glas gooien we voortaan deglasbak! JOHA Agenda r Haagsch Genootscha Er is altijd een glasbak iw buurt, ge b in uw buurt, qebruik'm. Hagenaars, laten we één ding afspreken: l ET EEN ADVERTENTIE IN DE KRANT BEREIKT U MEER MENSEN. Voordelige verrassing voor u! Minister sprak met Argentijnse gezant over mensenrechten 'Ministerie moet prijs geneesmiddel in de hand houden' Ronald Augustin volgende week vrij Auto in brand: twee doden Dienst der Gemeentereiniging d' als vanouds KOUD (ofverda %VEE WEKEN HiRATIS STEUNZOOL-SERVICE SRATIS kunt U Uw steunzolen laten controle- en tot en met zaterdag 8 maart. Indien nodig. Irorden ze voor U in orde gebracht, zonder dat U taarvoor iets berekend wordt. I0ETKUNDIGE WEERGALOOS LEUK IAG 26 FEBRUARI 1980 TROUWKWARTET H 9 DEN HAAO (ANP) Minister Van der Klaauw van buitenlandse zaken heeft vorige week het vraagstuk van de mensenrechten in Argentinië be sproken met de Argentijnse ambas sadeur. Ook is het overleg over dit vraagstuk door hem aan de orde ge steld in het kader van de Europese politieke samenwerking. In dit overleg zal ook de inhoud wor den betrokken van het binnenkort te publiceren rapport over Argentinië van de mensenrechtencommissie van de Organisatie van Amerikaanse Sta ten In antwoord op vragen van het CDA-kamerlid Gualthérie van Wee zei zegt de bewindsman dat het aan tal politieke gevangenen in Argenti nië op ongeveer 2350 wordt geschat. Van onze redactie economie AMSTELVEEN Het ministerie van economische zaken moet een ..krach tig beleid" voeren, om de prijzen van geneesmiddelen in de hand te hou den. Dit zegt de commissie Eigen Bijdragen van de Ziekenfondsraad in het advies over kostenombuiging en kostenbeheersing van geneesmidde len. dat op verzoek van staatssecreta ris Veder-Smit (volksgezondheid) is opgesteld. De commissie meent, dat het ministe rie daartoe mogelijkheden heeft op grond van de prijzenwet en de wet economische mededinging. Dit komt er in feite op neer. dat de commissie Eigen Bijdragen van de Ziekenfondsraad wil. dat het ministe rie van economische zaken moet in grijpen in de prijsontwikkeling van geneesmiddelen In het advies wordt voorts gezegd, dat op centraal niveau de prijzen van nieuw op de markt gebrachte geneesmiddelen moeten worden vergeleken met die in het land van herkomst en in andere lan den van de Europese Gemeenschap Overigens dient niet alleen aandacht te worden geschonken aan de prijzen van nieuwe geneesmiddelen, maar aan de prijzen van alle medicijnen. Meer nieuws op de pagina economie. APELDOORN (ANP) In het zwem bad „De Sprenkelaar" in Apeldoorn is zondagavond de 22-jarige Peter de Groot in Apeldoorn door verdrinking om het leven gekomen. Dat werd gis teren door de politie bekendgemaakt Peter de Groot was na sluitingstijd van het bad met een bevriende zwe- minstructeur gaan zwemmen. Toen hij op zeker moment even alleen in het water was. heeft hij een aanval van epilepsie gehad. HANNOVER (ANP) De 30-jarige Nederlander Ronald Augustin. die in de gevangenis in Hannover een straf van zes-en-eenhalf Jaar uitzit, komt waarschijnlijk volgende week op vrije voeten. Zijn Nederlandse advo caat. mr P. H Bakker Schut, zei giste ren niets te weten over de datum waarop Augustin vrijkomt Zeker is volgens hem wel dat dat niet 8 maart zal zijn zoals de persbureaus DPA en AFP melden omdat op zaterdag nooit iemand uit de gevangenis wordt ontslagen, aldus Bakker Schut. Augustin werd op 24 Juli 1973 gearres teerd bij Bentheim aan de Duitse grens. In april 1975 werd hij in Osna- brück veroordeeld tot zes jaar wegens ondersteuning van de vereniging ..De beweging van de tweede juni", vals heid in geschrifte, verzet tegen de politie en overtreding van de wapen wet. Hij kreeg een half Jaar extra omdat hij weigerde te getuigen in Stuttgart PAPENDRECHT (ANP) Bij een auto-ongeluk op de rijksweg Ridder- kerk-Gorkum ter hoogte van Papen- drecht zijn gistermiddag twee mejj- sen om het leven gekomen en werd een persoon zwaar gewond. Het onge luk gebeurde toen de auto waarin ze zaten volgens ooggetuigen langzaam de snelweg opreed, werd aangereden door een achteropkomende wagen en in brand vloog. Omgekomen