•holten vindt |eer generaals Techtvaardigd Binnenschippers wijzen compromis af Plannen FNV 'slimmigheidje' Nerveuze spanningen Valdispert Officier woedend over klachten actievoerders ieolat Politie schrapt intieme vragen van formulieren "Vol Gas" inet buikpijn? Voorzitter Christelijke werkgevers: 'Optreden politie in Borssele correct' Nieuwe tunnel Gemeente Arnhem op de bres voor privacy Rita Conclusie voorlopig rapport Eigen bijdrage studenten voor onderwijs kan hoger Geschiedenis wordt verplicht eindexamenvak Boycot om gasolietoeslag gaat derde dag in Velen rijden nog zonder autogordel kjSDAG 19 MAART 1980 TROUW/KWARTET ize parlementsredactie HAAG Minister Scholten (defensie) heeft de zware van Pvd A-zij de op het bevorderingsbeleid in de krijgs- t volstrekt van de hand gewezen. Deze kritiek was listig van het PvdA-Eerste Kamerlid Jan Nagel, vorige bij de behandeling van de defensiebegroting. noemde het „wanbeleid", dat Jntal generaals in de krijgs- rlev|van 1960 tot 1978 gegroeid is tot 105 en het aantal kolonels 9 tot 362. En dat terwijl de 'J7' omvang van de krijgsmacht in tijd daalde van 129.000 tot man Nagel meende dat het eringsbeleid volstrekt uit de gelopen en vond dit, in tijden minigingen en vooral gezien etde salarissen die topmilitairen ien een schande. iet a had Scholten betichtte Nagel van „hoogst aanvechtbare "O® ken" over deze „vermeende 5$üfei". Volgens de minister is de gerechtvaardigd omdat de ie organisatie en techniek veel kelder zijn geworden en ge- groei van de internationale rerking. Verder wees hij er op in ieder geval niet verantwoor dt* s geweest voor de groei van het topfuncties in de periode 1960- artijgenoten van Nagel zelf, de oinisters Vredeling en Stemer- aren gedeeltelijk wel verant- lijk in die tijd (1973-1977), zo ïeer Scholten. •del *^5" 5 Scholten is er onder zijn ei- rind in ieder geval stabilisatie eer s een zekere daling van het topofficieren ingetreden. Uit 116 rs die Schol ten daarvoor ver- [Uieij bleek dat het aantal gene- iliswaar eerst verder steeg van ,1978 naar 109 in 1979 maar nt ens weer daalde naar 105 per 1 nïK 1980. Het aantal kolonels ev5' van 362 via 357 naar 352 per 1 ent mni "mi re rangen ïeeft gevraagd om ook van "gangen de stijging uit te zoe- er een reeks van. jaren en de heeft dat morrend toege- ken het hoge recht van ien om vragen te stellen en van de regering er op te den maar ik wil wel opmer- Si? r. w erin leH eek ADVERTENTIE L(to rmatigegasvormin9 e K ia9 of darmen kan een r. v elend, opgeblazen gevoel and. jnlijke spanningen ten lge hebben. Dat is va»k He eval na het eten van neni aide spijzen. Neem dan it.Ceolat kauwtabletten langenaam van smaak emakkelijk in te nemen. Dijkiat helpt snel en doel- tnd. li héle opluchting! Uisluitend verknigbaar bij apotheker en drogist oorat de gebruiksvoorschriften Van onze sociaal-economi sche redactie HILVERSUM Voorzitter S. J. van Eijkelenburg van het Nederlands Christelijke Werkgeversverbond (NCW) heeft het plan van de FNV om aan het einde van dit jaar een volledige prijscompensatie te vragen, een slimmigheidje genoemd. Voor dè KRO-radio noemde Van Eij- kelenburg het FNV-plan voorbarig, omdat de regering heeft aangekon digd dat er in het najaar overleg zal komen tussen de regering en de socia le partners om dan te bekijken wat er kan worden gedaan om de koop kracht zoveel mogelijk op peil te houden. „Het is dus erg voorbarig om nu te gaan vragen om een volledige auto matische prijscompensatie aan het eind van 1980. Dat heeft helemaal ken hoe hoog de kosten zijn en de belasting van het ambtelijke appa raat om dit allemaal uit te zoeken", aldus Scholten. Die kosten tellen te meer daar defen sie