Nog kans op centraal akkoord J Juliana Sergeantsregime wil ex-ministers spreken Kiesuwkado J Ambassade irlogsmisdadiger aangehouden deze krant Bij handhaving prijscompensatie en verlaging belastingen Benzine duurder I'óiNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER 3 natuurbehoud nóódzaak Belastingverlaging is gunstig voor werkgelegenheid 2.9fe 2.4 19: EEN MENSENLEVEN 'IJl •Mordicus tegen- Schaafii s terug in straten Paramaribo Trein rijdt in op baanwerkers: vier doden Trouw De kluts kwijt Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw H 38STE JAARGANG NR 10888 VRIJDAG 29 FEBRUARI 1980 Veel bewolking en vrijwel overal droog Middaglemperaluur ongeveer zes graden Matige westenwind, windkracht vier. aan de kust toenemend tot vrij krachtig, windkracht vijf. Morgen en overmorgen: Opklaringen maar ook enkele buien. Middagtemperaturen ongeveer zes graden. Deze krant verhuist met u mee als u op tijd een kaartje stuurt met de datum èn het nieuwe adres. LOSSE NUMMERS 65 CENT iGINA 2: blindheid ~*An Duitse kerk jaren dertig GINA 3: liscussie er randschrift IlGINA 4: an Dibbits in an Abbemuseum 1GINA 5: chrikkeldag zonder Iveren fëesten PAGINA 13: Pd 75 jaar PAGINA 9: Nieuw plan voor uitbreiding Binnenhof len, en in 1984 1,4 procent geringer dan zonder deze maatregel. De belastingverlaging zal ongeveer 450 miljoen gulden kosten. Maar dat hoeft volgens minister Van Aarden- ne geen bezwaar te zijn. Het kabinet zou namelijk dit gat willen opvan gen door verzwaring van belasting op energieverbruik, zoals verhoging van benzineaccijns, hogere motorrij tuigenbelasting, en voor zover tij dig gereed een nieuwe heffing op energieverslindende apparaten. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De kans op een centraal akkoord voor 1980 is na het loonoverleg van gisteren nog niet helemaal verkeken. Het kabinet zou dan moeten afzien van aantasting van de prijscompensatie, en er zou ook een verlaging van belastingen en premies moeten komen ten behoeve van de koopkracht van inkomens tot „modaal". Vandaag beraadt het kabinet zich op de loonsituatie. de prijsverhoging van aardgas uit Ne derlandse bodem. Het overleg van gisteren werd geleid door premier Van Agt. Hij zei na afloop dat het kabinet de lonen zo veel wil matigen dat de (bruto) loon kosten anderhalf procent minder stij gen dan de 7.5 procent uit de raming van september vorig Jaar, toen de economische vooruitzichten nog gun stiger waren. Maar, voegde Van Agt er aan toe, sprekend over die ander half procent: „Het gaat niet om exac te cijfers. Zoals minister Albeda deze week al schreef in 'Trouw': een cen traal akkoord zou de regering wat waard zijn." De FNV is bereid te overwegen haar looneis van twee procent in te slikken in ruil voor zo'n belastingverlaging. Die verlaging moet dan niet worden gefinancierd middels extra bezuini gingen bij de overheid, maar via las tenverzwaring voor hogere inkomens en afroming van de extra winsten die de oliemaatschappijen maken door lier Van Agt vouwt zijn armen over elkaar op het moment dat hij de resultaten bekend maakt van l|i^ esprek tussen regering, werknemers en werkgevers. Naast hem minister Albeda van sociale zaken mister Van Aardenne van economische zaken, die ook tijdelijk met de portefeuille financiën is ze correspondent HEM Op last van de :r van justitie mr. L. de 'ort is gistermiddag de ihem wonende 68-jarige aangehouden. K. heeft uni 1942 in het Groning- uard een man tussen de 30 jaar doodgeschoten n woordenwisseling in lafé. K. was toen als sol van de weermacht in d gelegerd en bediende Duits zoeklicht. De