Van Agt breekt opnieuw een lans voor kernenergie mi Studenten geven lot gijzelaars uit handen Kiesuwkado X Communicatie 'G wU steun deze krant an Asean fwezigheid van Albeda wordt Kamer te veel Trouw *t,Ni Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant HET WEER Perioden met regen 0 0Z Oriënteren in het landschap !4<' 5( larrisburg 5 groeiende dreiging Verantwoordelijkheid bij revolutionaire raad Senaat kritiseert snel afhandelen nieuwe loonwet 'Regering zorg dat democratie in Suriname herstelt' Trouw In alle ernst Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtniging: TrOUW Trouw 38STE JAARGANG NR 10893 - VRIJDAG 7 MAART 1980 ezelli walilj0„ ^i0. Zwaar bewolkt en perioden met regen tyiddagtemperatuur ongeveer 7 graden. Matige en aan de kust eerst nog krachtige zuidwestenwind omstreeks windkracht 5 Morgen en overmorgen Onstandvastig en wemig verandering in temperatuur Zon op: 7 08 onder 18.30 Maanop 00 23 onder 10 08 GOLO EXTRA koel. wit. sprankelend LOSSE NUMMERS 65 CENT ir plan-Afghanistan houd isief line tie En EALA LOEMPOER (AFP. Reuter) De Europese beenschap probeert de bl«Ém van de Asean-landen te chen gen voor haar plan Afgha an neutraaj te maken. De jan omvat Thailand, Ma- ië, Singapore, Indonesië de Filippijnen. De EG te- t vandaag een verdrag r economische samenwer- g met deze vijf landen. de EG bijval wil hebben van de in werd benadrukt door de West- se en de Britse ministers van bui- indse zaken Genscher en Car ton. de laatste is in eerste aanleg het voor neutralisering van Afgha- n. en dus de terugtrekking van tussische troepen, uit dat land tig. hanistan zal een belangrijke rol en bij onze gesprekken met de valite in al(lus Genscher, die gisteren ^ngdurig heeft overlegd met zijn lisische evenknie Ahmad Rit- Ideen Iker ilfde oor ld. en vile lieten later weten veel belang echten aan de onafhankelijkheid de onschendbaarheid van de ver- 10 Cl iezefiiïeDd< landen, en het beginsel nlet-inmenging. Voor de Asean is belangrijk gezien de Vietnamese In Cambodja. Met name Thai- I, dat daaraan grenst voelt zich Vietnam bedreigd. eer nieuws over het verdrag tus- le Asean en de EG op de pagina •mie. Pagina 2: Ds Roos voorzitter hervormde synode Pagina 3: Hoogovens bekijkt probleem illegalen pagina 4. Peter Oosthoek gast bij Publiekstheater Pagina 5: Botsende meningen in „Nijmegen" Pagina 7: Arron neemt ontslag PAGINA ECONOMIE: Mijlpaal in Fokker PODIUM: PAGINA 19: Nieuwe films PAGINA SERVICE: Rubriek toerisme, strips, feuille ton, puzzel, radio- en tv-program- ma's, weeroverzicht. Van onze parlementsredactie DEN HAAG/BONN Minis ter-president Van Agt heeft gisteren opnieuw een lans ge broken voor kernenergie. Hoewel de Tweede Kamer de premier tot de „uiterste terug houdendheid'' had gemaand noemde Van Agt in Bonn de bouw van kerncentrales „on vermijdelijk". Van Agt werd in de zomer van het vorig jaar door de Kamer op de vin gers getikt, omdat hij zich even eens in het buitenland had uitge sproken vóór uitbreiding van kern energie. In ons land valt een beslis sing over mogelijke uitbreiding pas na de zogeheten ..maatschappelijke discussie", hield de Kamer de pre mier voor. Een door de Kamer aan vaarde CDA-motie vroeg de regering ..ter zake van het kernenergiebeleid zowel in naUonaal als in Europees verband de uiterste terughoudend heid te betrachten." CDA-fractielei- der Lubbers wees gisteren, na de uit spraken van Van Agt in Bonn, nog eens met klem op de stellingname van de Kamer. Chantage Op een bijeenkomst van christen-de