Idelmetaalindustrie egint wat zon te zien m op goedkoop gas inbouw Nederland Werkelijke rente op spaarbrieven hoger Woonlasten stijgen door dure hypotheek Kritisch vergelijken nodig Vele warenonderzoeken 1 ital ontslagen kan beperkt blijven »|lse en Deense tuinders: Kostschool 'in zaken' ér winst Bijenkorf Japan verhoogt disconto Kleine bedrijven zouden 20.000 banen verliezen Rem op produktie van fietsen door tekort onderdelen Rente weer hoger Financiële tegenvaller van soms duizenden guldens Mening over reclame >.jsDAG 19 MAART 1980 FINANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET PRS 13 - H 15 2 oze redactie economie ERDAM Voor de Nederlandse edelmetaallndustrie Ie zon zo langzamerhand weer door te breken. Een m nend aantal bedrijven In deze sector meent het nog wel uien redden, zonder dat er mensen moeten worden gen Langzaam aan krijgt men weer moed, aldus de 311 tter van de Federatie Goud en Zilver, drs B. W. Buenk. '6'! ïhter schrijnend, zo merkte lat in een aantal bedrijven In striële sector tóch banen op 37i zijn komen te staan als ge- 'c ide recente ontwikkeling van en zilverprijzen. In totaal at t om zeventig ontslagaanvra- zijn ingediend. Gelukkig ech- is de heer Buenk, begint in de 17- o zilverbranche nu ook het z* door te breken. 33' en „downs" van de goud- en Jzen hebben de Nederlandse aallndustrieën er namelijk t,.H rongen zich krachtig te bera- het door hen geproduceerde lepakket. Bij ieder bedrijf 788 s de prijsontwikkelingen gevol- 53.3 ad, uitmondende in produkt- "fingen. vernieuwing zijn twee stro- duidelijk te herkennen. De t zich op technische vernieu- - te denken valt daarbij aan sieraden, lichtere kwali- iraden van 8 of 9 karaats plaats van 14 en 18 karaats, gemaakt van goud op zilver i58.c andere legt de nadruk op rormen en elegance. 276.0 .5 :|re vormen nieuwe vormen betreft is er an een ontwikkeling, die een jang naar de natuur manifes- loemen en beestjes), alsook zekere nostalgie. „Men pikt te eruit van vervlogen stijlen t daarmede opnieuw aan de Bij velen, met name de Jon- Is daarenbove sprake van aar het aparte produkt. Men ■ug op het massa (import)pro- len is meer vorm bewust ge- Buenk noemde het voor de Juweliers een gunstige ontwikkeling, dat de goud- en zilverprijzen nu zo langzamerhand weer op een niveau zijn gekomen, waarop het verkopen wat gemakkelijker gaat. De onrust is nu wat uit de markt doordat de spe culatie (met geleend geld) terugloopt. Overigens zei hij ook, dat zelfs in de afgelopen decembermaand, toen de goud- en zilverprijzen op een zeer hoog peil lagen, de duurdere sieraden toch „in onvoorstelbare mate" door het publiek zijn gekocht met name door de „financiële fijnproevers" on der de mensen. Opmerkelijk is overigens wel, dat de ene sleradenfabrikant op grond van een enquête bij juweliers meent een uitgesproken vraag naar het betere sieraad (vaak met edelstenen, vooral briljant) te kunnen vaststellen, ter wijl andere fabrikanten Juist werken ln de richting van het produceren van sieraden, waarbij concessies worden gedaan op het punt van gewicht, kwaliteit en vormgeving. Vermoede lijk zal de welstand van de klanten van de verschillende Juweliers hier aan niet helemaal vreemd zijn. Ring en hanger waarin dank zijeen nieuw procédé een halve parel kon worden verwerkt. Aanbieders De heer Buenk toonde zich niet hele maal gelukkig met de Jongste stroom van aanbieders van allerlei gouden en zilveren voorwerpen naar de juwe liers, om deze voorwerpen (bij de toen Goildoriis nog geldende hoge prijzen) om te f J zetten ln contant geld. Hij was van oordeel dat het toetsen en het taxe ren van het goud en zilver „men wordt bedrogen bij het leven" nog al wat tijd kost. wat de juwelier af leidt van zijn hoofdfunctie: het verko pen van sieraden. Temeer waar het Inkopen van oud goud en zilver een duidelijk vakman schap vereist. Een en ander nog afge zien van de geldende