Surinaamse kerken waarschuwden regering vóór coup Uit brieven van lezers Smalle marge tussen assimilatie en de zuigkracht van Israël Speciale synode voor Oekraïnse katholieken Trouw ;ni VANDAAG ïl Derde chr. geref. Baptistenhulp post in België Joods seminarie wordt dagschool Nieuwe boeken Hervormde kerk roept zusterkerk op tot bekering WOENSDAG 19 MAART 1980 TROUW/KWARTET door dr J. van Raatte Bij de machtsovername ln Suriname was ongetwijfeld meer aan de hand dan een conflict tussen regering en militair kader. Behalve met de vakbonden en de burgerlij ke ambtenaren had de Suri naamse regering het voor de coup ook met de kerken aan de stok. Een groep r k. priesters greep de vie ring van het feest van de bevrijding van de slavernij op zondag 1 juli 1979 aan om een kanselboodschap uit te geven waarin de regering ln gebreke werd gesteld over het uitblijven van de betaling van de algemene ouder domsvoorziening en van de kinderbij slag. Op 1 december volgde er een memo randum van het Comité Christelijke Kerken (de Surinaamse raad van ker ken) waarin het ontwikkelingsbeleid van de overheid aan een kritische beschouwing werd onderworpen An derhalf jaar eerder was dat ook al eens gebeurd, maar regering en parle ment hadden nooit de moeite geno men daarop te reageren. De kerken spraken daarom nog eens uit dat de ontwikkelingsgelden tot hun teleur stelling grotendeels ten goede kwa men aan buitenlandse Investeerders en aan een klein groep Surinamers, waarvan je niet kunt zeggen dat zij het nu het meest nodig hadden. De grote massa armen in de samenleving moest zich bij dit ontwikkelingsbe leid tevreden stellen met de hoop dat zij het beter zouden krijgen zodra de grote projecten hun vruchten zouden gaan afwerpen. Werden zij vroeger door de prediking in de kerk getroost met een hiernamaals ln de hemel, voor de vruchten van de ontwikke lingspolitiek van de overheid werden zij verwezen naar een hiernamaals binnen de horizon van deze wereld. Daarnaast vroeg het Comité Christe lijke Kerken aandacht voor het ge brek aan Inspraak van de kant van de bewoners ln het binnenland bij de totstandkoming van ontwikkelings projecten in hun omgeving. Boven dien wees het op de neiging tot cor ruptie en op kleinzielige partijconflic ten die er zelfs toe leidden dat het parlement maandenlang niet behoor lijk kon functioneren. Actief De kranten schreVen naar aanleiding hiervan dat de Surinaamse kerk ken nelijk bezig was uit haar apathie op te staan om de weg op te gaan van Dom Helder Camara e.a. Ook bij de acties van de militairen is de kerk ln beweging gekomen. Haar pogingen om de regering tijdig tot overleg te bewegen hebben echter geen enkel resultaat gehad. Tegen deze achter grond kon een woord van de kerk bij de machtsovername niet ontbreken. Reeds op de dag van de ingreep zorg de het comité voor een kort pers communiqué. dat twee dagen later door een uitvoerige boodschap werd gevolgd. In deze boodschap wordt eerst aan dacht besteed aan de acht mensen die op 25 februari hun leven hebben verloren en aan hun nabestaanden. Daarna komt de nieuwe situatie ter sprake. Het comité constateert dat Suriname een nieuwe fase van zijn geschiedenis is ingegaan en dat alle streven er op gericht moet zijn om de democratie te behouden. Aan de ver antwoordelijkheid van het hele volk voor het te voeren beleid zou Juist veel breder en duidelijker gestalte gegeven moeten worden. Bovendien wil het comité christelijke kerken de vrijheid om in het openbaar over dit beleid te discussiëren niet verloren zien gaan „want dan zou de strijd die gevoerd is. tevergeefs zijn geweest" Medeverantwoordelijk Aan het slot van deze boodschap