De tekening van een lezer - ouw commentaar sjr zomaar 'n meisje voor arnhem iname's grondwet t welkom in Bagdad er wil aanpak wildgroei in ^cho-therapie Slappe yoghurt Krokodillen tranen Jobstijding Agenda ANWB: gebruik fiets dreigt te verminderen aan de ketting hartstikke arm :DAG 26 FEBRUARI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET R H S 5 PARLEMENTPARLEMENTAIRPARLEMENTARIËRSPARLEMENTARISMEPARLE Redactie: Mans Goslinga; bijdrage; Ferry Mingelen ove en p 1. u /Joke 8ee„S I. be t i •He richten uit Suriname zijn, door de plotselinge n verbindingen, onvolledig. Een afgerond el en waardebepaling van (eventueel) nieuwe kelingen is daarom niet mogelijk. Wat wel lijk is en waaraan juist nü behoefte bestaat, is aardering van Suriname's ontwikkeling in de pen 47: jaar dus na het tot standkomen van ame's onafhankelijkheid op 25 november 1975. >3 bi rooi irevi uitf cht. ?uwa ordt mse dofn; Cel: ziHd, was it in i af Mng^, me werd op dat moment een republiek met rbeeldige grondwet. Tegen de achtergrond en parlementaire geschiedenis van bijna een (veel gestuntel, veel fa^adewerk; ja zeker ook: er is veel geleerd en het parlement is een iment voor bewustwording van heel wat achter ven groepen gebleken) werd een systeem ont- n, waar binnen bijvoorbeeld een vrije pers en ankelijke rechters konden functioneren. weinig reden om keer op keer in een luid •a" voor de Surinaamse democratie uit te bars aar hoe krakkemikkig ook; het systeem werk- linisters en oppositie vochten alleen maar met en hun geschillen uit. Een minister die zich onlijk had verrijkt bij het uitgeven van land- grond, kwam door het onderzoek van een ankelijke journalist voor de rechter. De rechter ide het beroep op het algemeen belang, dat deze alist deed toen de minister hem wegens smaad erde terug te dringen. Als blijkt dat Arrons agneleider bij de verkiezingen niet onberispe- opgetreden, zal ook hij merken dat dat niet itraft mag. ègeven: er moeten ook heel wat negatieve tn tegen dit beeld gezet worden, maar ondanks peek steeds dat er elke keer weer een aanzet tot land heeft het recht te ontvangen wie het wil. gel geldt zowel de Iraakse als de Nederlandse ng. In beginsel is er dan ook weinig tegenin te ;en dat de regering in Bagdad minister Van der iw heeft laten weten dat hij op dit moment niet m is. Toch grenst de manier waarop de Iraakse ng het afgelopen weekeinde de minister liet dat hij maar beter niet kon komen aan een atiek affront. Slechts anderhalf uur voor zijn k werd hij ervan op de hoogte gesteld dat hij ou worden ontvangen. den voor het uitstel van het bezoek van de :er is gelegen in het feit dat Nederland gastland tret pr de besprekingen tussen Israël, Egypte en de 'nigde Staten over de Palestijnse autonomie, is een veTklaard tegenstander van iedere vredes- ing met Israël en stelt zich nog radicaler op dan tlestijnse Bevrijdingsorganisatie van Jasser Ara- let is dan ook niet geheel onbegrijpelijk dat Irak beite mee heeft dat het vervolg van de vredesbe- lingen in ons land plaats vindt, en nog wel in de i aansluitend op het bezoek van minister Van Claauw aan Bagdad. reactie van de Nederlandse minister op het :se besluit is terecht terughoudend. Er zijn geen verbetering was en dat op welke ijle hoogte en ver van de mensen op de markt of in de districten dit alles zich afspeelde de overgrote meerderheid van de Surinamers op het systeem gesteld was. Daar zaten bij die mensen geen diepzinnige staatkun dige theorieën achter. Die