Spanning om kraakpand lijkt iets afgenomen Ferrier ontvangt sergeantsregime lil Van der Duim-feest tn deze krant Trouw Regen- of sneeuwbuien 25 FEBRUARI - 9 MAART 1980 NATIONALE INZAMELING LEGER DES HEILS met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Wettig tintje voor staatsgreep? Plannen goedkope woningwethuizen krijgen voorrang Personeel bezet vitragefabriek Toenadering in Amsterdam - nog geen oplossing in zicht Naudé en Meyer in de zwarte kerk Nieuw wapentuig 'Verkiezingen Rhodesië eerlijk' De dames achter Het Kapelhuis 'Geen blanco volmacht in de loonwet' Kent u iemand die Trouw tot minstens 31 maart wil gaan lezen? Kies dan hier uw kado: Hart Tito zwakker BON Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Lees een krant met overtuiging: TfOUW RH© 38STE JAARGANG NR 10890 MAANDAG 3 MAART 1980 Vandaag: wisselend bewolkt en enkele regen- osneeuwbuien. Middagtem- peratuur ongeveer vijf graden Vrij krachtige noordwesten wind windkracht 5. in het Waddengebied af en toe harde wind. windkracht 7 Morgen en overmorgen. Maartse buien, 's nachts lichte vorst. Morgen zon op 7.17. onder 18.23. Maan op 21.11. onder 8.30. LOSSE NUMMERS 65 CENT (Stichter. William Booth) Opbrengst bestemd voor werk van hon derd korpsen en vijfenzeventig njaat- schappelijke afdelingen. Evangelisatie, Pastoraal werk. Jeugd werk, Sociale „Eerste Hulp", Rampen- werk, Maatschappelijk werk, (Kinderbe scherming, Bejaardenzorg. Opvang van Thuislozen, Verpleging van langdurig zie ken, Reclassering) Huls aan huis met bus of lijst door het hele land. MOGEN WIJ OP U REKENEN? Kijk op woensdag om 20.20 uur naar Socutera via Nederland II ADVERTENTIE door Wim Jansen PARAMARIBO President Ferrier van Suriname zal van daag een onderhoud hebben met de Nationale Militaire Raad, die na de staatsgreep van een week geleden het land bestuurt. Met ingang van vandaag is het uitgaansverbod versoepeld en zullen de bewoners van Paramaribo tot tien uur 's avonds op straat mogen blijven. Eric Heiden niet bij machte bleek om zijn Olympische reputatie waar te maken. Hij kon het gat dat hem van Van der Duim scheidde niet dichten en bleef in de eindrang schikking 0,14 punt achter de Ne derlander steken. Alsof de magere jaren er nooit waren geweest vatte Friesland de draad van „Ard en Keessie" weer op en vierde het Van der Duim-feest zeer uitbundig. Op de foto wordt hij op de schouders rondgedragen na de huldiging. Meer over dit en andere evenemen ten op de sportpagina's. Meer nieuws op pagina 5. och, 't ls nu eenmaal alle- maal rage DEN HAAG (ANP) Plannen voor de bouw van goede en goedkope wo ningwetwoningen zullen dit Jaar voorrang krijgen. Goede maar wat duurdere plannen kunnen in overleg tussen rijk. gemeente en opdrachtge ver naar de premiehuursector worden geschoven en als premiecorporatie woningen worden gebouwd. Dit is no dig omdat de vraag naar woningwet woningen groter is dan verwacht: ruim 55.000 tegen 30.000 gepland. Dit heeft staatssecretaris Brokx mee gedeeld aan de voorzitters van de adviescommissies verdeling rijks- steun woningbouw. Na drie keer Eric Helden heeft Hil- bert van der Duim dit weekeinde in Heerenveen de wereldtitel schaatsen weer overgenomen. Dat gebeurde in een titeltoernooi dat sterk beïnvloed werd door de wis selende weersomstandigheden een gegeven waar iedere schaats wedstrijd mee te maken krijgt. Van der Duim legde de basis voor zijn succes op de eerste dag en bouwde het uit op de 1500 meter die hij winnend afsloot. Op de laat ste afstand, de 10.000 meter, ver sloeg hij de Noor Oxholm in een techtstreekse confrontatie, waarna De Surinaamse president had zich tot nu toe van ieder commentaar op de staatsgreep onthouden. Als een man die boven alle partijen staat, hield Ferrier zich stil in zijn witte paleis aan het Onafhankelijkheidsplein. Door toe te stemmen in een gesprek met vertegenwoordigers van de Mili taire Raad erkent Ferrier in feite dat de onderofficieren het gezag In het land vertegenwoordigen. De presi dent zal ook een gesprek hebben met mr. E. Bruma, die door de militairen is benoemd tot formateur van een burgerraad. Voor deze raad heeft de rooms-katholieke bisschop Zichem zich beschikbaar gesteld. Aangeno men wordt dat de militaire raad met de president zal overleggen over een mogelijkheid de machtsovername een constitutioneel tintje te geven. De militairen hebben bekendge maakt dat op één na alle ministers van het kabinet-Arron zich hebben gemeld. Alleen minister Kasanta- roeno zou nog zoek zijn. Vermoede lijk is hij gevlucht naar Frans Guya na. De ministers zijn overgebracht naar de Membre