in badkamer UTRECHT (ANP)In een Utrecht* pension is de 47-Jarige Marokkaan A Ben Sellam omgekomen door kool- monoxyde-vergiftiging. Het reukloze gas kwam vrij uit de geiser in de badkamer, die niet voorzien was van een afvoer. De badkamer kon ook niet worden geventileerd. verflouw wil rem op paardenplan iier I IAAG (ANPi Fractievoorzit- h Terlouw <D'66> meent dat er Van der Stee van landbouw Itiviteiten ten aanzien van de jnhouderij moet opschorten gCIlde Kamer zich over de „Paar- )0r ta" van de minister heeft uit- .ken. not bijzonder wil Terlouw dat de nomen oprichting van stimule- jntra voor de paardenhouderij lar^uttgMteld. im In schriftelijke vragen informeert Terlouw naar ae voorgenomen ex ploitatie van het stimuleringscen trum in Zuid-Limburg en naar de kapitaalopbouw van de hiervoor op te richten vennootschap. HIJ schrijft dat het departement van landbouw met een kapitaal van een miljoen gulden in deze vennootschap zou deelnemen. Terlouw wil weten op welke wijze en uit welke fondsen het departement deze deelneming gaat financieren. Newtonstraat 2, Den Haag. Inlichtingen: telefoon 070-654812. Dit is een publicatie van de Nederlandse Glasindustrie en de Gemeente 's Gravenhage. U heeft ze misschien al zien staan in Den Haag: de gele glasbakken waarin u al uw afvalglas (flessen en glazen potten) kwijt kunt. Het glas dat u in deze bakken doet, gaat weer terug naar de glasfabriek waar er nieuwe flessen van worden gemaakt. Op die manier besparen we grondstoffen en energie. Reken maar dat dat scheelt. Bovendien, als we het glas er uit halen, hebben we veel minder huisvuil. Want al die flessen en potten nemen veel ruimte in. En in de plastic huisvuilzakken kunnen ze nog gevaarlijk zijn voor de ophalers ook. Afgesproken? Stop dus dat glas niet meer bij uw huisvuil. Maar gooi 't gewoon in de glasbak in uw buurt. jaar beschadigde standbeeld van de Maagd van Holland in komt weer uit de steigers te voorschijn. De Rotterdamse beelden- •jistenaars Huib Noorlander en Gerrit den Breems namen de Maagd «'lnder handen om het uit 1874 daterende beeld dat destijds als Or rik van de burgerij aan het stadsbestuur werd aangeboden weer in l J/lorie de traditionele 1 april appeltjes te kunnen omhangen. De 1 nt+atie heeft Rotterdam bijna 50.000 gulden gekost. Verschil met de 18eMaagd" is volgens kenners het hoedje dat nu naar voren in plaats van i ichteren hangt. eri|> zieken zult gij de handen leggen...en ker zij zullen genezen worden" Qgd Mare. 16:18 iter GEBEDSGENEZINGS DIENST log o.l.v. Johan en Willy Maasbach j.s. donderdagmorgen van 10 tot 12 uur CAPITOL EVANGELIE CENTRUM. Loosduinsekade222, Den Haag. Toegang vrij! ledereen welkom! RUIME SORTERING BUT./PROP. KACHELS. INFRAROOD MET ZUURSTOFGEBREKBEVEIUGING. CATALYSA- TORS MET ZUURSTOFGEBREKBEVEILIGING. INDUS TRIE OF BOUWWERKSTRALERS. THERM. BEV. ALLE SOORTEN DRUKREGELAARS/SLANG. ENZ. ALLEEN. BIJ: 2V?3I*I4MI W.071126S34 !i| de start van het voorjaarsseizoen heeft Johan Wassenaar een bizonder aanbod voor ieder, die Jsse steunzolen draagt jen ervaren voetkundige is aanwezig, met wie j elk steunzoolprobleem gratis kunt bespreken [ij is aanwezig van 9-12 en van 2-5 uur. ohan's nieuwe collectie schoenen, spe- laal voor steunzolen. Het zal U veras- en, wat op dit gebied mogelijk is. aat nu Uw voet en steunzool- roblemen goed en gezellig op- issen Dan stapt ook U. op lotte voeten het voorjaar in Prins Hendrikstraat 132. Den Haag. tel. 070-637519. Geopend dinsdag */m vri|dag van 9-6 uur. Zaterdaqs van 9 5 uur Te bereiken met tram 3. 10, 11 en bus 13. Dameskapsalon W. Freek Vermeer GEEFT VOOR ONVER SCHILLIG WAT VOOR HAAR EEN PRIMA PERMANENT OOK HET JUISTE ADRES VOOR ALLE SOORTEN DA MES- EN HERENPRUIKEN (TOUPET) EN HAARDELEN. MORSSTRAAT Lelden, tel. 071-126627 na 18.00 uur Tel. 071-763836. Sleutels bijmaken!! Klaar terwijl U wachtl Voordeur- en autosleutels, aioten en beveiligingen voor deur en raam. Llpe- vertegenwoordlger. W. P. Hartwijk Voor bloemrijke zaken en een goed stuk antiek INGANG VOOR BEIDE: Garden Centre Bloemendaal B.V. HOOGMADESEWEG. LEIDERDORP. 