F Leger Suriname handhaaft macht Omvang van beperkingen staat vast Ex Kies uw kado X 1 deze krant Premier Henck Arron zou gevangen zijn genomen El i Jbeda: looningreep loet uitzondering zijn Herdenkingspenningen Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Enkele opklaringen HET WEER Kabinet geeft auto voorrang Tito stervende Sociale partners mogen alleen over invulling praten Trouw Uitgerijpt Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw H 38STE JAARGANG NR 10886 WOENSDAG 27 FEBRUARI 1980 In de ochtend mist of laaghangende bewolking, in de middag enkele opklaringen. Middagtemperatuur ongeveer zeven graden, in hardnekkige mistgebieden enkele graden lager. Weinig wind, minder dan windkracht drie. Morgen en overmorgen: Overgang naar wisselvallig weer met enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer zes graden. i* cat Voor Bouw «n lnterieu< LESTELLA B.V W'flem Barentszstraai 19 Le«den Tel 071-13 45 41 Keukens. Open Haarden. Tegels. Sanitair. LOSSE NUMMERS 65 CENT pagina 2: Hervormde synode bver werkloosheid pagina 3: Verdere opmars van steenkolen Ton Koopman: Perfectie in oude uziek noodzaak Pa 'agina 5: /erkeer en Vervoer tot het eind van de eeuw PAGINA ECONOMIE: Rente stijgt in sneltreinvaart PAGINA SERVICE: I Kinderboekenrubriek, strips, I feuilleton, puzzel, radio- en |tv-programma's, weeroverzlcht Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De berichten uit Paramaribo wijzen op een consolidatie van de nieuwe machtsverhoudingen. Een acht man sterke Nationale Militaire Baad heeft het bestuur overge nomen. Dat is overigens maar tijdelijk, want het is de bedoe ling dat er op korte termijn een „burgerraad" komt. Het is te verwachten dat de oo 27 maart uitgeschreven verkiezingen niet zullen doorgaan. Over het lot van premier Henck Arron bestaat nog steeds onzeker heid. Volgens sommige bronnen zou- hij gevangen zijn genomen. Mogelijk bevindt hij zich niet meer in Parama ribo. Eerder zei een woordvoerder van de militairen dat de verblijfplaats van Arron bekend was, maar dat men belangrijker dingen aan het hoofd had dan hem aan te houden. Onduidelijk is de positie van het staatshoofd, president dr. Johan Fer- rier. Volgens officiële mededelingen van de militaire raad bevindt hij zich nog steeds in zijn paleis, maar of hij daar als een vrij man kan en mag optreden, is niet bekend. Het is duidelijk dat de militaire raad er alles aan gelegen is in de persoon van president Ferrier de continuïteit van het staatsbestel te onderstrepen. Hoe Ferrier daar zelf over denkt, is niet bekend. Hij heeft de bevolking opgeroepen om kalm te zijn, maar dat mag nauwelijks een politieke stap heten. Ferrier zal, gezien zijn persoonlijk heid, toch wel prijs stellen op enige formaliteiten, wil hij werkelijk met de onder-officierenclub in zee gaan. Zo zal hij toch zeker eerst het ontslag van premier Arron en de andere mi nisters op een beetje reguliere wijze willen afdoen, alvorens hij nieuwe bestuurders (militairen of burgers) in stalleert en beëdigt. Geen opvolger Overigens heeft Ferrier al bijna een jaar geleden laten weten dat hij op korte termijn wilde aftreden als presi dent. Hij wordt in mei zeventig Jaar en woont al bijna twaalf jaar in het paleis, eerst (van 1968 tot 1975) als door de Nederlandse Koningin be noemd gouverneur, daarna als presi dent. Het keoinel-Arron heeft echter geen enkel initiatief genomen om in Ferriers opvolging te voorzien. De schattingen van het aantal doden als gevolg van de Surinaamse furie variëren tussen de acht en tien. Ver der wordt in de berichten gesproken van „tientallen" gewonden. |fan onze parlementsredactie DEN HAAG Een looningreep, zoals we die thans ken- hen neemt een belangrijk stuk verantwoordelijkheid van |e sociale partners (werkgevers en vakbeweging) weg. Ko'n ingreep moet dan ook een uitzondering blijven. Ister Albeda (Sociale Zaken) (egt dit in een bespreking van het ek „Vijfendertig jaar loonbeleid Nederiand" waarop dr. W. J. P. Fase onlangs promoveerde. Ubeda hecht eraan, zo vlak voor fcet overleg met de sociale part ners. er nog eens nadrukkelijk op wijzen „dat het de regering, haar ook de sociale