Emotionele erupties in betonnen omgeving A.W. Kort: ingetogen idealist Verkeerde verwijten p gericht aan de EO I Chinees theaterleven leeft op na zwarte periode Mimetheater Termiek met 'De groene weduwe' Nieuwe boekd Nieuwe aandacht voor vergeten tekenaar fir En dan nog DINSDAG 26 FEBRUARI I960 KUNST/RADIO/TELEVISIE TROUW/KWARTET door Dirkje Houtman AMSTERDAM Straatgeluiden, muren vol graffiti, een grijze achtergrond en in het midden van het toneel een grote kubus. Het is een ruimte die tot leven komt als de vier spelers van mimeteater Termiek er zich in nestelen en er in een uur tijd hun nieuweste programma ,,De groene weduwe, een grijze beeldroman" uitvoeren. Tot en met 28 februari is deze produktie in het Amsterdamse Shaffy theater te zien. Termiek maakt sinds drie jaar voor stellingen waarin dans. acrobatiek, ruimte en technische middelen wor den gecombineerd Hoewel het ge bruik van al deze elementen vaak een organisch resultaat te zien geeft, ver nieuwt de groep zich niet voortdu rend maar ontwikkelt zij de oorspron kelijk ingeslagen weg tot een stevige basis. Dit keer was het uitgangspunt een kubus en is er op basis van improvisa tie een voorstelling ontstaan die de ongerijmde manieren waarop straat benden met elkaar omgaan, vorm geelt. De titel is dan ook niet direct duidelijk. Bij een groene weduwe kan men zich een vrouw voorstellen die in een geïsoleerd plattelandsbestaan wegteert. Dat kan een grijze beeldro man opleveren. Maar er komt geen kwijnend wijfje aan te pas en wat er op. om en In de kubus gebeurt is allerminst grijs ook al suggereert deze omgeving de betonnen grauw heid van een stad De twee jongens en twee meisjes, gekleed in onaardse hansoppen, zijn het tegendeel van hun achtergrond. Mogelijk geïnspireerd door de punk beweging lijkt de basisgedachte ach ter hun gedrag, hangen en direct toe geven aan Impulsen. Dat veroorzaakt een geladen atmosfeer die een ieder noodt tot behoedzaamheid en achter docht, omdat een toenadering een mep maar evengoed een ongeremde liefkozing kan inhouden. De eenling is in deze kring meestal het slechtst af. Vaak als de zwakkere hoeft hij geen solidariteit of meelij te verwachten, maar wordt zijn positie nog meer ondergraven door de ge meenzame hardvochtigheid van de sterkere Een reactiepatroon dat gevoed dooi de constructie van de kubus span nende bewegingsmomenten oplevert. In een ritme van aantrekken en afsto ten ontstaan er bij de spelers steeds nieuwe combinaties: een tegen drie. twee vrouwen tegenover twee man nen. of vrouw en een man. die niet haar oorspronkelijke minnaar Is. Deze verstilde harmonieën, ontstaan uit argwanend aftasten, worden steeds weer doorbroken en ontaarden in een chaos, die verhevigd wordt door de nerveuze muziek. Dat vindt zijn hoogtepunt als alle vier de spelers elkaar perfect getimed weten te ontwijken ln de kubus. Deze is uitgerust met een groot aantal om hun as draaiende deuren die rake lings langs elkaar heen zwaaien. De spelers moeten zo door de vierkante doos rennen dat ze niet geraakt wor den. Een spannend contrast met de voorafgaande op acrobatische leest geschoeide bewegingen, die overi gens niet komisch maar boosaardig agressief gehanteerd worden. Die combinatie van tempo-wisselen de bewegingen, een adequaat gebruik van ruimte en muziek levert een aan trekkelijk visueel gebeuren op. Cao Yu: Tot nog toe zijn geen stukken verboden PEKING (UPI) Cao Yu, de belangrijkste Chinese toneelschrijver van deze eeuw moest in de laatste twaalf jaar van het bewind van Mao Tse-Tung toiletten schoonmaken en mest dragen. HIJ spreekt over deze periode als de tijd van het „stille en tot zwijgen gebrachte China" en hij vergelijkt die met de McCarthy-periode in de Verenigde Staten. Cao Yu dn de vroegere spelling heette hij Tsoa Yu) en honderden andere gemuilkorfde schrijvers en acteurs zijn door het huidige be wind gerehabiliteerd en het theater leven in China