grondwet en dat systeem van elkaar zo'n beetje in evenwicht houdende mach ten, was voor de meeste Surinamers de vertaling van wat zij dagelijks in de maatschappij om zich heen zagen: grote bevolkingsgroepen, in een aantal histo risch scherp te onderscheiden stromen het land binnen gekomen, met andere huidskleur, met andere godsdiensten, met een andere cultuur vooral ook met andere belangen, maar toch met één gemeen schappelijk belang, namelijk om met elkaar te over leven. Er zullen best naar aanleiding van de gebeurtenissen van gisteren mensen opstaan die zeggen, dat de democratie een door het westen aan Suriname opge legd en dus vreemd systeem is; ongeschikt voor een ontwikkelingsland om de toekomst tegemoet te gaan. Wij weten dat nog niet zo net. Met evenveel recht valt de stelling te verdedigen dat als het democratisch systeem nog niet was uittevonden het zou moeten worden uitgevonden als een in een zo labiel even wicht verkerende samenleving als die van Suriname. Een afgerond oordeel over Suriname is nu niet mogelijk. Er is wel aanleiding om uiting te geven aan bezorgdheid en om sympathie te betuigen met alle Surinamers in de actieve politiek en daarom heen die om de hierboven genoemde redenen in goede en kwade dagen willen kiezen voor de grondwet van 1975. principiële redenen om de Iraakse houding aanlei ding te laten zijn voor een diplomatiek conflict. Dat laat echter het recht onverlet dat ook Nederland mag ontvangen wie het wil en dat Nederland zich wat dit betreft op geen enkele wijze door de Iraakse regering onder druk mag laten zetten. Het zou onder de gegeven omstandigheden het beste zijn als het bezoek van minister Van der Klaauw slechts voor korte tijd wordt uitgesteld. In de tussen tijd moet de Nederlandse regering de Iraakse rege ring duidelijk maken dat het gastvrijheid bieden aan het overleg tussen Israël, Egypte en de Verenigde Staten niet betekent dat Nederland de legitieme rechten van het Palestijnse volk niet zou erkennen. Om te voorkomen dat de gebeurtenissen van het weekeinde daadwerkelijk uitgroeien tot een verwij dering tussen Irak en Nederland, zal van Bagdad gevraagd moeten worden dat het binnen afzienbare tijd het bezoek van minister Van der Klaauw alsnog laat doorgaan. Irak heeft dan de gelegenheid de minister persoonlijk op de Nederlandse houding ten aanzien van de problemen in het Midden-Oosten aan te spreken. Dat is een veel betere methode om ongenoegen te uiten dan het weigeren iemand te ontvangen. nde wa; ®>nze parlementsredactie HAAG— De Tweede Kamer i dat staatssecretaris Veder-Smit v'eP|olksgezondheid iets moet gaan ru®tJaan de wildgroei van lieden die Zlj3ltgeven voor psycho-therapeut. ^SyDA vindt dat mensen die deze ambhdelingen geven, moeten wor- vai}tetoetst op hun opleiding en dat ""'Ongeschoolde overschot zo snel iropJllJk de kop moet worden inge- er zdrJ een i' :en bwoordvoerder mevrouw Come- 0 ml diende hierover gisteren een t in b ij de openbare commissie- Idering over de geestelijke volks- Tezeldheid in de Tweede Kamer. dsteilei on°P6eleit,en en kwakzal- en unnen *n dit vak optreden. Ze j trainingen en therapeutische 8 «ends, die duur worden betaald, fertonen van psychotherapeuti- processen op radio en televisie rt zelfs tot de mogelijkheden," VieD daarbij doelend op de IKON- tens ,ver over de BaShwan Shree. ?doepr mevrouw Verker-Terpstra zelfs over „een jungle van char- 5. die hun zakken vullen." Ook t. de WD zou de staatssecreta- „al wat he alleen maar