partners, wat Ji/aard moet zijn tot centrale af- praken te komen. Een regering (noet bereid zijn daarvoor belas tingmiddelen beschikbaar te stel- jen, hoe moeilijk dat ook is". Anderzijds moet," aldus de ml- Ister, „een vakbeweging het aan durven de leden de waarheid te leggen, ook al is die waarheid niet opulair. Ook als die waarheid be- lekent dat men in een stagneren- economie de lonen niet kan Jverhogen en tegelijkertijd de col lectieve voorzieningen in stand houden zonder vergaande .chade voor de werkgelegenheid." De minister blijkt weinig heil te verwachten van een geleide loon politiek. Wel meent hij met de schrijver van het boek, dat „de overheid niet zal mogen schromen in te grijpen als de sociale part ners in het bedrijfsleven het niet eens zijn of worden over een resul taat, dat in strijd is met het alge meen belang". Maar zelfs in dat geval blijkt Albe- da er voorstander van te zijn, dat zo'n looningreep „enige ruimte zal bieden voor onderhandelingen over zaken als knelpunten op de arbeidsmarkt, werkgelegenheid, verdeling van werk, ziektever zuim, produktiviteitsbevorderen- de maatregelen en de resultaten daarvan en humanisering van de arbeid". Albeda besprak het boek van Fase op ons verzoek. De be spreking staat op pagina 13 g i 'rkeersovertredingen irden hoger beboet ADVERTENTIE LEVEN ZONDER STRESS DAT IS MOGELIJK! Zag u gisteravond het T V.-programma met Dr. M. L. Ashton? Uit voorraad leverbaar haar boek: BEVRIJD VAN SPANNING. Prijs 7,50, excl. portokosten yEWNGELISCHE BOEKHANDEL BOEK-IN Montaubanstraat 5 3701 HM Zeist Tel 03404-16032.. Pagina 3: gesprek met oud-premier Den Uyl: wij waarschuw den Arron houden worden In de Membre Boe- koe-kazerne. Volgens sommige be richten bevinden ook de minister van financiën en economische zaken, de heren Goede en Zulverloon zich ln arrest. Verder is de hoogste legerchef, kolonel Elstak aangehouden, evenals het hoofd van het parket, mr. F. Kruisland. Deze was vorige week be last met de vervolging van de drie aangehouden BMK-bestuursleden. Procureur-generaal Maurits de Mi randa Is bulten levensgevaar, nadat hij eerder was geopereerd aan een bij zijn arrestatie opgelopen schotwond. Hij wor.dt verpleegd ln het acade misch ziekenhuis van Paramaribo. In arrest Evenmin ls duidelijk wie van de oude gezagsdragers op het ogenblik zich in gevangenschap bevinden. Minister van justitie Bardinsingh en vlce-pre- mier Van Genderen zouden vastee- Handgranaten Het dagblad „De West" van de strijd bare oud-politicus Davld Findley moest maandag zijn kritische hou ding ten opzichte van de actievoeren de militairen bekopen met een paar handgranaten in de kantoorruimten. Gisteren was het personeel echter weer bezig om te kijken of de krant kon doorgaan met verschijnen. Eén van de vele commerciële radio stations van Paramaribo, Radio Apintie, is al twee dagen uit de lucht zonder dat er een verklaring voor dit zwijgen wordt gegeven. Apintie had zich niet ln commentariërende zin met de actievoerende militairen inge laten. Het Surinaamse persagentschap SNA ls bezet door militairen, maar werkt wel gewoon door. Onduidelijk is of en ln hoeverre de berichtgeving van SNA door deze bezetting wordt beïnvloed. In elk geval weet het onder deze omstandigheden werkende SNA te melden, dat de bevolking van Pa ramaribo erg tevreden is over de ge beurtenissen van de laatste dagen. BELGRADO (AP. AFP) De Joe goslavische president Tito gaat lang zamerhand steeds verder achteruit. Zijn dokters gaven gisteren toe dat zijn longontsteking niet meer te ver helpen is en dat zijn hartslag onregel matiger wordt. Het was voor het eerst in twee weken dat de behandelende artsen meedeelden dat zijn hart niet goed meer werkt. Radio Belgradobe- gon gisteravond aangepaste muziek uit te zenden, nadat de berichten over de verslechterde toestand van presi dent Tito waren uitgezonden. Ook werd voor het eerst in de zes weken die Tito nu in het ziekenhuis ligt op de televisie weer een portret van de president getoond. KLM op 1 april duurder ISCHIPHOL (ANP) De KLM gaat met ingang van 1 april de vliegreizen naar het Caraïbisch gebied en naar Zuid-Amerlka met vijftien procent verhogen. De vluchten naar de Vere nigde Stateh en Mexico gaan onge veer tien procent omhoog. Vliegen in Europa en naar Afrika gaat vijf pro cent meer kosten, naar het Midden- Oosten zeven procent en naar het Verre Oosten en Australië twee tot tien procent. In de tariefsverhogingen zijn zowel de prijsverhogingen voor brandstoffen als de algemene kostenstijgingen be rekend. Tijdens het Kamerdebat over het ontslag van minister Andriessen van financiën en zijn staatssecretaris Nooteboom zaten de ex-bewindslieden in de loge. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De totale omvang van de economische beperkingen bezuinigingen enerzijds en koopkrachtdaling anderzijds staat voor het kabinet vast. Daarover valt morgen, in het centrale overleg met vakbeweging en werkgevers, niet meer te praten. Wel kan gesproken worden over een andere invulling van het pakket beperkingen. Denkbaar is een aanmerkelijk grotere loonmatiging dan het kabinet wil, bij een kleinere bezuiniging dan drie miljard gulden bij de overheid. Onder krijgstucht De militaire raad heeft inmiddels de hele Surinaamse politiemacht onder de militaire krijgstucht gesteld. De gevangen politiemensen zullen in groepjes worden vrijgelaten. Zij mo gen dan hun werk hervatten. De mili taire raad heeft een beroep gedaan op de bevolking de politie niets ln de weg te leggen. De scholen blijven voorlopig nog dicht, maar voor de rest herneemt het leven zijn normale gang. De militai ren hebben iedereen gevraagd „zich optimaal in te zetten." Minister-president Van Agt maakte dit gisteren duidelijk ln de Tweede Kamer ln de voortzetting van het debat over het aftreden van mr. An driessen als minister van financiën. Maandagavond had vice-premler Wiegel al op een WD-bijeenkomst gewaarschuwd dat „niet kan worden getornd aan de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid," zoals vastgelegd ln de brief waarmee minister Albeda (sociale zaken) de „sociale partners" (werkgevers, vakbeweging) vorige week uitnodigde voor het overleg morgen. De vakbeweging wil echter juist dis cussie over de kern van het kabinets beleid, namelijk de vraag of economi sche beperkingen het juiste antwoord zijn op de sombere economische vooruitzichten. Het CNV heeft daar De groothandel in meubels Wijnants van Leuven Citroen in Emmeloord is gisteravond door brand verwoest. De schade bedraagt ongeveer zes miljoen gulden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Van een onzer verslaggevers VOORTHUIZEN De Confederatie van oranjeverenigingen brengt ln samenwerking met een firma uit Voorschoten twee door de beeldhou wers Eduard baron Speyart van Woerden en Willem Vis gemodelleerde herdenkingspenningen uit: bronzen en zilveren exemplaren van een inhuldigingspenning op een doorsnee van vijftig millimeter, versierd met een oranje halfedelsteen, alsmede gouden, zilveren en bronzen herdenkingspenningen op 22'/» en 50 millimeter. Een deel van de opbrengst is bestemd voor een nationaal afscheidsgeschenk aan konin gin Juliana, bij gelegenheid van haar abdicatie en de inhuldiging van koningin Beatrix. De PTT zal een bijzondere postzegel uitgeven in de waarde van zestig cent. Staatssecretaris Smit-Kroes van verkeer en waterstaat heeft dit meegedeeld in antwoord op vragen van het VVD-Kamerlid De Beer. grote twijfels over, en de FNV heeft zich al fors tegen een politiek van beperkingen uitgesproken. In de FNV-krant waarschuwde FNV- voorzitter Kok dat bezuinigingen en daling van koopkracht zullen leiden tot „afnemende bestedingen van overheid en bedrijven. Dan krijg je een doden-splraal. Dan kunnen we tienduizenden nieuwe werklozen be groeten." Kok pleitte daarentegen voor „een gedurfder beleid. Met de voorraden aardgas en goud is dat ook mogelijk. Tijdelijk kunnen we best grotere tekorten accepteren in het huishoudboekje van de staat. Wat is er op tegen om een paar appeltjes voor de dorst op te snoepen?" Wiegel daarentegen stelde maan dagavond dat er beslist nog meer beperkingen zullen moeten komen wanneer het financieringstekort van de overheid in de loop van het jaar, ondanks het huidige pakket beper kingen, nog boven de zes