maakt nu een onge kende herbloei door. Het publiek verdringt zich ln de schouwburgen om de stukken te zien die zolang verboden zijn geweest. Voor de op voering van Cao Yu's destijds ver boden meesterwerk „Zonsopgang", een van de beroemde pre-revolutio- naire drama's over een prostituée. Is de schouwburg al maanden lang uitverkocht. Voor het eerst sinds 1946 mag Cao Yu ln maart van dit Jaar een bezoek aan de Verenigde Staten brengen en hij ls daar erg blij mee. De in 1910 in Tientsin geboren toneelschrijver heeft in de Verenigde Staten gestu deerd. Hij werd vooral beïnvloed door het werk van Tsjechov en van O'Neill. De stukken „het Onweer" (1933) „Zonsopgang" (1935). „de Wil dernis" (1936). „De Man van Pe king" (1941) en „de Familie" (1942) maakten hem beroemd. Cao Yu is nu directeur van het Volkstheater, het prominentste the ater- en filmgezelschap ln de Chine se Volksrepubliek. „In de culturele revolutie werden we allen door de bende van vier platgedrukt", zegt hij. Cao Yu zelf werd toen gebrand merkt als een „anarchistische revo lutionaire broodschrijver en een ka pitalistische meeloper". WIJ werden met zijn allen in de koestal gestopt", zegt Cao. „dat was onze benaming voor de voorlopige gevangenis die men van een bepaal de ruimte ln de schouwburg had gemaakt. Ik verbleef er veertien maanden, samen met 29 anderen. We sliepen op de grond. Eigenlijk mag ik niet klagen, want tenslotte heb lk het overleefd". Na de 'koe stal-periode' volgden twaalf jaar „geestelijke gevangenschap" en Speciaal vandaag moest hij op een school van admi nistrateurs de varkensstallen reini gen en de menselijke uitwerpselen ophalen. Volgens Cao Yu reageerden de ver volgde schrijvers en acteurs op ver schillende manleren. Sommigen werden het afranselen en de verne deringen beu. Ze gaven de voorkeur aan met rust gelaten te worden en stopten met schrijven Anderen hebben nog steeds angst dat er een nieuwe 'bende van vier' zal komen en dus zwijgen ze. hoewel ze wel blijven schrijven. Er waren er ook die niet konden begrijpen dat de partij zich zo kon gedragen. Die sprongen van een gebouw naar be neden. „Duizenden werden ver volgd. honderden werden de dood in gejaagd. Mijn vrouw stierf van smart", aldus Cao Yu. Verstard denken „Misschien dat nieuwe toneelstuk ken. waarin de privileges van de bureaucraten aan de kaak worden gesteld, ons helpen behoeden voor blunders in de toekomst. Vóór de culturele revolutie van 1966 waren er niet veel van dergelijke stukken. Het denken was verstard, op die manier zijn we zelf verantwoorde lijk". zegt hij. Cao wijst op de vrijheden die de schrijvers van nu verworven heb ben. „Na de machtsovername in 1949 moest je elk werk laten goed keuren bij het ministerie van propa ganda of de plaatselijke partijafde ling. Nu ls daar geen sprake meer van. Of een stuk wel of niet gepubli ceerd wordt hangt uitsluitend af van de redacteuren van een uitge verij. De opvoering ls in handen van de leden van het gezelschap. Wij beslissen samen. Tot nog toe zijn nog geen stukken verboden. Talloze jonge mensen zijn aan het schrijven geslagen en sturen hun stukken naar een uitgever. Als een stuk ons niet interesseert sturen we het door naar een ander gezelschap. Na al die Jaren zijn we het er allemaal over eens geworden dat het enige criteri um voor de kwaliteit van een werk het al of niet bijdragen aan de ont wikkeling van China is", aldus Cao Yu. Heks Voor niet-communisten is dat ook een beperking. Maar Cao beklem toont hoe belangrijk het is kwaad willigen, oplichters en opportunis ten aan de kaak te stellen, maar dat dit niet overdreven moet worden. Hij vertelt het verhaal van een kei zer. die een heks in dienst nam om hem te vertellen die kwaad over hem sprak. Heel wat mensen wer den gearresteerd. Iedereen hield toen zijn mond. De premier pro beerde de keizer te overtuigen dat het even gevaarlijk is de mensen de mond te snoeren als een grote