Massaal protest tegen onruimen barricaden Mugabe grote winnaar FNV loopt storm op loonwet Kiesuwkado Meubelfabriek ïf Oisterwijk Tienduizend demonstreren in Amsterdam rtNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolkt HET WEER vacatures in ilc <jczomllicMlsKor<| Werkloosheid leer gedaald an verwacht Soames maant Rhodesië tot kalmte Ministers heden benoemd CNV doet klemmend beroep op parlement Bank plat Haagse Comedie in actie tegen CRM toonaangevend in eiken BezorgTrouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw RH* 38STE JAARGANG NR 10891 - DINSDAG 4 MAART 1980 Wisselend bewolkt en mogelijk nog een bui. Middagtemperatuur ongeveer zes graden. Matige wind uit west tot noord-west Morgen en overmorgen: Enige tijd regen, ook opklaringen. Vooral in de nacht hoge temperaturen Morgen zon op: 07.15 onder: 1825 maan°P: 22.15onder. 06 51 Advertentie» voo» deze i«lerdag»e rubriek moeten uiterts donderdag (Ie posll m on» bent *i|n Inlichtingen tel 070 9134S6 Ut 7S3 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Bond voor inwendige zending bestaat 45 jaar PAGINA 3: Baby's verwisseld in ziekenhuis Almelo PAGINA 4: Verslaggeving Radio STAD wekt kritiek PAGINA 5: Parlementsrubriek PAGINA 7: President Suriname wil snel een nieuwe regering PAGINA 11: Van der Meulen: Te veel macht voor de regering PAGINA 8: De Kleine Krant PAGINA ECONOMIE: Belastinggidsen verkopen goed PAGINA SPORT: Hannelore-show PODIUM 10: PAGINA SERVICE: Verkeersrubrtok, «tripa, feuille ton, puzzel, weeroverzlcht, radio- en tv-programma'a k-staatssecretaris %t een pluim Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Een kleine tienduizend mensen hebben gisteravond in Amsterdam gede monstreerd tegen de opruiming van de barricades rondom het gekraakte pand ln de Vondelstraat. Dat gebeurde gisterochtend vroeg door een grote politiemacht en met leger voertuigen. Gisteravond omstreeks tien uur liep de demonstratie, die een orderlljk verloop had, al. De demonstratie begon om zeven uur 's avonds op de Dam en liep vla een aantal kraakpanden zoals de Groote Keyser aan de Keizersgracht en pan den aan de Weteringschans, naar het Museumplein. Het tram- en busver- keer lag nagenoeg stil en het verkeer ondervond veel hinder van de demon stratie. BIJ aankomst bij de Groote Keyser werden vuurpijlen afgescho ten en loeiden sirenes. De demonstra tie werd vanuit de lucht gevolgd door een helikopter en vliegtuigjes. Voor de demonstratie was vergunning ver leend door burgemeester Polak. Een van de demonstranten was het PPR-gemeenteraadslid Lankhorst. Deze verklaarde dat nog deze week b en w verantwoording voor de actie van gisteren zullen moeten afleggen ln de gemeenteraad. Burgemeester Polak heeft voor de polltle-actie intensief contact gehad met de ministers Wiegel van binnen landse zaken en De Ruiter van Justi tie. De actie was zeer goed voorbe reid, maar, volgens de burgemeester, „steeds ln de hoop dat men niet ln actie zou behoeven te komen". Vrij dagavond al voerde Polak overleg met hoofdcommissaris Sanders van politie en de volgende dag met minis ter Wiegel. Een grote politiemacht verwijdert de barricaden In de Vondelstraat IN HAAG Het aantal werklozen ln februari met bijna drieduizend ér gedaald dan op grond van de flerende lente kon worden ver- :ht. De werkloosheid bedraagt nu, orrigeerd voor het seizoen, ruim ,000. Niettemin ls het feitelijke ital werklozen ruim 227.000 bijna tweeduizend meer dan pre- i een Jaar geleden. feitelijke aantal liep ln februari ïg met ruim vijfduizend. Ongeveer nveel bij de mannen als bij de uwen. Gecorrigeerd voor het sel- i werd evenwel de werkloosheid er mannen duidelijk minder, u onder vrouwen wat meer. Ge- lgeerd voor het seizoen ls de kloosheld onder mannen nu ruim 000 en onder vrouwen ruim 100. SALISBURY (AFP, Reuter) Robert Mugabe heeft de absolute meerderheid gehaald bij de verkiezingen in Rhodesië. hgevolge van een werkonder- Mclng In het technlach bedrl|f, I voortvloeide uit de actleop- tp van de FNV, verschl|nt de krant vandaag In enkele en van het land met een ad-editie. De directie Met aan zekerheid (renzende waar schijnlijkheid kon dat vannacht wor den aangenomen. De officiële uitsla gen worden in de loop van vandaag verwacht. In de acht regionale verkiezingscen tra tekende zich in de loop van giste ren al een meerderheid voor de Zim babwe Afrikaanse nationale unie-Pa triottisch Front (Zanu-PF) van Muga be af. Mugabe was een van de belan grijkste leiders van de guerrilla in Rhodesië. Als de voortekenen niet bedriegen wordt de Zapu-PF van Mugabes vroe gere kompaan Johsua Nkomo een goede tweede bij de verkiezingen, ter wijl de Afrikaanse nationale raad van ex-premier Abel Muzorewa het niet verder zal brengen dan een derde plaats. Onze redacteur Hans Masselink meldt vanuit Rhodesië: Aan de vooravond van de officiële uitslag van de Rhodeslsche verkiezin gen heeft de Britse gouverneur Soa mes aangedrongen op kalmte wat het resultaat ook mag zijn. Naar ver wacht kunnen na het bekend worden van de uitslag botsingen ontstaan tussen de winnende en verliezende partijen. De Rhodeslsche overheid heeft grootscheepse veiligheidsmaat regelen genomen. Lord Soames kondigde aan dat hij er naar streeft een zo breed mogelijk opgezette regering in Salisbury te krijgen, die verzoening kan brengen en de geschillen uit het verleden kan overwinnen. Soames ziet het liefst een regeringscoalitie waarin de drie grote partijen van Mugabe, Nkomo en Muzorewa zitting hebben. De Brit se gouverneur weet dat hij Mugabe met geen mogelijkheid meer kan overslaan vanwege diens verkiezings overwinning. Van onze parlementsredactle DEN HAAG Vandaag ls de benoe ming te verwachten van mr A. P. J. M. M. van der Stee (52) tot minister van financiën. Van der Stee, die minister van landbouw is, zal op zijn beurt worden opgevolgd door CDA-kamer- lid Ir G. J. M. Braks. Met deze benoemingen is een streep gezet onder de ministerscrisis, die ls ontstaan door het aftreden van An- driessen als minister van financiën. De benoeming van een nieuwe staats secretaris als opvolger van de even eens afgetreden Nooteboom wordt enige tijd later verwacht. Een portret van minister Braks staat op pag. 11 Tuijnman: proef met dubbeldekse treinstellen Van onze parlementsredactle DEN HAAO Minister Tuijn man van verkeer en waterstaat voelt wel voor een proef met dubbeldeks treinstellen. De mi nister wil daarvoor enkele wa gons huren van de Franse spoorwegen. Tuijnman heeft dit gisteren la ten weten tegenover de vaste commissie voor verkeer en wa terstaat in de Tweede Kamer, die sprak over de toekomstige ontwikkelingen met het rail- vervoer. De suggestie om de toename van treinreizigers ln de toe komst op te vangen met dub beldeks treinstellen kwam van de PvdA. Langere treinen zul len op den duur problemen op leveren, omdat de perrons daarvoor te kort zijn. Frankrijk heeft daarom dubbeldeks treinwagons ontwikkeld, die anderhalf maal zoveel reizigers kunnen bevatten door er een extra vloer ln te leggen. Tuijnman wil ln overleg treden met Frankrijk om enkele wa gons van de Fransen te huren. Nederland zou op die wijze kunnen nagaan of deze dubbel deks treinstellen soelaas bie den voor de te verwachten aan was van reizigers. Een te ver wachten vraag bij de proef zal zijn of het in en uitstappen, ook voor de passagiers die „boven" gaan zitten voldoende vlot kan geschieden. Meer nieuws op pagina 3. moet je 'm nou niet links gen? Van onze soc.