pleegde J. K. in •m. 8 werd K. door de bijzondere imer van het gerechtshof in arden bij verstek veroordeeld kalf jaar gevangenisstraf. K. is nooit gehoord en is alleen op van getuigenverklaringen ver- oor iid mr. De Beaufort is de kans lat K. niets van zijn veroorde- left geweten. Na zijn daad is er ie Sicherheitsdienst een onder zoek ingesteld en is K. waarschijnlijk disciplinair gestraft. Na enkele over plaatsingen naar Friesland en het zuiden van het land is hij terugge keerd nog voor de bevrijding naar zijn geboorteland. K. Is gehuwd met een vrouw van Nederlandse afkomst en heeft twee in Duitsland geboren kinderen. Dertien jaar geleden heeft hij zich vanuit Duitsland in Arnhem gevestigd waar hij onder zijn werkelijke naam een gewoon leven heeft geleid. Momen tcel laat zijn gezondheid te wensen over en gebruikt hij medicijnen. K. is niet meer werkzaam. Waarvan hij leefde (zijn inkomsten) is niet be kend. Over de verdere persoonlijke achtergronden van K. wilde de offi cier van justitie niets meedelen om dat hij dat niet kies vindt. 'Geen toevalstreffer' De aanhouding van K. is volgens De Beaufort „geen toevalstreffer". Hij staat op de bijzondere opsporingslijst van oorlogsmisdadigers. Twee maan den geleden ls de officier van justitie begonnen met de opsporing van K. Daarbij is gebleken dat bij de veroor deling in 1949 een naam is gebruikt die met één letter verschilde van de ADVERTENTIE Jag Van de eerste vertederende stap tot die laatste animerende toespraak... Hetivlkdigslc, ouerziditdijkste, meest aatigrijpcndc hrnnnering- album 152 Bladzijden 250 unieke lotos, schitterende kleuren' Prijs12.50 De FNV eist tot nu toe twee procent loonsverhoging naast de prijscom pensatie. CNV en Raad MHP (middel baar en hoger personeel) willen één procent plus prijscompensatie. Door het aantrekken van de inflatie is prijscompensatie plus één procent echter al niet meer voldoende om de koopkracht van de modale man (bru to 32.500 gulden jaarloon) te handha ven op het peil van vorig jaar. Het kabinet heeft suggesties gedaan om niet alleen af te zien van de looneisen, maar ook de prijscompensatie te be perken. Ter veiligstelling van de koopkracht van alleen de laagste lo nen en uitkeringen zou dan een belas tingverlaging Junnen worden doorge voerd. Gearresteerde burgers wachten met de handen in de nek op transport naar de Nerabre Boekoekazeme in Paramaribo. De foto werd maandag, de dag van de staatsgreep genomen, maar werd eerst gisteravond naar Nederland geseind. TTnontom An In Irmccp tprmAn waas rtA juiste naam. Na hulp van de Duitse autoriteiten is het onderzoek in Ne derland voortgezet. Er is geen sprake van dat de justitie getipt is, volgens de officier van Justitie. K. was een van de bezoekers van het café in Aduard. Toen de daar aanwezige mensen naar huis wilden gaan maak te K. bezwaar. De reden daarvoor is niet bekend. Een van de aanwezigen en K. kenden elkaar. Na een woorden wisseling heeft K. één schot met een pistool afgevuurd die een dodelijk gevolg had. Dit gebeurde vlak voor of op de drempel van het café. Waar de ruzie om ging blijkt niet duidelijk uit het vonnis. Vast staat wel dat er geen alcohol in het spel was. Het ls de bedoeling dat K. nu de 12 Jaar gevangenisstraf ondergaat. Van een onzer verslaggevers DORDRECHT Vier mannen zijn gisteren omgekomen, toen zij aan het werk waren op het spoorweg-baan vak tussen Dordrecht en Gorinchem. Een trein reed op de mannen ln. De slachtoffers zijn de 22-jarige W. Rokx, de 30-jarige M. Rokx, de 49- Jarige P. J. van Dijk en de 47-jarige B. A. de Rooij, allen afkomstig