Vervoersbonden FNV leggen spoorwegen stil Shell stopt ruim miljard in kolen erm Kiesuwkado Irak zou kernbom kunnen maken Barre praat met Van Agt over zoutverdrag Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Zonnig HET WEER Woonlasten sterk omhoog 'CNV-leden moeten confrontatie met stakers vermijden' Buschauffeurs in Brabant rijden gratis Gigantisch uitbreidingsplan Trouw Kunstzinnig fesland Bank r is over top Iran geeft gas niet 'cadeau' Bezong Trouw een nieuwe abonnee ee Korea's H 38STE JAARGANG NR 10903 - WOENSDAG 19 MAART 1980 Zonnige perioden. Middagtemperatuur circa vi)f graden Krachtige oosten wind, kracht zes. aan de kust hard en nu en dan stormachtig, windkracht zeven d acht. Morgen en overmorgen: Droog en vooral aanvankelijk zonnig Vh| koud met in de nacht lichte vorst. een waarlijk bijzondere collectie in antieke oude en hedendaagse TAPIJTEN, maar óók kelims en curiosa, 20 soorten BERBERS KOERDISTAN oosters tapijthuis BV, LEIDEN Korevaarstr., Hogewoerd (071-13 11 78) ouderwetse service volop parkeren LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Brieven van lezers PAGINA 3: Scholten vindt aantal generaals gerechtvaardigd PAGINA 4: Mimi wacht vergeefs op driekwart miljoen PAGINA 5: Juan Carlos: portret van een democraat PAGINA 7: Hongarije wilde te veel reglementeren PAGINA ECONOMIE: PAGINA SPORT: Sparta schakelt AZ'67 uit tie nu niet naar de rechter gezien de uitspraak van de rechter vorig Jaar en gezien de recente uitspraak van de Amsterdamse rechtbankpresident in het kort geding van de metaalwerk gevers tegen de industriebonden. In dit geding billijkte de rechter de ac ties tegen de loonmaatregel. Niet verantwoord Volgens de Vervoersbond CNV is een eventuele staking bij de spoorwegen onverantwoordelijk. De staking heeft ook een duidelijk politiek karakter. „De NS-directie heeft ons verzekerd dat de CAO-alspraken die vorig jaar over de personeelsuitbreiding (met driehonderd man» zijn gemaakt ge woon worden nagekomen en daarmee is de aanleiding voor acties van de baan," aldus een woordvoerder van de Vervoersbond CNV Vervolg op pag. 3, kol. UTRECHT (ANP) Een be stuurder van de Vervoersbon den FNV in Brabant heeft gis teravond meegedeeld, dat de FNV-leden onder de chauffeurs van de BBA morgen wel nor maal de dienstregeling zullen uitvoeren, maar dat ze hun pas sagiers gratis zuilen meene men Aan de demonstratie van de FNV in Amsterdam zullen daardoor alleen de Brabantse buschauffeurs kunnen deelne men, die op dat moment vol gens hun dienstrooster vrij zijn. Van onze redactie economie ROTTERDAM De Koninklijke/Shell Groep gaat in Ameri ka een gigantisch bedrag steken in de winning van steenkool. Hiertoe is door de dochteronderneming Scallop Coal een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met St Joe Mine rals. Scallop brengt ongeveer anderhalf miljard gulden in contanten in en "SI Joe kapitaalgoederen ter waarde van ongeveer anderhalf miljard gulden. Geld en goederen worden Ingebracht in een nieuwe gezamenlijke onderne ming, waarin Scallop en St Joe elk een belang van vijftig procent krijgen. De nieuwe onderneming zal in de toekomst gaan werken aan een aan zienlijk uitbreidingsprogramma. Wanneer de eerste vruchten daarvan kunnen worden geplukt, kon de woordvoerder van Shell in Rotter dam nog niet zeggen Intussen staat vast. dat deze nieuwe onderneming een belangrijke rol gaat spelen bij de produktie voor de toege nomen vraag naar steenkool. Daar naast gaat zij een aanvulling vormen op de bestaande belangen van de Koninklijke/Shell Groep, bij zowel de winning ais de verkoop van steen kool. Hieraan