-econ. redactie AMSTERDAM „Zo'n hon derdduizend werknemers in vrijwel alle sectoren van het bedrijfsleven zullen vandaag worden betrokken bij de ac ties die de FNV voert tegen de dreigende loonmaatregel. In een „laatste poging" wil de federa tie parlement en kabinet duidelijk maken dat de FNV-leden een loondlc- taat massaal afwijzen. Als de Tweede Kamer de plannen van het kabinet slikt, dan zijn er ook daarna nog acties te verwachten. Ook het CNV deed gisteren een laat ste, dringend beroep op de Kamer om de wet op de loonvorming die het kabinet verregaande bevoegdheden tot ingrijpen biedt te verwerpen. „Aanvaarding van deze wet zou tot een machtsvergroting van de staat leiden, die een wezenlijke bedreiging vormt van onze democratische sa menleving", aldus CNV-voorzltter Harm van der Meulen ln een debat met Lubbers (CDA), Rietkerk (WD). Terlouw (D'66) en Van der Doef (PvdA). Hij noemde het ln strijd met de grondregels van het recht om de lonen en arbeidsvoorwaarden van de werknemers eenzijdig aan banden te leggen, terwijl de andere Inkomens bulten schot blijven. (Zie voor een verslag van de CNV-blJeenkomst ver der pagina 9). Het publiek moet vandaag rekening houden met het uitvallen van een groot aantal streekvervoerbedrijven en met acties ln het stadsvervoer ln Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Maastricht. Dat geldt ook voor de stadsreiniging en openbare werken ln Amsterdam en Rotterdam. Naar schatting de helft van de post zal niet worden bezorgd. Ook de nieuwsvoor ziening kan ln de knel komen, omdat er behalve bij een groot aantal regio nale bladen acties zijn uitgeroepen bij het Algemeen Nederlands Persbu reau (ANP). ANP-Joumalisten heb ben op een vergadering, ultgeschre- Voor het eerst gaat er een bank „plat". Het personeel van het hoofd kantoor van de Algemene Bank in Amsterdam en van het computercen trum in Amstelveen heeft gister avond besloten het werk vandaag neer te leggen. De staking in het computercentrum 450 man bete kent dat de verwerking van de dagaf schriften geen doorgang kan vinden. ven door de Nederlandse Journalis ten Vereniging, besloten vandaag tussen 10.00 en 22.00 uur alleen nieuws door te geven dat ln de ruimste zin van het woord betrek king heeft op de FNV-actles tegen het regeringsbeleid. Directie en hoofdre- dacUe van het ANP beraden zich op tegenmaatregelen, omdat zij menen dat het alleen verstrekken van nieuws rondom de acties geheel ln strijd is met de onpartijdige en onaf hankelijke positie van het persbu reau. De NVJ heeft haar leden opge- Burgemeester Polak verklaarde gis teren dat alles er op gericht was om te voorkomen dat er slachtoffers zou den vallen. Dat deze grootscheepse actie in gang werd gezet was het gevolg van het mislukken van het overleg tussen krakers en B. en W. Tot vier uur 's-ochtends was het over leg gaande. Dat was het uiterste tijd stip dat de krakers gekregen hadden om op de voorstellen van het college te reageren. De krakers weigerden echter „op dit ultimatum" ln te gaan en beriepen zich op „de democratische spelre gels". Burgemeester Polak zei hier over dat dat een „omdraaiing van de werkelijkheid" was. „Een groep men sen die door het opbreken van straten en dergelijke het normale leven van vele duizenden ln de war heeft ge stuurd, die de openbare dienstverle ning (tram, bus, ziekenvervoer, brandweer) ongemogelijk maakt, die 25-politle-agenten ln meer of mindere mate heeft gewond en die een toe stand van volstrekte rechteloosheid heeft gecreëerd ln een bepaald ge bied, kan zich moeilijk beroepen op zijn eerbied voor democratische pro cedures", aldus de burgemeester. Gistermiddag kregen de krakers ech ter een compliment van Polak, omdat zij zelf de confrontatie vermeden had den. „De rellen zijn van een andere kant gekomen", zei hij. Farce Volgens Polak was het enige dat b. en w. van de krakers gevraagd hadden, het opruimen van de barricades. Over alle andere punten kon gepraat wor den. De tanks en andere