rivier te blokkeren. Als je een rivier tegen houdt zal zij overstromen, als je de mensen de mond snoert stort de hele natie ineen. Twee jaar later kwamen de mensen in opstand en doodden hun keizer. Cao moet lachen als hij het heeft over de regels die tijdens de culture le revolutie werden gehanteerd om de schrijvers het zwijgen op te leg gen. De „bende van vier" bepaalde dat alles wat geschreven werd met de klassenstrijd in verband moest staan. De partijsecretaris in een stuk moest altijd goed zijn. de bri gade-leider van de boerderij altijd slecht of een CIA-spion. Ideeën, ka raktertekeningen. kwamen er niet aan te pas. steeds alleen maar de klassenstrijd. China moest twaalf jaar lang tegen dat soort toneelstukken aankijken, toegangskaartjes werden afge schaft. iedereen kon gratis binnen. Er kwam niemand. „Men ging liever een tukje doen", aldus Cao Yu. Leven xondcr stress. Een ge sprek met dr. Marion Ashton, arts en raadgeefster op het ge bied van spanning en stress, over hoe je van een situatie van spanning kunt komen tot vrede en rust. Ned. I 20.20 uur In een extra uitxending van Den Haag Vandaag xal een sa menvatting worden gegeven van de debatten in de Tweede Kamer naar aanleiding van het vertrek van minister An- driessen. Ned. I 23.10 uur Brandpunt besteedt aan dacht aan de volgende onder werpen: Het Kamerdebat over het aftreden van minister An- driessen; Het overleg van mi nister Wiegel over de BB en de vraag of die organisatie bij rampen in vredestijd beter kan worden ingezet; Een re portage over de situatie in West-Duitsland, waar voetbal lers op grond van televisie beelden voor overtredingen kunnen worden gestraft. Ned. 2 21 JO uur De wereld van het nieuws. Vanavond een aflevering over de verstoorde verhouding tus sen pers en politie Ned. I 22.10 uur Geen verboden toegang. Prograr.rna over misdrijven en overtredingen, wetten en verordeningen. Hilversum 2 15.30 uur The Gbakanda Afrikan Tiata Com pany geeft van 26 februari tot en met 2 maart in Theater Soeterijn in Am sterdam een aantal voorstellingen van „Pulse" in de regie van Yulisa Amadu Maddy. Maddy is afkomstig uit Sierra Leone waar hij om politieke redenen ge vangen heeft gexeten. Na zijn vrijla ting stichtte hij in Londen dit gezel schap waarmee hij Afrikaanse tradi- Het CB-handboek. alles ove MC, aankoop, installatie en geschreven door R. Briel. strum, Haarlem. 127 blz. eric oke Gids voor mineralen en ges{| (met 600 foto's in kleur) ges door R. Crespi, G. Llborio en tana in een Nederlandse bei van N. J. Rowaan en H. W. He|)] Uitg. Thieme, Zutphen. 604 57,50. el i Ikke jk ;^aa •pei arm Katapult, roman van T vai Uitg. Zelen. Maasbree. 153 prijsopgave. Belastinggids 1980. geschrevi mr. A. G. Lindeijer en uitj door Het Spectrum, Utrecht, geen prijsopgave. Een scene uit „De groene weduwe, een grijze beeldroman" van mimetheater Termiek. foto: Ton Voennans ïn, ani „Taking steps", het nieuws van Alan Ayckbourn wordt februari in de Amsterdamse schouwburg uitgevoerd do Stephen Joseph Theatre Cdlini: uit Scarborough. Het is zijij, stuk, dit keer een klucht, waa| dronken emmer-fabrikant handige, maar niettemin aannemer elkaar proberen af ianl ven. Ayckbourn heeft „Taking^e zelf geregiseerd. Ljjs ^erc •agn I 0| ixjamt (OOI :en blb< (v< ooi me ven onl gro door Tyme Valk tionele en moderne kunst- en thea tervormen wil bevorderen, en de aandacht op etnische minderheids groepen in Groot-Brittannië wil ves tigen. „Pulse" is een psycho-satire van Eri- trese schrijver Mexgebe. Het stuk gaat over de dictator en diens onge rijmde bevlogenheid waarmee het verwijst naar militaire dictatoren als Amin en Bokassa. Op de foto een scène uit „Pulse". HAARLEM Het is nog niet uit te maken of het aan een zekere Cobra-moeheid ligt of een gevolg is van een wezen lijke belangstelling voor de kunstenaars die op een ande re dan neo-expressionistische manier trachtten de artistie ke mogelijkheden