mocraten in de Westduitse hoofdstad noemde Van Agt gisteren kernener gie nodig „om de wielen van de Euro pese economie draaiende te houden.'' Ook bieden kerncentrales bescher ming tegen dreiging en chantage", zei Van Agt. doelend op de onzekere olleleveranties vanuit het Midden- Oosten. In de derde plaats is kern energie in het belang van de derde wereld, waar de energie-behoefte nog lang niet vervuld is. Die belangen eisen, zo betoogde de premier, dat kernenergie voor vreedzame doelein den niet verworpen mag worden. Van Agt maakte In zijn toespraak in Bonn wel gewag van de „sterke oppo sitie in veel westerse landen" tegen kernenergie, maar hij repte met geen woord over de komende maatschap pelijke discussie in Nederland „Ik sluit mijn ogen niet voor een aantal problemen, dat opgelost moet wor den. waaronder het vraagstuk van radioactief afval Evenmin verwacht ik. dat een toenemend aantal kern centrales de enige oplossing van de energiecrisis biedt, maar ik denk dal kerncentrales echt onvermijdelijk Zijn." aldus Van Agt. onze parlementsredactie N HAAG Een gepikeerde Kamervoorzitter Dolman heeft gisteren het debat over de jale gastarbeiders verdaagd tot volgende week dinsdag. De reden was dat minister Albeda sociale zaken niet in de Tweede Kamer was komen opdagen. Het was al de vierde keer dat debat over dit onderwerp werd uitgesteld. orlooi iren »n. inima vaar lijlvas jjt moment dat het debat zou |tot in men zat achter de regeringstafel D minister De Ruiter van justi- ie laconiek meldde, „dat de heer da zich moest laten verontschul- wegens andere bezigheden op 9 terrein". Hij zou hem echter wel angen. lamervoorzitter reageerde geër- op deze mededeling. „Buitenge- teleurstellend en verrassend." /an icm. lekkaC1 e< 9h vroeg hij aan De Ruiter, die ant- gadering om de regering de gelegen- woordde: „Het enige dat ik u naar heid te geven uit te zoeken waar waarheid kan zeggen is dat ik ge hoord heb dat hij te Uden zou zijn." Hierop kwam de inmiddels te laat gearriveerde staatssecretaris Haars van justitie ertussen met de mededeling: „Dat was vanmorgen." Hierop schorste de voorzitter de ver- minister Albeda vertoefde en hoe laat hij aanwezig zou kunnen zijn. Na een kwartier heropende hij de vergade ring met de mededeling: „Ik ben zo juist opgebeld door de minister van sociale zaken vanuit zijn auto. Hij is op weg van Uden hierheen. Hij kan pas over ruim een uur hier verwacht Dolman wees erop, dat hij met Geldauto overvallen orige onderwerp nog wel haast ADVERTENTIE gemaakt om minister Albeda de jenheid te geven het debat bij te n voordat hij 's avonds voor het over de loonmaatregel naar de te Kamer zou moeten. fracties vonden, dat bij afwezig van minister Albeda het debat zou kunnen doorgaan. Hierop I Dolman aan De Ruiter wan- zijn collega in de Kamer zou en zijn. Die zei dat hij niet ge- e dat Albeda 's middags nog in amer zou komen. ontstak Dolman in boosheid, ■om kan de heer Albeda nu niet Waar is de heer Albeda nu?" .SHINGTON (AFP) De icentrale van Three Mile Is- id, bij Harrisburg, vormt bij een jaar na het ongeluk dat stillegde een groeiende be- liging voor de omgeving, me- Amerikaanse specialisten, ijke apparaten en meetin- imtenten. met name die ke de druk in de beschadig- reactor meten en regelen. |n sinds 28 maart vorig jaar et méér geïrisecteerd en on thouden, aldus de leden van Commissie voor toezicht op iminstallaties (NRC). En die tale Instrumenten zijn niet itworpen om onder zulke om- andigheden te werken, zo xkt de commissie op. NRC