LRP-bestuur Politie maakt eind aan actie eert Aantjes Leger in Suriname geeft macht niet uit handen i deze krant Geen rellen, wel rode kaarten jtNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER Een huis vol vlinders ïteenkamp: JDA-eenheid n gevaar et op kandidatenlijst Goudzwaard op vijfde plaats ikrijk krijgt sische order fcr boortorens Demonstranten losgesneden van hekken kerncentrale in Borssele Zeilplank is een vaartuig Ook na vorming van burgerregering: Politie India slaat mars van blinden uiteen tm 23 maart sterdam rai 'Groenen' halen parlement in Stuttgart Bezorg liouw een nieuwe abonnee Lees een krant met ovtttxaqatpTrOUW I I I I I I I rouw H 38STE JAARGANG NR 10901 - MAANDAG 17 MAART 1980 Vandaag: Droog weer mei wolkenvelden, maar ook perioden met zon. Middagtemperatuur ongeveer zes graden, matige noordoostenwind, wind kracht vier. Morgen en overmorgen: droog weer met zonnige perioden. Middagtempe ratuur ongeveer 7 graden, 's nachts om het vriespunt tot lichte vorst. Morgen: zon op: 6.45 zon onder: 18.47. Maan op: 7.55 maan onder: 21.15. LOSSE NUMMERS 65 CENT AGINA 2: )e theologie van Ie kleine letter PAGINA 6: AGINA 3: AGINA 4: Ie triomf van en dirigent AGINA 5: ennedy in Illinois ndergang tegemoet PAGINA 11: Duizenden zeehonden worden afgeslacht PAGINA SERVICE: Moderubriek, strips, feuilleton, puzzel, weeroverzicht, radio- en tv-programma's \GINA 7: liet te bang zijn oor democratie i de klas' andere ARP-ers, die eveneens kandidatenlijst beschikbaar te weten Hannle van Leeuwen p Boersma werden ook van de schrapt. De advleslijst, die nog ïen breder samengesteld be en door de kiesverenigingen orden vastgesteld, ziet er nu gt uit. aan de lijst staat de huidige oorzltter Hans de Boer, onmid- gevolgd door de bewindslle- Koning (2), De Ruiter (3) en eveld-Wouters (4). Professor waard kreeg een vijfde plaats, merleden Van Houwellngen, Scholten, Beinema en Van 'erden respectievelijk op de tot en met de tiende plaats it er naar uit dat met het be an het algemeen bestuur een ier van Aantjes ln de actieve niet meer mogelijk ls. De beslissing om Aantjes van leslljst te schrappen werd met in vijftien stemmen genomen, cs het voorstel van het dage- estuur van de ARP om voor s wél een plaats op de lijst ln te De meeste kringvoorzitters ^FjOU (Reuter Frankrijk heeft {der ln de wacht gesleept ter r van 500 miljoen Franse 1(225 miljoen gulden), om Rus- 1 voorzien van een Installatie r it boren naar gas en olie. Dit A meegedeeld door het Russi- rsbureau Tass. ïtract tussen de Sowjet-Unle Franse firma's „Entrepose foor olieboringen op zee en de ing voor Industriële onderne- is reeds getekend. Het pers- Igaf aan dat de installaties Izljn voor olie- en gasboringen Tspische Zee. ADVERTENTIE Van een onzer verslaggevers BORSSELE Gemeente- en rijkspolitie zijn vanmorgen vroeg in actie gekomen bij de kerncentrale Borssele in Zee land. Om half één begonnen zij de demonstranten die zich aan de hekken hadden vastgeketend los te maken. onze parlementsredactie HAAG Het algemeen bestuur van de ARP heeft het open weekeinde geweigerd de voormalige fractieleider iet CDA mr Willem Aantjes kandidaat te stellen voor de rolgende verkiezingen van de Tweede Kamer. bleven echter overwegende bezwaren houden. Vandaag zal het bestuur zijn besluit ln een verklaring toelichten. Aantjes besloot ln november 1978 vrijwillig zich uit de politiek terug te trekken. Zijn persoon was ln op spraak gekomen met de publikatie van een rapport van het Rijksinsti tuut voor Oorlogsdocumentatie, waaruit bleek dat mr Aantjes zich in de oorlogsjaren had aangemeld bij de Germaanse SS. Een half Jaar later werden de voor naamste conclusies van het rapport- De Jong echter door een nader onder zoek van een commissie van drie weerlegd. Zowel de regering als de CDA-fractle en het AR-bestuur meende toen dat Aantjes weer be schikbaar was voor de publieke dienst. Brief