wettelijke bepa lingen die er zijn om heling tegen te gaan en waaraan de Juweliers gebon den zijn. Gebleken is dat er door sommige mensen uiterst waardevolle antieke voorwerpen van goud en zilver bij de Juweliers zijn aangebo den. Waar mogelijk is ernaar ge streefd deze kostbare voorwerpen niet verloren te laten gaan, maar ze in een museum (in Schoonhoven) onder te brengen. Voor hoeveel geld in de afgelopen periode van hoge goud- en zilverprijzen bij de Juweliers aan gou den en zilveren voorwerpen is aange boden, is overigens niet bekend. Hij betreurde het daarom, dat het gilde van inkopers van goud en zilver met hun toetsstenen is uitgestorven. De goudprijs heeft gisteren op de internationale goudmarkten verder terrein verloren. In Londen werd de prijs dinsdagmorgen officieel vastge steld op 474 dollar voor één ounce (31,1 gram), tegen een slot van dins dagmiddag van 484 dollar. Aan het einde van de middag gold 481,50 dol lar. In Hong Kong zakte de goudprijs van 478,92 dollar tot 466,33 dollar, na aanvankelijk zelfs 459,51 dollar te zijn geweest. In Amsterdam ging de goudprijs omlaag van 32.150-32.850 tot 30.690-31.390 per kilo. De daling van de goudprijs wordt, zoals gemeld, in verband gebracht met de anti-inflatiemaatregelen, die president Carter vrijdag bekend heeft gemaakt. Deze maatregelen te zamen met de hoge rente in de VS, hebben de dollar op de internationale valutamarkten sterk doen stijgen. In Frankfurt bereikte de Amerikaanse munt het hoogste peil van de afgelo pen achttien maanden. De Duitse Bundesbank verkocht ongeveer 200 miljoen dollars om de koers van de mark te steunen. In Amsterdam was de dollar (voor handelsdoeleinden) gisteren 2,066 gulden. Dollars in bankpapier noteerden 2,02-2,12 gulden. Met de goudprijs is ook de zilvernote ring sterk gedaald. In Londen werd gisteren nog maar 16,60 dollar per ounce genoteerd, tegen maandag 20 dollar. Op 18 Januari van dit jaar noteerde het zilver in Londen nog 49 dollar per ounce. De goudprijs be woog zich op 21 Januari in New York op een recordniveau van 875 dollar voor een ounce. (ANP) Een Duitse en een Deense tulnbouworganlsa- iben opnieuw protest aangetekend tegen „ongerecht- ;d concurrentievoordeel" dat Nederlandse glastuinders genieten als gevolg van overheidssubsidies op energie. 18 ?0 1120 10 20 IS 20 hebben de tulndersorganlsa- st dat er een eind wordt ge- aan deze situatie. Zij achten indere energietarief ln Neder- verenigbaar met het EG-ver- e Nederlandse tuinders zou- gens hun berekeningen een jordeel van driehonderd mil- den genieten. „Een voordeel ituele ongemakken op ander 'er te boven gaat," vinden de worganlsaties. de ministeries van landbouw omlsche zaken kan van een lubsldie niet worden gespro- taar het is ook niet zo dat de ïdse regering er niets mee te leeft". Ir. G. Braks, de nieuwe van landbouw, wees er giste- dat Nederland zijn aardgas tenlandse afnemers voor veel rijs levert dan aan de Neder- uinders. Braks: „Bovendien maar eens rekening moeten met heh volgende: In Italië ?n veel zon. maar ln Neder- tit men veel aardgas, de de Europese Commissie Biing heeft gegeven aan EN", Duitsland om een nationale energie- subsidie te geven aan Duitse tuinders die lichte stookolie gebruiken, noem de Braks „gevaarlijk". „Hierin schuilt het gevaar dat de nationale subsidie op Europees gebied gemeengoed gaat worden," aldus Braks. Overigens is de nieuwe minister van landbouw van mening dah de 7,9 pro cent landbouwprijsverhoging die door de overkoepelende Europese boerenorganlsatle (Copa) wordt ge vraagd „een els is zonder realiteitsge halte". HIJ acht deze wens van de boeren „onhaalbaar en onwenselijk". Overigens zegde Braks tegelijk toe er voor de Nederlandse omstandighe den het maximale uit te zullen halen. In een vraaggesprek met Braks giste ren naar aanleiding van diens bezoek aan landbouwcommissaris Gunde- lach, zei Braks het nodig te