071-410377 (PRIVÉ PARKEERPLAATS). DE COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN VERKEER EN VERVOER vergadert op woensdag 27 februari om 9.00 uur in het gebouw Javastraat 26 over o.a. de volgende punten: bespreking problematiek P.P.R.-Zwartboek Centraal Station bespreking Structuurschema Verkeer en Vervoer en het Meerjarenplan Persoenvervoer beantwoording brief van de Samenwerken de Milieugroepen Midden-Delfland over het Structuurschema Verkeer en Vervoer huur Volendamlaan 660 t.b.v. de huisvesting van de Gemeentelijke Sociale Dienst bespreking rapport „Taken in Tachtig" van de N V. H.T.M. bespreking Activiteitenplan N.V. H.T.M. 1981 t.a.v. voorzieningenniveau en infrastructuur bespreking problematiek woonerf Rederij kerstraat bespreking rapportage verkeerslichtenin stallatie Kneuterdijk/Lange Voorhout/Park straat. DE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN STADSVERNIEUWING vergadert op woensdag 27 februari om 21.00 uur in het gebouw Javastraat 26 over het vol gende punt: Uitgangspunten voor een versnelde ver vaardiging van een bestemmingsplan voor Centrum-zuid. Indien u over een of meer agendapunten meer wilt weten, kunt u de volledige tekst van de te behandelen stukken Inzien in het Gemeen telijk Informatiecentrum aan de Groenmarkt (geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur - 16.00 uur). De stukken zijn bovendien tegen betaling van de kosten verkrijgbaar in het Stadhuis, Burge meester De Monchyplein 14. bij de afdeling Interne Zaken, kamer 2023, telefoon 62 4121, toestel 2198. Desgewenst kunt u over het agendapunt het woord voeren gedurende in principe ten hoog ste vijl minuten. U dient dit dan direct vóór de aanvang van de vergadering kenbaar te maken aan de Secretaris van de Commissie ot teletonisch uiterlijk één dag voor de ver gadering bij het secretariaat te metden (tele foon 62 41 21, Cie. O V V. toestel 2765. C/e. R O S. toestel 2853. U krijgt hiertoe de gelegenheid in beginsel direct vóórdat het desbetreffende agendapunt door de voorzitter aan de orde wordt gesteld. PEDAGOGISCHE AKADEMIE MET HAVO-AFDEUNG Zandvoortselaan 146, Den Haag Tel. 070 - 25 74 33 en 23 24 44 Dir. A. Wiegman: afspraken telefonisch. OPLEIDING TOT ONDERWIJZER(ES) tevens met mogelijkheid tót behalen van: - het Montessori-diploma - de aantekening KGL (kennis van het geestelijk leven) het IKOS-testimonium (bevoegdheid tot het geven van godsdienstonderwijs en maatschappijleer) AVOND-OPLEIDINGEN - diploma handenarbeid l.o. diploma tekenen l.o. - het IKOS testimonium (zie boven) - diploma of certificaat Montessori HAVO-AFDELING (KLASSEN 4 en 5) - vrije keuze uit de examenvakken, waar onder textiele werkvormen, handenarbeid, muziek en tekenen de havo afdeling is niet alleen een voor opleiding voor de pedagogische akademie, maar ook voor iedere andere vorm van hoger beroepsonderwijs. Antonie Duyckstraat 126, Den Haag Tel. 070-55 12 77 Wnd.-dir. A.J. van der Werff: afspraken telefonisch. - diploma mavo-4 (6 vakken) - diploma mavo-3 (5 vakken) - vrije keuze uit examenvakken, waaronder textiele werkvormen. DOORSTROMING NAAR DE HAVO-AFDELING IS MOGELIJK INFORMATIEDAGEN: in de twee genoemde scholen Donderdag 28 febr. 20.00 uur Zaterdag 15 maart 10.00 uur (tevens aanmelding) OP VERZOEK WORDT EEN BROCHURE TOEGEZONDEN Na de laatste dure maanden, hebben wij een uerrassing voor u! Een knap geknipt kapsel en een natuurlijk op te drogen Natural Styling Permanent in de franse modelijn "Plume", uoorf 55,-. Wat doen wq voor u? 1 wij geven u 't advies welk kapsel het beste bq u past, 2. wij wassen uw haar met een speciale Natural Styling shampoo om het klaar te maken voor uw permanent; 3 uw haar wordt geknipt m een perfekte snit; 4 hierna wordt het gepermanent op de vereiste sterkte, 5 dan krijgt uw haar nog een Natural Styling Balsam behandeling om het m de meest optimale kondit» te houden, waarna het op de natuurlijke manier kan drogen. Een eventuele föhn- of watergolf behandeling is hier natuurlijk niet bq inbegrepen bezuidenhoutseweg 203 (bij laan v. n.o.indië) tel. 853532 (volop parkeren voor de deur) grool hertoginnelaan 64 (hoek waldeck pyrmontkade) tel. 631094

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9