CNV wil niet met Albeda praten Kies uw kado Den Uyl wil fors snoeien op prijscompensatie oneel gaat plat Inflatie trekt snel aan 'rtMIOEN AF VAN VAKBONDSRECHTEN!! I I I I I I I deze krant 'Geen nieuwe gegevens in brief met uitnodiging' tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewoking HET WEER vsiciitiircs in de «|c%<Hiilliciils%or«| larde icties, >oze «acties 'Ziekenfonds' voor kat en hond ean Fautrier, voorman iran de informele kunst Teel dieren op vrijersvoeten school als werkplaats Loonpauze met maand verlengd Kind met wapen Marrokaan uit kerk gearresteerd Bezorg Iroaw een menwe abonnee Leea een krant met overtuiging: TrOUW Trouw 38STE JAARGANG NR 10894 - ZATERDAG 8 MAART 1980 Veel bewolking en enkele buien Middagtemperatuur ongeveer zeven graden Krachtige aan de kust later mogeli|k harde wind. windkracht zes tot zeven, draaiend naar noordwest Morgen en overmorgen Af en toe een bui Ook opklaringen Weinig verandenng in temperatuur Morqen zon op 07 06 zon onder 18 32 Maan op: 01 27 maan onder 10 43 Advertenties voor deze zaterdagse rubriek moeten jiterii^ donderdag (Ie post) m ons berd <qn Inlichtingen lel 020-91345' *83 LOSSE NUMMERS 65 CENT ►AGINA 2: De r.k. kerk sinds bisschop Bekkers 'AGINA 13: KRAKERS AGINA 15: 'AGINA 21: AGINA 25: Je staatsgreep in Suriname zordt toch een revolutie AGINA 27: vrouw in Rusland heeft het itstekend-althans op papier AGINA 31 TFRDAM Het gesubsidieerde toneel gaat komende maandag en lag plat. De Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen (VNT) daartoe gisteren besloten uit onvrede met de subsidie-ingreep van het iterie van CRM. Het gaat om een massaal protest van alle bij de liging aangesloten gezelschappen, zowel de grote als Publiekstheater laagse Komedie als de kleinere groepen. Dinsdagmorgen gaan de schappen gezamenlijk naar CRM voor de stafvergadering van de tie kunsten. •er nieuws op pag. 4 erbarstige olifant niet naar buiten HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder. WEL beter Almere 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen 05202-16652 Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG PvdA-leider Den Uyl wil „fors snoeien op de prijscompensatie" van in komens vanaf 34.000 gulden bruto jaarloon. „Ik zou zo no dig bij de wet de prijscompen satie willen afschaffen voor inkomens vanaf tweemaal „modaal" (bruto 68.000)," al dus Den Uyl in een vraagge sprek met de FNV-actiekrant. De FNV drukt dit vraaggesprek zon der commentaar af. Zowel FNV als CNV hebben zich tot nu toe in het loonoverleg krachtig opgesteld tegen aantasting van de automatische prijscompensatie. Zelfs de vervan ging voor één keer van de bruto prijs compensatie door een netto gelijke belastingverlaging, was de afgelopen maanden onbespreekbaar voor zowel FNV als CNV Afschaffen van de prijscompensantie vanaf inkomens van 68.000 gulden zou per jaar twee miljard gulden be sparing op de loonsom opleveren, al dus Den Uyl. Hij lanceert zijn ideeën in het kader van de alternatieve plan nen van de PvdA voor aanpak van de economische problemen ..De zwaar ste lasten op de sterkste schouders'' is daarbij een belangrijk PvdA-uit gangspunt De koopkracht tot mo daal zou gehandhaafd moeten wor den. aldus Den Uyl De PvdA-leider verdenkt het kabinet ervan dat dit bewust afgelopen week de extra inkomsten uit aardgas bui ten het debat heeft willen houden Die extra inkomsten vloeien voort uit de geleidelijke aanpassing van de gasprijs voor export aan de hogere olieprijzen VQQr 1981 het om waarschijnlijk zo'n 4.5 miljard gulden extra, waarvan ruim twee miljard vol gens minister Van Aardenne (econo mische zaken) nog niet is verwerkt in de cijfers van het