vinden, dat de uitgaven vun het gemeen schappelijk landbouwbeleid beperkt worden. HIJ is het eens met schattin gen. dat er op het Europese land bouwbeleid 2200 miljoen gulden be zuinigd kan worden. LONDEN (AP) Jongens van de befaamde exclusieve Britse kostschool Harrow verkopen T-shirts met opschriften als „I am a Virgin". Dit is slechts een van de vele produkten waarin kostschoolgangers handel drijven ln hun streven alles te leren wat met particulier on dernemen te maken heeft, ln de praktijk. Er worden bedrijfsvergaderin gen gehouden, verslagen ge maakt en complete boekhou dingen bijgehouden. In totaal bestaan er ln Engeland meer dan 2000 van dergelijke scho lieren-bedrijven, die zelfs aan- delen verkopen om tot kapi- taaivergroting te komen en die zich, wat de T-shirts business in Harow betreft, conform de werkelijkheid In een felle con currentiestrijd storten, in dit geval met openbare scholen. Dergelijke bedrijfjes worden door scholieren opgezet met behulp van de organisatie „Jong Ondernemen", die blij kens de uitleg van voorzitter Frank Taylor, jaarlijks 50.000 jongeren opleidt ln het zaken leven, met het doel hen de lei derscapaciteiten bij te bren gen die Engeland zijn prestige op dit gebied weer moet terug geven. De organisatie Jong Ondernemen ondervindt steun van particuliere bedrijven en onderwijs-lnstelllngen. e redactie economie y RDAM Het KBB-concem 1,1 enkorf) heeft het afgelopen *~ngezlen minder voor de fis- hoefde te worden gelegd nst geboekt. copen stegen met 255 mll- ƒ2.495 miljoen (plus 11 pro- daaruit een winst kwam van »as 41) miljoen gulden. Voor ig werd 12.1 (was 16,5) mil- ÜJ gelegd, zodat de nettowinst ilijk 4.1 miljoen hoger was jaar tevoren. aandeelhouders is er een on- rd dividend in het voorult- steld van 5,60 per aandeel. )NSTO (appendages) ver- et dividend over 1979 van 1,60 tot twee gulden. De omzet ortg jaar van 77 miljoen tot ïiljoen. Nettowinst: 1,96 IMIJ gaat 11,20 gulden dlvi- Itkeren per aandeel van 100 plus 10 procent in Agio-aan- ERT DE BARY, gezamenllj- 'ter van de Amro Bank en de >e Bank. zag haar balansto- 1979 stijgen van 1228,1 mil- 1314,5 miljoen. De geconso- winst steeg van ƒ2,51 mil- ar ƒ2,55 miljoen MENDES GANS behaalde *n winst die steeg van hon- ?o Iden tot honderddertig gul- aandeel. Voorgesteld ls het JU i te verhogen van ƒ20 tot Van onze redactie economie AMSTERDAM Verschillende financiële Instellingen heb ben gisteren de tarieven van pandbrieven, spaarbrieven en kapitaalobligaties verhoogd waardoor het werkelijke rende ment op deze waardepapieren veelal op 12 procent is geko men. In Japan is het disconto verhoogd van 7,25 naar 9 procent. Deze verdere stappen op weg naar een,steeds hogere rente werden on- derrheer gedaan door de banken die de afgiftekoers van hun spaarbrieven verlaagden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 11 procent AMRO spaar brieven 1980 waar beleggers nu een bedrag inleggen en in 1986 hetzelfde bedrag plus een extra som op basis van samengestelde interest terugont vangen. De spaarbrieven zijn nu te koop tegen 94,65 procent van de oor spronkelijke inschrijfkoers waardoor de werkelijke rente op 12 procent uitkomt. In de koers ls begrepen de sinds 12 maart opgelopen rente van 1,83 per nominaal 1000. De afgifteprljs van de ABN-spaarbll- jetten 1979 (uitkering 1984) is ver laagd tot 96,3 procent (inclusief 6,15 rente per 100 nominaal» en de 9 procent spaarbrieven NMB zijn te krijgen tegen 87,3 procent van het inschrijfbedrag. De sinds 5 oktober 1979 opgelopen rente van 39,73 ls meegerekend. De Nederlandse Cre- dletbank verlaagde de afgiftekoers van de 9,25 procent spaarbrieven 1979 (uitkering 1985) van 91,6 tot 90,4 pro cent. Daar zit al 38,03 rente per nominaal 1000 in. Een ander aspect van de renteverho ging is de lagere afgiftekoers van de 11,25 procent pandbrieven Rabohy- potheekbank. Deze kwam van 98,5 op 97,5 procent. De ABN