iy.iV I E Positie Botha bedreigd na rede Vorster 1 Rotterdammers houden wijkcentrum bezet Kiesuwkado i deze krant wk'Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER ra babwe: einde van et blanke paradijs )e democratie en het arakter van de school Kiezen uit kranten, ook in ziekenhuis Geen oorlog zonder misdaden Nu ook Kroningslepeltjes van 't zuiverste goud of zilver ter wereld Spanning in Zuid-Afrika Greenpeace verft 334 zadelrobben Mohammed Hatta (78) overleden Belasting voor motorrijtuigen wordt verhoogd Marokkanen niet gewenst in deelraad M tlm 23 maart amsterdam rai BezorgTroow een meawe abonnee Lees een krant met overtuiging TrOUW H 38STE JAARGANG NR 10900 - ZATERDAG 15 MAART 1980 kkeqU. Oroog en enkele opklaringen Middagtemperatuur omstreeks zes graden Matige tot krachtige wind tussen noord-oost en oost. (windkracht vier tot zes). Morgen en overmogen: droog en vrij zonnig met middagtemperaturen tussen zeven en twaalf graden. Zon op: 6.50 onder: 10.44 Overmorgen: Zon op. 6.47 onder 18 46 Maan op: 6.57 onder: 18.28 Maan op: 7.26 onder: 19.52 Al geweest? - üoed bekeken! - a Houtrust 15 t/m 23 maart LOSSE NUMMERS 65 CENT ie PAGINA 25: PAGINA 27: ADVERTENTIE. Exclusief van Gerritsen Zilversmeden Zilversmeden Gerritsen brengen ter gelegenheid van de troonswisseling ook een uitzonderlijk mooie 24 karaats gouden en 100% zuiver zilve ren herinneringstheelepel, stuk voor stuk voor zien van Rijkskeur. De gouden lepeltjes waarvan de oplage is gelimi teerd tot 1000 stuks, worden per exemplaar ge nummerd en geleverd met een Certificaat van Echtheid. Een uniek en absoluut eenmalig ver zamelobject. Hoe te bestellen? U kunt de exclusieve kroningslepeltjes van 100% zuiver zilver (999) 115,en die van 24 karaats zuiver goud 2920,bestellen door het verschuldigde bedrag te storten op onze giro 80413, dan wel op rek.nr. 55.5118.614 van de ABN Bank, of per aangetekende brief. Nummeringen toezending van de gouden exemplaren in volgorde van binnenkomst der betaling. ^Telef. inlichtingen 03404-13677 zilversmeden Sola fabrieken M J. Gerritsen N.V., v. Reenenweg 155, Zeist Ktoningslepeltirs in Sola Eltlf uitvoering j 4,95 en Sola Soeiety Pleet f 14,50 (zwaar verzilverd) zijn verkrijgbaar bij onze detaillisten •Schootbest uren. verenigingen, clubs kunnen zich dagelijks rechtstreeks in verbinding stellen met Sola Zeist. 01404 - 2J.164, ook zaterdag If maart. door Hennie Serfontein JOHANNESBURG Het leiderschap van de Zuldafrlkaanse premier Pleter Botha wordt ernstig bedreigd nu de vroegere president John Vorster zich gemengd heeft in het conflict tussen verkrampten en verlichten in de regerende Zuldafri- kaanse Nationale Partij. Tevens kunnen de plannen van pre mier Botha, die op binnenlands ge bied de veranderingen wil versnellen, die meer en meer af wil van dlscriml- natie, die een permanent raadgevend orgaan voor alle vier raciale groepen wil vormen en de zwarten ln de ste den tot Zuldafrlkaanse burgers wil maken, erdoor ln gevaar komen. Dit alles houdt immers een belangrijke wijziging van de koers van het natio nale apartheidsbeleid in. Vorster keerde donderdagavond via een redevoering in Bloemfontein te rug uit de politieke vergetelheid en zegde zijn volledige steun toe aan de groeiende oppositie binnen de Natio nale Partij tegen Botha's plaiyien die een „liberalisatie" en een „verwate ring" van de doctrinaire apartheid inhouden. Op dinsdag kon nog maar net een breuk tussen Botha en de Transvaal se leider van de partij, Andries Treur- nicht, vermeden worden en alle leden van de partij gaven een zucht van verlichting toen de partij de ellende van een scheuring bespaard bleef. Maar de tussenkomst van Vorster heeft duidelijk gemaakt dat er slechts sprake ls van een tijdelijke vrede en dat belde vleugels zich op maken voor de volgende ronde. Vorster viel donderdagavond open lijk de hervormingen van Botha aan en riep alle nationalisten op zich ten volle te scharen achter het funda mentele apartheidsbeleid. Vorster noemde Botha niet met name, maar sneed punt voor