Boekoekazeme en staan daar onder strenge bewaking. Ook premier Arron zou zich daar op het moment bevinden. Controle daarop ls moeilijk, omdat bezoeken aan de gevangenen niet zijn toegestaan en vrijwel iedereen in Pa ramaribo weigert met de pers te spre ken. Alle 45 buitenlandse journalis ten, van wie 38 uit Nederland, zijn verplicht zich dagelijks te melden in een door de militairen ingesteld pers centrum. Grafkrans Twee officieren die vorige week om het leven kwamen, zijn zaterdag zon der de gebruikelijke militaire eer be graven. De twee doden vielen toen zij de rebellerende onderofficieren wil den verhinderen de Membre Boekoe- kazerne te bestormen. Verwachte scherpe woorden in de toespraken bij het graf bleven uit. De enige cynische noot vormde een grafkrans van de door de onderofficieren gevormde mi litaire raad. Omdat het normale leven zich lijkt te herstellen, hebben de militairen be sloten de avondklok met ingang van vandaag pas om tien uur in te laten gaan. Dat is drie uur later dan de afgelopen zeven dagen. Er zijn nog vrijwel alle nachten schoten te horen geweest. Volgens een woordvoerder van het leger gaat het echter om waarschuwingsschoten. Er hebben zich geen ernstige incidenten voorge daan. Gisteren was het ook overdag in Pa ramaribo erg rustig. Omdat samen scholingen nog steeds verboden zijn, konden de voetbalwedstrijden niet doorgaan. In de dorpen buiten Para maribo is tengevolge van de stagne-. rende handel na de staatsgreep een tekort ontstaan aan rijst en lijnzaad- olie. De militairen hebben echter ge zegd dat er voldoende voorraad is en zij zullen zelf de distributie ver zorgen. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De krakers in de Amsterdamse Vondel straat heben gisteravond en kele barricades opgeruimd. In hun ogen is dit een gebaar van toenadering naar de ge meente. Intensieve onderhan delingen hebben beide partij en dichter bij elkaar ge bracht. Maar een vreedzame oplossing van het conflict was gisteravond nog niet in zicht. PAGINA 2 PAGINA 4 Schitterende Don Giovanni Tien gewonden in kerk PAGINA 5 PAGINA 9 Voorstellen Vertegenwoordigers van alle Amster damse gemeenteraadsfracties trok ken gistermiddag gezamenlijk naar het gekraakte pand om voorstellen van het gemeentebestuur te overhan digen. Toegezegd werd dat de mobie le eenheid van de politie niet ingezet zou worden tegen de bewoners zolang de gemeenteraad geen uitspraak heeft gedaan over de toekomstige be stemming van hetpand. Van de kra kers en hun sympathisanten werd verlangd dat zij een begin zouden maken met de opruiming van de bar ricades die tot in de wijde omgeving waren opgeworpen. Vandaag zou de gemeente een ge sprek willen hebben met vertegen woordigers van de krakers. Het ge meentebestuur verklaarde bovendien de krakers niet verantwoordelijk te stellen voor ongeregeldheden binnen de barricades door raddraaiers. Ten slotte deden de politieke partijen niet b en w een beroep op het openbaar ministerie de sympathisan- te van de krakers, Nanda Lauriks, uit Onderdak voorlopige hechtenis te ontslaan, zij as vorige week zondag met een ver fspuitbus in de hand door de politie aangehouden. Achter de barricades worden regelmatig vuurtjes gestookt om de kou enigszins te verdrijven. len van de gemeente. Na een me ningspeiling onder verzamelde buurt- groepen werd besloten een aantal barricades op de Overtoom weer af te breken. Gisteravond omstreeks ne gen uur kon het verkeer daar weer ongehinderd langs. Zowel op het stadhuis als rondom de Vondelstraat was het gisteravond vrij rustig. Verwacht werd dat er afgelo pen nacht geen politle-optreden zou plaatsvinden. De krakers hebben la ten weten dat zij aan het einde van de morgen een definitief standpunt ken baar zullen maken. De Amsterdamse rechter-commissa- ris, mr. Van Os-Lang, heeft gister avond verklaard dat Nanda waar schijnlijk vandaag uit de Bijlmerba jes kan vertrekken. Zij wordt vanoch tend geconfronteerd met een getuige die een belastende verklaring tegen haar heeft afgelegd. De krakers hebben nog geen defini tief oordeel gegeven over de voorstel- Verder vinden de bezetters dat, als de gemeenteraad mocht besluiten het pand niet toe te wijzen aan de huidige bewoners, zij in ieder geval een ander onderdak moeten krijgen. Ook eisten de krakers dat de mobiele eenheid zich onmiddellijk terug zou trekken. Gemeenteraadsleden constateerden na afloop dat de standpunten van belde partijen elkaar iets genaderd waren. Een woordvoerder van de ge meente omschreef de voorlopige re actie uit de Vondelstraat als „niet totaal afwijzend, maar er zit nogal wat