uit de mentebescherming" maatrege- oeten treffen. olut '/M WACHT TOT OKIS LICHT GEDOOFD IS - ER. KAM NOG EEN CRISIS KOMEN Al 'ns opgemerkt, dat links tegen slagen altijd toeschrijft aan com plotten van rechts en recht zich even paranoïde gedraagt ten op zichte van links? Het is prettig om dat te doen. want het ontslaat je bij voorbaat van zelfkritiek. Niet het eigen falen maar duistere samen spanningen. machten die je zelf niet onder controle hebt. zijn de oorzaak van de akelige gebeurtenis. Moder ne politici bedienen zich daarom nog graag van een beetje midde leeuws heksengeloof. Een haast klassiek voorbeeld lever de de laatste formatie. Dat er geen tweede kabinet-Den Uyl maar wel een eerste kabinet Van Agt kwam was. naar links stellig meende, het werk van een rechtse samenzwe ring. In de Komplottheorie was Nij megen. het bolwerk van de katho lieke intelligentsia, de bakermat, professor Duynstee het brein, zijn collega Van der Grinten in een fraaie rol van de vermoorde on schuld de uitvoerder en Van Agt de man die met de buit mocht gaan strijken. Veel verbeelding hoef Je niet te heb ben om Je dit curieuze drieman schap in een obscure hoek van een herensociëteit samenspannend voor te stellen, maar Je komt dan wel in jongensboekenland. „Lang zaam begonnen de oogjes van Dries te glinsteren. „Een mirakels plan," fluisterde hij bewonderend." Duynstee heeft later ontkend, dat er zoiets als een komplot was. Ze kenden elkaar wel en als er eens iets was waarvan ze dachten: daar moe ten we iets aan doen. grepen ze naar de telefoon. Maar peetvader van dit kabinet, nee. wel een handje gehol pen, maar geen samenzwering. De politiek heeft nu eenmaal cir cuities van gelijkgestemden. Ge beurt er iets dat hen gezamenlijk raakt, dan nemen ze contact met elkaar op. Zo simpel is dat en het is. hoewel overbodig, fijn dat Duyn stee het ook tot die proporties te rugbrengt. Des te krasser is het dezelfde Duyn stee het spookbeeld van een kom plot te zien oproepen. HIJ deed dat dezer dagen in zijn Telegraaf-ko- lom. Goudzwaard. Aantjes en Hans de Boer de PPR-achtige groep in het CDA noemt hij dat zouden samen met Lubbers een plan heb ben gesmeed om Van Agt na de volgende verkiezingen als politiek leider van het CDA uit te schakelen. Nou is het van Duynstee niet vreemd, dat-ie zo paranoia is. HIJ beschouwt zich dan wel niet als de peetvader van dit kabinet, gedra gen doet hij zich wel naar. Bijna wekelijks zendt hij vanuit Nijme gen waarschuwende rooksignalen uit naar het Catshuis. Steeds als eerste erbij om nieuwe belagers te signaleren. Geen struik of de ijverige professor heeft er niet even achter gekeken. Loert er gevaar dan slaat hij weer keihard op zijn trommeltje. Een dik Jaar geleden mocht hij en dat is een verkenning in de publieke psycho-analyse bij Blbeb van Vrij Nederland ze gooien en dan alles uit, de hele en halve politici. Daarom weten we nu wie Duynstee als de grootste bedreiging van het kabinet ziet. Den Uyl? Terlouw? De vakbeweging? Nee, Lubbers. „Als het kabinet valt, valt het om Lub bers," beweerde hij. HIJ heeft geen Lubbers en Van Agt en Wiegel en Albeda. En dat vechten voor Andriessen be stond toch ook niet uit Lubbers' nadrukkelijke weigering zich de af gelopen dagen met de inhoud van het conflict in het kabinet bezig te houden. Dat kon ook moeilijk want Lubbers heeft in de discussies daar over steeds aan de kant van An- driessens tegenspeler Albeda gestaan Wat Lubbers dus alleen maar aan Andriessen heeft