E 1 1 m Botha wil blank en zwart rond de tafel beda hoopt g op overleg Kies uw kado i 37071 Dr. J. J. Buskes (80) overleden Overleg over toekomst Zuid-Afrika Verwarring om gijzeling tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Af en toe zon HET WEER inmaatregel mogelijk woensdag DANK U WEL, GULLE GEVERS nationaal giftengironummer LEGER DES HEILS Kissinger: Ford beste president Bezorglroaw een nknwe abonnee rouw H 38STE JAARGANG NR 10895 - MAANDAG 10 MAART 1980 Eerst al en toe zon, later mogelijk regen Middagtemperatuur ongeveer 8 graden. Tot matig toenemende zuiden wind (windkracht 3 a 4) Morgen en overmorgen Opklaringen en overwegend droog. Middagtempe ratuur ongeveer 7 graden Morgen: Zon op: 7.01 onder 18 36 Maan op 3.27 onder 12 14 Zaterdag open! i m Houtrust 15 t/m 23 maart LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Hervormde synode wil meer contact met het IKON PAGINA 4 Boeiende opvoering van Moeder Courage PAGINA 7 Dr. Charite is dag en nacht bezig met zijn woordenboek PAGINA 5: Surinaams parlementslid heeft hoop PAGINA 3 Weer acties op scholen tegen censuur PAGINA SERVICE: Kunststoffen en zuiver wol gaan hand in hand 44 Van een onzer redacteuren AMSTERDAM In een zieken huis te Amsterdam is zondagoch tend de bekende hervormde predi kant dr. J. J. Buskes overleden. Hij was tachtig jaar. De afgelopen herfst mocht dominee Buskes het ziekenhuis verlaten na een ge slaagde behandeling van kanker. Hij stierf nu na een hartaanval, dezelfde kwaal die hem in 1961 noopte met vervroegd emeritaat te gaan. Dr. Buskes genoot in het ganse land. in en buiten de kerk, grote bekendheid. Hij heeft zich op een indringende, dus niet-oppervlak- kige, doch tevens voor velen ver staanbare manier ingelaten met kerkelijke en maatschappelijke vragen. Daarbij traden zowel zijn orthodoxie als zijn bewuste keuze voor socialisme en pacifisme naar voren. Zijn talrijke publikaties vonden een breed lezerspubliek, zijn preken en radiovoordrachten een uitgebreid gehoor. In 1957 ver leende de Universiteit van Am sterdam hem voor zijn theologi sche arbeid het eredoctoraat in de godgeleerdheid. Johannes Jacobus Buskes werd op 16 september 1899 te Utrecht geboren. In 1917 ging hij theologie studeren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en in 1924 werd hij predikant van de gereformeerde kerk van Oosterend op Texel. Twee jaar later werd hij geschorst in verband met de kwestie-Geel kerken in de gereformeerde ker ken. Dr. G. J. Geelkerken beves tigde hem in 1926 tot predikant van de gereformeerde kerk-in-her- steld-verband te Amsterdam- Zuid. Dr. Buskes heeft de gerefor meerde kerken-in-hersteld-ver- band gediend tot 1943. In dat jaar ging hij over naar de hervormde kerk en werd hij predikant van de hervormde gemeente te Am sterdam. In de na-oorlogse jaren trok zijn werk onder de Amsterdamse ar beidersbevolking aandacht. Vóór de oorlog was hij in de hoofdstad (en elders) bekend door zijn open bare debatten met vrijdenkers en communisten. Na de bevrijding behoorde hij tot de zeven Amster damse predikanten die toetraden tot de SDAP ten daarvan verant woording aflegden in het bekend geworden geschrift: „Wat bezielt ze?"). Als pacifist speelde dr. Bus kes een vooraanstaande rol in „Kerk en Vrede". Ook dient ge meld dat hij een verwoed tegen stander van het Zuidafrikaanse apartheidsbeleid was. Zijn autobiografische geschriften vormen een boeiend getuigenis van zijn standpunten, zijn gebun delde toespraken laten zien hoe hij altijd op een verrassende ma nier met de actualiteit bezig was en zijn theologisch werk toont aan, dat theologie bedrijven voor Dr. J. J. Buskes hem geen bezigheid was die zich buiten het maatschappelijk leven afspeelt. Voor een In memoriam zie pagina 2. liet dit zaterdag weten voor lA-radio. Het kabinet wil dat J;eval de koopkracht van de inkomens niet achteruit gaat. tndhaving van koopkracht tot zoals nog steeds de FNV ver volgens Albeda alleen bij verder snoeien op over- aven of een hollende inflatie toegestaan. is wel bereid onder voor- lenige daling van koopkracht dale lonen te aanvaarden, i FNV niet De FNV-eis voor [ving van koopkracht tot en idaal heeft het loonoverleg zo |t gemaakt, aldus Albeda. litieve loonmaatregel zal ont- en vrijstellingen bevatten ^ra loonstijging voor zwaar en naam werk aldus de minis- is vrijstelling mogelijk voor baarbij bepaalde loonkosten- |en worden „inverdiend" door eld meer produktiviteit. Rechtse Marokkanen protesteer den zaterdagmiddag voor het Paradiso-gebouw tegen een bij eenkomst van het Polisario-co- mité. De