wil daarom dat de loonmaakwerkzaamheden. Je nog vier tot vijf jaar zouden sfre tgen, worden versneld, zodat \>egen technici zo spoedig ogelijk kunnen doordringen het reactorgebouw. Daarin aat nu nog een diepe laag lerk radioactief koelwater en lucht daarboven is veront- ligd met radioactieve gas- De commissie wil een deel die gassen geleidelijk in de osfeer lozen, ondanks be ren van de staat Pennsyl- ua en van omwonenden. De :c besloot woensdag om nu een toegangssluis naar het :torgebouw te luchten. „We inen niet met de armen over ar de gevolgen voor het mi- blijven uitrekenen terwijl ons voorbereiden op een verklaarde commissie- Joseph Hendrie. WASSENAAR (ANP) Twee gewa pende mannen hebben gistermorgen in Wassenaar een overval gepleegd op een geldauto van Van Gend en Loos. De overvallers, die Duits spraken en een zwarte panty over het hoofd droe gen, ontkwamen in een blauw Toyo- ta-busje. Zij waren gisteravond nog voortvluchtig. Hoeveel geld zij heb ben buitgemaakt, is niet bekend gemaakt. De geldauto, die geldcassettes ver voerde voor vier banken, was op weg van Den Haag richting Amsterdam en werd rond tien uur op de afslag naar Leiden van achteren aangere den. De bestuurder en zijn bijrijder besloten te stoppen, waarna één van hen uitstapte. De man werd door een gewapende overvaller gedwongen ln te stappen en terug te rijden naar Den Haag. Op een doodlopende weg in Wassenaar werden de bestuurder en de bijrijder geboeid en braken de overvallers de zijdeur van de geld auto open. verzekeringèn ZEKER WETEN! ui. oio lui*; Moeilijkheden rond Nederlandse casino's DEN HAAG (ANP) Het bestuur van de nationale stichting casinospe len. de directie en de ondernemings raad van de casino's zullen deze week de moeilijkheden bespreken die zijn gerezen tussen de directie en de on dernemingsraad. De ondernemingsraad heeft het stichtingsbestuur geschreven geen vertrouwen meer te hebben in de di rectie en met name de algemeen-di recteur, omdat in het verleden geda ne toezeggingen herhaaldelijk of on volledig zijn nagekomen. Er bestaat onder meer onenigheid over salarië- V issers van het Japanse Iki-eiland zijn gisteren voortgegaan met het doden van dolfijnen in een baai van het eiland. De vissers die vorige week reeds enkele honderden dolfijnen doodden, hervatten hun actie nadat een Amerikaanse natuurbeschermer, de 36-jarige Dexter Cate, ongeveer tweehonderd dolfijnen had bevrijd door een net weg te halen. Cate is gisteren door de Japanse justitie ondervraagd. Op weg naar het gerechtsgebouw moest hij door tien politieagenten tegen woedende vissers worden beschermd. In de baai bevinden zich nog ongeveer driehonderd dolfijnen. De Japanse vissers doden de dolfijnen omdat deze te veel vis zouden eten. Een soortgelijke slachting, twee Jaar terug, veroorzaakte een internationale storm van protesten. Op de foto de in de netten gevangen dolfijnen. TEHERAN (AFP, AP. Reuter) De studenten die sinds november de Amerikaanse ambassade in Teheran bezet houden, hebben de verantwoorde lijkheid voor de 49 gijzelaars overgedragen aan de revolutionaire raad. Revolutionaire gardisten lezen voor de bezette Amerikaanse am bassade in Teheran de verklaring van de studenten, dat de gijze laars zullen worden overgedragen aan de revolutionaire raad. worden en zal dus niet meer aan het debat kunnen deelnemen." Dolman zei. dat het niet aan de Ka mer kon liggen dat minister Albeda niet, van het aanvangstijdstip van het debat op de hoogte was. Het leek een zaak van de regering om uit te