wordt benadrukt dat het onjuist zou zijn om de schuld vooral het verkeer de dat er gegroeid is op de verdreven regering te schuiven, want „wij heb ben allen medeverantwoordelijkheid voor alles wat er ln de loop van de geschiedenis aan wantoestanden is gegroeid". Tenslotte vraagt de bood schap om aandacht voor de Heer die geleden heeft „terwille van de bevrij ding uit de macht van alle kwaad dat zich genesteld heeft ln ons hart en in onze samenleving" Ik denk niet dat de kerk ln Suriname zich ooit zo duidelijk en zo dikwijls heeft uitgesproken over de sociale en politieke situatie als zij dat de laatste jaren heeft gedaan. Zij had ln dit opzicht ook wel een achterstand ln te halen. De kerk heeft Immers om met prof. J. Verkuyl te spreken een „misslo politica oecumenica" (een oe cumenische opdracht ln de samenle ving). Zij heeft een stem gehoord, de stem van Hem die de Heer is van deze wereld en van haar geschiedenis, een stem die hoop heeft voor de toekomst en die ons uitnodigt om Hem te vol gen op de weg naar die toekomst. Een kerk die eenmaal deze stem heeft gehoord kan niet zwijgen over de hoop die bij haar ls gewekt. ZIJ neemt het woord niet omdat zij het zelf zo goed weet of omdat zij het zelf zo goed doet. Zij weet wel beter. Zij kan ook niet spreken omdat zij zoveel Invloed heeft en zoveel macht Integendeel, want de positie van de kerk in de samenleving ls ln de loop van de Jaren op allerlei manleren ver zwakt. De kerk kan echter gewoon niet zwijgen omdat zij een stem heeft gehoord en een boodschap uit de toe komst heeft opgevangen, een bood schap van hoop voor deze wereld. Zij kan niet zwijgen omdat dit gerucht van de hoop verspreid moet worden. ZIJ moet wel ln beweging komen. Want er ls geen reden om ons bij het kwade ln de samenleving en in ons hart neer te leggen. Het kwade heeft zijn tijd gehad. Het gaat voorbij. De bevrijding is op komst. Ze ls al begon nen. Daarom is het de moeite waard om zich ln te zetten voor de toekomst van Suriname. WIJ horen hier dat er ln het Neder landse parlement ernstig gediscussi eerd ls over een motie die zich nega tief uitsprak over de verstoring van de democratie door de staatsgreep. Ik zal niet ontkennen dat de democratie verstoord ls. Die discussie doet hier echter toch onwezenlijk aan. De de mocratie ls Immers niet pas nu ver stoord. Zij was al lang aangetast door degenen die haar moesten vertegen woordigen. Suriname heeft een harde Ingreep doorstaan. Ik hoop niet dat deze operatie leidt tot een herstel van het oude kwaad maar tot een samen leving die gekenmerkt wordt door gerechtigheid, vrede en vrijheid. (De schrijver Is als docent verbon den aan het vormings- en studiecen trum van de Evangelische Broeder gemeente in Paramaribo.) DE HEER BURGER onze HA VI VI Dstif bij VATICAANSTAD (AFP/Reuter) - Paus Johannes Paulus de Tweede heeft gisteren een bijzondere synode voor de Oekraïnse kerk bijeengeroe- pea De synode moet reeds aanstaan de maandag een aanvang nemen. Het is de tweede bijzondere synode na de Nederlandse, ln Januari van dit Jaar. Het doel van de bijzondere Oekraïnse synode ls „alle pastorale problemen de revue te laten passeren van de Oekraïnse katholieke kerk van de by zantijnse ritus", deelde een woord voerder van het Vaticaan gisteren mee. De Oekraïnse katholieke kerk. die met Rome verbonden is. telt bijna twee miljoen gelovigen, die verspreid leven over de hele wereld. De kerk is behalve ln de Sowjet-Unle sterk ver tegenwoordigd in Canada, de VS. Frankrijk, Brazilië en Argentinië. De Oekraïnse kerk heeft op het ogen blik geen patriarch. De drager van deze titel ls de 88-Jarige kardinaal Jozef Sllpyi, die evenwel