In een brief, gedateerd 6 maart van dit Jaar, aan het partijbestuur schrijft Aantjes uit deze gang van zaken te mogen afleiden, dat een terugkeer voor hem ln de actieve politiek moge lijk moet zijn. Niettemin heeft hij een tussentijdse herbenoeming tot Tweede Kamerlid niet aanvaard, omdat, zoals hij schrijft „een eventuele terugkeer slechts op basis van een kiezersman daat aan de orde zou kunnen komen". Vervolg op pag. 3, kol. 1 In totaal waren tachtig politiemen sen bij de actie betrokken. Zij knip ten de betogers van de actie „Breek Atoomketen Nederland" los met scharen die de brandweer gebruikt om slachtoffers uit autowrakken te bevrijden. De politie had het terrein om de cen trale al om half acht gisteravond her metisch afgesloten. De betogers had den er steeds de nadruk op gelegd dat zij bij hun actie geen geweld zouden gebruiken. De actie begon gistermor gen om vijf uur. Alleen de betogers die zich hadden vastgeketend zijn aangehouden om dat zij wettelijk strafbaar zijn. De overigen worden van het terrein ge haald en naar huls gestuurd. De mobiele eenheid van de rijkspoli tie was gistermiddag al ln actie geko men bij het wisselen van twee ploe gen werknemers. Onder politiebege leiding werd de nieuwe ploeg aan de achterzijde van de centrale over een afrastering geholpen. De afgeloste ploeg verliet langs dezelfde weg het terrein. Bij deze wisseling werden tweemaal zoveel functionarissen als gebruike lijk naar binnen geloodst. Onder hen bevonden zich ook stafmedewerkers en technici, die zich onder normale omstandigheden in het weekeinde niet in de centrale bevinden. Volgens een woordvoerder van het crisisteam bevinden zich nu ln de centrale vol doende mensen om „geruime tijd" te kunnen blijven draaien, zonder dat een nieuwe aflossing nodig is. Het optreden van de mobiele eenheid verraste de actievoerders. Zij kwa men er te laat achter dat het perso neel gewisseld werd om het te kunnen verhinderen. Overigens legden woordvoerders van de demonstranten er de nadruk op dat van die zijde geen geweld zou zijn gebruikt. De provinciale Zeeuwse Energiemaatschappij (PZEM) was bij de komst van de actievoerders kenne lijk op de demonstratie voorbereid. De bewaking met onder meer honden was opgevoerd en de belde centrales die op het terrein liggen, een conven tionele en een kerncentrale, baadden in het licht. Van de zijde van de actievoerders werd gisteren veron dersteld dat de PZEM voortijdig was ingelicht. Ook werd er rekening mee gehouden dat de telefoon was afge luisterd. De demonstratie ls georganiseerd door de actiegroep „Breek atoomke ten Nederland" (BAN) en het Energie comité Zeeland. Bij de voorbereidin gen ls nadrukkelijk afgesproken dat geen geweld zou worden gebruikt. Een woordvoerder van het Energieco mité Zeeland, dr lr J. C. Goedman uit Middelburg, zei gisteren dat met de actie een grotere bewustwording van de gevaren van kernenergie wordt beoogd. Geweldloos Een woordvoerder van de BAN. die ln middelburg een actiecentrum had In gericht, zei dat de operatie ln Borsse le moet worden beschouwd als een van de „directe geweldloze acties" die ten doel hebben een „daadwerkelijke vertraging in het atoomprogramma" teweeg te brengen. •De BAN heeft ln het recente verlden al verschillende malen zulke gewel dloze acties gevoerd. Plaats van han deling daarbij was enkele malen de ultracentrifugefabriek in Almelo. In mei vorig jaar liet een aantal mensen zich aan de hekken van die fabriek vastketenen. Een maand later werd getracht in Petten vrachtauto's met atoomafval te houden Zowel van de zijde van de BAN als van het Energiecomité Zeeland werd gezegd dat- de houding van het parle ment tot actie noopt. „Het wordt steeds duidelijker", aldus de woord voerder van de BAN, „dat in het parlement de beslsslngen niet demo cratisch worden genomen. Het wordt tijd dat er ln Nederland een begin wordt gemaakt met andere vormen van