had de uitgifte van kapitaalobligaties van 11,75 pro cent bekendgemaakt maar de rente Intussen verhoogd tot 12 procent. De uitgiftekoers ls 99,5 procent. De verhoging van de officiële rente ln Japan van 7,25 tot 9 procent ls de elfde ln elf maanden. Daarvoor was het disconto 3.5 procent. Met de nieu we verhoging wil de bank van Japan de inflatie bedwingen en de positie van de yen op de wisselmarkten ver beteren. Door de zeer hoge rente ln de VS stroomt veel kapitaal uit Japan naar de VS. DEN HAAG (ANP) Het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond verwacht, dat er dit Jaar in het mid den- en kleinbedrijf 20.000 banen ver loren zullen gaan en dat het inkomen van de gemiddelde winkelier er drie procent op achteruit zal gaan. Als belangrijkste oorzaak ziet het KNOV het teruglopen van de con sumptieve bestedingen. Dat geldt niet alleen ln de winkels en ln de horeca maar ook in de ambachtelijke sector, aldus het KNOV. Het hele midden- en kleinbedrijf zou volgens het verbond met een omzet daling van één procent te maken krij gen. Daar vloeit uit voort dat van de één miljoen arbeidsplaatsen er twee procent 20.000) verloren gaan. In de detailhandel zou het om 7.000 ba nen gaan en ln de sector ambachten en nijverheid om 14.000 arbeids plaatsen. Het KNOV uit deze verwachting in een brief aan de Tweede Kamer waar in wordt gevraagd om een extra las tenverlichting voor zelfstandigen, met name de winkeliers. UTRECHT Door een nijpend ge brek aan onderdelen, stagneert de produktie van fietsen. De oorzaak hiervan is een inkrimping ln de on- derdelenfabrieken, die ontstond toen ln de lange winter van 1978/79 de vraag naar fietsen instortte, maar die misschien toch wat voorbarig was. Nadat sneeuw en ijs waren wegge smolten, nam de vraag naar fietsen stormenderhand toe. Maar toen was de toeleveringsindustrie al niet meer ln staat de fietsenfabrikanten bij te benen. Het ziet er Intussen niet naar uit, dat onderdelenfabrieken zich weer zullen uitbreiden, omdat volgens drs K. de Haan, secretaris van de Vereniging van Handelsagenten in de rijwiel- en bromfietsbranche, niemand hen kan garanderen dat Investeringen op lan ge termijn vruchten zullen afwerpen. Op lnvesteringsvlak stelt de toeleve ringsindustrie zich dus wat voorzich tig en terughoudend op. Ondanks die inkrimpingen kampt de onderdelenlndustrle ook nog met per soneelstekorten. Er zou met name vraag zijn naar vakmensen. Neder land telt ongeveer 45 fabrikanten en importeurs van fietsen. NEW YORK Een aantal Amerikaanse banken onder aanvoering van de Chase Manhattan Bank heeft giste ren de prime rate (rente die eerste klas klanten in reke ning wordt gebracht) verder verhoogd tot 19 procent. Ongetwijfeld wordt ln tal van gezinnen gepiekerd over de vraag, hoe dit jaar de eindjes aan elkaar kunnen worden ge knoopt. Want in de meeste huishoudingen gaan de inkomsten achteruit, terwijl voor iedereen de uitgaven toenemen. Er zijn zelfs gezinnen, die met aanzienlijk hogere lasten komen te zitten. Dat zijn met name de mensen die een jaar of vijf geleden een hoge hypotheekschuld zijn aangegaan om een huis te kunnen kopen, en die nu dit contract moet verlengen. Door de sterk opgelopen hypotheekrente moeten deze mensen van de ene op de andere dag aanzienlijk hogere woonlasten gaan op brengen. Dat is een geweldige te genvaller, die duizenden guldens per jaar kan kos ten. Hierdoor zijn som mige gezinnen opnieuw (en voor hoelang?) ge noodzaakt op de tenen te gaan lopen, terwijl ande re gezinnen regelrecht in zeer grote financiële moeilijkheden raken. Dit blijkt uit een gesprek met directeur drs H. J. van Herwijnen van de Vereniging Eigen Huls ln Amersfoort over de hui dige hoge hypotheekren te en de gevolgen daarvan. Degenen die een Jaar of vijf geleden op een „ge wone" hypotheek met vijf Jaar vaste rente een woning hebben gekocht en deze overeenkomst zodoende nu moeten ver