sinds 1963 in het Vaticaan woont. Slipyl geldt als een felle anti-communist en hij heeft een compromis met de Sowjet-autho- ritelten aldoor ln de weg gestaan. De Oekraïnse kerk is een zogenaam de „geünieerde" gemeenschap, een kerk van de byzantijnse ritus, die sinds de zestiende eeuw verenigd zijn met Rome. nadat zij eerst bij het grote schisma een eigen weg waren gegaan BOSCH EN DUIN De unie van baptistengemeenten ln Nederland heeft tienduizend gulden beschik baar gesteld voor lening van nog al tijd bestaande nood als gevolg van overstromingen In Andhra Pradesh en Tamil Nedu. In deze delen van India zijn zeer veel baptistenge meenten. LONDEN Het Brits en buiten lands bijbelgenootschap heeft van zijn regering een subsidie ontvangen van ruim 26.000 gulden om de in zijn bibliotheek aanwezige manuscripten te catalogiseren. De honderd hand schriften die dit bijbelgenootschap sinds zijn oprichting ln 1804 ontving, lopen uiteen van een papyrus uit de vierde eeuw tot nooit gepubliceerde bijbelvertalingen uit de onze. Van een medewerker EEKLOO - De christelijke gerefor meerde kerken hebben zaterdag hun derde evangelisatiepost ln België ge opend. ln Eekloo, ongeveer 25 kilome ter van Gent De andere posten zijn ln Gent zelf en ln de Antwerpse wijk Deume. De opening gebeurde door ds. D. J. van Vuuren uit Leerdam, die vanaf de tijd dat hij ln Zaamslag (Zeeuws-Vlaanderen) stond, veel ge daan heeft voor evangelisatiewerk in de Belgische provincie Oost-Vlaande ren. Voor het werk ln Eekloo ls opge richt de christelijke gereformeerde Vlaamse evangelisatie-vereniging Fl- lippus. voorzitter ds. Van Vuuren en secretaris de heer R. L. Llchterd. Krulsherenstraat 10. Rotterdam. Deze vereniging onderzoekt de moge lijkheden om ook op andere plaatsen ln Belglé dergelijke arbeid te begin nen. In Eekloo wordt gewerkt vanuit twee gebouwen. Het ene is geschikt voor evangelisatiediensten en andere samenkomsten, zoals bijbelstudies en kinderclubs. door M. Kopuit De Installatie van de in Amerika geboren en opgeleide en in Jeruzalem werkzaam geweest zijnde rabbijn Ja'acov L. Hom- nick tot rector van het Nederlands Israëlitisch Seminarium te Amsterdam moet dit bijna drie eeuwen oude Joodse studie centrum een nieuwe inhoud geven. Rabbijn Homnick is in tegenstelling tot de andere na 1945 benoemde rectoren, fullti me aan de rabbijnenschool verbonden. Zondagavond Jl. was „de heer Burger", want zo kennen we hem, i een Interview voor de VPRO-televisie. Op een buitengewone gezellige en Innemende manier gaf hij zonder enige kramp commentaar op de vragen die hem werden gesteld. Natuurlijk kwam de hele historie vTy^ de vorming van de laatste twee kabinetten op het tapijt. Zijn bezwaren tegen de maatregelen vd^' de huidige regering stak hij niet onder stoelen of banken. Bijna aaa het slot kwam het gesprek op de geschiedenis. Hem werd gevraagd hoe hij de geschiedenis wilde lngaiK^ Ja, wat zo'n interviewer Je al niet je s; vragen kan! De heer Burger kon z'n .en e lachen niet Inhouden. Hij zag het a hij de geschiedenis ingaan! Daar h r g iilj nog nooit over gedacht. Hij had V£ ook niet de minste behoefte aan on daarover serieus na te denken. Opi vraag of hij niet bezig was aan zijn mémoires die volgens mij Interessanter zouden zijn dan die ifceU de laatste Jaren voorgeschoteld hebben gekregen, om van de ijdeltuiterij op dit gebied maar helemaal te zwijgen gaf hij meteéj*gé\ en glashelder ten antwoord dat daarop niet behoefde te worden gerekend. Heeft u dan geen aantekeningen gemaakt? Het antwoord was weer ontkennend. Alles wat tot zoiets zou kunnen dienen, was weg. En hij betreurde 1 allerminst. Ik mag misschien even zeggen