van de vorm te onderzoeken dat de andere vijftigers zo nu en dan met publikaties aan de orde gesteld worden. Deze experi mentelen uit de jaren-1950 werden tot voor kort wel erg gemakkelijk naar het tweede plan verwezen of als meelo pers afgedaan en de kunste naars die na de oorlog de draad van hun eigen ontwik keling weer opnamen, maar niet met de experimentelen wilden of konden meedoen, zijn tot nog toe geen noe menswaardige aandacht be schoren geweest. Elke bijdrage tot het scherp stellen van het eenzijdige beeld van de ont wikkelingen in de kunsten uit het nabije verleden moet als zodanig ge waardeerd worden. A. W. Kort die in de geschetste periode een authentie ke ontwikkeling doormaakte, maar het werk toen nauwelijks exposeerde, werd onlangs in het Fries Museum aan het publiek voorgesteld. De ten toonstelling ls nu de geboorteplaats van de kunstenaar, Haarlem, te be zoeken. Arnold Willem Kort werd er bijna een eeuw geleden, in 1881, geboren. Na een aanleiding in de kunstnijvere vakken kwam hij ln Groningen te recht. waar hij als ontwerper werkte en sinds 1908 de vakken decoratief tekenen en diverse technieken voor de toegepaste kunsten aan de Acade mie Minerva mocht doceren. Pas na de Tweede Wereldoorlog, hij was toen gepensioneerd, kon hij zich als vrij kunstenaar ontplooien; een ontwik keling die nog geduurd heeft tot 1964, toen hij op 91-jarige leeftijd overleed. In de zeer verzorgde catalogus merkt Betty van Garrel in de inleiding op „Dit in afzondering bezig zijn zonder enige respons, vertelt veel over de taaie kem van de kunstenaar A. W. Kort. Hij moet een sterk geloof ln zichzelf gehad hebben. Vanuit de vorm gezien, bracht zijn avontuur hem ver". En in 1951 schreef Jan Engelman naar aanleiding van een van de zeer weinige tentoonstellingen „Het werk van Kort ligt ver af van de „daverende dingen" onzer dagen( Deze gezindheid is in zijn onderwer pen. maar ook in zijn visie en uitdruk kingsmiddelen. Hierin blijkt hij vol komen onbekommerd om de parolen van de dag. de manifesten, de mode uitingen". Enkele tientallen schilde rijen, een aantal aquarellen en een flinke hoeveelheid tekeningen maken het authentieke en consequente vorm-avontuur van A. W. Kort zicht baar Kort zoch met een ongewone aan dacht voor zijn materiële middelen (de verf, de ln water drijvende pig menten en het krijt) een uiterste spanning tot de af te beelden werke lijkheid te bereiken. De kunstenaar hield de traditie van de werkelijk heidsverbeelding vast, maar hij trachtte wel elk imago terug te bren gen tot de meest wezenlijke idee, tot een uiterste voorstelling. Korts aanhoudende pogen om de vol strekte afbeelding van een duinpan. Omdat het aantal mlmegroepen in Nederland de afgelopen vier jaar bij na verdrievoudigd is zal het Jaarlijks terugkerende mime-festival ln Utrecht dit keer een overzicht geven van het vaderlandse mlmegebeuren Van 1 t/m 29 maart zullen in de drie Utrechtse theaters Kikker, 't Hoogt en de Blauwe Zaal een groot aantal gezelschappen optreden waar onder Grifteater. Funhouse. Ter miek. Kruimels, Perspect. Carrousel en Theo Joling een naakt of een boomtak te berei ken, kwam niet voort uit de moedwil van de abstractie of uit het experi ment met de vorm, maar uit een pogen om de illusie van de werkelijk- •heid zo ingetogen mogelijk vorm te geven. Bij de tekeningen is.de ingeto gen spanning tussen inhoud en vorm het meest manifest. De spanningsvel den van arceringen bezitten een niet te ontkennen organische inhoud, maar bij sommige tekeningen ls niet te zien of ze de idealistische conse quenties zijn van de series tekenin gen die met een duinpan op Vlieland of met een vrouwelijk naakt begin nen. De inhoud is dan niet onmiddel lijk te benoemen, maar is evenmin afgetrokken van de materie. De bladen, panelen en doeken bevat ten volstrekte sporen van beeldendt middelen die nog maar net verwijzer naar de idee van de werkelijkheid een