verschil in". Ontwrichting Het gevolg ls wel dat er van enig verkeer door de normaal drukke Eer ste Constantijn Huijgensstraat van daag geen sprake kan zijn. Tot In wijde omgeving waren er gisteravond nog hoge barricades. De ontwrichting heeft het afgelopen weekeinde met name het openbaar vervoer in Am sterdam veel hinder bezorgd. Trams moesten worden omgeleid en pendel bussen werden ingezet. Rondom de Vondelstraat kwamen vooral overdag vele nieuwsgierigen, 's Nachts hadden de krakers vooral problemen om orde binnen de eigen vesting te houden. Gisternacht brak er na een reeks vernielingen en vecht partijtjes brand uit in een naburig kantoorpand. Toen de krakers ver geefs hadden geprobeerd het vuur te doven werd de hulp van de brand weer ingeroepen. Een paar toegangs wegen werden vrijgemaakt voor de bluswagens. Afspraak was dat de po litie tijdens het bluswerk niet zou verschijnen. Bij de mislukte poging van de Am sterdamse politie vrijdagavond om het pand te ontruimen raakten vol gens de politie 25 agenten gewond. Dezen konden na behandeling het ziekenhuis weer verlaten. Aan de kant van de krakers zouden drie men sen verwondingen hebben opgelopen. Nadat de politie zich had terugge trokken werd de buurt met barrica des omgetoverd in een vesting Gre tig maakten de krakers gebruik van aanwezig materiaal voor opbreek- werkzaamheden. Meermalen werd de komst van de politie verwacht. Vervolg op pagina 3 Minister Albeda: DEN HAAG (ANP) De loonwet zal volgens minister Albeda geen blanco volmacht Inhouden voor het treffen van loonmaatregelen. Dit blijkt uit de memorie vari antwoord op het wetsontwerp tot wijziging van de loonwet, die de minister aan de Twee de Kamer heeft toegezonden. Het gaat volgens de minister In het wets ontwerp om het verkrijgen van de mogelijkheid: de „Invulling" daarvan moet aan het oordeel van het parle ment worden onderworpen. „Algemene loonmaatregelen plegen zonder enige uitzondering in het par lement ter discussie te komen. Naar aanleiding van het parlementaire oordeel kan steeds wijziging of zelfs Intrekking van zodanige maatregelen plaatsvinden", aldus Albeda. Volgens de minister ontbreekt ln het wijzi- gingsontwerp een einddatum, omdat niet nauwkeurig voorspeld kan wor den wanneer een nieuwe wettelijke regeling voor inkomensvorming klaar ls. Albeda ls het eens met de PvdA- Kamerfractle die veronderstelt dat een algemene raamwet op de Inko mensvorming niet voor 1 januari 1982 ln werking zal treden. De bevoegdhe den die een gevolg zijn van aanvaar ding van de wijziging zullen {lus ln 1981 gelden. Nieuws over de FNV-acties legen hel kabinetsbeleid staat op pagina 3 Een beschouwing van onze soci aal-economische redacteur aan de vooravond van het Tweede-Kamer debat staat op pagina 7 Tijdens het weekeinde mengden zich regelmatig „dagjesmensen" onder de actievoerders om de situatie rondom let gekraakte pand te bespreken. BELGRADO (AFP) President Tito van Joegoslavië was er gisteravond opnieuw slechter aan toe. Zijn hart w..rdt steeds zwakker, verklaarden zijn artsen. Uit de medische bulletins van de laat ste dagen blijkt dat de 87-jarige maarschalk niet meer reageert op de behandeling. Hij wordt kunstmatig ln leven gehouden: machines hebben te delen de functies overgenomen van hart. nieren en longen. Zijn hersenen zouden echter nog goed functioneren. „HIJ sterft als ze hem laten gaan," reageerde een Joegoslavische arts. EINDHOVEN (ANP) In het Bra bantse Asten (bij Eindhoven) is een auto na een inhaalmanoeuvre tegen een boom gebotst. De achttienjarige Marianne A H J. van der Voort over leed onmiddellijk, de bestuurder, de 22-Jarlge Mhemcd Arslan overleed op weg naar het ziekenhuis. RHENEN De 38-jarige H van Ge- sink uit Rhenen kwam om het leven toen hij met zijn bromfiets tegen een auto botste. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam:i Adres:Postcode: I Plaats:.Giro:I Mijn naam is I I Adres.Postcode:I Plaats:Tel,: I Ik kies voor kado DA OB QC' OD (aankruisen s.vp.) Bon in open envelop zonder posi/egel zenden aan: .1 Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam. V/ Schroevedraaierset (A) Groie. kleine cn kruiskopschroeve- drauicr in cén I landgreepje met omslagmechaniek. vo<»r exira gemak. Boctsecrset (B) Boetscerklci met vcrl in 3 kleuren en penseeltje Worili zonder men ovenh.ird Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermolief Als onderlegger t»l voor de sier. 4 Houten (I eierdopjes *?- op sierlijk blank houten hang plankje plus een VV zandlopertje als garantie voor zachi gekookte

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1