kunnen meege ven, was het advies: „Frans, blijf nu maar. ook vanuit Jouw gezichtspunt worden er in leder geval een paar stappen in de goeie richting ge daan." Meer kan het nauweljks zijn geweest. Frans vond het niet ge noeg en stapte op. Zo gaat dat bij meningsverschillen in de politiek. Niks bijzonders, geen reden om van Andriessen ineens een martelaar te maken. Maar gevochten om hem te houden? Als dat de bedoeling was geweest, had Lubbers misschien be ter wat minder kunnen vechten. hoge pet op van de CDA-fractielei- der. „Lubbers is slap door innerlijke onzekerheid. De slapte zit er in als een zachte pudding met een harde korst," aldus de professor. In zijn Telegraafkolom drukt Duyn stee zich uit in parlementairs taal. die daardoor niet altijd goed te vol gen is. Maar de boodschap, dikwijls aangekleed met wat staatsrechte lijk Mumbo-Jumbo. is helder: Van Agt moet opnieuw lijsttrekker van het CDA worden, om opnieuw met de WD in zee te kunnen gaan. Teneinde daar weer een handje aan mee te helpen, voert de professor wat Je zo langzamerhand wel een hetze kunt noemen tegen Lubbers. Van de zomer ging dat nog zo: „De rol welke de heer Lubbers voor zich opeist is die van systematische on dergraver van de politieke leefbaar heid en daadkracht van het kabl- net-Van Agt Hij offert het kabi net op aan een toekomstig kabinet- Den Uyl met de heer Lubbers als vice-premier." En nu wordt de CDA-fractieleider zelfs geplaatst in het halfschemer van de samenzweerders, waar de guillotine wordt geolied die straks het politieke hoofd van Van Agt moet laten rollen. Nee, Duynstee weet dat heel zeker. Het plan be staat uit vier fasen die hij stuk voor stuk en met groeiende verontwaar diging beschrijft. Fase één komt er op neer, dat het CDA het de WD zo onaangenaam maakt dat de liberalen met dit kabi net breken. Fase twee, dat er zo'n links CDA-program wordt opge steld dat de WD al bij voorbaat voor verdere samenwerking be dankt. Fase drie, dat CDA-lijstaan- voerder Van Agt aan een afspraak wordt gebonden om, ongeacht de verkiezingsuitslag, eerst met de PvdA te onderhandelen. En dan het gemeenste deel van het plan. Fase vier: Van Agts pogingen om weer een kabinet met de WD te vormen laten mislukken, hem na drie maanden (zo lang mag het ka merlidmaatschap worden gecombi neerd met het ministerschap) net als destijds Biesheuvel, als demis sionair premier naar het Catshuis uitzwaaien, om vervolgens zelf de touwtjes in handen te nemen. Voor iemand die vindt dat het CDA. ongeacht de verkiezingsuitslag, eerst met de WD moet onderhan delen. ziet het plan er Inderdaad heel verdacht uit. En het moet de heer Duynstee ook worden nagege ven: zijn hetze tegen Lubbers zou heel gerechtvaardigd wezen, als het kabinet-Van Agt er niet meer had gezeten. Er schijnt vorige week op het Bin nenhof gevochten te zijn. Door CDA-fractieleider Lubbers. Voor Andriessen. Niks van gemerkt? Lubbers heeft het zelf gezegd. „Ik heb de afgelopen week dagen lang gevochten voor het aanblijven van Frans Andriessen als minister van financiën," sprak hij woordelijk in het Kamerdebatje over de minis terscrisis, afgelopen donderdag. Hartverwarmend die solidariteit in eigen kring. KVP-ers die bij elkaar horen. Helaas heeft Lubbers het ge vecht verloren. Dat aanvaardt hij dan ook als een „persoonlijke ne derlaag". Nederlaag? Het lijkt meer op een persoonlijke overwinning op de man met wiens beleid hij het nooit eens ls geweest. Want wie lag er nu altijd met Andriessen