bezoekers van de bij eenkomst konden met moeite door de politie beschermd wor den. Ons verslag staat op pagina 3 KAAPSTAD (Reuter, AFP, AP) De Zuidafrikaanse pre mier, Pieter Botha, heeft gepleit voor een conferentie van zwarten, blanken en kleurlingen waarop over de toekomst van het land gepraat zou moeten worden. Botha zei verzachting van de apartheidswetten te willen, maar sloot algemeen kiesrecht voor de hele Zuidafrikaanse bevolking uit. De uitspraken van de premier, ge daan op een bijeenkomst van zijn regerende Nationale Parij in Kaap stad. moeten gezien worden als een reactie op de grote verkiezingsover winning van de Rhodesische nationa- ADVERTENTIE nze sociaal-economische redactie HAAG Minister Albeda van sociale zaken denkt dag te komen met een definitieve loonmaatregel voor t van het jaar. Voordat de maatregel ingaat, moet eerst parlement tien dagen krijgen om te reageren. Albeda cht ook reacties van vakbeweging en werkgevers, en - dat het dan nog tot overleg komt. Uitgangspunt daarbij unnen zijn: is handhaving van koopkracht tot „in de ig van modaal" (32.500 gulden bruto jaarloon) mogelijk? wil handhaving van koopkracht tot modaal, maar vanaf modaal dras tisch snoeien in de prijscompensatie, en vanaf inkomens van rond 68.000 gulden bruto per jaar volledige af schaffing van prijscompensatie. Maar als duidelijk wordt wat met de opbrengst van deze gelden zou gebeu ren. en de beperkte prijscompensatie zou worden geplaatst in „een breed veld van beleidsmaatregelen, die werkgelegenheid opleveren, dan ben ik bereid er met onze leden over te gaan praten", aldus Drabbe over het plan van Den Uyl. Duizenden Heilsoldaten zijn in de afgelopen dagen met lijst en collectebus door stad en land getrokken voor de jaarlijkse Nationale Inzameling. Een belangrijke financiële pijler van het uitgebreide Leger des Heils-werk. Misschien hebben ze u gemist. Of heeft u ze gemist. U kunt alsnog geven via ons Ook aan u: zéér bedankt! (Stichter: William Booth) Damstraat 15 1012 JL AMSTERDAM Telefoon 241703 tling aarschuwde dat „geen enke- Ing" de koppeling van de soci- keringen en salarissen van aren aan de CAO-lonen zou handhaven, wanneer de ten niet „in de touwen gehou- )rden. De minister noemde de ties tegen het loonbeleid van >inet „rechtse acties" omdat de koopkracht tot modaal wil ven. ook als dat moet ten kos- nieuwe bezuinigingen bij de d. „De FNV weigert funda- te kiezen", aldus Albeda. k verrek het nog verder om te in de overdrachtsuitgaven"' uitkeringen), aldus de minis- rwijzend naar de wet inzake eve kortingen op sociale uit- n, die 1 januari in werking is zou het. gezien de opstelling FNV om niet te kiezen, goed wanneer in een volgend kabi- de PvdA daaraan meedoet, ulster van sociale zaken zou afkomstig uit FNV-kring. 967 komen de ministers van zaken uit CNV-kring. (Rool- Joersma. Albeda Uyl stuurden Drabbe noemde de van Den Uyl voor drastisch 'n in de prijscompensatie op tent niet realistisch. „Den Uyl Van onze sportredactie. AMSTERDAM Studio Sport heeft gisteravond geen samenvat ting van de wedstrijd Ajax- Feyenoord op de televisie ge bracht. De NOS-technici besloten gistermiddag in het Olympisch Stadion om hun materiaal in te laden, nadat radio-technicus Jan Wagendrever een uur voor de wed strijd door een supporter met een ijzeren staaf in het gezicht was geslagen, Wagendrever liep daar bij een gebroken neus op De NOS-r'jd!o beperkte zich tot een summiere berichtgeving van de wedstrijd Studio Sport had nu geen enkele voetbalwedstrijd te bieden. In de directe omgeving van het Olympisch Stadion veroorzaakten Rotterdamse en Amsterdamse fans veel schade. De straten lagen bezaaid met glas van gedeeltelijk vernielde trams en autobussen. Voor de Feyenoord-supporters was er een strenge politie-begelei- ding (zie foto). Tot zes uur duurde het voor het weer rustig werd. Toen was er ech ter veel vernield en had de politie charges moeten uitvoeren tegen mensen die stenen en rookbom men wierpen. Er vielen zeker elf gewonden waarbij drie agenten en een inspecteur van de Amster damse politie Een man, de Rot terdammer N. J. K. (20) werd bij het Centraal Station aangehou den wegens openlijke geweldple ging Rumoerig was het ook bij Excel- sior-Roda JC. De in Rotterdam gespeelde ontmoeting werd vlak voor de rust tien minuten ge staakt, omdat toeschouwers van de thuisclub het annuleren van een Excelsior-doelpunt beant woordden met het ontsteken van vuurwerk. Wie de top van de eredivisie be kijkt. vraagt zich af waarom men sen zich zo druk om dat voetbal maken Ondanks het 1-1 gelijke spel