"Wij hebben deze wereld niet gekregen van onze oudei maar slechts te leen van onze kinderen" FAMILIEBERICHTEN Stroom besparen is Stroom besparen is... Stroom besparen is belangrijk VEEN:Verenigiimg van Exploitanten tan Elektriciteitsbedrijven in Nederland Trouw WOENSDAG 19 MAART 1980 TROUW/KWARTET PRS 8+DAG kunnen van maandag lot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alteen mogelijk van 18 00-20 00 uur „Tc Zal dan gedurig bij U zijn." In volle zekerheid des geloofs is in zijn Heer en Heiland ontslajren, onze lieve zorgzame man, vader en opa Klaas van der Hout Ridder in de Orde van Oranje Nassau op de leeftijd van 78 jaar. 's-Gravenzande: M. S. van der Hout-Boers K. van der Hout B. M. van der Hout-Brouwer Burlington (Canada): J. van der Hout M. van der Hout-van der Velde 's-Gravenzande: A. M. van Staalduinen van der Hout Burlington (Canada): M. van der Hout A. van der Hout-Goedhart 's-Gravenzande: M. van der Hout J. A. van der Hout-Boon W. van der Hout P. van der Hout-van der Marei Hamilton (Canada): A. van der Hout G. van der Hout-Bartels 's-Gravenzande: S. M. Boers-van der Hout J. J. Boers Maasdijk: L. A. van der Hout E. M. van der Hout-van Dam Burlington (Canada): A. H. van der Hout B. van der Hout-van der Wall en kleinkinderen. •s-Gravenzande, 17 maart 1980 Vaartplein 11 Mijn man. onze vader en opa, ligt opgebaard in de Gereformeerde kerk. Langestraat 130 's-Gravenzande. Gelegenheid tot condoleren aldaar vrijdag 21 maart van 19.30 tot 20.30 uur en na afloop van de begrafenis in de aula op de algemene begraafplaats. De rouwdienst zal gehouden worden op zaterdag 22 maart a.s. om 10.30 uur in de Gereformeerde Kerk te 's- Gravenzande. waarna de bijzetting in het fami liegraf zal plaatsvinden op de algemene be graafplaats te 's-Gravenzande. Met diepe droefheid maar ook grote dankbaar heid voor zijn werk geven wij u kennis van het overlijden van de heer Klaas van der Hout Oud-voorzitter van de Stichting voor Christelijk Onderwijs in 's-Gravenzande. Hij diende de ULO-school van 1927 tot 1933 als bestuurslid. Van 1933 tot 1963 als voorzitter. Vanaf 1967 tot 1969 was hij voorzitter van de w Stichting voor Christelijk Onderwijs (Mavo- school). Zijn grote liefde voor het Christelijk Onder wijs zal ons tot lichtend voorbeeld blijven. Namens de Stichting voor Christelijk Onderwijs te 's-Gravenzande: C. D. van der Merwe, voorzitter Jac. van der Sar Pzn., secretaris 's-Gravenzande. 18 maart 1980. Het Bestuur van de Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs 's Gravenzande geeft met leedwe zen kennis van het overlijden van de heer K. van der Hout Sr. Gedurende vele jaren heeft hij als voorzitter het Prot. Chr. Lager Onderwijs in 's Graven zande gediend. Het Bestuur gedenkt met dankbaarheid de trouw en bekwaamheid waarmee de thans overledene aan het Chr. onderwijs ter plaatse heeft gebouwd. Namens het Bestuur: Drs. C. D v.d. Merwe. voorzitter A. v.d. Burg, secretaris 's Gravenzande, 17 maart 1980. Wie volharden zal tot het einde, die zal behou den worden. Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest geven wij u kennis dat het de Here heeft behaagd, heden na een moedig gedragen ziekte, van ons tot Zich te nemen, mijn geliefde man, onze zorgza me vader en opa Anthonie Schuurman echtgenoot van W. van Kerkhoven op de leeftijd van 69 jaar. Hillegom: W. Schuurman-van Kerkhoven Bergen op Zoom: A. van Brussel-Schuurman H. van Brussel Wümmingen (Dl): P. G. J. Schuurman M. Schuurman-Buse Hoofddorp: C. D. Schuurman H- Schuurman-van Dijk Heerhugowaard K. A. J Schuurman N. A. Schuurman-Kolaard Nieuw-Vennep: W. Schuurman-Onos J H. C. Onos Hillegom A. Schuurman kleinkinderen en verdere familie Hillegom, 17 maart 1980. Stationsweg 136. De overledene ligt thuis opgebaard. De rouw- dienst zal worden gehouden op donderdag 20 maart a_s. des namiddags om 1.30 uur in de Gereformeerde Kerk. Sixlaan 10 te Hillegom. waarna de teraardebestelling zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats. Gelegenheid tot condoleren woensdagavond van 7-9 uur aan huis