actie." Vervolg op pag. 3, kol. 7 DEN HAAG (ANP) De zeil plank moet worden aange merkt als een ..zeilend klein vaartuig" ln de zin van het vaarreglement. Dit heeft de Hoge Raad beslist ln een proef proces dat door de Nederland se wind-surf-bond aanhangig werd gemaakt. Over de plaats van de zeilplank ln het waterverkeer is met deze uitspraak duidelijkheid geko men: net als voor andere zeil- vaartuigen dienen (kleine) mo torboten voor de zeilplank uit te wijken en net als voor ande re zellvaartuigen geldt ook de bakboord-stuurboord voor- rangsregel De politie betrad gisteren via ladders aan de achterkant het terrein van de kerncentrale NEW DELHI (Reuter) De Indiase politie heeft gisteren hardhandig een eind gemaakt aan een betoging van enkele honderden blinden ln de hoofdstad New Delhi. Honderd beto gers werden gewond, van wie 25 ernstig. De blinden wilden ter gelegenheid van de Dag der Gehandicapten pre mier Indira Gandhi een petitie aanbi- oeden waarin zij aandringen op meer werkgelegenheid voor blinden. Op vier kilometer afstand hield de politie hen tegen. Toen enkele blinden toch wilden doorgaan, trok de politie lan ge bamboelatten en ging daarmee de betogers te lijf. De blinden hadden al twee weken geleden toestemming voor hun mars gevraagd. Sommigen hadden honder den kilometers gereisd om aan de betoging te kunnen deelnemen. door Wim Jansen PARAMARIBO Nu Surina me sinds zaterdag een nieuwe regering heeft, blijft de grote vraag wat de positie van de Nationale Militaire Raad wordt. Het afgelopen week einde werd duidelijk dat de militairen niet van plan zijn zich in de kazernes terug te trekken. Na de beëdiging van de ministers door president Ferrier zei kabinets-* formateur Eddle Bruma zaterdag dat het parlement als Instituut gehand haafd blijft. „De parlementsleden hebben echter met de president af spraken gemaakt over hun functione ren," voegde hij daaraan toe. Wat die afspraken Inhouden wilde Bruma' niet zeggen. Op de vraag of het parle ment dan het werk van de regering niet zou kunnen saboteren, zei hij: „Mensen die zich ln het parlement afzijdig houden, zullen dat merken." Ook een andere opmerking van hem >opend van 10-17 en 19-22 uur, aterdag en zondag 10-17 uur. ^9 f 7.50 kinderen tot 14 jaar f 5,- jfagang -biljetten bij NS-statons Van onze sportredactie AMSTERDAM Wonder boven wonder verliep het voetbalweek end zonder supportersrellen. Dat het onderwerp niettemin aan de orde kwam, lag aan minister De Ruiter van justitie en de voorzit ter van het betaalde voetbal. Eric Vüé. De laatste bepleitte voor de radiomicrofoon de geboorte van een adviescollege, waarin de KNVB, de justitie en de gemeen ten participeren. Vilé toonde zich verder een voorstander van snel recht. om zodoende het geweld binnen en bulten de stadions te beteugelen. De bewindsman, eveneens ver vuld van zorgen over de agressie in het voetbalrijk. zegde Vilé toe de suggesties nader te zullen be studeren. In plaats van de aan hangers gingen gisteren enkele voetballers danig over de schreef. Scheidsrechter Mulder stuurde tijdens de wedstrijd Roda JC- Ajax Dlck Schoenaker uit het veld. nadat de Ajacied Leo Degens ln het gezicht had geslagen. Het rood voor de International maakte de dag van de landskampioen ex tra zwart, want met tien man slaagde het er niet in van de Lim burgse club te winnen. De 2-1 ne derlaag heeft geen consequenties duidde erop dat de militairen die drie weken geleden de macht grepen, niet van het toneel zullen verdwijnen: „De Nationale Militaire Raad blijft een reële factor ln alles wat er in ons land gebeurt." Bruma zei zelf naar zijn advocatenpraktijk terug te keren. In de regering kunnen de militairen invloed uitoefenen doordat zij de mi nister van defensie vrijwel zeker luitenant Van Rey en de ondermi nister van politie sergeant Neede mogen aanwijzen. Deze twee zullen eerst ln het leger op non-actief ge steld moeten worden