tegen Feyenoord vergrootte AJax zijn toch al riante voor sprong op AZ'67 opnieuw De Alk- maarse club leed bij Go Ahead een 2-1-nederlaag listische leider Robert Mugabe, die in Zuld-Afrlka bekend stond als een marxistische terrorist. Botha zei dat Mugabe's overwinning de strategische positie van Zuid-Afri ka had gewijzigd. Hij was van mening dat de Sowjet-Unie probeerde het Westen te omsingelen en af te sluiten en met name Zuid-Afrika te onder mijnen. „De mensen die daarvoor hun ogen sluiten weigeren te leven met de waarheid". Botha kondigde aan dat zijn regering de drie raciale groeperingen (hij noemde de Aziaten niet) grondwets voorstellen zou voorleggen, maai maakte niet duidelijk of de drie groe peringen ook inspraak zouden heb ben bij het opstellen van de voorstel len en op welke manier de vertegen woordigers van de groeperingen zou den worden gekozen. Botha maakte wel duidelijk dat zijn regering geen voorstander is van het systeem van evenredige vertegenwoordiging, waarbij iedereen, ongeacht kleur, stemrecht heeft. „Dat zou niet de rechten van minderheidsgroeperin gen waarborgen," aldus Botha. Botha was bang dat Zuid-Afrika al leen zou staan als het communisme zou oprukken. „Zou Zuid-Afrika in botsing komen met het communis me. dan zou het Westen ons niet helpen". Volgens hem zijn Groot- Brittannië en de andere Europese landen niet in een positie om dat te doen en zijn ook de Verenigde Staten dat niet van plan. „Wij moeten deze feiten aanvaarden," aldus Botha, die vervolgens aangaf dat binnenlandse veranderingen in Zuid-Afrika daar voor noodzakelijk waren „Wij lossen onze problemen op op basis van begrip en een christelijke benadering of wij gaan ten onder", aldus Botha die zijn blanke landge- Vervolg op pagina 5 ADVERTENTIE MIAMI (AFP) De voormalige Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Henry Kissin ger, heeft zich geschaard in het koor dergenen die vinden dat oud-president Gerald Ford moet gaan meedoen aan de race om het Amerikaanse president schap. Na een onderhoud met Ford in Palm Springs. Florida, zei Kissinger Ford de best ge kwalificeerde man voor het Amerikaanse presidentschap te vinden zo niet de enige Juiste man. Ford kan uiterlijk op 20 maart aangeven of hij kandi daat is voor het presidentschap. Hij heeft al laten weten wie zijn minister van buitenlandse za ken zal zijn, als hij tot president gekozen wordt: dr Henry Kis singer. STAAT DER NEDERLANDEN Tte LENING 1SSO PER 13B6/1330 inschrijving volgens het tendersysteem op 11 maart a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs Boetseerset (A) BoetseerkJei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- TEHERAN (AP, Reuter) Grote ver warring bestond er gisteravond over het lot van de gijzelaars in de Ameri kaanse ambassade in Teheran. Minis ter van buitenlandse zaken Ohotbza- deh liet weten dat de studenten die de ambassade bezet houden, kenne lijk nog niet van plan zijn hun gijze laars aan de revolutionaire raad over te dragen, zoals zij eerder hadden aangekondigd te zullen doen. De studenten zouden als voorwaarde voor een overdracht hebben gesteld dat die acht uur van t'e voren zou worden meegedeeld via de Iraanse radio en televisie. Bovendien wensten de bezetters een uitdrukkelijke ver klaring van Ghotbzadeh dat hij vanaf het moment van de overdracht ver antwoordelijk zou zijn voor het leven van de gijzelaars. De Iraanse autori teiten vrezen dat een vroegtijdige be kendmaking van de overdracht grote mensenmenigten op de been zou brengen bij de ambassade. Aanvankelijk zouden de studenten hun gijzelaars zaterdag overdragen aan de revolutionaire raad, maar op het laatste moment weigerden zij Ghotbzadeh als vertegenwoordiger van de autoriteiten te ontvangen. De minister van buitenlandse zaken wordt er door de studenten van ver dacht hen te hebben voorgelogen met de mededeling dat ayatollah Kho meini opdracht zou hebben gegeven aan dc studenten de gijzelaars over te leveren aan de revolutionaire raad voor extra gemak. 4 Houten (D) hangpiankje plus een zandlopertje Authentiek Slavisch kleedje (C) als garantie met fraai diermotief. voor zacht Als onderlegger of voor de sier. gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro-. Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: _Tel.: Voor het kwartaalabonnemeni geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD (aankruisen a.u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan "Bouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformalie 020-913456. Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1