ook niet aan de algemene bezuini gingsronde van het kabinet kan ont- komen. Minister Scholten kon giste ren nog niet zeggen hoeveel defensie precies moet bijdragen. Financiën had meer dan 250 miljoen gulden voorgesteld maar het precieze bedrag wordt nog bekeken. Minister Schol ten probeert NAVO-gevoelige taken zoveel mogelijk te ontzien. Duidelijk is wel, hij gaf dat gisteren toe. dat Nederland niet meer zal kunnen vol doen aan de NAVO-afspraak dat het defensiebudget jaarlijks met reëel drie procent zal stijgen. „Wij hechten groot gewicht aan die drie procents afspraak, maar defensie kan zich niet losmaken van het algemene bezuini gingsbeleid", aldus de minister. Hij gaf toe dat hij in de NAVO wel wat uit te leggen zal hebben want minister Scholten heeft tot voor kort zijn col lega's van andere NAVO-landen al tijd opgeroepen om zich aan de drie procentsafspraak te houden. Geslachtsziekte Waar defensie al problemen mee heeft, in ieder geval niet met ge slachtsziekten of zware verdovende middelen, zo bleek in de Eerste Ka mer. Er was nogal wat onrust ont staat over het vermeende hoge aantal geslachtsziekten dat „onze jongens in Libanon" oploopt bij korte tripjes naar Israël. Volgens staatssecretaris Van Lent valt dat zeer mee. Ondanks goede voorlichting van de zijde van defensie alsmede gratis verstrekte voorbehoedsmiddelen kwamen er tot december 1979 toch nog acht geval len van geslachtsziekten voor, in de cember steeg dat met vijf tot dertien. Het aantal bedroeg in januari slechts twee. Volgens minister Scholten is er ook geen sprake van een wezenlijk drugs probleem in de Nederlandse krijgs macht. „Het gebruik van zware ver dovende middelen komt slechts inci denteel voor. Er zitten soms wel echte verslaafden onder de nieuwe dienst plichtigen maar die worden ofwel ge- v nn7Pr vprsla vpf<ï holpen, als ze dat zelf willen, ofwel ze Van een onZer verslaggevers worden afgekeurd". In 1979 werden er op een totaal van ruim 100.000 leden van de krijgsmacht zesenzestig pro cessen verbaal wegens drugs ge maakt, en dat vindt minister Schol ten niet veel. geen zin, aldus de NCW-voorzitter. Hij zei wel ruimte te zien voor ge sprekken met de vakbeweging over zaken als de knelpunten op de ar beidsmarkt. „De werkloosheid aan de ene kant en het grote aantal vacatu res aan de andere kant roepen om maatregelen," aldus Van Eijkelen burg. Later op de dag verweet de NCW- voorzitter de FNV in een toespraak tot de Nederlandse Maatschappij voor nijverheid en handel in Den Bosch gebrek aan aandacht voor de dalende rendementen. „Het is rond uit verbijsterend dat de FNV de pu blieke discussie zo onzakelijk weet te maken dat de harde feiten buiten de schijnwerpers komen te liggen." al dus Van Eijkelenburg. Hij wees er verder op dat bij J het gekrakeel over de lonen die dit jaar na 35 jaar loonstijging iets omlaag gaan volstrekt voorbij wordt ge gaan aan het effect op de rendemen ten. Volgens hem zullen die ei in 1980 ongeveer 25 procent op achteruit gaan. „Vrijwel geen enkel commen taar in welke krant dan ook besteedt aandacht aan de teruglopende rende menten. Maar als de investeringen gaan dalen, krijgen de ondernemers wel de schuld voor het feit dat er niet genoeg arbeidsplaatsen ontstaan." aldus de NCW-voorzitter. 