dat ik van deze reacties hebL^ genoten. Eén van de mensen die er ee misschien het meest van af wetentQpi bovendien één van de mensen die o <j werkelijk iets te zeggen zou kunnet ble hebben op het gebied van de parlementaire politiek, neemt een noen ntal tot >9 tO e tij mai erin§ gele ge e or gn perk ie topf' artij ninis arer lijk ieer Sc ilisv 1971 Tot zijn gedwongen sluiting ln 1943 was het Nederlands Israëlitisch Semi narium het opleldlngsinsUtuut voor rabbijnen en godsdienstonderwijzers. Op nog jonge leeftijd werd Je toen ais leerling Ingeschreven. Ongeveer elf Jaar was Je, als Je ln de voorbereiden de klas werd geplaatst Voor de rabbi nale studie waren er naast de Joodse vakken ook algemene colleges. Klas sieke talen en wiskunde werden on derwezen. Wilde Je tot rabbijn wor den benoemd, dan moest Je naast de rabiblnale bevoegdheid ook een graad aan een universiteit hebben gehaald: klassieke letteren, oosterse talen, filosofie of doctoraal geschie denis. Het seminarium begeleidde een groot deel van de algemene stu die. Het was mogelijk ook uitsluitend een rang als godsdienstonderwijzer aan het seminarium te behalen. Wie zijn studie in de Joodse vakken had Biddag Da Rotter- m#t Dordta Dagblad, Nieuwe Haagaa Courant mat Nlauwe Leldae Courant Uit ga va: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenre Tammmga Directeur mg. O Post ma HOOFDKANTOOR Postöus 859 1000 AW Amsterdam W.bautstraat 131 Amsterdam tel 020-913456 leie» 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Ned Cra<J>atbank Rakanmgnr 23 0012 574 Gamaaniagiro Amsterdam X11000 REGIO ROTTEROAM/OORORECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam lel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel 010-115588 (redactie) tel. 115700 (uitsluitend voor REGIO OEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Oen Haag lol 070-469445 (abonnementen en bezorging) lel 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (u.tslmtend voor advertenties) Parkstraat 22 Oen Haag REGIO NOORO/OOST-NEOERLANO (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwone tel 05200-17030 Melkmarkt 56 Z*o#e Abonnementsprijzen Per maand 16 90 Per kwartaal 50.95 Per hall iaar I 101.90 Per jaar 201.60 A<jvanantatana<ran op aanvraag Bmemenop- J'iy'ir' UT: OU-vsk-" wnmi Opgave tanvkeoencnten 9-t9 30 ven maandag trm vn,dag Op zondag van 8-20 nu teW 020- 9'3456 Opga.e -w-advertenties W 020-936868 ot tcfr.nehffc aan Mn-Mi aWeeng postbus «33 1000 AK AMSTERDAM A<j*i»sw«|Z«gen u rakelend jeftr.»- te«sk aan onze Amsterdam»# Woensdag 12 maart Jl. was het biddag voor gewas en arbeid. En waar werd voor gebeden? Voor volledige prijs compensatie en voor loonsverhogin gen? Voor kracht om door te mogen staken tegen het prijs- en loonbeleid en tegen de huidige regering? NEE! Er werd gebeden of God ons wil hel pen dankbaar te zijn voor hetgeen we hebben en krijgen uit Zijn Hand, om dankbaar te zijn dat we alles hebben wat we werkelijk nodig hebben en dat we dankbaar mogen zijn voor alles wat we daarnaast nog extra mogen ontvangen, maar dat we daardoor niet hoogmoedig en ondankbaar gaan worden, vooral als dat extra ons weer ontnomen wordt, zelfs al ls dat maar ln kleine mate Wel Iets anders dus dan de leuzen die we de afgelopen weken van de FNV en zijn aanhan gers te horen krijgen. Zij pikken het niet. Staken willen ze. het liefst ook meteen een andere regering. Want achteruitgang dat nemen ze niet! Alsof ze door de achteruitgang tot arme slaven gedoemd zullen worden die aan de poorten van de stad moe ten gaan bedelen! Achter wie stellen wij ons? Achter God Die ons belooft te geven wat we werkelijk nodig heb ben aan voedsel, kleding