■l r» Trouw ADVERTENTIES Mobil LGDl I II 020-936868 020-936868 randstad Trouw Perry Sport receptioniste/telefo niste uitzendbureau A) Mede werker B) Typiste secretaresse typiste geroutineerde typiste administratief medewerk(st)er 1_J PERSCOMBINATIE N.V ervare en aankomende bedradingsmonteurs. E.T.I. van der Veer B.V. timmerlieden 65+er Het ochtendblad bezorgers(sters) bezorgers Amstelveen-Noord De Volkskrant bezorgers(sters) bijverdienste bezorgers(sters) Het Parool bezorgers poi c Ss WOENSDAG 19 MAART 1980' TROUW/KWARTET PRS 14 Dageli|ks m Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-AOVEHTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag lol en mei vri|dag van 08 30 uur tot 21 30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15 45 uur (vnidag 13 45 uur) in ons bezit zi|n kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden. Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telcloonnummer of schnfieii|k geadresseerd aan afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bijkantoren MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 mil|oen mensen m Nederland, onder w>e bijna de heilt van alle mensen m Amsterdam MINI: gezet over 1 kolom in kleine letters met een enkel woord m hoofdletters 6.58 per regel Regel MINI: Gezet over 1 ol 2 kolom breedte, met keuze uit een ol meer groot gezette woorden ol regels 3 80 per mm-hoog Ie per kolom Vignet MINI Gezet over 1 ol 2 kolom breedte met keuze uit een ol meer groot gezette woorden ol regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet. 4.18 per mm- hoogte per kolom Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek i per krant Tc>esiag voor een advertentie onder briefnummer 3 - Aile prijzen zyn exclusief BTW Wi| aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha- oe van wefke aard ook. ontstaan door het niet. met ti|dig of onjuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit voering van telefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons met worden geaccepteerd A G Verzekenngsmaatschappij Kieine-Gartmanpiantsoen 21 Amsterdam Kan plaatsen A) B«j de potisafdeUng Schade. Een medewerk(ster) die zal worden opgeleid tot het maken van polissen Opleiding LEAO ol MAVO met rekenvakken en type-diploma. Leeftijd. 18-25 jaar Enige ervaring gewenst, met vereist. B) Bij de atdefmg Archief. Een medewerker die met de archivering van de polissen en wat daarbif komt zal worden belast Leeftijd 18-25 jaar. Enige ervaring met archieven gewenst, doch met vereist. Ons kantoor ligt in het centrum van Amsterdam, vtekbij het Leidsepiein Maakt u eens een afspraak met de heer R. Vnj. tel 020-230285 tst. 22 vraagt voor het nieuwe hoofdkantoor in de Bijlmermeer (vlakbij het metro- en NS-station Bijlmer) een voor ca. 22'/» uur per week. Samen met een collega zorgt zi| voor een soepel verlopend telefoonverkeer. Zij regelt op een prettige wijze de ontvangst van bezoekers. Verder is er wel eens wat administratief werk te doen. Kortom een afwisselende baan. Uiteraard hebt u een beschaafde stem en een opleiding op MAVO-niveau Kennis van de moderne talen is noodzakelijk in verband met het internationale telefoonverkeer. Leeftijd tot ca. 30 jaar. Enige belangrijke arbeidsvoorwaarden zijn: 8% vakantietoeslag en 