'Noodzakelijk kwaad' De loonmaatregel van de regering is volgens hem een noodzakelijk kwaad. „Maar dan wel een kwaad dat wij meer te wijten hebben aan de FNV dan aan de overheid". Van Eijkelenburg voorziet moeilijk heden bij het toekennen van inciden teel loon (promoties, periodieken, en zovoort) ledrijven mogen op grond van de loonmaatregel slechts 0,75 procent van de totale loonsom aan incidenteel loon besteden. „Er zal met nog meer Jaloezie naar elke pro motie worden gekeken. Hierdoor zul len de verhoudingen tussen de werk nemers onderling verslechteren," al dus de NCW-voorzitter. die pleitte voor meer ruimte voor incidenteel loon. S. J. van Eijkelenburg Op woensdag 2 april zal minister Tuijnman van verkeer en waterstaat de Botlektunnel, een belang rijke verbinding met het Rotterdamse industriege bied Botlek/Europoort, openen. Deze tunnel onder de Oude Maas komt in de plaats van de veel te kleine Botlekbrug (rechts) Van een onzer verslaggevers ARNHEM De Arnhemse politie zal over enige tijd op haar registratieformulieren voor verdachten niet meer de aanteke ning maken dat zij homofiel of lesbisch zijn. Er zal niet meer gevraagd worden naar seksuele geaardheid en relatie-voor keur. Dat heeft de hoofdcommissaris van het Arnhemse politiekorps, W. Bakker, medegedeeld in een vergadering van de gemeentelijke commissie openbare orde en veiligheid. De Arnhemse poliUe heeft toestem ming gekregen een begin te maken met de automatisering. Het bedoelde registratieformulier gaat dan in de computer. Landelijk kunnen op die manier gegevens worden uitgewis seld. Volgens de komende wet op de privacy behoren de belangen van per sonen. die met de politie in aanraking zijn gekomen, zo ver als verantwoord is, te worden ontzien. Arnhem is vermoedelijk de eerste ge meente die dit soort intieme vragen op het registratieformulier schrapt. Evenals elders had de afdeling Arn hem van de Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit (COC) schriftelijk tegen het vermel den van dit soort gegevens geprotes teerd. Landelijk wordt op deze kwes tie nog gestudeerd, al lijkt het erop dat de thans gevolgde praktijk zal worden gewijzigd. Hoofdcommissaris Bakker zei als po litieman op het standpunt te staan dat de politie nooit genoeg informatie kan hebben voor het opsporen van verdachten. De wetenschap dat ie mand homofiel of lesbisch is. kan het werk vereenvoudigen omdat men dan bijvoorbeeld weet in welke kringen er gezocht zou kunnen worden. Uit het oogpunt van privacy acht hij het ech ter niet wenselijk dat in dit opzicht vragen worden gesteld. Gegevens over bepaalde categorieën van delicten zullen, afhankelijk van de ernst, na kortere of langere tijd worden vernietigd. Het informatie bestand wordt dan „geschoond". Hoofdcommissaris Bakker denkt dat het bestand in Arnhem in eerste in stantie met ongeveer vijftig procent zal kunnen worden uitgedund Het uit het bestand te verwijderen gedeel te betreft met name kleine „zonden", lang geleden gepleegd door mensen die daarna niet meer met de politie in aanraking zijn geweest. Affiche Processen-verbaal zijn er In de krijgs macht ook opgemaakt tegen dienst plichtigen die het omstreden affiche „Laat maar hangen" ophingen. Het affiche vertoont iemand die de poten onder het militaire gezag wegzaagt: Dat is ondermijnend voor de krijgs tucht, zo oordeelde het hoge militair gerechtshof enige tijd geleden. Vol gens staatssecretaris Van Eekelen was het dus logisch dat de militaire MIDDELBURG De hoofdofficier van justitie in Middel burg, mr J. G. F. A. Hage, laat op korte termijn een onderzoek instellen naar de juistheid van de grieven over het politie optreden bij de kerncentrale in Borssele. Leden van de mobiele eenheid maakten daar maandagmorgen een einde aan een actie die tot doel had de kerncentrale af te sluiten. ADVERTENTIE Hoewel dat onderzoek nog niet is afgesloten, meent de hoofdofficier nu al dat beschuldigingen aan het adres van de politie uit de lucht zijn gegre pen. Over de klacht van de actievoer ders dat er van de zijde van de politie „grof geweld" is gebruikt, zei hij gis teravond: „Ik