lengen. worden gecon fronteerd met een stij ging van de rentelast van ruim dertig procent. De genen die een „groel"hy- potheek hebben geno men (moesten nemen) om het gekochte huls te kunnen financieren, zitr ten met een verlenging nu extra zwaar in de pro blemen, omdat de stij ging van de woonlasten hierdoor wel veertig pro cent hoger kan uit pakken. Onverwacht Tal van mensen die een jaar of vijf geleden een huls kochten in de ver wachting binnen een af zienbare tijd uit de grootste financiële zor gen te zijn, zitten of ra ken nu onverwacht ln de problemen. Want nie mand verwachtte des tijds een stagnerende economie en een zo sterk stijgende rente. De meeste mensen koch ten een woning op een „gewone" hypotheek. Dit ln het vertrouwen, dat het inkomen van Jaar op jaar verder zou süjgen en dat het zo doende elk Jaar gemak kelijker (minder moei lijk) zou worden, de af lossing en rente te betalen. Andere mensen kochten het huis op een „groei"- hypotheek. Dit ln de stel lige verwachting, dat het inkomen na verloop van enkele jaren zo sterk zou toenemen, dat zelfs de uitgestelde verplichtin gen aan rente en aflos sing opgebracht zouden kunnen worden. De eerste groep zit moei lijk door de hogere hypo theekrente. De tweede groep zit extra zwaar, omdat niet alleen de ho gere hypotheekrente moet worden betaald, maar omdat ook de uit gestelde rente (die bij de hoofdsom is geteld) en de periodieke aflossin gen versneld moeten worden betaald. Het ls zodoende niet ver wonderlijk, dat bij de Vereniging Eigen Huis in Amersfoort al een aantal probleemgevallen zijn binnengekomen. Direc teur Van Herwijnen: .Als we ervan mogen uit gaan dat één op de tien mensen met problemen bij ons aankloppen, dan zijn het wél duizenden mensen die in de proble men zijn gekomen." Vastgesteld moet dus worden dat de huidige, dubbel insnijdende ont wikkeling de Inko mensteruggang en de rentestijging voor vele privébezitters van een huis problemen geeft. Het Zijn problemen, die overigens niet alleen be staan voor bezitters van een eigen huis. maar ook voor mensen die een huis willen (moeten) kopen om een dak boven het hoofd te hebben. Onder deze omstandig heden is het meer dan ooit zaak, enkele vuistre gels te hebben. De heer Van Herwijnen geeft de volgende adviezen. Sluit een hypotheeko vereenkomst met een rente van niet langer dan. één jaar vast; koop als het nieuw bouw betreft een woning met garantie. Onder de huidige om standigheden. zegt hij, moeten mensen zéker geen hypotheek afslui ten met een rente die voor vijf of tien jaar vast ligt. Een hypotheek met één jaar rente vast geeft de mogelijkheid na een jaar te bekijken hoe hoog de rente dan ls. Ook de heer Van Herwij nen kan niet voorspellen hoe de verdere ontwikke ling zal zijn. Hij acht het mogelijk dat de rente over een half Jaar wat zakt „maar zekerheid ls niet te geven". Onder de huidige omstandigheden adviseert hij dus een kor te vastliggende rente, uitgaande van het prin cipe „baat het niet dan schaadt het niet". Bij het kopen van een nieuwe woning ls het ad vies na te gaan of dit huls wordt of ls gebouwd onder de zekerheid van het Garantie Instituut voor de Woningbouw. Dat vindt hij dóórom zo belangrijk, omdat er een duidelijke stagnatie is ln de verkoop van nieuw bouwwoningen en dat hierdoor de nodige fail lissementen van bouw bedrijven te verwachten zijn. Er zijn nogal wat bedrij ven, die tegen de rode streep aanzitten, zo voegt hij hieraan toe. Voor hem staat het in tussen nu al vast, dat het woningbouwprogramma voor dit Jaar niet wordt gehaald. „Wat de pre mie-koopsector betreft mag de regering al blij zijn, als de helft van het programma wordt gerea liseerd." Wat de regering onder de huidige omstandigheden zou moeten doen, ls het btw-tarief op nieuw bouwwoningen verlagen van achttien naar vier procent en de over drachtsbelasting op be staande hulzen van zes procent afschaffen. Want mensen