en alie ande re lichamelijk én ook geestelijke! le vensbehoefte (Mattheüs 6 de verzen 19-341 en waarvan we mogen weten dat HIJ Zijn belofte nooit beschaamt! óf achter de zelfzuchtige, hebberige mensen die niet terug willen en alleen aan de portemonnee denken en aan de aardse goederen zoals de rijke dwaas uit Lucas 12 de verzen 13-21? Laten we dankbaar leren zijn voor de overvloed die we óók na de terugang nog mogen hebben! Schiedam J. J. Koppe FNV-CNV-kerk FNV en CNV willen regelmatig pra ten met de kerken over vragen van arbeidsethiek (Trouw 14 maart). Als er iemand tot Jezus komt en vraagt of Hij tegen zijn broer wil zeggen de erfenis met hem te delen, zegt Jezus tot hem dat Hij geen rechter is. Wacht U voor de hebzucht. Daarop spreekt Jezus de gelijkenis uit van de njke dwaas en zegt tegen zijn discipe len dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over eten en kleren, laat dat maar over aan de mensen van de wereld Als Je het Koninkrijk van Je Vader gevonden hebt. verkoop dan maar alles wat Je hebt. geef de op brengst aan de armen en je krijgt de allergrootste schat, in de hemel, bij Je Vader Want waar je schat ls. is ook je hart. De kerk moet het Evangelie van het Koninkrijk verkondigen en de mensen die daar naar willen luisteren zuilen geen behoefte hebben aan nog meer weelde Het is te hopen dat onze geestelijke leidslieden zich niet als rechters opwerpen maar de bood schap doorgeven van het Evangelie van Jezus Christus, daar hebben ze de handen al vol aan Li»*e Ids Eisenga Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Hierover of over het met plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw, Postbus 859,1000 AW Amsterdam. Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. volgen dit heeft. Wanneer de gevol gen van overtreding van Gods gebo den door het ziekenfonds kosteloos worden bestreden, ls ieder daaraan medeschuldig. Vroomshoop J. Boesseakool bekroond, was tevens bevoegd onder wijzer voor de Nederlandse wet. Tekort Zo ls het na 1945 niet meer geworden. Er bleek een tekort aan leraren en aan leerlingen. Het Nederlands Is raëlitisch Seminatrium schrapte de algemene vakken van zijn rooster. Het werd als hogeschool ook niet meer geopend. De functie van rector en leraren werd een deeltijdbaan. Die van leerlingen eveneens. Op de avon duren en op zondagen worden bij de leraren thuis de cursussen gegeven. Het aantal cursisten schommelt om de dertig, van wie zo een tien serieus. Want er zijn geen cursisten meer, die de lessen volgen om rabbijn of gods dienstonderwijzer te worden. De les sen worden gevolgd om meer van het Jodendom te weten te komen, terwijl men een studie volgt of een baan heeft die niets met het Jodendom heeft uit te staan. Van de 54 die na 1945 zijn geëxamineerd, is er maar een geweest, de thans gepensioneer de opperrabbijn L. Vorst uit Rotter dam, die deze studie ln zijn dagelijks werk heeft benut absoluut relativerend standpunt la sns Ik weet niet óf de heer Burger en hojg; hij bekend ls met wat er geschrevei van in het Oude en Nieuwe Testament zou geen dominee zijn als Ik hem nl het advies gaf om daar alsnog mee .vertrouwd te raken. Maar niet om 1 TG deze levenshouding te veranderen. ieef Soms denk lk: zo'n man hoeft allee 'moor 7'n ViAnM An to hafton Am to i e hl 'maar z'n hoofd op te heffen om te weten achter wie hij aanloopt. VOORBUGANGEI Geslachtsziekten (2) Talmoed Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Bruchem c.a.: J. W land te Amersfoort; te Waterin (toez.): J. C. Plaat te Zwolle; te H men (toez.); J. A. G. van Zanter Wassenaar; te IJlst (toez.): H. Fa11 te Wilp; te Julianadorp: A. M. hout te