uit het Brabantse Rucphen. Dat deze baan werkers de trein niet hebben horen aankomen, komt waarschijnlijk doordat ze met apparaten werkten, die veel lawaai maken. De vier slacht offers waren werknemers van een on deraannemer in Utrecht. Een vijfde man. een veillgheidsem- ployé van de spoorwegen, moest met een shock in het ziekenhuis worden opgenomen. Deze veiligheidsman heeft tot taak erop toe te zien dat de lijnwerkers tijdig worden gewaar schuwd als er een trein in aantocht ls Hij kan dat doen met een toeter of met lichtsignalen Hoe dat gistermid dag precies ls gegaan, is nog in onder zoek De goederentrein, die op de mannen inreed, blijkt vroeger langsgekomen te zijn dan was gepland Het ongeluk is gebeurd tussen het station Slie- drecht en de Baanhoek-spoorbrug Zowel de machinist van de trein als de veiligheidsman konden gister avond nog niet worden gehoord over de toedracht van het ongeljk. Unaniem en in krasse termen wees de vakbeweging (FNV, CNV. MHP) gis teren elke korting op de prijscompen satie af. „De hele vakbeweging ls daar mordicus tegen. Dat wijzen we volledig af. Het onaangetast laten van de prijscompensatie moet punt één zijn. voor alle verdere gesprek ken," aldus FNV-voorzitter Kok. CNV en MHP zijn onder bepaalde voorwaarden wel bereid te praten over enige daling van koopkracht voor mensen met modaal loon of iets daaronder. De FNV is zover nog niet. De suggesties van het kabinet komen volgens Kok neer „niet op een pas op de plaats, maar op een royale min-lijn voor grote groepen met inkomen be neden modaal. De modale man zou anderhalf tot twee procent ln koop kracht teruggaan. Dat kan echter niet de inzet van onze gesprekken zijn. Ook in deze moeilijke tijd willen wij de mensen tot modaal behoeden voor koopkrachtdaling." Uit de woordkeus van Kok kon worden op gemaakt dat wellicht voor de FNV te praten ls over een kleine daling van koopkracht voor modale mensen. Maar. zei Kok. „een flink gat in de koopkracht pikken wij niet" Alleen als zich „een nieuw feit" voor doet vindt Kok voortzetting van het centrale loonoverleg zinvol. Zo'n nieuw feit zou dan een premie- of belastingverlaging moeten zijn. Die moet dan niet worden gefinancierd uit nog meer bezuinigingen, want de FNV heeft al grote bezwaren tegen onderdelen van het pakket bezuini gingen van drie miljard. Het kabinet verwerpt trouwens ook nog meer be zuinigingen. alsmede optrekking van het financieringstekort. Geen van beide is echter nodig als de belasting verlaging wordt gefinancierd uit las tenverzwaring voor hogere inkomens en de extra winsten van de oliecon cerns. door Wim Jansen PARAMARIBO De Nationale Militaire Raad van Suriname heeft alle voormalige ministers en onderministers van de regering-Arron opgedragen zich voor vanmiddag twee uur te melden bij het hoofdkwartier. De Raad heeft strenge maatregelen afgekondigd tegen alle personen of bedrijven die zich schuldig maken aan prijsopdrijving. Ie militairen zeiden in een communi qué gisteravond dat in dergelijke gevallen vergunningen worden ingetrokken en goederen in beslag genomen. Naar hun mening gevraagd, beperken kan dan de regering-Arron. en dat de zij zich meestal met de opmerking militairen zich zeer netjes gedragen, dat het in ieder geval niet slechter Vervolg op pagina 7 De ongeveer 200 opstandige onderof ficieren in Suriname lijken het land volledig onder controle te hebben. Van de maandag gepleegde staats greep is in de hoofdstad nauwelijks meer wat te merken. De soldaten laten zich nauwelijks zien ln de stra ten van Paramaribo. De nog smeulende resten van het volledig