wordt toegevoegd dat uit de overeenstemming blijkt., welk belang beide ondernemingen aan steenkool hechten. Uit de bereidheid om in deze tak van industrie te Investeren (sa men drie miljard gulden» blijkt daar naast het vertrouwen dat steenkool in de komende jaren een bijdrage tot de energievoorziening in de wereld kan leveren. Het in principe bereikte akkoord moet nog schriftelijk worden vastge legd en ondertekend. Had er nog iemand iets willen ombuigen? O, jawel hoor, bij de begroting van erm is in de Tweede Kamer voor een miljard aan wijzigingen bedacht. Toch was men tegen gesubsidieerde top-honoraria voor kunstenaars. Behalve de WD, op dat punt tégen ombuigen. ADVERTENTIE 15161 '723I De grootste loss! re9iona|e bank '3253 i822{ Toonbeeld van Friese degelijkheid 173 16' 61 Leeuwarden 'elefoon 05100-43123 OENJOM (AFP, Reuter) De rs van de twee Korea's zullen tmoeting hebben in de grens- Panmoenjom om te praten nadering en eenwording van en Zuid-Korea. Afgevaardig- in beide landen hebben hier- en overeenkomst gesloten, zo isteren bekendgemaakt. og geen overeenstemming over itum voor de conferentie die waarnemers als „historisch" aangemerkt. Het is voor het inds de splitsing van Korea in aten in 1948 en de oorlog tus- »ord- en Zuid-Korea van 1950- at de leiders elkaar zullen ont- Er bestaat nog meningsver ver de agenda. Zuid-Korea wil praten over een duureame vre- nog niet onmiddellijk tot here- komen. Noord-Korea wil een mogelijke eenwording. ït besluit tot de ontmoeting in tenjom gingen zes weken van igen vooraf. Zuid-Korea wil- Genève bijeenkomen, terwijl Korea afwisselend in de twee teden Seoel en Pjongjang, te vergaderen. De besprekin- Uen nu afwisselend worden ge- n het „Huis van de Vrijheid" in idkoreaanse deel van de stad het „Paviljoen van Panmoen- het Noordkoreaanse deel. j tini A Ge Tijdens het bezoek maakten de premiers Van Agt en Barre en hun ministère van buitenlandse zaken, Ponchet en Van der Klaauw (v.n.l.r.) een wandeling door de tuin van het Catshuis Van onze sociaal-economische redactie UTRECHT De Vervoersbonden FNV hebben hun leden bij de Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om morgen op de grote FNV-actiedag het werk neer te leggen. Volgens de vervoersbonden zullen er morgen vanaf vijf uur 's morgens tot na middernacht geen treinen rijden. Niet alleen het reizigers- vervoer, maar ook het goederenvervoer per spoor komt daar door stil te liggen. Russen naar huis TEHERAN (ANP) De Rus sen die afgelopen week in Iran onderhandelden over de prijs van gas, zijn onverrichterzake naar huis teruggekeerd. Presi dent Bani Sadr zei na de Russi sche aftocht „niet van plan te zijn gas aan een ander land cadeau te doen". De Russen die 3,5 maai de prijs voor gas boden die tijdens het bewind van de Sjah werd be taald (Iraanse onderhande laars vroegen vijf maal die prijs), kregen van Bani Sadr te horen dat zij zich in de onder handelingen gedroegen „als Amerikaanse imperialisten". Bani Sadr had al eerder de wil van de Russen om een „fat soenlijke prijs" te betalen in twijfel getrokken. Iraanse onderhandelaars vroe gen voor het gas (geen aardgas maar een bijprodukt van de oliewinning) 104,50 dollar per duizend kubieke meter. De Russen weigerden meer te bie den dan 112,08 dollar. De Rus sische onderhandelaars noem den de prijs die Iran vraagt „buiten alle commerciële ver houdingen". De mededeling van het (enige) PSP-Kamerlid Van der Spek dat hij „namens mijn gehele fractie" tegen het loondebat op vrijdag zou stemmen leidde in de Kamer tot grote hilariteit. Van links naar rechts: CDA-fractievoorzitter