4% kerstgratlfikaöe 22 vakantiedagen 85% stud;ekostenvergoeding 20% korting op artikelenaankopen en een aantrekkelijke korting op reizen. Voor het maken van een afspraak kunt u kontakt opnemen met mevr. T Leendertse, personeelzaken. Frankemaheerd 6, Amsterdam Zuidoost. Telefoon- 020-964949. Oproepen, verloren voorwerpen enz. Wil SAM (meisje) a.u.b. op bellen 726128 (020)of 14073 in de stad van haar ouders7 GOEDEMORGEN Minam Prettige lesloze avond. Gra. Stop de kerncentrales onder de grond. bijv. in een afge dankte mijn. Veel minder ge vaar! Tel. 020-837530. Personeel biedt zich aan SPD -BOEKHOUDER ver zorgt uw admin.; incl. balan sen Bekend m. autom ook achterst Billijk tariet. Tel. 020-681759 BRITISH Nanny, age 25. wants tob in British family in Holland Paap. Rietwijker- straat 12. Amsterdam Gescheiden vr. 47 jaar met auto biedt zich aan als huis houdster bij oude dame of heer financieel onafhankelijk. Br. o. nr. 2-3375 aan dit blad Handels- en kantoorpers. gevraagd Secretaresse voor de afd personeelzaken van een groot gezellig bedrijf •n Buitenveldert Vereisten foutloos kunnen typen Ned Eng goede contactuele ei genschappen, zelfstandig Kunnen werken Eventueel Steno Ned Heb je interesse neem dan even contact op. A J ERNSTSTRAAT 593 (Geidertandplein) 020-440469 Full- of part-time steno typiste Ned Duits. Eng voor de export marketing groep van een bedri|f in A dam-west. Deze baan gaat langere tijd duren Wil je meer weten7 BILDERDIJKSTRAAT 115 020-163477 Sooeteit vraagt beschaafde, representatieve DAME. d e 4 dagen m de week. van 22 00 tot 4.00 uur. enige lichte ad ministratieve werkzaamheden wil verrichten Ruime vergoe ding Sollicitaties telefonisch, ma t/m vr,| na 22 00 uur 020-718450 Stadhouderska de 135 BRIEVEN OP ADVERTEN TIES onder nummer, die vol gens ons oordeel niet bona 5de reageren op de inhoud van advertenties worden met doorgezonden TECHNISCHE HANDELMAAT SCHAPPU VAN ROOY DORSMAN BV. Spakiarweg 69. Amsterdam (Industrieterrein Amstel II) Vraagt voor zo spoedig mo gelijk: Voor de afdeling orderverwer king Tot Zijn taak behoort o a het telefonisch kontakt met onze afnemers inzake ver- voers- en levenngskwesties. de routeptanning voor onze vrachtwagen en balieverkoop Goede kontaktueie eigen schappen ztjn hitrtofj onont- beerii|k. Hi| dient na de Inwerkpenode de routinezaken betreffende de orderverwerking zetlstan- dig af te handelen. Leeftijd tot 30 jaar. Voor de atdeimg verkoop ga- ragewerktuigen. die de dage lijkse korrespondentie en reeds voorbereide offertes vlot kan typen Enige kennis van de moderne talen alsme de ervaring in een dergelijke lunktie strekken tot aanbeve- Bng Leeftijd tot 30 jaar. Ons modem kantoorgebouw bevindt zich in de onmiddellij ke omgeving van het metro station Duivendracht. Sollicitaties kunnen worden gencht aan de Personeelsaf deling. pok telefonisch, onder nummer 020-943277. toestel 147 Uitzendburo Kontakt Adam vraagt per direkt in Centrum ADM MEDEWERKSTER wat kunnende typen. SECRETA RESSE. (geen steno) MAGA ZIJNMEDEWERKERS. Wil lemsparkweg 28 Tel 020-728707/721851. Op ons gezetkg kantoor is plaats voor een TYPISTE of LEERLING-TYPISTE Leef tijd 18 jaar Wie voett zich geroepen7 Bef ons even voor een afspraak Uitgeverij ver- kaart Tel 020-799637 Kiem advocatenkantoor m centrum van Amsterdam zoekt voor 30 uur p w SchrfteHjke read-es PRINSENGRACHT 794. 