verwoeste hoofdbureau van politie vormen een van de weinige zichtbare verwijzingen naar de vroe ge maandagochtend waarop de mili tairen de macht in het land overna men Uit de puinhopen steken nog slechts de stenen ingang en de beton nen pijlers, die het houten gebouw droegen. Ook een aangrenzend Chi nees warenhuis ls niet gespaard ge bleven voor de kogels, die een kanon neerboot vanaf de Suriname-rivier op de Waterkant afvuurde. Schaafijs Vervolg op pagina 3 DEN HAAG (ANP) Morgen zullen de maximumprijzen van normale en superbenzlne met 4.2 cent stijgen. De maximumprijs per liter wordt dan voor normale benzine 138,2 cent en voor superbenzlne 141,6 cent. Dit heeft het ministerie van economische zaken bekendgemaakt De maximumprijzen van petroleum en dieselolie gaan op 1 maart met 2.4 cent omhoog en die van huisbrand olie en gasolle 2 cent. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de prijsverhogingen van ruwe aard olie tot en met 15 Januari, aldus het ministerie van economische zaken. Verder lijkt er nauwelijks wat veran derd. De winkels ln Paramaribo wa ren gisteren voor het eerst weer alle maal open Verkopers van schaafijs hebben hun karretjes een paar hon derd meter opgeschoven om wat te verdienen aan de kleine schare bezoe kers van dit „monument van de revo lutie", zoals een Surinaamse vrouw het noemde. Handige jongens probe ren de net aangekomen horde buiten landse Journalisten kiekjes te verko pen van de eerste dag van de omwen teling. Uit de te snel ontwikkelde foto's valt slechts op te maken dat er heel wat geplunderd is: tientallen mannen en vrouwen rennen met zwa re plastic tassen weg voor een aanhol lende fotograaf. Andere foto's tonen de gevangen genomen mannen die met hun handen ln de nek op de grond liggen en door een soldaat met een karabijn in bedwang worden ge houden. De meeste bewoners van Paramaribo wensen zich niet voor of tegen de nieuwe machthebbers uit te spreken Het gezicht van de diplomatie in Latijns-Amerika ver andert. Het communicatiemiddel van de receptie, en dus de informele démarche, wordt te riskant voor de deelnemers. Diplomatie als voortzetting van oorlog met andere middelen? Hoe zat dat toch ook weer? Boetseerset (Al Boetseer klei niet verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder men ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in écn. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoticf Als onder legger o I voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren ADVERTENTIE SPOEDVERKOOP Te koop uit faillissement BOSPERCELEN GELEGEN TE BEEKBERGEN BIJ APELDOORN Gunstig gelegen a d rand v.h. dorp. nabij bebouwing, gord met de auto bereikbaar De begroeiing is naaldhout, leuk om te zien Geen onderhoud verplicht. De huidige bestemming is bos. momenteel geen toezeggingen van gemeentewege De terreinen zijn reeds kadastraal uitgezet Grootte van 2600 m' Prijs va 2.75 p m' k k. AANSTAANDE ZATERDAG EN ZONDAG I en 2 MAART ZIJN WIJ AANWEZIG IN HCR DE SMITTEN BERG. BEEKBER GEN. VOOR DE VERKOOP VAN DEZE PERCELEN. VAN 12 00 TOT 16 00 UUR Voor andere afspraken tel 05765-1424 Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad mei een over tuiging. l'it erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats -Giro _Tcl Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning xan ƒ7.50 Kado naar keuze DA DB DD (aankruisen a u h l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 27^2.1000 PA Amsterdam Of bel 02IHI5V38X (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginlbrmatie 020-^1.3456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1