Loonmaatregel over tien dagen van kracht idia sluit nieuwe ïrnproef niet uit Nieuw kabinet in Suriname 2$e Koud Kiesuwkado X ieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolkt HET WEER +-* alfa *y\ar romeo FIRST IN SAFETY Blijf POLISARIO steunen! Studie naar windmolens Markermeer ZEIST Bijzonder riant landhuis rechtstreeks van eigenaar/bewoner Trouw Gevoelig Bezorg Trouw een nieuwe abonnee rouw H 38STE JAARGANG NR 10899 - VRIJDAG 14 MAART 1980 Veel bewolking en mogelijk nog een bui. In de ochtend enkele mistbanken Middagtemperatuur ongeveer zeven graden. Zwakke tot matige wind. windkracht twee tot vier tussen noord en oost. Morgen en overmorgen: zonnige perioden en overwegend droog. Middag- temperaturen ongeveer negen graden Zon op 06 52 onder 18 43 Maan op 06.25 onder 17.04 GARAGE GRUNO B.V. DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter efstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT Minister Albeda SERVICE: ndaag begint de HISWA ilNA 4: keningen van tiitecten Keulen ilNA 5: dfceds meer Rlachtsziekten PAGINA ECONOMIE: Scherper prijsbeleid is moeilijk PAGINA SPORT: Mart Smeets over mensen in de sport Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Op 1 juli mogen alle lonen met 26 gulden bruto per maand op omhoog, en gaat de loonbelasting bijna acht gulden netto per maand omlaag voor iedereen. Dat wordt de inhoud van de loonmaatregel die het kabinet over tien dagen wil laten ingaan. Intussen zal er nog een Kamerdebat aan worden gewijd. Het kabinet heeft zijn plan voor de zal twaalf maanden van kracht blij- inhoud van de loonmaatregel gister- ven. De automatische prijscompen- avond in een lange brief meegedeeld satie van juli wordt vervangen door aan de Tweede Kamer. De maatregel de belastingverlaging plus 26 gulden bruto voor iedereen. Elke verdere al gemene loonverandering is verboden. Wat er gebeurt met de prijscompen satie van 1 juli volgend jaar wil het kabinet in het najaar bespreken met werkgevers en vakbeweging. Niet uit gesloten is dat dan bij een akkoord voor volgend jaar de loonmaatregel voortijdig wordt ingetrokken. Anders duurt zij tot in maart 1981 voort. Ook minimumloon en sociale uitke ringen worden op 1 juli minder ver hoogd dan voortvloeit uit de automa tische wettelijke koppeling aan de CAO-lonen. Die koppeling zou een verhoging met bruto drie procent op leveren. Het kabinet wil daarvan een IDELHI (Reuter, AFP, AP) India zal niet aarzelen boeven te nemen als „het nationale belang'1 dat vereist, pft gisteren de Indiase premier Indira Gandhi aangekon- iDe premier voegde eraan toe dat India op het standpunt Is taan dat de kernenergie voor vreedzame bedoelingen 'tt moet worden. s de eerst keér dat de premier ij parlement over het Indiase leid sprak sinds zij in januari grote verkiezingsoverwinning de macht kwam. India ver ste in 1974 internationale con- ïe door in de Rajasthanwoes- feen de grens met Pakistan, een i tot onploffing te brengen, left het non-proliferatie-ver- X verdrag' tegen de versprei- i kernwapens) nooit onderte- irkingen van mevrouw Gan- •n een verandering in het In- id aan. De vroegere premier Desai die Gandhi in 1977 na Itoestand opvolgde zei dat In- It meer kernbommen zou ma- tot ontploffing zou brengen. Herd vorig jaar opgevolgd door Singh, die liet weten dat In- kernbeleid zou herzien omdat in bezig was een kernbom in te zetten. itan zei gisteren in het parlement t lia de zaak opnieuw nauwkeu- et bestuderen vanwege „ont- ngen in de regio". Die „ont- ngen" slaan ongetwijfeld op 10 de steeds sterker wordende berichten dat Pakistan ver gevorderd is met zijn kernprogramma. De Pakistaanse reactie op de Indiase kernexplosie in 1974 was uiterst bitter en de toenma lige premier Zoelfikar Ali Bhoetto kondigde aan dat Pakistan ook een bom zou maken al moest het Pakis taanse volk er gras voor eten. Bhoet- to's opvolger, generaal Zia Oei Haq, heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat Pakistan doorgaat met het kernonderzoek, natuurlijk, even als in India, „alleen voor vreedzame doeleinden". Gisteren nog liet Zia de Indiase rege ring weten dat Pakistan niet van plan is kernwapens te fabriceren en me vrouw Gandhi zei dat ze deze Pakis taanse verzekering accepteerde. „Maar", aldus de premier, „we moe ten onze oren en ogen wijd open hou den en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de techno logie. Wij moeten niet in onze slaap overvallen worden." procent uitstellen tot 1 januari vol gend j^ar. De koopkracht van mini mumloon en laagste inkomens blijft dan in de pas met de nullijn voor de laagste inkomens in het algemeen. Een andere reden voor deze „uit- schuiï-operatie" is