zoeken waar de schuldvraag moet worden gezocht. De woordvoerder van minister Albe da, die op dat moment wel ln de Kamer was, zei dat de bewindsman in Uden een banenmarkt had bezocht. Voor diens absentie in de Kamer kon hij geen verklaring geven. Hij gooide het vooralsnog op „een communica tiestoornis." De studenten die hun beslissing gis teren voor de Iraanse radio bekend maakten, gaven als reden voor de overdracht dat de regering hen onder sterke druk had gezet om de VN- commissie die de misdaden van de sjah in Iran moet onderzoeken toe te laten tot de ambassade. De studen ten willen echter niet met zo'n bezoek instemmen, als dat niet noodzakelijk is voor dit onderzoek. Ook de oproep van ayatollah Kho meini aan de bevolking om de revolu tionaire raad en de president Bani- Sadr te steunen zonder de studenten te noemen, heeft een rol gespeeld bij hun beslissing. De revolutionaire raad heeft een paar uur na de verklaring van de studen ten bekend gemaakt de verantwoor delijkheid voor de Amerikaanse gij zelaars te aanvaarden Koffers Minister van buitenlandse zaken Ghotbzadeh heeft de leden van de VN-commissie. die al met hun koffers op het vliegveld stonden, gevraagd nog een paar dagen te blijven, zodat een ontmoeting met de Amerikaanse gijzelaars alsnog zou kunnen worden geregeld. De commissie heeft met In stemming op het verzoek gereageerd en de koffers weer uitgepakt. Op de vraag of de overdracht van de gijze laars hun vrijatlng zou bespoedigen zei Ghotbzadeh dat over vrijlating door het nieuwe parlement zal wor den beslist. Uit regeringskringen ln Washington is vernoemen dat de laat ste ontwikkelingen ln Iran door de Amerikaanse regering worden gezien als een stap die de vrijlating van de gijzelaars zal bespoedigen rlkaanse gijzelaars zal regelen Deze commissie zal vandaag bijeenkomen om te overleggen wanneer de over dracht van de gijzelaars zal plaats vinden. De studenten in de ambassade gelo ven nog steeds dat een groot gedeelte van het Iraanse volk achter hun voor waarden staat voor vrijlating van de gijzelaars en dat dit in opstand zal komen als de revolutionaire raad zou besluiten de voorwaarden te wijzigen Binnen de revolutionaire raad be staat verschil van mening over deze voorwaarden, die door de overdracht wel eens verder aangescherpt kunnen worden. ring. pensioenregelingen en de ar beidsvoorwaarden. Bestuur en directie van de nationale stichting casinospelen betreuren het dat de ondernemingsraad zijn ver trouwen in de directie heeft opge zegd. Zij kunnen echter begrip op brengen voor het standpunt van de ondernemingsraad. In de snelle groei periode had de leiding met grote pro blemen te kampen, die voor een be langrijk deel hun weerslag op het personeel hebben gehad en die tot een sfeer van grote onzekerheid en onbehagen hebben geleid, aldus be stuur en directie. Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG Zoals voor het laatst in 1914 heeft gisteravond de Eerste Kamer een wetsontwerp moeten af handelen binnen 24 uur nadat de Tweede Kamer zich erover had uit gesproken. Het betrof de wijziging van de loonwet, die de regering be voegdheid moet geven een nieuwe loonmaatregel af te kondigen. In 1914 betrof het een oorlogs-crisiswet. Het Eerste Kamerlid prof. Zouten dijk (VVD, regeringspartij), die dit had uitgezocht, uitte zet-r forse kri tiek op de druk die het kabinet heeft uitgeoefend om haast te maken. „Deze behandeling hier is een over bodige formaliteit, een farce. Dit is een erg gevaarlijke ontwikkeling voor de