tart ze om met bewij zen te komen". Hij zei „mateloos kwaad" te zijn over wat hij bestem- commandanten op grond van deze pelde als „ongebreidelde geruchten' rechterlijke uitspraak dienstplichti gen die opnieuw het affiche opgingen bestraften. „Stel je voor," zo zei hij, „dat de commandanten zich niets van rechterlijke uitspraken zouden aantrekken, dan zou ik de PvdA nog wel eens willen horen". De kritiek en „een lawine van gefrustreerde re acties, die waarschijnlijk gepland zijn". Bij het onderzoek, waarover hij aan het eind van de week een rapport hoopt te ontvangen, zal onder meer kwam inderdaad van de socialist Na- worden nagegaan hoeveel demon gel. Deze noemde het militaire optre- stranten gewond zijn geraakt en of den in strijd met de vrijheid van verslaggevers bij het ingrijpen van de meningsuiting, niet meer van deze politie inderdaad, zoals zij zeggen, op tijd en humorloos. afstand moesten vervoert dagelijks circa zes- dduizend mensen in vierdui- leinen. Daarnaast rijden er da- nog eens enkele honderden entreinen. Op de staking in het )aar 1944 na is er sinds 1903 te spoorwegstaking bij NS fer gestaakt. De eerste spoor- :enejüng op 31 januari 1903 solidariteitsstaking met Am- se havenarbeiders, die onder erve fchte arbeidsomstandigheden Joorwegpersoneel verklaarde lidair met de havenarbeiders, lwong tegelijkertijd verbete- in de eigen arbeidsvoorwaar- Na de overwinning vaardigde dat^inet-Kuyper een stakingsver- or spoorweg- en overheidsper- ,«nP De staking tegen deze zo- .worgwetten" liep uit op een ederlaag voor de werknemers. nst# verhouding tussen socialisti- u d i confessionele bonden is er -brofor vertroebeld. „Ik heb mijn ouders gezegd, dat jul lie heel rustige jongens zijn, dus een kilometer blijven. De hoofdofficier ontkent niet dat journalisten bij het optreden van de politie geweerd zijn. Hij wijst erop dat ook de leden van het crisisteam daarbij niet aanwezig waren. „De ont ruiming moest snel en clean gebeu ren. De politie moest daarbij niet voor de voeten worden gelopen. En kele van mijn collega's wilden er wel bij zijn, maar het was mijn uitdrukke lijk verlangen dat dat niet zou ge beuren." Over het politie-optreden bij de kern centrale zal later nog uitvoeriger wor den gerapporteerd. Daartoe zal een intern onderzoek door de rijkspolitie in Zeeland worden gehouden. De re sultaten daarvan zullen ook aan het openbaar ministerie bekend worden gemaakt. Ook de burgemeester van Borsele, mr. G. C. G. van den Heuvel, die de leiding had van het crisisteam, heeft gisteren laten weten dat de politie correct en geheel volgens de regels is opgetreden. Een dag eerder had hij tegenover ons nog gezegd dat nage gaan moest worden of de politie zich had gehouden aan de instructie geen geweld te gebruiken. Hij zou zich. zei hij, daartoe verstaan met de com mandant van de rijkspolitie in Zeeland. De Tweede-Kamerleden Roethof en Stoffelen (beiden PvdA) hebben gis teren aan de ministers van justitie en van binnenlandse zaken vragen ge steld over de politie-actie in Borssele. Onder meer willen zij weten waarom bij het optreden van <e mobiele een heid journalisten zijn geweerd en daardoor werden belemmerd in de uitoefening van hun functie. rusteloosheid, examenvrees. Ook u kunt kalmer leven met een zuiver natuurprodukt uit de valeriaanwortel. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Studenten mogen voor hun universitaire studie of hogere beroepsopleiding best meer gaan betalen. Dat concludeert het instituut voor onderzoek van overheid suitgaven in een voorlopig rapport, dat is gemaakt in op dracht van minister Pais (onderwijs) De bewindsman heeft zelf nog geen standpunt over het rapport ingeno men. Hij deelde gisteren alleen de voornaamste conclusie mee op een lunchbijeenkomst van de Nederland se maatschappij voor nijverheid en handel In Rotterdam. Hij sprak daar over onderwijs en economie. Pais zei dat het instituut zijn conclu sie uiterst voorzichtig heeft geformu leerd. Volgens de minister luidt die conclusie letterlijk „Dat er Inderdaad aanleiding is om de individuele baten een grotere rol te laten spelen bij de verdeling van de lasten van met name het hoger onderwijs". In VS Lees vooraf de gebruiksvoorschriften. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Geschiedenis en staatsinrichting zullen in het school jaar 1981-'82 verplicht eindexamen vak worden aan alle dag- en avond scholen voor vwo, havo en mavo. Bij het centraal schriftelijk eindexamen van 1982 zal het vak voor het eerst worden afgenomen. Staatssecretaris De Jong (onderwijs) heeft daartoe besloten nadat van ver schillende kanten in die richting was geadviseerd. De eindexamenopgaven worden ge maakt onder verantwoordelijkheid van een speciale commissie Scholen die op grond van hun identiteit be zwaren hebben tegen deze opgaven, kunnen zelf opgaven maken. Deze moeten dan wel op dezelfde onder werpen betrekking hebben als de op gaven van de commissie. Hij waarschuwde ervoor daaruit de conclusie te trekken dat de college gelden of het schoolgeld straks wor den verhoogd. „We zijn nog niet zover dat we conclusies kunnen trekken." aldus Pais Hij voegde er echter wel onmiddellijk aan toe dat studenten in de Verenigde Staten in het alge meen meer voor hun studie betalen dan de gemiddelde Nederlandse student. Profijtbeginsel Amerikaanse studenten dragen der tig procent van de lasten van het hoger onderwijs en in Nederland is dat slechts anderhalf procent, aldus de bewindsman. „En het aantal stu denten uit de lagere inkomensgroe pen is in de VS verhoudingsgewijs aanzienlijk groter dan In Nederland," zei hij. „Maar ik wil daar nog niets mee gezegd hebben," voegde hij er haastig aan toe. ten Bosch Van een onzer verslaggevers Jere FNV-acties duren onver- 4 door postende stakers blok- ROTTERDAM De binnenschippers zetten hun actie tegen de scheepsbe- gjsteren de toegangsbrug vrachters onverminderd voort. Gisteravond wezen ze een eerder op de dag Phüipsdam. een onderdeel ge(jaan compromisvoorstel van de bevrachters af. Dit betekent dat de boycot Oosterscheldewerken waar- m 1 lehonderd arbeiders niet aan van het verkeer naar België en Frankrijk vandaag de derde dag ingaat ft konden gaan. De honderd an Inzet van de boycotactie is de provisie van tien procent die de schippers moeten betalen aan de bevrachters over de gasolietoeslagen De schip pers weigeren dat. De gasolie is in een jaar tijd bijna drie keer zo duur geworden. De !!nJ! ldie werken aan de toekomsti- w van Prinses Beatrix, Huis fh, hebben eveneens het werk ■in»egd qo1c bouwprojecten in Kien, Borne, Arnhem, Schaer- enray en Amsterdam zijn plat Vandaag en morgen staken jonderd werknemers van het irH ^kend bedrijf Compaxo in schippers berekenen deze stlj- nadat de bonden er niet in wel door aan hun klanten ^plaagd om loonafspraken te maar weigeren daarover ook als compensatie voor de loon- tien procent provisie te bèta- fel len aan de bevrachters. „Als wij er niet op verdienen, hoe ven de scheepsmakelaars er ook niet beter van te worden," is het standpunt van de Toer- beurtvereniging Noord-Zuid, die de vrachten naar België en Frankrijk verdeelt op de schippers beurzen. Hoewel de president van de Rotterdamse rechtbank de schippers irmiddels In het on gelijk heeft gesteld in een door de makelaars aange spannen kort geding, zullen de boycotacties onvermin derd doorgaan, liet