Lubbers en zijn fractiegenoten Eversdijk en Weijers WASNHINGTON (AFP, Reuter) Irak heeft van Italië dermate hoogwaar dige nucleaire uitrusting gekregen dat het land in staat moet worden geacht een atoombom te produceren. Dit stond gisteren in het Amerikaanse blad New York Times, die „officiële bronnen in Washington" citeerde. Volgens deze bronnen hebben de Verenigde Staten over deze verkoop hun „bezorgdheid" geuit bij de regering in Rome, maar tot nu toe zonder succes. Wel werd in Washington gezegd dat het onwaarschijnlijk is dat Irak nu ook al binnen enkel» jaren een kernexplosie teweeg zal brengen. De door Italië verkochte uitrusting, zo werd In Washington duidelijk gemaakt, kan wor den gebruikt om op kleine schaal plutonium te verkrijgen uit de opwerking van uranium die als brandstof is gebruikt. De Verenigde Staten maken zich er daarom zo bezorgd over omdat zij Irak tot de meest radicale landen van de Arabische wereld rekenen. Boetseersel (A) Authentiek Slavisch ffcielseerkiei mei verf in 3 kleuren en LlepH je (G) penseelije Wordt zondero\en ovenhard diermniiel Als onder- 4 Houten eierdopjes (D) draaier rn een llandgrcepje nwl °P T bljnkhou'f,n han«" ntiislagmcchairiek.viH)r extra gemak. PtankKPluswnandlopernealx garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats Giro Uw naam: Uw adres Postcode en plaats:Tel Voor het kwartaalabonnement geldt \«mv de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7 50 Kado naar keuze DA DB DL DD (aankruisen .tu b;) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-6.W.188 luitshiMeml xuor rrpg.ixcnl V'y I VnorhezorginlorniutieOIO-VIViSb V Lees een krant met overtuiging.- TrOUW r DEN HAAG (AFP) „Een verwezenlijking van het zoutver drag tussen de Rijnoeverstaten is door verzet van een meer derheid in de Franse nationale vergadering ondenkbaar". De Franse premier Barre zei dit gisteren tijdens een kort bezoek aan Nederland. Barre zei zeer veel belang te hechten aan een schone Rijn. „Ik ben bereid om alle mogelijkheden te bekijken", zei hij. Barre en zijn landgenoot mi nister Francols-Poncet van buiten landse zaken spraken gisteren met premier Van Agt en minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken). Het af valzout uit de kalimijnen in de Elzas, dat Frankrijk op de Rijn loost was het belangrijkste onderwerp tijdens het bezoek. moeten zijn. Bovendien is deze oplos sing volgens Van Agt twee keer zo duur als het door de Fransen gewei gerde idee om het afvalzout te injec teren in de bodem van de Elzas. Van Agt zag weinig kansen voor Ne derland om een bevredigende oplos sing te bereiken. „Wij zijn te klein en hebben te weinig macht." De Franse premier toonde zich voor stander van een al eerder geopperd idee om een door alle Rijnoeversta ten meegefinancierde zoutfabriek te bouwen, die het afval kan verwerken tot gebruikszout. Van Agt zei dat Nederland grote be zwaren tegen deze oplossing heeft. De fabriek zou de lozing met één miljoen ton verminderen, terwijl volgens het verdrag dat het Franse parlement weigert te ratificeren nu al de lozing met drie miljoen ton verminderd zou De NS-directie deelde gisteren na een spoedvergadering mee dat er toch geprobeerd zal worden op beperkte schaal treinen te laten rijden. Hoewel de directie twijfelt aan de actiebe- reldheid van veel NS'ers, wordt het publiek gewaarschuwd om rekening te houden met grote drukte en lange reistijden. CNV De Vervoersbond CNV, die 4100 leden heeft bij de spoorwegen roept zijn leden op zoveel mogelijk aan het werk te blijven. Als dat door sta kingsacties van FNV-collega's niet lukt. dan moeten CNV-leden „een confrontatie met stakers vermijden" en zich als werkwillige bij hun be drijfsonderdeel melden, aldus de Ver voersbond CNV. De spoorwegvakver eniging FSV heeft verklaard eenzelf de standpunt in te nemen als het CNV. Behalve bij de spoorwegen dreigen er ook stakingen in het streekvervoer en het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Bus-, tram-, en metrobestuurders in de vier grote steden zullen vannacht beslissen over een 24-uurstaking bij het gemeentelijk vervoer. De FNV heeft zoals bekend stakingsparolen laten uitgaan naar alle bedrijfstak ken en sectoren in het land. De acties zijn bedoeld om het parlement dat niet. tp.orgen maar vrijdag de loon maatregel behandelt te bewegen om het loonbeleid van het kabinet te verwerpen. Morgenmiddag wordt er op de Dam in Amsterdam een grote manifestatie gehouden. FNV-voorzitter Kok wil daar stakers en demonstranten uit het hele land toespreken. Om er voor te zorgen dat de demonstranten Am sterdam kunnen bereiken heeft de FNV achthonderd bussen gehuurd. Oneens De Vervoersbond FNV en de NS-di rectie vlogen elkaar gisteren onmid dellijk in de haren over de ai dan niet aanwezige actiebereidheid bij het NS-personeel. De NS-directie wil op alle lijnen zoveel mogelijk stoptrei nen inzetten en ook proberen het internationale treinverkeer op gang te houden. Een NS-woord voerder gaf toe dat het organisatorisch een hele toer zal worden treinen op gang te houden, maar hij weersprak opmer kingen van FNV-zijde dat het organi- satorisch onmogelijk is treinen te la ten rijden als een deel van de NS'ers plat gaat. „Met wat improvisatie moet het wel lukken," zei de NS- woordvoerder. Ook is de veiligheid volgens de NS niet in geding wanneer er een „nood- dienstregeling" wordt gedraaid. Bij een onvoldoende bezetting van de verkeersleidingposten worden ge woon de seinen op rood gezet. Dat geeft dan wel weer aanleiding tot vertragingen, maar de veiligheid komt niet in gevaar, aldus de NS. De FNV-woordvoerder hield staande dat het wel zal lukken het hele spoor wegbedrijf morgen plat te leggen. Op zo'n vijftien ledenvergaderingen, die tot nu toe werden gehouden stemde het overgrote deel van de vijftienhon derd aanwezige NS'ers vóór werkon derbrekingen en het regent volgens de FNV telefoontjes van enthousiaste kaderleden, die in actie willen kom^n „De NS-directie wil de zaak bagatelli seren. daar is zij nu eenmaal voor." zo werd er opgemerkt. Onvrede Volgens de FNV willen de spoorweg mensen niet alleen actie voeren uit protest tegen de loonmaatregel „als trendvolgers worden ze dubbel gepakt" maar ook uit onvrede met de Interne gang van zaken bij het bedrijf. Men vreest dat minister Tuijnman van verkeer en waterstaat een streep zal halen door al toegezeg de personeelsuitbreidingen en ook is men beducht voor de voortschrijden de automatisering bij het NS-bedrijf. Ongeveer de helft van de 26.000 spoorwegmensen is lid van de Ver voersbonden FNV. De actiebereidheid is volgens de bon den ook groter geworden sinds de rechter vorig Jaar uitsprak dat NS- personeel als semi-overheidsperso- neel ln principe recht heeft om te staken. De rechter deed die uitspraak in een kort geding dat NS tegen de vervoersbonden had aangespannen om een staking te voorkomen. De rechter vond toen dat de bonden te vroeg naar het stakingswapen had den gegrepen en dat eerst nog moest worden geprobeerd het conflict met de NS over de personeelsuitbrei dingen aan de onderhandelingsta fel te beslechten Maar staken mocht, bepaalde de rechter. Volgens de bonden stapt de NS-dlrec-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1