overhoop over de bestek-bezuinigingen en wie knabbelde nu altijd in de Kamer aan het door Van Agt zo geroemde 'heilsplan' van het kabinet voor de jaren tachtig? Inderdaad, Lubbers. Waar zou dat vechten van Lubbers uit bestaan hebben, vraag je je af. Toch niet uit zijn nadrukkelijke en herhaalde suggestie via de tv. dat de reden voor Andrlessens ontslag niet alleen in het beleid ligt „maar ook in een stuk vermoeidheid Iedere keer maar weer de kar van dit zware departement van financiën te moe ten trekken." Lubbers heeft voor deze loslippig heid wel zijn excuses aangeboden, maar het effect ervan is niet maar verdwenen. En ais Andriessen dan al zo moe was, dan toch zeker van de mensen die hij niet kon winnen voor een verdergaande matiging: Job de Ruiter, de minister van Jus titie, heeft zich beschikbaar gesteld voor de ARP-kandldatenlljst voor de volgende verkiezingen. Het ARP-bestuur heeft dat als goed nieuws ontvangen, want De Ruiter wordt algemeen beschouwd als een vakbekwaam minister. Maar peri kelen levert het opstellen van de lijst ook op. Dat de oudgedienden Hannie van Leeuwen en Jaap Boersma overwe gen zich weer beschikbaar te stel len. is niet zo enthousist begroet. Beiden zijn destijds met veel mis baar uit de Kamer naar OGEM ver trokken, ls hun terugkeer wel ge loofwaardig? Maar ze zijn door vol doende kiesverenigingen voorge dragen. dus aan hen voorbijgaan kan men niet. Ter oplossing van dit probleem is het afronden van de advieslljst, die naar de kiesverenigingen teruggaat, drie weken opgeschort Een andere moeilijkheid is wie ARP-kandldaat nummer één moet worden. Twee kandidaten: Hans de Boer. ARP-voorzitter en Kamerlid, en Jan de Koning, de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Zou Van Agt CDA-llJsttrekker wor den dan zou De Boer eerste AR- kandldaat moeten zijn, immers met De Koning op de tweede plaats zou de CDA-lljst te veel het stempel van het kabinet dragen. Wordt Lubbers CDA-aanvoerder dan kan De Ko ning weer wel. Nog een probleem: Aantjes. Hij heeft nog niet definitief beslist of hij zich al dan niet beschikbaar zal stellen. Het lijkt een kat- en muls- spelletje Het ARP-bestuur vindt dat Aantjes zelf moet beslissen, Aantjes wil een positieve uitspraak van het partijbestuur, om vervol gens zelf te beslissen. Onzeker, maar vermoedelijk van daag voortzetting van het debat over de ministerscrisis. Morgen: de begroting van Economische Zaken, de betrekkingen met Indonesië en de veiligheid van onze kerncentra les. Overmorgen: vragenuurtje, ver volg Economische Zaken en de pro blemen van de illegale gastarbeid. PARLEMENTPARLEMENTAIRPARLEMENTARIËRSPARLEMENTARISMEPARLEMENTE ADVERTENTIE Het Andreas Kruis AMSTERDAM (ANP) Wanneer de overheid de komende vier Jaar niet meer aan flets- en bromfietsvooizie- ningen doet dan als in de rijksbegro ting staat, zou de huidige groei van het fietsgebruik kunnen veranderen in een daling. Dit zei directeur B. IJntema van de ANWB bij de opening van de Tweewieler-RAI in Am sterdam Voor de komende Jaren heeft de rege ring 51 miljoen gulden uitgetrokken voor fiets- en bromfietsvoorzienin gen. De ANWB vroeg voor dat doel een subsidie van zeker honderd mil joen gulden. Volgens IJntema kan de tweewieler als vervoermiddel een gro te rol spelen ln verband met de toene mende opstoppingen en de stijgende autokosten. Hoewel bijna iedere Ne derlander een fiets heeft, gebruikt 20 tot 25 procent van de bezitters het vervoermiddel zelden, aldus IJntema. De bromfiets