1017 LH Am sterdam T a v mr J C A Froon Op onze raffinaderij in het westelijk havengebied van Amster dam komt binnenkort plaats vrij voor een op de Afdeling inkoop, die tevens bereid is lichte administra tieve werkzaamheden te verrichten. Het is een afwisselende en zelfstandige job, In een levendige organisatie, waarvoor we een jonge vrouw met MAVO. kennis van de Engelse taal en een diploma typen zoeken. Voelt u voor zon baan. vraag dan schriftelijk of telefonisch Inlichtingen, of maak een afspraak met de heer J. Klerekoper, afdeling Personeelzaken. Tel. (020) 139911. tst. 146, Mobil Oil bv, postbus 8125, 1005 AC Amsterdam. Cie Int. Des Wagons-Lits Et Du Tourisme Een groot internationaal bedrijf in de horeca en het toerisme zoekt voor haar afdeling boekhouding een die binnen een klein team belast zal worden met het controle ren van omzetstaten. eventueel bedienen van de boekhoud machine en andere voorkomende boekhoudkundige werk zaamheden Wij denken aan een medewerk(st)er die zeffstandlg kan werken en beschikt over bij voorbeeld een MAVO-dlpioma. Geïnteresseerd? Schrijf dan een beknopte sollicitatiebrief aan: Wagona-Uta, Afdeling Personeelszaken. Kantoorótaga kamer 59. Cantraal Station. 1012 AB Amsterdam Winkelpersoneel gevraagd Gevraagd PITTIGE JONGE DAME. 18 jr of iets ouder voor zeer drukke sigarenzaak In Oost. Werktijden van maandag t/m vrijdag Sollici taties op donderdag tussen 9 00-14 00 uur en ook na 18 00 uur "s avonds. Tel. 020- 845626 BOEBIE JEANS-SHOP vragen energieks verkopers 18 jaar Heb je interesse, neem dan even contact op met BOEBIE JEANS-SHOP Jan Evertsenstraat 34 Tel. 020-181886 of Jan Evertsenstraat 101 Tel. 020-128845 Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven er voor te zorgen dat het num mer op de enveloppe staat vermeld. Dit voorkomt vertraging in de behandeling. Gevraagd PITTIGE JONGE DAME. 18 Jr. of iets ouder voor zeer drukke sigarenzaak m Oost Werktijden van maandag t/m vrijdag. Sollici taties op donderdag tussen 9 00-14.00 uur. Tel. 020-845626. Huishoudelijk personeel gevraagd WERKSTER voor 1 2 dagen p w Tel. 020-263306 na 17.00 uur Gevr. in gezin met baby flinke hulsh. HULP. voor 3 di p w van 9-16 u. Salaris f 225 netto. Moet bealist er varing met baby hebben. Tef. 020-128780 Hulp in de huish. gevr. door echtpaar zonder kinderen in moderne flat in A'dam B'vldrt.. beiden b b.h.h. voor 4 dagen p w en 4 uur per dag. Tel. reakties graag onder 020-790100 of 798975. (Para-)medisch personeel gevraagd l'rtzendburo vraagt per direkt: O.K. VERPLEEGK./ASS ZIEKENVERZORGENDEN Kom langs of bel Ceintuurbaan 318-731111 De Qercqstraat 33-124724 Horeca personeel gevraagd Gevr. BARJUFFROUW «oor bistro. Aanmelden tussen 13 00 en 15.00 uur. Tef. 020- 655873. Technisch personeel gevraagd Gevraagd voor onze framefa- briek NWE UILENBUR- GERSTR. lassers bankwerkers Aanmelden 8URCO RU- W1ELFABRIEK, Kerkstr. 247. bij de V.izelstr. Tel. 020-232857. 