringend gewenst;" zo staat ln de petitie. Bestek Volgens de protesterende personeels leden zal Bestek '81 ook de nodige gevolgen hebben voor de Sociale Dienst. ..De mensen zullen armer worden, de kosten van levensonder houd stijgen en de hooete van de uitkeringen blijft achter." zo zeggen de personeelsleden Verder duldt ADVERTENTIE j.j\\| Sparen bij Staal Bankiers blijft I een lucratieve aangelegenheid. Bankiers voo» spaarbneven met een looptyd van 2 jaa» spaarbneven met een looptijd van 3 jaar 10.25^ spaarbnever. met een looptijd van 4 jaa; 10 25 a spaarbneven met een looptijd van 5 J4ai 10.25 U komt nooit in Den Haag? Uiteraard kunt U ook spaarbneven kopen bij Staal Bankiers indien U me' .n Den Haag woont Afstanden hoeven geen bezwaar te zijn Bedragen kunnen via Uw giro- of bankrekening worden over gemaakt naar Gironummer 473501 of Bankrekeningnummer 26 64 57 282 onder vermelding van de gewenste coupures en loophjd vd spaaroneven Na ontvangst hiervan zenden wij U de spaarbneven aangetekend thuis, discreter kan het met Andere spaarvormen Naast de genoemde spaarbneven biedt Staal Bankiers U ook allerlei andere spaarvormen Zo kunt U een spaardepoaito openen met vaste locp'ijd van 2. 3.4 of 5 jaar en een vaste rente gedurende deze looptijd De rente op spaardepcsito's wordt jaarlijks uitbetaald. Een spaardepos neeft geen vas'e coupure ieder bedrag vanaf f 1000:- kan cp een spaar deposito gestort worden De spaar- deposito s rijn op raam gesteld De rente op spaardepostto's met eer. looptijd van C 'aar is 1050 op spaardepcsito's met een looptijd var. 3. 4 en 5 ;aar 10S S'aa. Bankte» N V Lange Houtstraat 8 2511 CW DEN HAAG 070 - 46 94 90 toestel 121 Dhr Chr Karnes niets erop dat het werk van de dienst er eenvoudiger op wordt. Het perso neel wijst op de aparte hulpverlening, die de dienst steeds meer moet bie den aan groepen als minderjarigen, woonwagenbewoners, drugsverslaaf den en vooral de laatste tijd illegale gastarbeiders. Om hun actie kracht bij te zetten trokken de ambtenaren van de dienst gisterochtend met spandoeken door de stad. Op de spandoeken stonden leuzen als: ..Help ons helpen", en „63 man en vlug. anders komen wij terug". Vier mensen per ongeluk bestraald In het rouwcentrum is gelegenheid tot opbaring in onze aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid Willem de Zuijgcrlaan 179 Postbus 432. 2300 A K Leiden. Télefoon 071-142644* Personeelsleden van de sociale dienst in Den Haag bieden wethouder van Lier de handtekeningen aan. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De provincie Zuid- Holland dreigt volgend Jaar opge scheept te worden met een sterk oplo pend mlljoenentekort. De financiéle tegenvaller wordt veroorzaakt door de teruglopende economische groei, die direct gekoppeld ls aan het fon<L>. waarin het rijk de uitkeringen aan de provincies stort. In het beleid van Zuid-Holland werd tot nu toe rekening gehouden met de financiële ruimte, die bij een econo mische groei van 2 procent vrijkomt De groei staat echter stil. Uit eerste berekeningen, die het provinciebe stuur momenteel verricht ten behoe ve van de begroting voor 1981, rolt DEN HAAG (ANP) De Tweede Kamer heeft gisteren een motie aan genomen van de socialist Roethof, waarin wordt gevraagd illegale werk gevers harder aan te pakken. Nu de 1- novemberwet in wertang is getreden, vindt de Kamer, dat werkgevers die toch buitenlandse werknemers Ille gaal in dienst nemen, een veel hogere boete moeten krijgen dan de paar honderd gulden, die ze nu opgelegd krijgen. Een motte van de PSP om