woord voerder J. Ozinga van de On afhankelijke Nederlandse Schippersvak bond gister avond weten. Het gisteren door de make laars gedane compromisvoor stel ls onaanvaardbaar voor de schippers. Het compromis houdt in dat de schippers wel tien procent provisie over de gasolietoeslagen betalen, maar dat dit geld in een fonds gestort wordt. Dit fonds dat beheerd zou moeten worden door de bevrachtingscommis sie zou ten goede moeten komen aan het noord-zuidver- keer. Het fonds moet volgens de bevrachter gezien worden als een tijdelijke zaak om de periode te overbruggen die nodig is om het conflict tus sen schippers en scheepsma kelaars definitief te kunnen oplossen. De schippers zijn van mening dat dit onvoldoende garanties biedt voor een bevredigende oplossing. Vooralsnog moet geprobeerd worden de be vrachters vla een boycot tot andere gedachten te brengen, is het standpunt van de schip pers. Gevolg Gisteren zijn er opnieuw geen reizen aangenomen naar Bel gië en Frankrijk waarbij tien procent provisie over de gaso lietoeslagen betaald moest worden. Volgens Ozinga zal de boycot over enkele dagen al gevolgen hebben voor de be voorrading van afnemers in België en Frankrijk. De bevrachters zeggen dat ze een „uiterst" voorstel hebben gedaan „Meer water willen we niet in de wijn doen" De bevrachters zijn overigens vun mening dat het meren deel van de noord-zuldschip- pers bereid is tien procent provisie over de brandstof- toeslagen te betalen. „Een kiein groepje actievoerders heeft het echter voor het zeg gen en intimideert de meer derheid." aldus een zegsman van de bevrachters Pais speelt al enkele Jaren met de gedachte om het marktmechanisme (profijtbeginsel) in het onderwijs wat meer inhoud te geven. Vorig jaar gaf hij het instituut voor onderzoek van overheidsuitgaven opdracht om na te gaan of een eigen financiële bijdrage zinvol is. De bewindsman wil in elk geval twee categorieën daarvan uit zonderen: leerplichtigen en groepen die zich geen eigen bijdrage kunnen veroorloven. De bewindsman constateerde dat de onderwijsuitgaven een steeds groter aandeel opeisen van het netto natio naal Inkomen. Als een van de oorza ken gaf hij aan het steeds duurder worden van het hoger onderwijs. Van een onzer verslaggevers VOORBURG De draagplicht voor autogordels vóórin personenauto's wordt binnen de bebouwde kom na geleefd door de helft van de inzitten den; buiten de bebouwde kom door zeventig procent. DU percentage ver andert de laatste tijd niet meer en een verdere stijging van het draag percentage is niet te verwachten Dit blijkt uit een onderzoek van de stichting wetenschappelijk onder zoek verkeersveiligheid SWOV De ontduiking van de draagplicht is gelijk voor mannen en vrouwen. Wel zijn er verschillen naar leeftijd, het draagpercentage neemt toe naarma te de inzittenden ouder zijn. Verder vindt de SWOV dat. om het gevaar van harde zijwind voor wind gevoelige voertuigen als bestelbusjes en personenauto's met caravan zo veel mogelijk binnen de perken te houden, het verkeer overal waar het extra hard kan waaien, moet worden geïnformeerd over windrichting en kracht. Bij gevaarlijke wind zou het passeren moeten worden verboden of onmoge lijk gemaakt Ook zou tijdelijke ver laging van de maximumsnelheid kunnen worden Ingesteld Op de Moerdijkbrug is zo n systeem ai in werking en het is de bedoeling, dat het eveneens onderdeel zal gaan vor men van het elektronisch verkeers- beïnvloedtngssysteem. dat binnen enkele jaren wordt ingevoerd op rijksweg 13 tussen Den Haag en Rot terdam Samen met TNO is de SWOV bezig met een onderzoek naar het gevaar van- wind voor wegverkeer.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3