236563. Ponec Detachering b v. zoekt HTSER ELEKTROTECH NIEK met minstens 5 jaar er varing in processengineering; per 1-4-80. voor enkele maanden in Amsterdam-Zuid. Bel 020-644202 of kom langs. Willemsparkweg 213, Am sterdam. Ponec Detachering b.v zoekt techn. adm. medewerkers op MTS-nrvo; per 1 -4-'80 voor langere tijd in Amsterdam- West. Bel 020-644202 of kom langs, Willemsparkweg 213, Amsterdam. Ponec Detachering b.v. zoekt met spoed zelfstandig wer kend WEG- EN WATER BOUWKUNDIG tekenaars voor Amsterdam en omge ving. Bel 020-644202 of kom langs, Wiliemsparkweg 213, Amsterdam. I.v.m. uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij op korte termijn elektromonteurs LTS-ers Elektro Telefonische Inlichtingen aan onderstaand adras I Elektrotechnisch Installatiebureau SALENTIJN B.V. Overtoom 251 1054 HW Amsterdam Tel 020-189917 is de migeetster van de dagbladen Hei °arool. de Volkskrant en Trouw, en een aantal wee*- en hms-aan-buisbladen. mei name in de regio N Holland zoekt op korte termijn een full-time postkamerbediende (m/v) SA eSA part-time postkamerbediende (m/v) Deze medewerk(st)era zulten met 19 collega's zorgdragen voor zowel Interne als externe service activiteiten, zoals het sorteren, frankeren en bezorgen van de post. Voor de FULL-TIMER zijn de WERKTIJDEN van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur en éénmaal per 3 weken op zaterdag tussen 7.00 uur en 10.45 uur (gemiddeld 40 uur per week). Voor de PART-TIMER zijn de WERKTIJDEN; van maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Enige ervaring in soortgelijke functie strekt tot aanbeveling. Uw soINdtatie kunt u richten aan de personeelafdeling van Perscombinatie N.V.. Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam t.a.v. de heer N. Burgers, onder vermelding van NB/84. Ons telefoonnummer is (020)-926870, toestel 504. Elektrotechnische industrie van der Veer B.V. is gespecialiseerd In o a. het ontwerpen en uitvoeren van elektrische en pneumatische installaties voor grote opdrachtgevers. De voor deze installaties benodigde schakel kasten en panelen vervaardigen wij in onze eigen fabncage-afdeling. Op deze afdeling hebben wij weer plaats voor enkele Naast een uitstekend salaris bieden wij goede secundaire voorzieningen als 8% vakantie toeslag, 5% bonus, studiekostenregeling, reis kostenvergoeding en een collectieve ongevallen en autoverzekering. Voor inlichtingen of sollicitaties kunt u zich wenden tot onze Afd. Personeelszaken. Basisweg 45-1043 AN Amsterdam Tel. 020-112555. A.V.D. RAADT vraagt: VOOR DIVERSE BOUWWERKEN U kunt zich dagelijks melden aan onze keet te Aalsmeer. Lakenblekerstraat tel. 02977-29306, of na 19.00 uur bij onze kontaktpersoon de heer J. J. Brons (tel. 02159-13578). 65+ personeel gevraagd E. Koopman Import-Export b.v. Korte Prinsengracht 91. Amsterdam Tel. 020-263022 vraagt voor spoedige indiensttreding voor het bijhouden van onze monsterkamer. Divers personeel gevraagd Gevraagd ONDERHOUDS- SCHILDERS, Boogert B.V., Den Brielstraat 8. Amster dam. tel. 020-848585. Gevr. per direkt en per april een paar aktieve JONGENS tussen 18-23 jr. voor rond- vaartfotografie. (seizoenwerk) Ervenng niet nodig Soli, vrij- dag a.s. tussen 14-16 u. Kel der Nes 89, A'dam. Gevraagd ervaren metselaar/ tegelzetter, voor burgerwerk in A'dam. Hoge verdiensten. Inl. Gebr. Zaffora BV, tel. 020- 990960 ook na 18 u. in ZUID-FRANKRIJK mee werken aan restauratie van dorpje met valei. Tel. 020- 735414. Gevr 1e BANKETBAKKER en 2e BANKETBAKKER