Drogeham; te Weesp (tot1 H. Brons te Rotterdam-Zuid; te K ia9 pen-Emst-Vaassen (voorg. ver. v elei herv.): E. van Donselaar kand. jnii Kiel-Windeweer. jgg Aangenomen naar Bloement (toez.): R. Hengstman ge rs te He >ev' stede; naar Rijperkerk (In sameni aid king met de geref. kerk): T. Brusse at Beilen. iani GEREF. KERKEN em Beroepen te Kampen: K. Dijk at Haren. ene Paulus op zee „Dichter bij Paulus" ls een bundeling Ikon-tele visie-lezingen, in Trouw van 12 maart door dr. Rijnsdorp bespro ken. De beroemde zeereis naar Rome, beschreven door Luk as ln de „Hande lingen der Apostelen", ls een van de zeer zeldzame en betrouwbare zeever halen uit de Oudheid. Iedere zeeman, die de hoofdstukken 27 en 28 van het Handelingenboek leest, of hij ln de bijbel gelooft of niet, zal veel van zijn vak en levenservaring erin terugvin den. Ieder, die van deze hoofdstuk ken kennis neemt en ze met aandacht leest, zal zich verwonderen over de zorgvuldigheid en de grote kennis van nautische en geografische zaken bij Lukas. Wat vooral prachtig blijkt uit dit verhaal is de houding van de apostel Paulus op zee, de Invloed van zijn persoon en woorden op de ont redderde zeelieden en anderen op dit onttakelde schip. Zijn vertrouwen op God en zijn getuigenis daarvan werk ten kalmerend. HIJ stelde ieder op zijn gemak, wekte op tot wat te eten en gaf zelf het voorbeeld. Geen gezag voerder had ln een dergelijke situatie het moreel der mannen beter kunnen versterken. Volgens de bewerkers van „Dichter bij Paulus" zou het verhaal van bemoediging en het gebruik van voedsel niet echt gebeurd zijn, maar door hen worden gezien als „vrucht van compositie", een zoort „theolo gisch thema" waarbij de apostel als een bovenmenselijk wezen verkeert, vierende met mannen van het schip eucharistie. Ik vraag mij af. waarom dit mooie, unieke verhaal Juist als het „om het getuigenis" gaat er zo „be schadigd" af moet komen? Waarom, vraag ik, kan dit volgens de schrijvers de toets van ..nauwkeurig alles te hebben nagegaan". Lukas 1 vers 3 niet doorstaan? Lukas was wel zeker een „nauwkeurig onderzoeker", maar dat niet alleen. Uit het verhaal van de zeereis en de schipbreuk blijkt hij ooggetuige te zijn geweest, hij maak te de reis mee Door de negatieve opstelling van de schrijvers over Lu kas' „naarstig onderzoek zou ik. en vele gelovigen van de Heilige Schrift met mij „verder van Paulus" af ko men te staan en plaats van dichterbij- Kijkduin W. E. van Popta Lievense Misschien kunnen bij de plannen van Ir. Lievense voor het Markermeer de volgende wijzigingen ln overweging worden genomen. In het plan „Esne- vell" wordt het waterpeil ln de Mar kerwaard >erlaagd ln plaats van ver hoogd. De witte steenkool wordt dan gevormd door water dat het Marker meer Instroomt. Daarvoor zal de bo dem moeten worden afgegraven. De voordelen zijn: 1. Alle risico's van een stuwmeer voor bevolkingscentra bij dijkdoorbraak zijn hiermee voorko men. 2. Het peil van 12 meter in het plan-Llevense zal financieel-water- staatkundig wel het hoogst mogelijke zijn. Voor elektriciteitsopwekking is het waarschijnlijk een minimum. In het plan-Esneveil kan men tot veel grotere diepten afgraven. Voor een zelfde energie-opslag ls bij het grote re verval een geringere hoeveelheid water nodig en kan dat bovendien op een geringer oppervlak worden gelo kaliseerd. 3. In het plan-Llevense ls veel materiaal nodig voor de aanleg van de dijken. In het plan-Esnevell zal daarentegen veel materiaal ln vochtige dagbouw worden gewonnen (zand, klei, mergel). 