werkelijkheid die dan wel ont daan is van het ijdel gebaar. Over de schilder schreef Jan Engel man dertig Jaar geleden; „Een schil der die in zijn eigen dromen zit inge- sponnen(Broos, teer een aarze lend is zijn trant, omdat er onzegbare dingen zijn, dingen die beter gefluis terd kunnen worden dan uitgeroe pen". Kort zocht en benaderde steeds dichter de marges van het vormge ven. De tekeningen bieden daar de helderste getuigenis van, maar ook de aquarellen en schilderijen verto nen dit grootse idealisme. Tot 7 april in het Frans Halsmuseum te Haarlem, dagelijks van 10-17 uur, op zondag van 13-17 uur. A. W. Kort: ning. door W. J. Ouweneel en Feike ter Velde in HILVERSUM In Trouw van 19 februari stond het. De EO pleegt bedrog, lichtj kijkerspubliek op, gebruikt onfatsoenlijke argumenten en parasiteert op de onkunde «1 de kijkers. Het gaat om het programma „Het ontstaan van de wereld". Dit „was oordeel" over de programma's werd geschreven door de Wageningse hoogleraar I Wiepkema. Al eerder werd dit soort „bezwaren" tegen de EO aangevoerd, toen aller lei wetenschappelijke argumenten werden aangedragen tegen het zo zeer aangehangen evolutie-geloof. Eén van de meest gebruikte en meest onware beschuldigingen is dat wij de Bijbel zouden gebruiken als handboek voor de natuurweten schap. Het zou parasiteren zijn op de onkunde van de kijker om daar tegenin .te gaan. Iedereen kan im mers zelf zien dat dat geenszins het geval is. Wat evenmin waar is in het verhaal van prof. Wiepkema is dat er twee scheppingsverhalen in de Bijbel zouden staan (zeer veel bijbeluitleg gers verwerpen deze opvatting). Dat prof. Wiepkema in zijn betoog de lezers even vertelt waarvoor de Bij bel zich wel en waarvoor niet zou interesseren, kan slechts grote ver bazing wekken. Wie zou dat zo even kunnen uitmaken? Maar daar zul len de lezers wel doorheen hebben gekeken? Harde woorden Prof. Wiepkema gebruikt de woor den „kijkersbedrog" en „oplich ting". Dat zijn harde woorden als reactie op het programma over de dateringsmethoden en de ouder dom van de aarde. We willen een poging doen tot verdediging. Het moet immers toch mogelijk zijn naar eikaars redelijke argumenten te luisteren? Waarom toch die onge nuanceerde emotionele reacties? Welnu, meent prof. Wiepkema werkelijk, dat in een open systeem als de aarde alleen materie en zon- ne-energie voldoende zouden zijn geweest om levende materie te pro duceren? Ook in een open systeem ls naast materie plus energie ook informatie van buitenaf nodig om de organisatiegraad te verhogen i.e. leven te synthetiseren. De kwestie „open" of „gesloten" heeft niets te maken met de vraag hoe plaatse lijk in een bepaald systeem de en tropie (graad van wanorde in een systeem) omlaag gebracht kan worden. Het ls onjuist de EO te verwijten dat de tweede hoofdwet van de thermodynamica werd misbruikt. Hij zal toch zeker weten dat ook door evolutionistische wetenschap pers het fundamentele probleem dat de thermodynamica voor de evolutieleer vormt, wordt onder kend. Dat ls geen argument dat alleen door creationisten wordt ge bruikt. Dat prof. Wiepkema de „halo-me thode" niet kent. kunnen wij niet helpen. Wellicht kan hij zich daarin wat verder verdiepen. Orn moeilijke onderwerpen, van dateringsmetho den e.d. begrijpelijk te houden voor de doorsnee-kijker, die toch al niet veel van deze zaken afweet, moeten tal van onderwerpen slechts be knopt worden behandeld. Is het dan niet wat goedkoop de kritiek te richten op het noodzakelijk be knopte en toch al gauw te moeilij ke? Dit is een van de redenen waar om de EO bij deze serie een boek uitgeeft waarin op deze zaken uitge breider en met literatuurlijst, wordt ingegaan. Ook staat daar o.a. méér in over radio-active halo's. Verkeerde suggestie Wat de EO over de C14—methode zei, kan je oplichting noemen zegt prof Wiepkema, omdat hij gemeend heeft te horen dat de EO in het programma gezegd zou hebben