Banketbakkerij Kwekker- boom, Reguliersbreestraat 36, A'dam. Gevraagd HOVENIERS, GRONDWERKERS en aan komend hoveniers. Tei. 020- 106351 firma G. Bakker. Gevraagd: ervaren SCHIL DERS voor burger- en utilV- teitswerk. Melden bij de heer Verburg, tel. 010-844033. Na 18 00 uur 010-210448. O. BREIJER. Schilderbedrijf B.V. Hilledijk 105C, Rot terdam. ATELIERMEDEWERKSTER 5 dagen p.w. voor verander- werk. Ervaring noodz. Peek en Cloppenburg. Oam 20. Amsterdam. Tel. 020-232837. HARDERWUK-VELUWE Luxe stenen REKREAT1E- BUNGALOW. Zeer goed In gericht voor 6-pers.. 3 sik., open haard. C.V.. EIGEN GROND. Wegens vertrek bui- lenlspec prijs 127.000 k.k. 030-935633. direct (para) medisch werk voor: Analiste of doktersassistente Voor het afnemen van bloed en onderzoeken en wat ffcht administratief werk. Deze baan is full-time en gaat zo spoedig mogelijk in. voor een kliniek in Amsterdam-Oost. T andartsassistent(e) part-time Voor een kliniek In Amsterdam-Zuid. Het dienstverband gaat heden In en kan enkele weken gaan duren. Ziekenverzorg(st)er Voor de siaapwacht in een kiimek in A dam-Zuid Per zo spoedig mogelijk B.-verpleegkundige Voor een kliniek m Amsterdam-Zuid Werktijden: Alte dien sten Het dienstverband gaat heden m en gaat 3 weken duren WIJ HEBBEN NOG VELE ANDERE BANEN BEL OF KOM LANGS. LEIDSEPLEIN 1-3. AMSTERDAM. TEL 020-220055. OF DAM 4. AMSTERDAM TEL 020-262213. [~\r randstad uitzendbureau J heeft in de agentschappen AMSTERDAM-OOST en AMSTERDAM omg. BEETHOVENSTRAAT plaats voor enkele flinke Minimumleeftijd 15 jaar Aanmelden: tel. 913456 tst. 789 of 1st. 765 vraagt Min.leeftijd 15 jaar. voor Aanmelden Molenweg 37 Amstelveen Tel. 020-413790 Landelijk ochtendblad vraagt voor diverse agentschappen in Amsterdam Inl. maandag t/m vrijdag van 9.00-15.00 u. Rozengracht 46, Amsterdam. Tel. 020-279515. 279695. Scholieren en studenten van 18 jaar en ouder op zoek naar een leuke bijverdienste? Dirk van den Broek Supermarkten zoekt voor haar supermarkten kasslères en kassiers voor de donderdagse koopavond Een combinatie van donderdagavond en zaterdag is ook mogelijk. Oe opleiding tot hulpkassière/kassier gebeurt in werktijd. Vraag inlichtingen bij de bedrijfsleider van het dichtst bijzijnde filiaal of aan ons opleidingscentrum: Mej. v.d. Bosch. Telefoon 020-157386 De OCHTENOBLAOEN TROUW en DE VOLKSKRANT hebben per direct plaats voor enkele flinke in hel agentschap HOOFDDORP Minimumleeftijd 15 jaar. Aanmelden. Mevr. D. A. Nijdam v.d. Berghlaan 209, Hoofddorp Tel. (02503)-11950 vraagt min. leeftijd 15 jaar VOOR: Centrum Bloematraat 51. Tel. 020-267054 (tussen 15.30 en 17.30 uur) Zuid v. Boshuizenstr 8. Tel 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) 1e v.d. Melststraat 68. Tel. 020-723940. Churchilllaan 1. Tel. 020-797592 (tussen 15.30P17.30 uur.) Amstelveen Molenweg 37. Tel. 020-413790 Onroerend goed te koop aangeboden Te koop 3-KAMERAPP. te Adam Watergraafsmeer). - Koopsom 45.000 v.o.n. Inl. 020-791702 T.k. woning aan vaarwater te Sneok. Ook geschikt voor re creatie. prijs 54.000. Tel. 05150-16367 HALFWEG. 10 min. van A'dam-Centrum, leuk dak-ap partement. 