en na afloop van de plechtigheid in de aula van de begraafplaats. Mijn enige troost in leven en sterven is, dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dier baar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit de heerschappij des duivels verlost heeft. Zondag 1, Heid-Cath. De Heere heeft tot Zich genomen, mijn gelief de man, üs Heit, Jan Jouke Akkerman op de leeftijd van 61 jaar. Baarn: Anna Akkerman-Keizer Jimme Akkerman Deventer: Luuk en Joekje Eikelboom- Akkerman Anneke, Jan Jouke, Hendrik Wieringerwerf: Henk en Lucienne Akkerman- Le Guen Miriam, Marko, Wijnand N ieu w-Loosdrecht Leo en Peta Stroosnijder- Akkerman Jouke Breukelen. Jaap en Greetje de Jongh- Akkerman Amsterdam: Lolkje Akkerman Baam, 17 maart 1980 Kettingweg 13, 3743 HN Baarn Na de begrafenis, die in familiekring zal plaatsvinden, zal een Dienst ter Gedachtenis worden gehouden op vrijdag 21 maart a.s. in de Kruiskerk. Oude Utrechtseweg 4 te Baarn. Aanvang: 12.00 uur. Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren in Het Brandpunt (naast de kerk). Liever geen bezoek aan huis en geen bloemen. De Here heeft gezegd: Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten. In vol vertrouwen op deze belofte is naar zijn Heer en Heiland gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootvader Antonie Menno Forma op de leeftijd van bijna 78 jaar. Weesp: E. Forma-Lukey De Bilt: M. D. D. van Noort-Forma J. J. van Noort Lies Wilma Marjan Arnhem: M. Forma 17 maart 1980, Sinnigvelderstraat 583, 1382 GG Weesp. Gelegenheid tot condoleantie-bezoek donder dagavond van 8-8.30 uur in het opbaarcentrum aan de Papelaan 47 te Weesp. De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 21 maart om 14 uur op de begraafplaats Zorg- vlied aan de Amsteldijk 273 te Amsterdam. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Geen bloemen. Heden overleed in zijn Heer en Heiland onze geliefde zwager en oom Antonie Menno Forma echtgenoot van E. Lukey 17 maart, 1980 Beekbergen: N. H. Lukey Bussum: H. A. Lukey-de Graaf Rijswijk: J. P. Tamminga-Lukey Paterswolde: C. Lukey K. Lukey-de Boer Hilversum: J. Lukey De Heer heeft onverwacht uit onze familie kring weggenomen onze broer en zwager Eerke Boiten geliefde echtgenoot van Albertje Wolthuis J. A. Wolthuis Hoogezand: A. Wolthuis G. Wolthuis-Hoving Groningen: J. Boiten J. Boiten-Steegenga De Here heeft van haar aardse lijden verlost en tot Zich genomen onze Tante Co, mevrouw J. J. Seele-van 't Hof, weduwe van de Heer B. Seele, Vlak vóór haar sterven kon zij nog zeggen: „De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren." Psalm 121. Namens de familie: W. Goedhart-van *t Hof &L G. Goedhart 17 maart 1980 Huize „Borgstate", Meidoornsingel 181, 3053 BP Rotterdam. Corr.adres: N. B. van der Hoest. Tuinfluiterstraat 163. 3853 WG Ermelo. Geen bloemen. Gelegenheid tot condoleren donderdag 20 maart van 19.00 tot 19.30 uur in de rouwkamer van „Borgstate". Meidoornsingel, ingang No. 183. Er zal een samenkomst worden gehouden D.V. vrijdag 21 maart om 11.00 uur in de rouwka mer van „Borgstate". waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats „Crooswijk", omstreeks 12.00 uur. Per Ijdei DtU "Misschien kunt u zich nog herinneren, dat ik deze uitspraak deed, toen mij een rapport werd aangeboden over de wereldstrategie voor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Ik sprak daar onder meer over de ontreddering van de natuur. We moeten rekening houden met de natuur om er ook later wat aan te hebben. Dat betekent dus ook, dat we zuinig moeten zijn met wat moeder aarde ons te bieden heeft. En dat geldt ook voor grondstoffen zoals aardgas en olie, want ook aan die voorraden komt eens een eind. Op dit moment zijn overal op de wereld geleer den op zoek naar bruikbare alternatieven. Daar gaat alleen nogal wat tijd in zitten. Intussen moeten we zuinig zijn met wat we hebben. Zodat ook onze kinderen en hun kinderen nog kunnen genieten van onze wonderschone planeet: de aarde". één van de belangrijke dingen, die we op dat gebied kunnen doen. En