kabinet, en dus komend jaar in het kader van de rijksbegroting beschikbaar komt Van Aardenne zei dat het kabinet dit geld straks vooral wil benutten voor ..versterking van de economische structuur Den Uyl echter stelt ,,Ik voorspel een forse belastingverlaging als de ver kiezingen van begin 1981 in zicht ko men. De gasbaten worden daar nu al voor gereserveerd. In de begroting voor 1981 zal het kabinet goede sier willen maken met die baten Een beschouwing staat op pag. 9 Van onze sociaal-economische redactie UTRECHT Het CNV zal niet ingaan op de uitnodiging van minister Albeda, om samen met de FNV en de werkgevers in de stichting van de Arbeid het gesprek over de loonsituatie met het kabinet te heropenen. „De brief, waarin de minister ons uitnodigt, geeft geen nieuwe gegevens over de effecten van de aangekondigde bezuinigingen en komt niet tegemoet aan onze voorwaarden. Er is voor ons dan ook geen reden om opnieuw in de stichting bijeen te komen", aldus CNV-voorzitter Harm van der Meulen gisteren na afloop van de CNV-verbondsraad De FNV liet al eerder deze week we ten dat zij slechts bereid is tot ge sprek als Albeda meer informatie wil verstrekken. In de jongste brief van Albeda zijn, aldus de FNV. vaaghe den en mist troef. De werkgeverscentrales zijn daaren tegen wel bereid om opnieuw aan de overlegtafel te gaan zitten. Zij verbin den daaraan echter de voorwaarde aan dat zo'n gesprek binnen enkele dagen plaatsvindt. Ook zal het CNV niet meewerken aan adviezen voor toepassing van de loonwet. Dit houdt in dat het CNV niet langer zal meedoen in bepaalde adviesorganen, zoals de commissies van de Sociaal-Economische Raad „Wij willen niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de loonmaatregel. Dus kan men van ons ook niet ver wachten dat wij een inbreng leveren in een zaak, die ons uitschakelt", al dus de CNV-voorzitter. Volgens Van der Meulen heeft het Kamerdebat over de loonwet op geen enkele wijze aangetoond, dat de Kamer de signa len van het CNV en anderen heeft opgevangen. „Ik heb maar een woord voor het debat 'onthutsend'." De verbondsraad van het CNV bleef bij de opvatting dat er geen acties met een politiek doel zullen worden gevoerd. Wel zal het CNV een serie gesprekken met de kaderleden begin nen. „Zij zullen moeten uitspreken hoe we met een loonmaatregel verder moeten", zei de CNV-voorzitter had in ieder geval de arbeidsomstan digheden kunnen verbeteren", stelde de CNV-voorzitter. Werkgevers Volgens de werkgeverscentrales moet het gesprek in de Stichting van de Arbeid plaats vinden op basis van het kabinetsvoorstel dat de loonkosten ontwikkeling in 1980 anderhalf pro cent onder het niveau blijft, zoals dat vorig jaar in de macro-economische verkenning was geraamd. De werkgevers vinden dat het kabi net op de kortst mogelijke termijn een eind moet maken aan de huidige Van onze soc. econ. redactie DEN HAAG De inflatie blijft in snel tempo aantrekken. In februari stegen de prijzen met een vol procent en dat is het hoogste februaricijfer van de afgelopen vier jaar. Het niveau van de prijzen ligt nu 5.9 procent boven het niveau van februari vorig jaar Teleurgesteld Het CNV is diep teleurgesteld in de houding van het CDA tijdens het loondebat. Voorzitter van der Meu len: „Wij zijn er altijd van uit gegaan, en gaan daar nog van uit, dat het CDA in het parlement tracht een be leid tot stand te brengen in christelijk sociale zin, waar dezelfde christelijke waarden en normen een rol moeten spelen als bij het CNV. In praktijk blijkt echter dat onze opvattingen en1 die van het CDA elkaar niet raken". Het CNV wil daarom het bestuur en de fractie van het CDA uitnodigen voor een indringend en