procent van het nationale Inkomen zou uit groeien. Motie-Den Uyl Naar aanleiding van de uitspraken van Wiegel diende PvdA-lelder Den Uyl gistermiddag in het kamerdebat een motie ln. Daarin wordt gepleit voor „open en reëel overleg," morgen, over de brief van Albeda. Het pakket maatregelen van het kabinet moet „op hoofdlijnen voor wijziging vat baar" zijn in dat overleg, aldus de motie. De motie werd verworpen. Al leen de linkse partijen stemden voor. Fractieleider Rietkerk van de WD, de kleinste regeringspartij, gaf geen toelichting op het stemmen tegen de motie-Den Uyl. CDA-fractieleider Lubbers noemde de motie van Den Uyl een „motie van wantrouwen" te gen minister Albeda, omdat het ka rakter van de brief van Albeda Juist leer uitnodigt tot overleg. De motie is daarom onlogisch, en keert de zaken om, zo oordeelde Lubbers. „De motie ondermijnt de positie van de minister van sociale zaken." Den Uyl protes teerde tegen deze stelling van Lub bers, en betoogde dat de motie Juist de positie van Albeda probeert te herstellen nadat die door Wiegel was aangetast. Ook in de brief van Albeda staat overigens dat het financieringstekort „ln ieder geval niet zal mogen uitgaan boven zes procent". Daarmee wordt de weg naar de oplossing, die FNV- voorzltter Kok bepleitte, al op voor hand afgesneden. In het debat van gisteren benadrukte Van Agt op nieuw dat het tekort nu al enorm hoog ls. de rente opdrijft, en daardoor de Investeringen en dus de werkgele genheid van de nabije toekomst be dreigt. „Om die harde realiteit zullen wij in de gesprekken (van morgen) geen van allen heen kunnen," aldus de premier. BIJ de PvdA stelt men hier tegenover dat niet zozeer het grote tekort van de overheid, maar vooral de krap-geld-politiek van pre sident Zijlstra van de Nederlandsche Bank de oorzaak ls van de torenhoge rente. „Op basis van de nieuwe economi sche gegevens, die helaas niet voor betwisting vatbaar zijn," stelde Van Agt, dat „het beslag van de collectie ve sector (overheid, sociale uitkerin gen) plus de particuliere sector (Inko mens) op de economische ruimte te groot is. Dat beslag moet worden teruggeschroefd. Dat ls wat wezenlijk ls. Jarenlang hebben we ln dit land op te grote voet geleefd. Daar moeten we mee ophouden op straffe van de tota le ondergang op langere termijn." Lubbers bleek zich trouwens zeer te hebben gestoten aan de toevoeging van Wiegel dat „het voortbestaan van het kabinet" op het spel staat wan neer de regeringsfracties Wiegel doelde op het CDA zouden gaan tornen aan de hoofdlijnen van het pakket maatregelen. Het gaat ons om de economische situatie zelf, betoog de Lubbers. HIJ noemde Wiegel niet bij name, maar noemde het „vol strekt belachelijk en hoogst onver standig om het element van een mo gelijke kabinetscrisis in de discussie te betrekken. Uitspraken over crisis zijn helemaal niet aan de orde." Toen Terlouw (D'66) Lubbers vroeg of zijn uitval op Wiegel sloeg, beaamde de CDA-fractielelder dat. Ons commentaar staat op pag. 5. De onvermijdelijke perikelen van de ex-koloniale mo gendheid. Komt er een staatsgreep. „Zie je nou wel,we hebben ze te vroeg onafhankelijk gemaakt, ze waren er nog niet rijp voor." Kortom, hoe rijp is rijp genoeg. Vraag zonder helder antwoord. Moet je tegen kunnen. Boetseerset (A) BoetscerkJei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder enen ovenhard Schroevedraaierset <B) Grote, kleine cn kruiskopschroexe- draaier in één Handgreepje met om.slagmcchaniek.voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotiel Als onder legger o f voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouien hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontxangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee. Postcode en plaats Uw naam: Uw adres: _Giro: ftislcode en plaats: .Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoriing san 7.50 Kado naar keuze DA DB. GD. (aankruisen a u h l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 27)1.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659.388 (uitsluitend voor opgaven! Voor bezorginldrmatie 020-91.3456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1