4. De alternatieve energiebronnen moeten nog verder ontwikkeld worden. De benodigde opslagcapaciteit voor energie zal sterk van die ontwikkeling afhangen. Mogelijk moeten wij 's zomers ops laan voor de winter. Het plan-Esne veil kan uitgevoerd worden in een kleiner oppervlak en laat de rest van het Markermeer open met een optie voor latere uitbreidingen. 5. Windmo lens zijn in het plan-Lievense alleen voorzien op de dijken rondom het meer. Zou men het oppervlak van het gebied gebruiken, dan kan men de 400 windmolens ook plaatsen op 5 bij 5 kilometer. Voor eenzelfde capaciteit als door Lievense ls voorzien, zou dan een diepte nodig zijn van zo'n 35 meter. Indien het talud een helling heeft van 1 verticaal op 5 horizontaal, zou op dit relatief kleine gebied al een diepte van 500 meter bereikt kunnen worden, zodat de opslagcapaciteit veel groter moet zijn. Amsterdam D.J.Mulder Geslachtsziekten Dr Emst Stolz wijst in Trouw (14 maart) op het onrustbarend stijgen van geslachtsziekten. Hij maakt ook duidelijk, dat dit bijna niet voor komt. wanneer men zich houdt aan de voorschrift van Gods Woord. Ie der. die daar buiten gaat ls een ge vaar voor zichzelf en voor de samenle ving. Laat leder, die de huwelijksnor men overtreedt, bedenken welke ge- De mens ls geboren met vier hoofdza kelijke eigenschappen ln zich: be hoefte aan voedsel, slaap, seks en hij heeft angsten. Deze horen bij de mens en zijn dus als zodanig normaal. Maar zoals het de laatste Jaren mis bruikt wordt ls het niet normaal rpeer. Het voedsel ls zo bulten de proporties gegaan, dat haast nie mand gezond meer ls. Van alles wordt er naar binnen gewerkt en haast nie mand vraagt zich af of het wel goed ls voor het lichaam. Zo ls het voor velen ook geen punt wat roken, drugs en drank teweeg brengen. De seks wordt uitgebuit tot en met en velen bekom meren zich er niet om wat voor gevol gen er op kunnen treden. Als ze hun lusten en gevoelens maar uit kunnen leven, de ander ls maar bijzaak. Wat ls het toch jammer dat we met z'n allen ons zoveel narigheid op de hals halen. Ziekten komen niet zomaar. De oorzaak scheppen we meestal zelf door ons ongezond levenspatroon. Ons lichaam heerst over ons alsof we onmondig zijn. Alles waar het zin ln heeft proberen we aan te voldoen. Als we met z'n allen eens ons best gingen doen er wat mooiers van te maken en ons lichaam als Gods tempel gaan aanschouwen, wat heeft God het mooi gemaakt, kijk eens naar een babylijfje dat een paar weken oud is, wat is het prachtig en Hij wil erin wonen. Het ls voor Hem heel wat prettiger wonen ln een schoon en goed onderhouden tempel dan ln een vies en verwaarloosd gebouw. We zouden een heel wat flinkere mens heid worden. Men zal gaan bemerken hoe gelukkig we kunnen wezen zon der al die overdreven toestanden maar met God ln ons. Met z'n allen hebben we toch hoop lk er alles voor over om gezond te zijn. Maassluis A. J. de Niet-Van de G lessen Bondgenoot Ds C- B. Roos is de nieuwe voorzitter van de hervormde synode geworden. In Trouw wordt gezegd dat hij zich zeer verwant voelt met de drijfveren en ideeën van basisgroepen en kriti sche gemeenten. Prima, een bondge noot is altijd welkom. Maar wat be doelt de nieuwe synodevoorzitter daar precies mee? Is hij het inder daad met ons eens dat ook de her vormde kerk de bestaande verhou dingen ln onze samenleving ideolo gisch ondersteunt en rechtvaardigt (en ook niet anders kanj? En wil hij Inderdaad met ons die negatieve functie van de hervormde kerk breken? OMMEN Chris Smitskatnp, secretaris landelijke basisbeweging. De invloed van Israël doet zich ook hierin gelden. Vele Jongeren, zowel jongens als meisjes, die serieus meer kennis van het Jodendom willen ver garen, vertrekken naar Israël of ook wel Engeland om daar aan een Jesji- wa (talmoedhogeschool) zich te be kwamen. Er zijn een redelijk aantal Jongens die aan deze eenzijdig op de Talmoed gerichte Instituten hun rab binale bevoegdheid hebben ge kregen. Oorspronkelijk was ook het Neder lands Israëlitisch Seminarium een' jesjlwa. Maar toen ln de 18e eeuw bleek, dat de opleiding voor Neder landse begrippen te eenzijdig was, werd zij verbreed. Thans ls de keer weer terug naar de Jesjlwa. Daarte gen wil men ln Nederland stelling nemen door het Nederlands Israëli tisch 8eminarium nieuw leven in te blazen. Het moet een dagschool worden, met gelijk als vroeger, eigen lokaliteiten. Het reservoir waar Joods Nederland uit kan putten, ls echter maar gering. De zuigkracht van Israël doet zich voelen. Dat is zelfs merkbaar in Groot Brittannië en Frankrijk, waar de Joodse gemeenschap een half mil joen zielen telt, bijna het twintigvou dige van Nederland. Ook Jew's Colle ge in Londen en de rabbijnenschool ln Parijs komen leerlingen tekort. Assimilatie Algemeen wordt geklaagd over de noodzaak tot Joods onderwijs, omdat de assimilatie, de afval, een van de grootste gevaren is die het Joodse volk bedreigt. Sommige sociologen stellen zelfs, dat het Joodse volk nooit ln zulke gevaren voor zijn voort bestaan heeft verkeerd als nu. omdat de secularisatie en de gemengde hu welijken stelselmatig toenemen. Als remedie beschouwt men zoveel mogelijk kennis van het Jodendom. De rector ls er, nu de leerlingen nog. GEREF. KERKEN (VRIJG.) Beroepen te Almkerk-Breda: G. Kimpe, kand. te Kampen. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Utrecht-Noord: C. Bofc)ts], Chatham (Can.). df GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Hamilton (Can.): A. gunst te Veen. GEREF. GEM. IN NED. Bedankt voor Leerdam: F. Malar Rhenen. FILADELFI A-GEMEENTEN Aangenomen naar Drachten: A P acker Hordijk, eerv. onth. pred. I vormde gemeente Zevenaar, wdro], achtlg ln Lelden. radi ein no snti jaa e s eer In de serie volwassenencatechese van de KRO is het tweede deeltje ver schenen „Een bewogen grensganger Ezechlël en de kracht van het le vende woord". In de rubriek „Het Levende Woord" heeft de exegeet dr Nic. Tromp het boek Ezechiël van commentaar voorzien. Deze commen taartjes zijn nu gebundeld en uitge geven door de Horstink, postbus 400 in Amersfoort (106 pp - ƒ9,90). DEN HAAG (PNHK) De geneÉtin synode van de Nederlandse hervo n sc de kerk heeft er in een brief aan nse synode van de nederdultsch hervo ech de kerk ln Zuid-Afrika op aangedi n. gen, binnen de kerk een eind te ken aan de apartheid. De eenheid van de christelijke meente kan, aldus de hervormde node, door geen enkele apartheid menselijke, sociale of raciale aard gedaan gemaakt worden. Omdat hierin om het hart van de zaak g 1 aldus de brief, waarbij het wezen 1 het heil, de eer van God, de eer Jezus Christus en het zijn van christelijke gemeente op het I staan, menen wij met diepe ernst' ve moeten vermanen, wanneer ut1' fundamentele eenheid verbro or hebt De hervormde synode vraagt zie! hoe de christelijke gemeente waai 1(jei rassen gescheiden luisteren naar~ apostolisch woord, gescheiden brood breken en gescheiden nog als de gestalte van Gods k< w rijk ln deze wereld gezien kanlfi^ den. „Wij menen u broederlijk, n dringend te moeten aanspreken* 1(jj op te roepen tot bekering. Bekeei y— want het koninkrijk der hemel» nabijgekomen," aldus de hervorn eg( synode. De nederdultsch hervormde kerl de meest uitgesproken verdedig k0", van de apartheid. Regelmatig won zwarten weggestuurd, die kerkd n sten, zelfs begrafenisdiensten wl j]a bijwonen, zoals nog vorige week kend werd. edi rdt éw

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2