punt de onderwer pen aan waarover hij met Botha van mening verschilde. Vorster zei dat „gescheiden ontwikkeling de redding was van Zuid-Afrika" en dat ledereen die daar anders over dacht geen vriend was van Zuid-Afrika, de Afri- kaanders of het blanke ras. Hij wees onverbloemd het Idee van het delen van de macht en het plan voor een raadgevend orgaan van de hand „met alle kracht die ln mij ls". Hij waar schuwde tegen het scheppen van ver wachtingen bij de zwarten waaraan toch niet tegemoet gekomen zou kun nen worden daar de resultaten angst- wekkend zouden zijn. Vorster ver klaarde zich opnieuw voorstander van de wet op de grondverdellng van 1956 waarin het totale areaal dat voor de Ban toesta ns beschikbaar komt beperkt wordt tot 13 procent van Zuid-Afrika's totale grondoppervlak. Botha had vorig Jaar gezegd dat deze wet niet als „heilige koe" beschouwd moest worden en dat een vasthouden aan de wet de veiligheid van Zuid- Afrika zou kunnen schaden Deining De rede van Vorster heeft enorme deining veroorzaakt in de nationalis tische rijen. Volgelingen van de ver krampte Treurnlcht, maar ook ande ren, zijn in een jubelstemming. Treur nlcht kan zich er door versterkt voe len en zijn gezag bij de rechtervleugel van de partij-achterban ls sterk ge stegen. Het regeringsgezinde blad, die Trans valer, kondigde het nieuws ln grote koppen op de voorpagina aan: „Bom van Vorster tegen premier". Het pro- Botha ochtendblad Beeld bracht het nieuws op pagina twaalf en gaf geen enkele commentaar. Dit ln tegenstel ling tot alle andere kranten ln het land die het nieuws op de voorpagina brachten. £HI»fACl 4 De acht Greenpeaceleden, die in het Noorse Alesund het uitvaren van de „Kvitungen" beletten door zich aan het schip vast te ketenen, waren ondanks de kou gisteravond van plan hun activiteiten nog een poosje vol te houden. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De acties van de internationale milieuorganisatie Greenpeace op de ijsvelden van noordelijk Canada tegen de Jacht op zeehondenjongen verscherpt zich. Een kleine groep activisten ls er in geslaagd de huid van 334 jonge zadelrobben met een orga nisch onuitwasbare verf te mer ken, waardoor de hulden van deze dieren onbruikbaar zijn geworden voor de Jagers. De demonstanten slaagden erin de ijsvelden te berei ken ondanks de pogingen van de Royal Canadian Mounting Police, die extra mankracht heeft Ingezet in de haven van Quebec om leden van Greenpeace tegen te houden Sinds donderdagavond hebben acht Deense Greenpeace-vrijwlJli- gers zich vastgeketend aan de boot „Kvitungen" in Alesund (Noorwegen). Deze boot ls de laat- ste van de vloot van zeehondenja gers, die uitvoer naar de ijsvelden ten noorden van IJsland. Door deze actie kan de ..Kvitungen' niet vertrekken Inmiddels zijn vertegenwoordi gers van het ministerie van visse rijzaken naar het Jachtgebied ge dirigeerd om te zorgen dat de be palingen van de zeehondenbe- schermlngswet worden nageleegd. In deze wet staat dat ledereen die naar de ijsvelden gaat een vergun ning moet hebben van het minis terie van visserijzaken en dat de zeehonden op geen enkele manier gemerkt mogen worden. JAKARTA (AP) De vroege re vice-president van Indone sië, dr Mohammed Hatta. Is gisteren op 78-Jarlge. leeftijd overleden. Hatta werd sinds 25 februari ln een ziekenhuis verpleegd. Niet bekend ls aan welke ziekte hij leed. Hatta, geboren ln Boeketlnggl op WestrSumatra, was vanaf zijn Jeugd actief ln de nationalistische beweging die de Indonesische onafhankelijk held nastreefde. In 1927 werd hij ln Nederland, waar hij studeerde, gear resteerd en berecht. Het Jaar daarop werd hij vrijgelaten. Zes Jaar later keerde hij naar Indone sië terug en werd ln 1934 opnieuw gearresteerd. Een Jaar later ging hij in ballingschap, waaruit hij door de Japanners ln 1942 bevrijd werd. Na de Tweede Wereldoorlog was hij van 1945 tot 1949 en van 1950 tot 1956 vice-president van de toen onafhan kelijk geworden Republiek Indone sië. Hatta riep samen met de latere president Soekamo de republiek