kan een alternatief wor den voor het rijden per auto. meende IJntema, maar het bezit van deze tweewlelers is thans nog geconcen treerd in de leeftijdsgroep van zestien tot en met twintig Jaar. De ANWB is teleurgesteld over het aannemen door de Tweede Kamer van een motie die zich ervoor uit spreekt dat de regel rechts voorrang ook voor langzaam verkeer geldt. ÉMik1 Ruim 300.000 is binnen! Nog ongeveer 200 000 is nodig. We missen nog uw bijdrage Pak daarom meteen uw blauwe boek je. 2,63 voor een Nieuwe Testament voor één van de 200.000 schoolkinderen van Brazilië. Dat la toch niet te veel gevraagd? Olro 901.000 van In 4e Becbte Straat te Velp, met verm. NT Br. De voorraad grammofoonplaten, waarvan Arnhem zijn bijzondere bezoekers er eentje als relatiege schenk aanbiedt, is aan het opra ken. Een ongelukkig moment met de Olympische spelen voor gehandicapten voor de deur. en dus moest er gauw iets nieuws komen. Het wordt nu een 'Arn hems meisje', een vijftien centi meter hoog beeldje naar ontwerp van de Zutphense beeldhouwer Joop ter Riele. Heeft het beeldje iets met de kra- keling-achtige koekjes te maken die als 'Arnhemse meisjes' be kend staan? „Helemaal niets", zegt gemeentelijk voorlichter Jan Kremer. „Het is gewoon een rank meisje, een beetje abstract, in een bronslegering uitgevoerd". Zien alle Arnhemse meisjes er dan rank en een beetje abstract uit? Die vraag blijkt moeilijk te beantwoorden. Er is nu eenmaal geen bepaald type meisje in Arn hem en het beeldje heeft dan ook niets typische Arnhems. „Eerlijk gezegd hebben we hier helemaal niets dat je typisch Arnhems kunt noemen", bekent Kremer. Zelfs het hert. het beeld in het centrum van de stad. waarvan in eerste instantie kleine modellen zouden worden gemaakt, maar waarvoor de gemeente de rech ten niet heeft kunnen krijgen (een nazaat van de maker van het beeld geeft geen toestemming) is wel karakteristiek voor de Velu- we, maar kan toch nauwelijks voor iets eigens van Arnhem doorgaan. Hetzelfde probleem hadden ze in Arnhem trouwens ook met eerder opgeworpen ideeën, en de tot nu toe gebruikte grammofoonplaat lijdt eveneens aan dat euvel. Daarop musiceert Het Gelders Orkest met Louis van Dijk, en alleen op de hoes staat een af beelding van Arnhem met een stukje er bij hoe mooi de stad wel is. Alleen die tekst en het plaatje maken dus duidelijk dat het ge schenk van Arnhem komt en zo zal ook op het beeldje wel ergens 'Arnhem' komen te staan. En als het dan Jaren en Jaren op de schoorsteen heeft gestaan van de mensen die het mee naar huis krijgen wie precies ls nog niet bekend, maar voorlopig in elk geval vertegenwoordigers van de landen die aan de Paralympics meedoen zal op de lange duur dat woordje 'Arnhem' van het meisje afgesleten zijn. Dan zal het Arnhemse meisje minder Arnhems zijn dan een Weesper mop Weesps. een Bossche bol Bosch', een Haags hopje Haags, een Zeeuwse babbelaar Zeeuws, een Goudse stroopwafel Gouds, een Amsterdams koggetje Am sterdams, een Limburgse vlaai Limburgs, een Fries suikerbrood Fries, een Deventer, Groninger of Zaanse koek Deventers. Gro nings of Zaans, en een Leidse kaas Leids. Er moeten trouwens veel meer van die specialiteiten zijn die naar de stad. streek of provincie van herkomst genoemd zijn; misschien is er wel een lezer die er meer kent dan Weesper moppen en Haagse hopjes. Maar we dwalen af. Het ging er om dat zo n Weesper mop en Haags hopje wel bekend zijn. maar dat geen mens meer weet. waarom die koeken, broden, kog- getjes, bollen en-babbelaars zo heten, behalve dat de lekkernijen uit de plaats of provincie komen waar ze naar genoemd zijn. Dat lot is nu al het prille Arnhemse meisje beschoren Ze komt er vandaan, dat is alles. 