dat de sociale fondsen anders niet genoeg geld krij gen. Door de geforceerde loonmati ging brengen de sociale premies im mers minder op dan eerst was geraamd. De loonmaatregel is erop afgestemd dat de koopkracht van de laagste inkomens dit jaar niet door de nullijn zakken. Inkomens van even boven het minimum teren echter al een kwart procent in op hun koopkracht. Het modale loon (32.500 gulden bruto per jaar) lijdt driekwart procent koopkrachtverlies. Bij tweemaalmo- daalis het 2,25 procent, en bij vier maal modaal (inkomens dus van 130.000 gulden) 2,5 procent. Ambtenaren Voor ambtenaren en „trendvolgers" (de rond vierhonderdduizend werkne mers in gezondheidszorg en gesubsi dieerde instellingen) is de teruggang in koopkracht, met uitzondering van de minimumloners, ruwweg een half procent meer. Dat komt door de sala riskortingen uit hoofde van Bestek '81 De teruggang zal echter nog wel groter uitvallen, want in deze cijfers is nog niet de extra 300 miljoen gul den verwerkt die dit jaar alsnog op de Vervolg op pagina 3 Minister De Koning (ontwikke lingssamenwerking) ontving gis teren op zijn departement de lei der van de Namibische bevrij dingsbeweging SWAPO. Sam Nujoma. Deze zal in Amsterdam het internationale seminar over een wereldwijde olie-embargo tegen Zuid-Afrika bijwonen. ADVERTENTIE ADVERTENTIE his wa eopend van 10-17 en 19-22 uur, en zondag 10-17 uur. f 7,50 kinderen tot 14 jaar f 5,- 1 zaterdag e j/J ing f7.50 MANIFESTATIE ZATERDAG 15 MAART 2 uur Nieuwe Kerk, Den Haag (Spui 175) PvdA. CPN. PSP. PPR. CDJA, NOVIB en Polisario Komitee Giro 3704981 tnv Polisario Komitee door Wim Jansen Chin A Sen staat in Paramaribo be kend als een vrij neutrale figuur, die in staat is leiding te geven. Hij is als internist verbonden aan twee zieken huizen. Tien jaar geleden was hij lid van de nationalistische partij PNR van Eddy Bmma, de man die een deel Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De Bredase in genieur L, W. Lievense, die on langs een plan lanceerde om in plaats van de toekomstige Markerwaard een groot stuw meer aan te leggen en met be hulp van windmolens energie op te wekken, mag van de re gering een onderzoek uitvoe ren naar de vraag of zijn plan zinvol is voor Nederland. Ir Lievense, die voorspelt dat zijn idee in de komende jaren de bouw van minstens twee kerncentrales overbodig maakt, moet via een „voorstu die" aangeven wat de kosten en de opbrengsten van een spaarbekken zullen zijn. Hij zal zijn plan niet alleen in de Markerwaard moeten projec teren, maar hij moet ook een nadere uitwerking maken voor een lokatie ten zuiden van de Afsluitdijk of op of vóór de Noordzeekust. In een later stadium zal dan bekeken worden of het ener gieplan van ir Lievense een reële bijdrage betekent aan de oplossing van het energie vraagstuk en of het toepas baar is. Mochten de resultaten van deze studie positief zijn. Ir. L. W. Lievense heeft een plan ontwikkeld om van de Markerwaard een stuwmeer te maken en met behulp van vierhonderd moderne windmolens en vier waterkrachtcentrales energie op te wekken. Volgens hem zouden met deze plannen minstens twee kerncentrales overbodig worden. dan zal er binnen drie maan den een interdepartementale begeleidingsgroep met een on afhankelijke voorzitter inge steld worden om een onder zoek naar de haalbaarheid te verrichten. Het gunnen van de voorstudie aan ir Lievense en de aankon diging van een nader onder zoek houden in dat de regering voorlopig nog niet toe is aan een beslissing over de vraag of de Markerwaard moet worden aangelegd en zo ja in welke vorm. In juli wordt een rap port van een ambtelijke werk groep verwacht, waarin alle plannen die er voor de Marker waard zijn ingediend onder de loep worden genomen. Een artikel over de plannen van de heer Lievense staat op pagina 9. DEN HAAG Het kabinet heeft tevergeefs geprobeed de stakingsac ties van de FNV de wind uit de zeilen te nemen, door met onmiddel lijke ingang de loonmaatregel van kracht te doen zijn. Die onmiddel lijkheid zou volgens het kabinet snel zekerheid verschaffen, zodat daar mee een rechtvaardiginggsgrond zou ontvallen voor de stakingsacties. Een interventie van de CDA-Tweede Kamerfractie maakt echter snel een einde aan dit voornemen. Het zou weieens averechts kunnen werken, zo meende de fractie. Het kabinet zwichtte voor deze argumentatie en op het laatste moment (de pers moest gisteravond letterlijk worden stilge zet) werd besloten toch maar over te stappen op de normale procedure: namelijk de loonmaatregel aanbie den aan de Tweede Kamer, waarna zij na parlementaire behandeling pas over tien dagen van kracht zal kunnen worden