voordat zij kun nen worden beëdigd. Ziek Maar de militaire raad zal de regering ook van buitenaf controleren, hoewel daar geen formele basis voor ls. „We zullen nooit toestaan dat leden van de tegenpartij zullen proberen ons werk teniet te doen," aldus sergeant Sital zaterdag in een toespraak tot de manschappen. En premier Chin A Sen zei bij zijn werk op steun van het leger te zullen rekenen. De premier, van beroep arts, zei dat de Surinaam se samenleving ernstig ziek is en noemde het geen toeval dat een medi cus het herstel van het land gaat leiden. Hoe het voortbestaan van de raad in overeenstemming is te brengen met de grondwet is onduidelijk. President Ferrier zei nadrukkelijk dat de mili tairen niet bultende grondwet willen opereren. Hij kondigde aan dat de regering zo snel mogelijk een wet zal indienen die de plegers van de staats greep amnestie verleent. Een gesprek met minister Zunder staat op pagina 5. STUTTGART (AFP) De christen democraten hebben gisteren bij ver kiezingen ln de Westduitse deelstaat Baden-Württemberg de absolute meerderheid behouden Het opmer kelijkste aan de nog niet offclële uit- slag was wel dat de „Groenen" de drempel van vijf procent hebben ge haald en dus vertegenwoordigd zul len zijn ln het parlement in Stuttgart. Opvallend was tevens dat de liberale FDP hiervan niet heeft geleden: deze partij steeg van 7.8 in 1976 zelfs nog naar 8.3 procent. De CDU behaalde ln 1976 onder Hans Filblnger 56,7 procent en nu met Lot- har Spath als lijsttrekker 53.4. De sociaal-democratische SPD zakte van 33.3 naar 32.5. Alleen FDP en Groenen (met hun programma ge richt op verbetering van het milieu en soortgelijke punten) zullen verder ln het parlement van de staat vertegen woordigd zijn. De communistische DKP kreeg slechts 0,3 procent van de kiezers achter zich (vorige keer 0.4) en de neo-nazistische NPD kwam ln het stuk niet meer voor: in 1976 0.9 pro cent, nu 0.1. BOGOTA (AFP. UPI) Colombia ls bereid de guerrillastrijders die onge veer 20 diplomaten gijzelen ln de Do minicaanse ambassade, naar Cuba te laten gaan. De Cubaanse ambassa deur in Bogota heeft de Colombiaan se president Turbay gezegd dat Cuba bereid is de gijzelhouders politiek asiel te verlenen. 1 Boetseerset (A) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schrocvedraaicrsel (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voorde sier. Scheidsrechter Mulder geeft Ajacied Schoenaker (midden) de rode kaart. voor de positie op de ranglijst. De voorsprong op nummer twee. AZ'67. bedraagt vier punten. De tweede rode kaart werd in En schede te voorschijn gehaald. Ex- celsior-speler Hans Kraay maakte in de ontmoeting met FC Twente in enkele minuten tijd twee over tredingen, die met geel werden beboet en moest zodoende voortij dig de kleedkamer opzoeken Meer nieuws op de sportpagina's. Onbekend In Suriname is de samenstelling van de nieuwe regering afwachtend tot positief ontvangen. De meeste leden zijn politiek tamelijk onbekend. Voorzover zij lid zijn van politieke partijen, hebben zij zich meestal zeer op de achtergrond gehouden. Bij de beëdiging van de nieuwe ploeg had president Ferrier ook verscheide ne parlementariërs uitgenodigd. De afgezette regeringspartij NPK liet verstek gaan. Oppositieleider Lachmon was er wel. Een van de eerste taken van de rege ring wordt te bepalen wanneer er nu verkiezingen worden gehouden. (Die zouden deze maand hebben plaats gehad.) Het wordt niet verwacht dat de Surinamers al snel naar de stem bus kunnen. Drs. A.J. Zunder. de nieuwe minister van ontwikkelings beleid en planning, meent dat de re gering twee jaar nodig heeft om orde op zaken te stellen. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee-. Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:_ Postcode en plaats: -Tel, Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Tfouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1