3 kamers, ligbad, vr.pc. 109.000. Mak. Luns hof. 020-434762/433786. T.k.a. 6.110 m» GROND aan de rand v. Oronrijp 10 de m*. Int 020-730688 TUINDERSTRAAT nw-ZukJ (A'dam) benedenhuis. Bev. luxe badk., moderne open keuken met alle inbouwapp.. cv. geen urgentie vereist. Vr.pr. 119.000. Mak. O.G. H. Huisman, tel. 020-724424. Op donderdagavond van 19.00-20 30 uur en zaterdag van 10.30-12.30 uur beant woorden wij. geheel vrijblij vend, ai uw VRAGEN omtrent financieringen en koopwonin gen in Amsterdam en wijde omgeving. VAN OVERBEEK MAKELAARS-TAXATEURS o.g., Vijzelgracht 61. Asd. Tel. 020-227808. AMSTERDAM-C: klein pand- je. 4 kam.. CV.-gas, douche, keukan, koopprijs 95.000 k.k. mi. mak.kant. Goudsmit. Saxen Weimarlaan 39. Am sterdam. Tel. 020-732173. AMSTERDAM-C: aan brede gracht, kantoorapp., voor vele doeleinden geschikt. 75 m', bevalt. 2 kam., keuken, bad kamer met ligbad, C V. en lift. Prijzen vs. 130.000 k.k. Inl. mak. kant. Goudsmit. Saxen Weimarlaan 39, Amsterdam. Tal. 020-732173. Direct bij groot vaarwater en op ca. 1 km van bos, geheel vrij temidden der boomwaiien gelegen romantisch boerderij tje, staande op ca 800 m' grond, md.: gang met toilet, berging, keuken, woonkamer, voorkamer, 2 siaapk., zolder en stallen. Uitermate geschikt voor b.v. hondenkennel o.i.d. Prijs slechts f 79.500. Inl.: tel. 05193-1519. AMSTERDAM/BUITENVEL- OERT: royale 3-k flat in uit stekende st.. bev aft o s. luxe eetkeuken. C V enz. Vraag prijs f 179 000 k.k. Inl mak kant Goudsmit. Saxen Wei marlaan 39. Amsterdam Tel. 020-732173. Makelaardij T. v.d. STEEGE te Monnickendam en T. v.d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN In Noord-Holland Bell u 02995-4451 of 02991-1888. ADAM-NOORD. T.k. fraaie 4/5 kamerflat a/d rand van A'dam. Toch slechts 10 min. van Centrum. 3e etage (bovenste). Unieke trapop- gang Woonkamer met aparte eethal. Beiden met granolw. en balkenplafond. 3 siaapk., badk. met ligbad, keuken met vaatw.. 2 balkons waarvan één op het Z. Lage service kosten. Vraagprijs (incl. div. roer. goed.) 135.000 k.k. Loodskotterhof 45. Tef. 020- 315017. 4-K. HOEKFLAT m. eikenh. poggenpohl keuken en inb. app., eigen galerij en lift, bal kon op hel z. Pr. f 145.000 k.k. Te bevr. 020-323978 JISPERVELDSTRAAT Asd. IEPENHOF - AMSTERDAM Nog enkele appartementen Tel. 020-449052. GRACHTENPAND Regu- liersgr. 27, 3 etages waarin op de begane grond een café bedrijf Opp. 75 ca. Te bevr. Tel. 020-125767 na 18 u. HARDERWIJK-VELUWE Luxe stenen RECREATIE BUNGALOW Zeer goed in gericht voor 6 pers., 3 sl.k. open haard. CV. EIGEN GROND, wegens vertrek bul- tenl spec prijs: 127.000 k.k. Tel. 030-935633. AMSTELVEEN vooroorl. woonh. bevat o.a. ruime woonk., kl. keuken, kelder. 1e et. 2 ruime slpk. 2e et. zolder- verd. m. 1 slpk Eigen gr. Zonnige voor- en achtertuin. Vrpr. f 185 000 k.k. Inl mak kant O.G. GOUDSMIT B V 020-372173. Saxen Wei marlaan 39. A'dam Te koop 3/4-KAMERAPP te Adam (Overt.veld). Urg.bew vereist Koopsom 58.000 k.k. Inl.: mak o.g. J C. VOOGD. Stadionkade 147 te A'dam Tel 020-792378. Vrije vestiging AMSTEL VEEN. woonhuis met tuin- zutd. grote liv 4 sl.k met evt 12 of 3 gardubb beglazing, vr pr 219 000 Mak Luns hof 020-433786/434762 ZANDVOORT. Bouwes Pala ce. Nog een bef>erkt aantal 3- appartementen te koop (gemeub.) aan strandzijde, di rekt aan zee! Voor- en achter balkon, en kitchenette. Ook zeer geschikt als 2e woning. Vanaf 210.000 k.k. Voor be zichtiging en informatie gaar ne telef. afspraken met de receptie van Bouwes Palace 02507-2144. Hoge en voor delige financiering mogelijk' Te koop geheel PERCEEL in de KATWIJKSTRAAT te A'dam. (Overt, veld). Huur- opbr. verk. ged. 4000 p j- Koopsom 110 000 k.k. Inl. bij mak. o.g. J C. VOOGD. Stadionkade 147 te Adam. Tel. 020-792378. Duivendn drive-in, luxueus, tuin. Prijs n.o.tk 277894 of 02153-11 :nsd. AMSTELVEEN. 