De CDA-fractie bleek het juist te hebben gezien, want de woede en verontwaardiging over het voorne men van het kabinet bleek groot tc zijn. Oppositieleider Den Dyl riep voor „deze oorlogsverklaring aan de vakbeweging" en deze „uitschake ling van het parlement" de Kamer voor vandaag bijeen. Hij zag daar pas vanaf toen bleek dat het kabinet inmiddels overstag was gegaan. Ook de FNV was in alle staten. Het be stuur van deze organisatie kwam in spoedzitting bijeen. Aan de paniek kwam rond acht uur een einde. Mi nister Albeda (sociale zaken) had toen al wel afgezien van een optre den voor het tv-journaal om acht uur. ADVERTENTIE Vrijstaand op een 2300 m' groot terrein, aan een bosrijke laan (Boulevard). De Split-level indeling is: fraaie living annex eetkamer (ca. 90 m1), monumentale hall en 2e open haard, ruime eetkeuken, ouderslaapkamer (ca. 40 m'), royale badkamer en kleedkamer, 3 ruime slaapkamers met eigen badruimte/toilet, stu deerkamer en veel berging. Op de benedenverdieping treft U aan: 2 kamers en douche/toilet, provisiekelder, cv-kelder alsmede een grote dubbele garage. Het geheel is 10 jaar geleden onder architectuur gebouwd en verkeert in een uitermate goede staat. Ook zeer geschikt voor een praktijk aan huis, zonder enige inbreuk op Uw privacy. Koopsom f 1.075.000,— Voor een vrijblijvende bezichtiging of nadere informatie, ook op zaterdag of zondag, kunt U rechtstreeks kontakt opnemen met de eigenaar - bewoner dhr. A. Gerritsen, telefoon 03404-14563. PARAMARIBO President Ferrier van Suriname en de Militaire Raad van dat land hebben gisteravond overeenstem ming bereikt over de vorming van een burgerregering. Over de samenstelling werd echter nog niets bekend gemaakt. Alge meen wordt aangenomen dat Henk Chin A Sen het premier schap op zich heeft genomen. van de nieuwe regering heeft samen gesteld. Gisteren bracht de Nationale Militai re Raad, die bijna drie weken geleden na een staatsgreep aan de macht kwam, opnieuw een bezoek aan presi dent Ferrier. Na afloop van het onder houd maakte een woordvoerder van de militairen bekend dat alle proble men waren opgelost en dat de rege ring rond was. Een officiële bekend making zou later volgen. Woensdag nog moest de Militaire Raad het presidentieel paleis onver- richterzake verlaten, omdat de presi dent het helemaal oneens was met de voorstellen van de Raad. Met name was er een verschil van mening over de vraag welke macht de militairen na de vorming van een regering kun nen blijven uitoefenen. Het was giste ren nog niet bekend hoe dit probleem is opgelost. Wel is vrijwel zeker dat de militairen twee zetels in het kabinet krijgen. Inmiddels is uitgelekt dat president Ferrier op een ander omstreden punt zijn zin niet heeft gekregen. De presi dent hield aanvankelijk vast aan een voorstel van formateur Bruma, die de rector magnificus van de universiteit van Suriname, mevrouw Betty Se- dock. op het ministerie van onderwijs had gedacht. De Militaire Raad vond haar echter niet acceptabel, omdat zij te veel wordt geïdentificeerd met de vorige minister van onderwijs. Ve- netiaan. Bovendien was het bekend dat mevrouw Sedock een functie had als adviseur voor remigratiezaken van premier Arron. Naar gisteren bleek hebben de militairen hierin hun zin gekregen. Westduitse rechter verbiedt fusie met Springer-concern KARLSRUHE (DPA) Het West duitse federale gerechtshof heeft voor de eerste maal een fusie in de Westduitse pers verhinderd De grootste krantenuitgever in de Bondsrepubliek, Axel Springer, be kend van het vod „Bild". moet voor goed afzien van deelname voor 50 procent in de Hamburgse uitgever smaatschappij „Elbe-Wochen-Blatt". Het grootste klapstuk uit de Indiase geschiedenis, de ..vreedzame" kernexplosie, lijkt voor herhaling vatbaar. Pakistan werkt minstens zo vreedzaam aan zijn kern techniek. Zuid-Azië is zo vreedzaam dat de koude rillingen ons hardnekkig over de rug lopen. Boetseerset (Al Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordi zonder oven «•ven hard Schroevcdraaierset (Bi Grolc. kleine en knuskopschroeve- draaier in éen. Handgreepje me! omslagmechaniek, voor exira gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai dicrmoitel Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garaniie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee:j Postcode en plaatsGiro Uw naam Uw adres: Tel Postcode en plaats: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze DA. DB CDD (aankruisen a.u.b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam ir bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginlbrmatie 020-913456 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1