'Nog nooit heb ik meegemaakt, dat een kind van negen zo doods benauwd was voor zijn eigen fa milie'. zegt een politieman uit Er zijn al lang kleine motorfiets jes voor kleine kindertjes in de handel, die weliswaar langzaam, maar toch echt rijden. Deze 'kin derwagen' rijdt ook, maar niet op een gewone accu. De wagen is voorzien van zonne-energiecel- len, die het ding milieufris en energiezuinig voortbewegen. Er zit iets leerzaams voor de klei nen aan ook, want ze moeten de kar zelf uit losse onderdelen monteren. Het voertuigje was pas te zien op de speelgoedbeurs in Neurenberg. Los Angeles, die een jongetje on der zijn hoede heeft dat drie Jaar lang geregeld thuis vastgeketend en afgeranseld werd als straf voor alles wat vader, moeder en zijn oudere broer maar konden be denken. Als een hond zat het kind aan een beddepoot gekluis terd. of aan een paal ln de schuur of de tuin. Kinderen van de buren hadden kans gezien de ketting stiekem met een ijzerzaag door te zagen, waarop ze het jongetje mee naar huis hadden genomen. De buren hebben het kind naar het politiebureau gebracht, die twee van de overige drie gezinsle den heeft opgesloten; het derde is voortvluchtig. Zolang de rechter nog niet beslist heeft wat er met het jongetje moet gebeuren, zal het ln een kindertehuis geplaatst worden. Maar eerst heeft het kind een dag en een nacht op het politiebureau doorgebracht, waar het 't grootste plezier had met agenten die hem op lekker eten en ijsjes tracteerden. De verslaggever van 8tudio stel de zich Judith Bosch (35) thuis voor als „het super-Joop ter Heul-type": een blonde bakvis die Juichend de grote achtertuin van de villa te Aerdenhout bin nenstormt en roept: paps, paps. ik ben er dóór. cüm nog wel! Judith (van NCRV's Tweekamp) reageert daarop: Je zit er niet eens zo ver naast Alleen waren we thuis hartstikke arm. Arme intellectuelen. Iedereen had een auto. maar wij niet. En dat cum klopt ook niet. Maar ik heb wel een mooie, harmonische Jeugd gehad. Vader had chemie gestudeerd, moeder geologie Mijn grootouders waren allemaal hoogleraar Daar krijg je leuke dingen van mee." Geen namen Nee. we noemen geen namen meer. hebben de re dacteuren van Le Devoir, een be langrijk Franstalig dagblad dat in Montreal in Canada ver schijnt. gezegd. Ze hebben al twee Jaar geen nieuw arbeidscon tract gekregen en daarom heb ben ze het weglaten van hun na men bij hun artikelen nu als pres siemiddel gebruikt. De lezers die deze namen dagelijks onder ogen krijgen, zullen zo vanzelf nattig heid gaan voelen en willen weten wat er aan de hand ls, hopen ze. Het publiek mag volgens hen ein delijk ook wel eens weten dat het op die krant niet allemaal koek en el ls. Politie in onderbroek Dat moet een fraai gezicht geweest zijn: een kleurenfoto op de voor pagina van het Turkse dagblad Hürrlyet van vijf agenten in on dergoed. Zoiets zie je niet elke dag, en de betrokkenen zijn dan ook erg beledigd. Hun chef had ze zo in een cel op hun eigen bureau gestopt als straf voor het feit dat hij ze onder werktijd slapend had aangetroffen. Dat gebeurde 's nachts, toen er niets te doen viel, maar niettemin wordt het voorval diepgaand onderzocht en zo lang zijn de vijf geschorst.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5