met een modaal Inkomen of lager kunnen het kopen van een eigen huls thans wel helemaal vergeten. Voor het allergoedkoopste huls ls tegenwoordig een Inkomen van vijfender tigduizend tot veertig duizend gulden per Jaar nodig. Er zullen wel wettelijke maatregelen nodig zijn om banken en financie ringsinstellingen te ver plichten de werkelijke rente op leningen te ver melden. Vrijwillig schijnt dit helaas niet te kunnen. Dat blijkt elke week weer uit het hypotheek overzicht op deze pagina (op donderdag) en dat wordt nog eens onder streept door het onder zoek van de Vereniging Eigen Huls naar de hypo- theekvoorwaarden. Er zijn slechts drie instellin gen de Rijkspost spaarbank, het Bouw fonds Nederlandse Ge meenten en de Bonds spaarbank Noord-Neder land die de werkelijke rente vermelden. Dat ls belangrijk, omdat de rentepercentages die banken en financierings instellingen vermelden, onderling niet te verge lijken zijn, althans niet voor een leek. Want door de verschillen ln rentebe rekening, betalingstijd stippen en afsluitprovi- sles. kan de werkelijk te betalen rente aanzienlijk afwijken van het vermel de percentage. De geldverschaffers en dat geld niet alleen bij hypotheken, maar ook voor andere kredietvor men gaan echter in het algemeen nog van het standpunt uit dat de effectieve rente het pu bliek „geen fluit" Inte resseert, zoals een van de hypotheekbanken het onlangs uitdrukte. Het publiek zou alleen maar geïnteresseerd zijn in de vraag of de lasten per maand kunnen worden opgebracht Kritisch Gezien de grote verschil len die bestaan in de ren te en andere condities kan de consument ze ker bij deze hoge rente niet kritisch genoeg ver gelijken. Een goede handleiding Voor dit Jaar staan weer een aantal tests van de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek op het pro gramma. Vooralsnog kan echter alleen nog maar het schema voor de eerste helft van dit Jaar worden gepubliceerd. Dat ziet er als volgt uit: honde- en kattevoergepubliceerd stereo-radiorecordersgepubliceerd grasmaaiersgepubliceerd wasmachines 900-1500)april filmcamera's met geluidJuni Lpiegel-reflex camera'sJuni scheerapparatenJuni boormachinesjuni autoradio'sJuni Hierbij moet worden aangetekend, dat de data van publicatie nog niet helemaal vaststaan Dit neemt niet weg. dat bij plannen een van de genoemde artikelen aan te schaffen, beter gewacht kan worden tot de desbetreffende test is gepubliceerd. Abonnement De tests van de Stichting Vergelijkend Warenonder zoek sinds enige maanden verhuisd naar Sweel- hiervoor ls het hypothe ken-overzicht van de Vereniging Eigen Huls. Kamp 42. 3811 AS Amersfoort, dat onlangs weer is gepubliceerd. Daarin staan ook een aantal praktische wen ken voor het kiezen van een „passende" hypo theek. Dit keer ls speciaal gelet op tussenpersonen en bedrijven, die mikken op bepaalde groepen. Daar bij is gebleken, dat er géén speciale hypotheek bestaat voor bij voor beeld academici, leraren en ambtenaren. lnckpleln 4. 2517 GK Den Haag zijn een kwartje duurder geworden en zijn daarmee op 2,75 per stuk gekomen. Ook het abonnementsgeld is iets hoger geworden, namelijk 25. Desondanks blijven de afzonderlijke onderzoeken en vooral een abonnement daarop nóg goedkoop. Want voor de prijs van 25 mogen dit Jaar zo n twintig onderzoeken naar huishoudelijke produkten worden verwacht Een tweede abonnement is 20 gaan kos ten en een derde en volgend abonnement 15. De prijs dient te worden voldaan door het bedrag te storten op postgiro 1477321 van de Stichting Vergelij- ked Warenonderzoek. Elisabeth Andersen (actrice): Reclame zou interes sant kunnen zijn als het een oprecht aanbieden van feiten was, maar voor mij is reclame oninteressant omdat hij meestal misleidend is. Bovendien „goede wijn behoeft geen krans". Overigens: TV-reclame maakt murw! (Bijeengebracht door FHV/BBDO)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15