diepgaand gesprek. Voorzitter Harm van der Meulen zei verder dat de twee procents looneis van de FNV „ons nog steeds de das omdoet. Als we destijds het „bijna- akkoord" hadden geaccepteerd dan hadden we nu in een heel andere situatie verkeerd. Dat bijna-akkoord Het aantrekken van de inflatie is in september begonnen In juli en augustus was de inflatie in beide ge vallen nog 3,8 procent vergeleken met het prijsniveau van twaalf maanden eerder. Dat cijfer was het laagte record in inflatie per jaar voor de jaren zeventig. De afgelopen twee jaar had dit cijfer steeds tussen de vier en vijf procent geschommeld. Maar de laatste maanden schiet het omhoog. Onderstaande cijfers laten dit zien. febr. 1978 4,3 pet. juli 1978 4.1 pet. febr. 1979 4,2 pet. juli 1979 3,8 pet. sept. 1979 3.9 pet. okt 1979 4,4 pet. nov 1979 4.6 pet. dec 1979 4,8 pet. jan. 1980 5,5 pet. febr. 1980 5,9 pet. ADVERTENTIES Élke maand boordevol informatie over gezonde voeding, goed bewegen, diverse genee$wi|zen, het functioneren van uw lichaam, gezonde recepten, etc. Het maartnummer ligt nu in da tijdschriften winkels Prijs f 3,25 verzekeringen ZEKER WETEN! m ojo - In 1979 brachten vijfduizend mensen 1.000.000 bijeen voor steun aan progressieve boe rengroepen in o.m Bangladesh en Peru. aan bevn|dings- en verzetsbewegingen in El Salvador, Eritrea. Oost-Timor. West Sahara (Polisario). Zimbabwe (ZANU/Mu- gabe) en aan enkele tientallen andere basisprojekten hier en in de Derde Wereld Doe mee: giro 609060 I n.v X min Y Beweging. Amaliastr 7. Den Haag, tel 070-645433 Van onze parlementsredactie DEN HAAG De ministerraad heeft besloten de loonpauze. die volgende week afloopt, met maximaal een maand te verlengen. De raad heeft een „eerste discussie gewijd aan de eventuele loonmaatregel, die op de pauze volgen zal. De meest betrokken ministers praten maandag verder over de manier, waarop zo'n maatre gel gestalte kan krijgen. Premier Van Agt heeft dat gisteravond meege deeld op zijn wekelijkse persconfe rentie. Minister Albeda (sociale zaken) had donderdagavond in de Eerste Kamer al gesproken over een verlenging van de loonpauze. met ten hoogste een maand. Van Agt ontkende dat het kabinet „een kant en klare loonmaat regel in de kast heeft liggen". Was dat wel het geval geweest, dan had het kabinet die maatregel volgende week nog niet kunnen uitvaardigen. Tien dagen voordat een maatregel van kracht wordt moet de Tweede Kamer namelijk op de hoogte gesteld wor den Dit werd deze week in de gewij zigde loonwet vastgelegd. AMSTERDAM (ANP) Een onge veer zevenjarige jongen heeft in de Spuistraat in Amsterdam met een vuurwapen gelopen, waarin vijf scherpe patronen zaten. Het wapen werd hem afgenomen door een zes tienjarige jongen, die het jongetje met het gevaarlijke tuig zag lopen. AMSTERDAM 'ANP) Een van de ongeveer honderd illegale buitenlan ders, die sedert afgelopen dinsdag in de Amsterdamse Mozes en A&ron kerk bivakkeren om aan uitwijzing te ontkomen, blijkt afgelopen dinsdag te zijn opgepakt door de vreemdelin genpolitie De Marokkaan werd aan gehouden toen hij de kerk een ogen blik verliet om thuis schone kleren te gaan halen De aanhouding heeft grote veront waardiging gewekt, temeer daar nog acht buitenlanders zijn ingesloten, die tegen het optreden van de politie demonstreerden. toestand van onzekerheid. „De FNV vindt immers juist daarin een alibi om zijn onrechtmatige en onaan vaardbare werkstakingen als politiek drukmiddel te continueren tot scha de van onze bedrijven die daarbuiten staan", aldus de werkgevers. Zij ver wijzen in dit verband naar de open brief die zij afgelopen weekeinde aan de FNV hebben gestuurd Ook het Gereformeerd Maatschappe