3/4i balkon-zuid, leuksl hor. eigendom, I 139 000 Mak. f 020-434762/43378« LANGSWATER, 3-| flats, balkon-zuid, i vr.pr va 109.0 Lunshof 020-4347® UW HUIS KOPENj PEN zonder mak. kan. Inl. tel. 020-61 Amsteldijk AMSTERDAM T.k. groot herenhoekhuis met garage, souterrain, 4 gen en zolder op eigen grond. (Alle woonlagen en s eigen ingang). Parterre en 1e etage (2 grote zee kamertlats. dubbel glas, open haard, luxe keuken, e mm C.V., parket en rijke betimmeringen.) Alsmede soul garage spoedig vrij te aanvaarden. 2e etage, 3e zolder verhuurd. Prijs n.o.t k. Afspr. tel. 0837' 322 (nOOl T.k. zeer fraai onderhouden HALVE VILLA in IStB! Prinses Marijkestraat renz te A'dam-Z. Bevattende: 5 kamers, keuken, badkan ^6e ge en grote tuin. Koopsom n.o.t k. Inl. bij MAKELAAR O.G. J. C. VOOGD, Stadionkai ieslis Amsterdam. Tel. 020-792378. |roeg le wi Onroerend goed en woonruii acU moir te huur aangeboden Direct voor besch. rust. heer (1 pers.) b.b.h.h. kant.KAM. m. ingeb. keuken en sl.k. Verb.kst met overn. stoff. etc. 1600. 360 p.m. 1 mnd borg. 020-722030. Te huur aangeboden 3-KA- MERFLAT met douchegele genheid. Geheel gestoffeerd en gemoderniseerd. Tel. 020- 849921. W.B.V. „Amsterdam-Zuid'' Te huur aangeboden voor leden: Ben.verd. TROMPENBURG STRAAT (Z) - huur 143.75 p.m. incl. - 2 slpk. - per 1 april. Deze woning zal uitsluitend worden verhuurd aan leden met urg.bew. M.B. of 65 jaar en een zelfst. woning achter latend met een ..kale'" huur tussen 50 en 570 p.m. Inschr. PER BRIEFKAART vóór 21 maart 1980,12.00 uur v.m. aan het kantoor met ver melding: gezinssamenstel ling, naam echtgenoot/part ner. stamboekno.. rangno.. gegevens huidige woning, ge gevens urg.bew., leeftijd en bruto Inkomen. Onvolledige en te laat ontvan gen inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. BEZICHTIGING UITSLUI TEND NA OPROEP. essle Representatieve kafjst v drijfsruimte te huur, min. van CS. Singa 020-245576. Te huur ruimte (event, meer) Haag. Br. ond. nr. bur. v.d. blad. ROCHDALE voor an t met urg. bew. of ze >rd", met „kale" huur p.m., Aalbersestra; zenveld, 2 sik. Voor alleenstaande urg.bew. of zelfst Evertsenstraat 371 t.veld) 1 sl.k. lift Voor leden boven 6( de. 1 urg. bew. of zelfst. w ft oi kemast 6 hs (Banne te t 234,65 (eigen c v Inschrijvingen per voor vrijdag 21 mai geh uur v.m. Bezichtipubli oproep. niet Ich i len T.h. hoekwinkel winkelstraat in de Jl Winkel 60 m' met drijfsruimte en 60 ruimte. Inl. Mar. Mak. B.V., de Laire 18, A'dam Tel. 020 Riet Rot staa lijkt trisis djn p zij «Hetr i jartï i zi de i aar li akel ard i di mst ver Onroerend goed te koop gevr. niet .ekr op de 1 T.h. ged. gem. e^le d won. te Purmerend cu z riode van 2 jr. Huurjerste Tel.: 020-362613 of [ma; ^kon Ihee I isti be Verpleegkundige zoekt met spoed 2-kamerwoning in A'dam. Br. o.nr. 22-18950 bur. v.d. blad. gezi he Onroerend