omdat het een Bij aankoop van een koelkast of diepvriezer kunt u - door de Z.KR. Prins Claus F010A.N.P. zaak voor ons allemaal is, moeten we ook allemaal meehelpen. De elektriciteitsbedrijven in ons land (verenigd in de VEEN) willen u daarbij graag helpen en hebben daarom bijvoorbeeld de energie-wijzer ontwikkeld. ...heel eenvoudig met deze nieuwe energie-wijzer: een duidelijk overzicht dat aangeeft hoeveel of hoe weinig stroom een elektrisch apparaat gebruikt. U zult deze energie-wijzer de komende tijd veelvuldig tegenkomen. energie-wijzer in de gaten te houden - gemakkelijk met stroom besparen beginnen. Sch ksie, trial Kijk donderdag 20 maart om 19.35 uur naar het Stroomspaarspel op TROS-televisie Nederland II. Met leedwezen geven wij u kennis van het onverwacht overlijden van onze collega Mr. A. G. F. Lindeijer Vennoot van Moret Gudde Brinkman Belastingadviseurs Wij hebben hem in de vele jaren van onze samenwerking als een bekwame collega zeer gewaardeerd. Zijn persoonlijkheid en collegia liteit zullen wij in dankbare herinnering hou den. Ons leedwezen gaat uit naar zijn vrouw en kinderen. Moret Gudde Brinkman Moret &i Limperg Groningen/Assen, 17 maart 1980. De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrij dag, 21 maart 1980 om 14.00 uur op de Algeme ne Begraafplaats te Zuidlaren. Hieraan vooraf gaat een rouwdienst in de Nederlands Hervormde Kerk aan De Kerk brink te Zuidlaren om 13.00 uur. Er is gelegenheid tot condoleren in hotel „Het Blauwe Paard" aan De Brink te Zuidlaren na afloop van de begrafenis. Parkeergelegenheid achter de Nederlands Hervormde Kerk. Geen toespraken. Pslam 73 13 (oude berijming) Ontslapen in haar Heere en Heiland, mijn innig geliefde vrouw, onze onvergetelijke moe der en lieve oma Wilhelmina van Splunder-de Zeeuw, in de gezegende leeftijd van ruim 89 jaar. Wat zij in haar leven voor ons allen heeft betekend, laat zich niet onder woorden brengen. Uit ^ller naam: H. A. van Splunder 17 maart 1980 Kerkweg 4, 2985 AT Ridderkerk Liever geen bezoek aan huis. Liever geen bloemen De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvin den op vrijdag 21 maart 1980 op de begraaf plaats „Vredehof", Lagendijk te Ridderkerk om 15.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de zaal van de Goede Herder kerk, Seringenstraat 1. Op 32-jarige leeftijd is plotseling uit ons mid den weggerukt onze lieve zoon en broer Ir. Dirk Oosterveld man van Marianne en vader van Arnold en Rogier Jezus, leven van ons leven Jezus, dood van onze dood 17 maart 1980 Hilversum: L. Oosterveld A. D. Oosterveld-Munk Nieuwegein: Dineke Endeman-Oosterveld Dr. H. J. Endeman Bladel: Kees Oosterveld France Groenen Bussum: Bert Oosterveld Betty Vos Op vrijdag 21 maart a.s. om 15.00 uur wordt een rouwdienst gehouden in de Abdijkerk te Heeswijk-Dinther. De begrafenis vindt daarna plaats op het Ned. Herv. kerkhof. D'eenvoudigen wil God steeds gade slaan; 'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan! Psalm 116 4 (oude ber.) Rustig ingeslapen, onze tante Maria Catharina Emerentia Witsel in haar 90-ste levensjaar. Namens de nichten en neven. Gewoond hebbende Commelinstraat 31, Amsterdam, 18 maart 1980 Verpleeghuis „de Poort" Correspondentieadres: Fam. Pattiasina, Overtoom 204 huis. Geen bezoek De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 21 maart op de Nieuwe Oosterbegraafplaats om 11.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis. De zeer vele blijken van medeleven die wij ontvangen na het overlijden van onze lieve groot- en overgrootmoeder Teuna-Anna van Buijten- van Rijswijk maken het ons onmogelijk allen persoonlij Weest u er van overtuigd, dat uw belangstelIn werd gewaardeerd, waaraan wij een dankba 5ul nering zullen bewaren. '0UJ Nieuw Vennep, maart 1980. Venneperweg 371. n d Uit aller naam: l^€ J. H. van Buijte if® :nel laan ELKE ZATERDAG IN d ven ;err 'tig iet e d Her ltd Cer oor! in i one rsm :nl fcesl Allt De tven Idu Ie s TEL. 020-913456 TOESTEL 794, r»sp. 783 tn 750

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10