lijk Verbond vindt dat de FNV op moet houden met hun stakingsacties tegen de loonmaatregelen. „De vak beweging blijft op deze wijze weige ren de realiteit van de economische situatie te erkennen", aldus een ver klaring van het verbond. Voor de Amsterdamse rechtbank diende gisteren een kort geding, aangespannen door de metaal werkgevers tegen de FNV om een stakingsverbod te krijgen. Verslag op pagina 3 WD: naaktrecreatie niet als zedendelict stonden nauwelikjks prijsdalingen tegenover. Het zo sterk aantrekken van de infla tie komt het kabinet politiek erg on gelegen, nu er een loonmaatregel (pauze) van kracht is. De loonwet schrijft voor dat een dergelijke maat regel gepaard moet gaan met econo mische maatregelen op ander gebied, met name in het prijsbeleid. Het ka binet had tot nu toe ais standpunt dat wijziging in het prijsbeleid niet nodig is omdat dit beleid al strak genoeg is. De PvdA-oppositie heeft van meet af aan gesteld, dat dit niet klopt met de loonwet. Ook in de bladen van de FNV wordt aan de hand van uitschie tende prijsverhogingen de afgelopen weken de indruk gewekt dat de lonen aan banden liggen, maar de prijzen hun gang mogen gaan De prijzen stegen afgelopen maand vooral voor kleding, en verder voor ötaKing leVCrt CNV roken, brood, gebak, melk. meubelen, sieraden, schoeisel en benzine. Daar IÏI00I* ICQGn Op Van onze soc.-econ. redactie UTRECHT - Het CNV heeft naar aanleiding van de FNV-acties van af gelopen dinsdag, die gericht waren tegen het regeringsbeleid. 150 aan vragen gehad van mensen om een aanmeldingsformulier om lid te wor den van het CNV. Dit zei CNV-voor zitter Van der Meulen gisteren tijdens een persconferentie van het CNV Van deze 150 aanvragen zouden er 65 speciaal gericht zijn tot de Grafische Bond van het CNV Ook zouden, al dus de CNV-voorzitter. er enkele tien tallen mensen hun lidmaatschap van de Grafische Bond FNV hebben op gezegd. Van der Meulen benadrukte nog maals dat het voor het CNV ontoe laatbaar is dat de FNV dinsdag op sommige plaatsen tn het land zou hebben geprobeerd CNV-leden om te kopen. Volgens het CNV is het name lijk voorgekomen dat CNV'ers 65 gul den door FNV'ers kregen aangeboden in ruil voor actiebereidheid Van onze parlementsredactie DEN HAAG - De WD vindt, dat naturisme (naaktrecreatie) niet lan ger als zedendelict mag worden be schouwd. De fractie zegt dit in een reactie op de voorstellen van minister De Ruiter van justitie tot herziening van de zedelijksheidswetgeving. Op het punt van het naturisme vinden de liberalen die voorstellen onduidelijk Volgens de WD houdt een naakt lichaam op zich geen schending van de eerbaarheid tn. De ongeklede re creatie zou derhalve niet onder het begrip „schennis van de eerbaarheid behoren te vallen. Liever ziet de WD het naturisme geregeld bij de ordebe palingen Boetseerset (A) Schroevedraaiersel (B) Boeiseerklei mei verf in 3 kleuren en Grote, kleine en kruiskopschroeve- penseeltje Wordt zonder oven ovenhard draaier in écn Handgreepje mei nnislagmechaniek. voor extra gemak. 4 Houten (D) fï?- eierdopjes op sierlijk - blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoiicf Als onderlegger of voor de sier Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een ovër- tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro Postcode en plaats: -Tel: Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een wetkomsikorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC. DD (aankruisen a.u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 27911000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uilsluitend voor opgaven) Voor bezorginformalie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1