dat de C"-methode volgens evolutionis ten zelfs niet verder terugkijkt van zo'n 8.000 jaar. Welnu, dat werd in het programma niet gesuggereerd. Gemakshalve een citaat uit het boek „Het ontstaan van de wereld": „Uit de in een fossiel gevonden C14- C'-verhouding zou men zo de ou derdom van dat fossiel kunnen be rekenen, mits er een evenwicht be staat tussen de Vorming en het uit eenvallen van C14 in de atmosfeer. Dit blijkt niet het geval te zijn. Zo'n evenwicht zou na ca. 30.000 jaar na het op gang komen van de C "-vor ming worden bereikt; uit de mate waarin de vormingssnelheld de ver- valsnelheid blijkt te overtreffen, kan men echter berekenen dat onze huidige atmosfeer niet ouder dan 10.000 Jaar kan zijn en mogelijk niet ouder dan 5.000 jaar. Tevens is ge bleken dat vrijwel alle gevonden organische resten (ook die volgens de evolutieleer vele miljoenen jaren oud zijn) met deze methode kunnen worden gedateerd en (volgen het gecorrigeerde niet-e ven wichtsmo del) niet ouder zijn dan 7 10.000 jaar). Dr. Llbby, uitvinder van de C'4-m- ethode en zelf evolutionist, zegt: „De methode ls niet bruikbaar om ouderdommen bóven de 50.000 jaar te meten. Na 8.000 jaar neemt de methode in nauwkeurigheid sterk af. Als we verder willen gaan moe ten we namelijk aannemen dat de kosmische straling contant is geble ven. En dat ls niet zeker. Dus tot 6.000 v. Chr. is de methode rdedelijk nauwkeurig", aldus Dr. Libby." Deze 8.000 jaar echter zou in het gecorrigeerde model nog een stuk minder zijn. Dr. Meiven Cook, ook deskundig op dit gebied zegt: „Er zijn vele redenen aan te voeren om te kunnen stellen dat de C,4-metho- de slechts bruikbaar is voor het vaststellen van ouderdommen van 3.000 3.500 jaar" Ook hier geldt, dat wij het niet ltg :d/> 'hde! I HJ kunnen helpen, dat prof. Wiepi^ deze punten de literatuur niet[aar Het zou trouwens aardig zijn veel meer leuke C,4-datering( vermelden: zoals een Cambj fossiel, dat een ouderdom van[et0 jaar opleverde, of een KriJt-fL_( dat zeer onlangs 12.000 jaar opL^ de (volgens de evolutieleer zd deze fossielen helemaal geen rf' carbon meer hebben mogen ttwoi ten en zo'n 500 resp. 100 mi d; jaar oud zijn geweest). t ln Ider Je zou nu moeten gaan vrezekdhi ook deze (voor-evolutionistej thans) „onmogelijke" vondstei in de literatuur beschreven onder het hoofd „oplichting" worden geplaatst. I/lei an tr Hoor en wederhoor? iert |pro irt d Tot slot nog dit: Prof. Wiep) vindt, dat je dit soort wetens( pelijke voorlichting (hij bedoejer EO-programma) alleen maar [zei delijke" kunt presenteren als. d hoor en wederhoor toepast. Mi dere woorden als je ook evolu) ten aan het woord laat. fme fcoet Maar hebben al die evoluti» gramma's, die al jaren iang o^ kijkers en luisteraars via radio worden uitgegoten, ook mai minuut tijd ingeruimd vooi christenwetenschapper, die m< tenschappeli j ke argumenten weerwoord tegen dat evolu< loof kon laten horen? Neen En nu is er een kleine omroeil weinig zendtijd, die eindelijk een ander geluid laat horen zou nu van die kostbare zerf moeten afstaan aan evolutionf Nou, dat is „selectieve veront| diging" te noemen. Immers, tionisten in allerlei toonad konden jarenlang en kunner steeds vrijuit parasiteren op oi de van kijkers en luisteraars het over hun hoofden uitgiete hun evolutionistische geloofsl Er volgen, hopen v:c, nog zei gramma's. Misschien zal prof. kema niet meer kijken. Dat is mer. Want er zit nog heel wat Jf matie in die sterk doet vernu dat de wereld waarin we leven mensheid die er in woont, misi wel niet zo toevallig zijn ont en ook niet zo verschrikkelljl zijn. Maar ja, dan moet je wel je eigen soms vastgeroeste, nageprate ideeën opgeven, vaak niet makkelijk Dr. W. J. Ouweneel is ontwi lingsbioloog en docent fil< aan de Evangelische Hogescfu research-medewerker aan genoemd EO-programma. Feil Felde is perschef van de EO.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4