voertuigen, verklaarde hij nogmaals, waren „geen wapens maar werktuigen". De krakers verklaarden gistermiddag over de politieactie dat daardoor „het optreden van afgelopen zondag van gemeenteraadsleden en de loco-bur gemeester tot een farce wordt ge maakt". „WIJ achten de burgemeester verant woordelijk voor deze actie en alle daaruit volgende consequenties", al dus de krakers. Na de „opruimingsac tie" ls het nog uren onrustig geweest ln Amsterdam. De Mobiele Eenheid trad op tal van plaatsen hard op om demonstranten en op rellen beluste Jongeren uit elkaar te slaan. Voor zover nu bekend ls, zijn gisteren 37 politiemensen gewond geraakt, van wie 25 na behandeling weer aan het werk konden. Moeilijker ls te zeg gen hoeveel burgers gewond zijn. De schattingen daarover lopen uiteen van zes tot enkele tientallen Om twaalf uur gistermiddag was de rust weergekeerd. De mobiele een heid werd echter wel paraat gehou den en de marechaussee was „achter de hand", aldus hoofdcommissaris Sanders van politie. Nanda Aan één van de eisen van de krakers werd om twee uur 's middags vol daan. Nanda Lauriks kwam toen vrij uit de „Bijlmerbajes". Dit gebeurde nadat zij uit haar cel was gehaald voor „verlenging van de voorlopige hechtenis". Toen ze echter de kamer van de rechter commissaris mevrouw Van Os-Lang binnen kwam bleek het te gaan om een confrontatie met de enige getuige Nanda is toen. volgens haar advocaat Mr. Kerstlng. woedend weggerend De getuige verklaarde echter haar nog nooit te hebben gezien, waarop Nanda werd vrijgelaten. Haar advo caat heeft ernstig tegen de gang van zaken geprotesteerd en „verwacht een krachtig protest van de Orde van Advocaten". Vervolg op pagina 13 DEN HAAG Vanmorgen trekt de hele Haagse Comedie naar het minis terie van CRM in Rijswijk, om te protesteren tegen een beslissing van het ministerie, die het gezelschap op een ton minder subsidie komt te staan. Het Haags gezelschap is het meest ln het vlees gesneden, maar alle gesubsidieerde gezelschappen hebben te horen gekregen, dat zij minder zullen krijgen dan waar zij op grond van de bestaande regelingen aanspraak op maakten. Die klap ls wel hard aangekomen enkele gezel schappen twijfelen of hun voortbe staan mogelijk zal blijken dat er nog wel meer acties zullen komen. Zie verder pag 4. ADVERTENTIE Boelseerset (A) BoetsecrkJei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaiersel (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in een Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoiief Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eirren roepen tot solidariteit met de acties, die de grafische bonden voeren ln de dagbladsector. 24-uurstaklngen zijn er uitgeroepen bij Hoogovens, Fokker. Douwe Eg berts, Wilton Fljenoord en de Amster damse en Rotterdamse havens. In de voedingssector zijn er acties gepland bij ongeveer veertig bedrijven, waar onder Unox. de Melkunie, Domo en een aantal bakkerijen. De FNV heeft uit vrees voor ongeregeldheden de grote demonstratie op de Dam ln Amsterdam verplaatst. De manifes tatie zal nu worden gehouden in de Amstelhal van de RAI. Vice-vooreit- ter Wim Spit van de FNV zei gister avond dat de federatie op geen enkele manier ln verband wil worden ge bracht met de geweldadlge acties die zijn ontstaan na de ontruiming van het kraakpand in de Vondelstraat. „De FNV protesteert tegen de loon wet en wij willen op geen enkele wijze aan bepaalde lieden de gelegenheid geven onze demonstratie voor andere doeleinden te gebruiken", aldus Spit. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid omvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats:Tel.: Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van ƒ7.50 Kado-naar keuze: DA. DB DD.(aankruisen a.u.h Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1