goed en woonruii te huur gevraagd DRINGEND! Wie helpt mij aan woonruimte in A'dam. Tel. na 17.00 u. 020-127719. R'dam 's-Gravendijkwal 5B. z.s.m. 3000 4000 over name. SPOED! Breuk in relatie noopt mij, 47-jarige musicus van zeer goede huize, naar andere woonruimte (A'dam- A'veen) om te zien. Wie helpt mij aan gemeubileerde kamer met - of met gebr. van keu ken. Tel. 020-642888. Het SIKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren. Bel 020-231390. J.man zkt KAMERTJE bij kat holieke fam. waar hij zijn PTT Mare zendertje gebruiken mag. Mogelijk zolder. Brieven van heel Nederland aan post bus 2568, Heerlen. Student medicijnen i.b.v. urg. bew. zoekt woonruimte met kookgel. in A'dam. Tel. 020- 723843. 2/3 kam. won. t.h. gevr in A'dam i.b.v. urg. verkl. Red. overname geen bezwaar. Huur tot f 400. Tel. 020-119511. Meisje zoekt woonr., te Adam. Na 17.00 uur 020- 930378. h |Zwc mei l De Help, wil weg uit BijL beroofd, 1 x ingebrol weet woonruimte voir student. Tel, 904665 y0R SPOEDI Dame vraa tot f 350. Tel. 02( (na 18 u Jong academicus zo doU GE ol APPARTE» J Amsterdam, tot 60( 18.00 uur 030-4408I T.h. gevr. etage in z 600. i.b.v. urg.tx overdag 5254604 Met grote SPOED t.h »p 3-KAM.WO. tot 40 Zuid kl. overn., urg.bew. a Pim of Ute. 433072 m is Net MEISJE, stud., zi m. keuk. douche Zuid tot 250 023-256204. JONGEN zoekt KA A'dam. Urgent. Tel. 11791 Verpleegkundige spoed 2-kamerw< A'dam Br. o.nr. bur. v.d. blad. tobsc elfti chap leidi T.h. gevr. vrij geleg. merwon., boerderij Tp^; boot. luxe niet belan( Adam. Huur tot cal* Tel. 020-991898. Woningrull Aangeb., uitgebr. 2 k. won Fr. H. plants., 130 p.m. Gevr. halve w. in Alb. Cuyp of Jord. Tel. 020-826900 of 249590. AANG.; 4-kam flat, Fleerde (Bijlmer), 576 incl. GEVR.: 2- 3 kam.won. tel. 020- 953803. AANGEB: 5-kamer-eenge- zinswoning in Hellevoetsluis. Huur 200 p.m. GEVR 5-kamerwoning. rond 50 km van Weesp Huur max. tot 550. Tel. 01883-15994. Aangeb 4/5-kam flat BIJL MERMEER. Gevr 2 kleinere woningen In A'DAM. Br. ond. nr. 25-18937 bur. v.d. blad. KOOPRUIL: AANGEB. Den Haag/Mariahoeve mod. ge stoft. 3-4 k.f!at. 3e et., m. lift en blok CV. Kamer m. schouw en elektr. open hoek- haard. Keuken m inbou wapp., douche. Taxatiepr. 165.000 Serv.kosten 285 p.m GEVR.: soortgelijke flat in Amstelveen/Buitenvelderl. of omg Minervaplein. Tel. 070-850415. AANGEB. nieuw-west grote 4-k.fiat. zolder, box. balkon. 243.45 p.m. GEVR WO NING. ook buiten A dam. Tel. 020-118108. Com :n* e t lot med •an ru?g Woningru i,*™ Wegens overlijden note AANGEBODEN HEERENVEE! 2-kamer service-flat. mer 4x7 m, slaapkaku? m. keuken, badkai kon, huurprijs inclusi ging warme maaltijd m keer per week huish K' hulp: voor 2 pe 1393 per maand Subsidie is mog Ben GEVRAAGD I AMSTERDAM-ZU AMSTELVEEI *ei 2- of 3-kamerwoning buurt, huur tot maand. Brieven aan: F. Zaa Serviceflat „Heerer JS flat 302, De Gr< Heerenveen. L rooi 05130-2626716 aj P. Vos VERHI spec, voor woningr—^ zingen Vrijbl. ofte huis. Tel.: 020-2310! KOOPRUIL: te koop uit zinswon. Reaumurstr Hd tergr meer. A'dam 3hk grond Prijs 135 001 'rie Huurwon., 3 d 4 kat Oct nr. 25-18979, bur. v. var to Voo MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAG» bij 3n SS va

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16