parlementaire democratie. Als procedure is dit niet aanvaard baar," aldus het VVD-Kamerlid. Hij nam het dit kabinet kwalijk dat al drie keer eerder de Eerste Kamer onder hoge druk was gezet om zaken snel af te handelen. Ook andere Kamerleden hadden kri tiek op het haastwerk. Kremer (CPN): „Dit grenst aan het onmoge lijke. De Eerste Kamer ondergaat wel een degradatie." Van der Jagt (GPV): „Als de freule hier was ge weest, zou ze weer zeggen: dit is gekkenwerk", herinnerend aan de historische woorden van mevrouw Wttewaal van Stoetwegen, nadat in de Tweede Kamer bij stemmingen in de nacht een belangrijke fout was gemaakt, in het begin van de jaren zeventig. Vervolg op pagina 3 Van onze parlementsredactie DEN HAAG De Tweede Kamer vindt dat de Nederlandse regering .,al het mogelijke moet doen om te be werkstelligen dat de democratie in Suriname spoedig wordt hersteld, de mensenrechten worden geëerbiedigd en de verkiezingen zo spoedig moge lijk worden gehouden". De Tweede Kamer nam een motie van deze strek king gisteren aan. De fracties van CDA en CPN stemden tegen CDA-Surinamewoordvoerder van Zeil meende dat de motie zou kunnen worden uitgelegd als inmenging ln de binnenlandse aangelegenheden van Suriname. De communist Wolf vond dat de mo tie van de Kamermeerderheid getuig de van „nostalgie naar een koloniaal verleden, bevoogding en inmenging in andermans zaken" De meerderheid van de Kamrr had echter behoefte aan een duidelijke uitspraak waarvan zij hoopt dat die ook ln Suriname zelf een goede In vloed zal hebben PvdA en VVD met name vinden dat minister Van der Klaauw te weinig initiatieven ont plooit om de ontwikkelingen In Para maribo de goede kant op te sturen. Huis Het is vrijwel zeker dat de 49 gijze laars na de overdracht niet in de Amerikaanse ambassade zullen blij ven. De studenten zeiden de ambas sade als hun huls te beschouwen en daar het onderzoeken van documen ten te willen voortzetten. Inmiddels ls door de Iraanse regering een speciale commissie in het leven geroepen die de overdracht van Ame- Studenten bezetten hoofdgebouw van landbouwhogeschool WAGENTNGEN «ANP» Circa hon derd studenten houden sinds woens dagavond het hoofdgebouw van de landbouwhogeschool ln Wageningen bezet. De bezetters willen door mid del van deze actie de leiding bewegen tot een duidelijke stellingname tegen de invoering van de twee-fasen-strur tuur door minister Pais van onder wijs. De voorstellen van Pais houden in dat na selectie slechts een minder held van de studenten na vier Jaren kan doorstuderen. ..Hierop schorste de voorzitter de vergadering om de regering de gelegenheid te geven, uit te zoeken waar minister Albeda vertoefde en hoe laat hij aanwezig zou kunnen zijn." Een zin om nog eens op de tong te proeven. Het lijkt wel een satire. Maar helaas. Boetseersel (A) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven oxenhard Schrocvedraaierset (B) iroie. kleine en kruiskopschrnevc- draaier in een Handgreepje met ontslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger okoorde sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw hei ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en phaatsGiro Uw naam l 'w adres Postcode en plaatsTel Voor hei kwartaalabonnement geldi voor de eerste betaalperiode een welkomsikoningvan ƒ7.50 Kado naar keuze DA DB DD (aankruisen a u b i Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-b.S9.388 (uitsluitend voor opgaven! Voor bezorginlbrmatie 020-91.3456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1