de 1- DEN HAAG, DEVENTER (ANP) Bij een ongeluk met een bestralingse lement ln het kankercentrum IJssel- streek ln Deventer, zijn vorige week vier mensen enige tijd blootgesteld aan radioactieve straling. Hun toe stand geeft geen reden tot ongerust heid. aldus het ministerie van sociale zaken. Eén van de vier kreeg geduren de enkele minuten een grotere dosis straling dan volgens de regels per jaar ls toegestaan. Bij het verwisselen van een stralings bron kwam deze niet terecht in de daarvoor bestemde afgeschermde transportcontainer, maar ernaast. Drie personeelsleden van de leveran cier van de apparatuur en een chauf feur werden daardoor enkele minuten bestraald. Zij zouden nog hebben ge probeerd. de bron alsnog in de contai ner te plaatsen. Het was de eerste keer dat een derge lijk ongeluk ln Nederland gebeurde. Twee te hulp geroepen Westduitse bedrijven hebben maandag de stra lingsbron in de container gezet met behulp van een op afstand bestuurde robot op rupsbanden. De inspectie novemberwet maar in te trekken, om dat vooral de illegale werknemers, en niet de werkgevers ervan het slach toffer worden, kreeg maar weinig steun. Alleen PPR en CPN waren dezelfde mening toegedaan De regeringspartijen stemden voorts een motie al van de oppositie, die vroeg om Illegale buitenlandse werk nemers in bepaalde gevallen alsnog enige tijd de mogelijkheid te laten zich te legaliseren. volksgezondheid en de spectie stellen een het incident. Volgens de der van sociale zaken zou het g zijn omdat men te vlug werken. FILM De Culturele Fil Rijswijk vertoond morgen in li trum Stervoorde, dr H. J. v. Mo -ixrt 1 een film van Bertolucci met Brando en Maria Schneider vang: klokslag 20 uur. Toegan ven 2.-, niet-leden f 4.-. Jn g GITAARTRIO Het nie dams Gitaartrio zal morgen e eert geven ln het K&O-geboui V"' Vest 45 in Leiden. Aanvang: 20f"ar TENTOONSTELLING Museum voor het Onderwijs Hemsterhuisstraat 2e en 154 Haag is van 20 t'm 26 maart toonstelling Balaga, dorp op den c monsellanden te zien. Geopen^a< lijks: van 10-17 uur en zat. en 13-17 uur. DENEKAMP (ANP) - De 45 i naa Duitse douanebeamte D. Prat ocgs Nordhom is gisteren omgekor dlei een ongeval op de doorlaatpos! Ie kamp. De Duitser kwam one pelijc vrachtauto terecht, toen dez ulpg> nader onderzoek aan de kan protl gereden. De man moet zijn eve land hebben verloren en zo onder terwielen van de vrachtwagqtan geraakt. een tekort van 6.4 miljoen gulden volgend jaar. Bovendien heeft Zuid-Holland nog dit Jaar te maken met een verlaging van de rijksuitkering met 2.5 miljoen gulden, die in het kader van de over heidsbezuinigingen wordt doorge voerd. Het miljoenentekort ontstaat net ln een tijd dat het provinciebestuur zich optimistisch toonde over de financië le situatie van Zuid-Holland Tot en met vorig jaar bedroegen de gaten ln de begroting ook miljoenen guldens, maar dit Jaar is voor het eerst het tekort beperkt gebleven tot een miljoen. Dit 50 personen tellende gezelschap uit Skopje brengt een wervelend programma van folkloristische dans en muziek uit Macedonië en andere delen van Joegoslavië. TANEC treedt op in Zaal: Congresgebouw Oen Haag woensdag 19 maart kaarten aan de zaal voor aanvang te verkrijgen Aam ang 20.000 uur. Kaarten f 15,- en 20,- nationaal joegoslavisch verkeersbureau Vl|a«t*trsat 020 - 21 04 «3 22 04 M in samenwerking met Yugotours en Dejonglntratours MINI-ADVERTENTIES VOOR PLAATSING OP ZATERDAG MOETEN UITERLIJK OP VRIJOAGMIDDAG OM 13 45 UUR IN ONS BEZIT ZUN zo< Pei kn n?en

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6