uit. Mohammed Hatta Van onze parlementsredactie DEN HAAG De motorrijtuigenbe lasting wordt met acht procent ver hoogd. De regering kondigt deze maatregel aan ln de brief over de loonmaatregel. Niet vast staat wan neer de verhoging ingaat, maar het is waarschijnlijk dat het per 1 Juli ge beurt De extra opbrengst wil het kabinet gebruiken voor verbetering van de arbeidsmarkt, zoals uitbrei ding van om- en bijscholing. ADVERTENTIE verzekeringen ZEKER WETEN! UL 030 334145 Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Ongeveer honderd bewoners van de Rotter damse deelgemeente Centrum-Noord hebben gisteren uit protest tegen het toelaten van de Vrije Marokkaanse Alliantie tot de komende deelgemeenteraadsverkiezingen enkele uren het wijkcentrum De Meerpaal bezet. De van te voren beraamde actie werd ingezet nadat het centraal stembu reau van de deelgemeente tot de slot som was gekomen dat voor afwijzing van de Vrije Marokkaanse Alliantie op grond van de kieswet geen grond bestond. Het besluit werd genomen volgens voorzitter R. J. van Sluijs na een grondig en gedegen onderzoek. Eerder had het centraal stembureau met vijf tegen één stem besloten de Federatie van Marokkaanse Organi- ADVERTENTIES HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder. WEL beter Almere: 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 05202-16852 satles Amlcales ln Nederland wel van verkiezingen uit te sluiten omdat deze partij ln strijd geacht werd met de openbare orde en goede zeden De toelating van de Vrije Marokkaan se Alliantie,die zichzelf als tegenhan ger van Amlcales beschouwt, leidde ttot de bezettingsactie. Enkele actie voerders barricadeerden de enige uit gang door deze met stoelen en tafels af te sluiten. De actievoerders eisten van het stem bureau intrekking van het besluit en een hernieuwd onderzoek naar de achtergronden van de Vrije Marok kaanse Alliantie. Voorzitter Van Sluljns weigerde op deze eisen ln te gaan en verwees de actievoerders naar het college van b en w ln Rotter dam, waar ln beroep gegaan kan wor den tegen de beslissing van het stem bureau. Hij weigerde eveneens toe te geven dat het onderzoek naar de ach tergrond van alle partijen onzorgvul dig geweest zou zijn. Blijkens op schrift gestelde verklaringen steun den een aantal wijkorganisatles de acties. In Rotterdam mogen voor het eerst buitenlandse groeperingen actief en passief meedoen aan deelraadsver kiezingen. In andere deelraden zijn geen puur buitenlandse groeperingen ingeschreven. Alleen ln de deelge meente Charlols wil de stichting VARO zich opwerpen voor de behar tiging van belangen van Turkse Inwo ners van deze deelgemeente Tegen de beslissing van het centraal stembureau Centrum-Noord zullen de actievoerders volgende week offi cieel ln beroep gaan. Vertegenwoordi gers van de Vrije Marokkaanse Alli antie verklaarden voorafgaande aan de zitting van het stembureau zich terug te trekken als de Amicales afge wezen zou worden. Later werd op dit standpunt teruggekomen en werd ook van de zijde van deze partij een onderzoek gevraagd om. zoals de zegsman vaststelde „de partij van elke blaam te kunnen zuiveren" Boetseerset (A) BoeLseerküei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Word! zonder oven ovenhard Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermolief Als onderlegger of voor dc sier Geopend van 10-17 en 19-22 uur. zaterdag en zondag 10-17 uur. toegang f 7,50 kinderen tot 14 jaar f 5,- Trein-Toegang-biljetten bij NS-stabons Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaicr in één. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. De bezetters van het wijkcentrum hebben borden voor de ramen gezet met als opschriften „Amicales Nee" en „VVD helpt fascisme in het zadel". Maak iemand abonnee op Douw. hel ochtendblad mei een ovër- tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Te!,_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomslkorting van f7.50 Kado naar keuze. QA DB. DC. DD. (aankruisen au.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1