)NV versoepelt looneis Korte studie aan TH biedt perspectief fin Eijkelenburg !>kelt FNV-acties Kamer wil wachten met proefboringen V Reistijd gehandicapte scholier moet korter f n procent' onder voorwaarden Bewindsman denkt aan busbanen Aardenne nog ang genoteerd als ^plger Andriessen optiplan, 02SI025645'| Wiegel wil BB in drieën delen Rita ORMAS ADVISEURS KUNNEN LUISTEREN CNV had ook mee willen doen aan actie bij Philips Afgestudeerde baccalaurei' tevreden over maatschappelijke loopbaan 1- |)AG 26 FEBRUARI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET 3 inze sociaal-economische redactie 1CHT AMSTERDAM Het CNV is bereid om in de Stichting van de Arbeid de yerhoging van één procent, die het verbond voor 1980 heeft gevraagd, ter discussie te De christelijke vakcentrale wil dit gebaar aanstaande donderdag maken, wanneer veging, werkgevers en een kabinetsdelegatie onder leiding van premier Van Agt in de ng de degens kruisen. logl trofc 1 sp wenst in ruil voor het inslik- zijn looneis wel herstel van leid van onderhandelen. Het dictaat van de regering, ook ïaatregel, van de hand. Op één punt zijn FNV en CNV het verder wél eens: van een aantasting' van de prijscompensatie zal geen bondsraad meent dat er tegen de achtergrond van de economisch moeilijke situatie een constructief sprake kunnen zijn. Voor de CNV is, beleid moet worden gevoerd. „Het dat onbespreekbaar. heeft tot nu toe van enige VSEff ling van haar looneisen niets 6 'eten. De federatie houdt vast eis dat de koopkracht voor ;nee werknemers op peil moet en daar is tenminste een hoging van twee procent dig dey heeft uit protest tegen de kujize en tegen de dreigende gisteren haar acties Ook vandaag zal er in bedrijven in geheel het de(t werk worden onderbroken.' CNV-voorzltter Harm van der Meulen noemde gisteren de voorstellen van het kabinet drie miljard bezuini ging èn een loonmaatregel als er geen vrijwillige loonmatiging komt veel te vaag. Hij wil met zijn leden gaan praten over het inslikken van de loon eis van één procent, maar er moet dan wel duidelijkheid komen op een reeks van punten. Het CNV is tot een versoepeling van zijn looneis gekomen, omdat de ver- )inep" twd Ifidinze sociaal-economische redactie "'"HAAG De FNV voert een ..schone-handen-politiek," is li'; geen standpunten in die passen in de huidige proble- •ïijtdc. wordt als discussiepartner hoe langer hoe ongeloof- ichqjger en gaat steeds meer lijken op een protest-instituut :°*Jdt geen echte alternatieven. Voorzitter S. J. van Eijke- vodS van de christelijke werkgeversbond NCW uitte giste- uit tze scherpe kritiek op de stellingname van de vakbewe- met name de FNV. aloj noeles die de FNV op dit moment middelen aan de bedrijven, dit houdt G0£fi brood het regeringsbeleid dra- aldus de NCW-voorzitter in dat het de prijs van deze middelen zeer hoog zal maken. heeft geen enkel nut wanneer de par tijen alleen maar een keihard nee laten horen," verduidelijkte Van der Meulen. Het CNV vindt echter dat er in de stichting gepraat zal moeten worden over de bestrijding van de werkloos heid, de vermogensaanwasdeling (VAD) en het functioneren van de arbeidsmarkt. „Voor ons is dat één pakket, met de werkgelegenheid als centrale doelstelling," zei de CNV- voorzitter. „We moeten onze leden kunnen laten zien waartoe hun mati ging leidt." Ook wil het CNV opheldering over de vraag of er over de kabinetsvoorstel len nog zinvol overleg mogelijk is. „Als de brief van minister Albeda over de bezuinigingen in feite een dictaat is, dat de vakbeweging maar heeft te slikken, dan heeft overleg geen zin," aldus Van der Meulen. Hij wees er verder op dat de voorstellen van het kabinet rijkelijk vaag zijn. Van de bezuinigingen is niet bekend hoe ze zullen uitwerken op de werkge legenheid, onduidelijk is hoe de loon ontwikkeling zal zijn van mensen, die een uitkering, het minimumloon, een doorsnee- of een middeninkomen hebben. Wél duidelijk is dat het over heidspersoneel driehonderd miljoen extra moet inleveren. „Dat betekent dat het beginsel van de gelijke behan deling van werknemers, ambtenaren, sociale uitkeringstrekkers en trend volgers geweld wordt aangedaan," al dus Van der Meulen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Gemeenten zouden het vervoer van ge handicapte scholieren van en naar school via de zoge naamde vrije busbanen moeten leiden Hierdoor kan de reistijd, die nogal eens aan de lange kant is. aanzienlijk worden bekort. Dit schrijft staatssecretaris Her- mes (onderwijs) in een circulaire voor de gemeente- en schoolbestu ren. waarin richtlijnen staan om het vervoer van gehandicapte leerlingen te verbeteren. De richt lijnen zijn opgesteld door een «werkgroep, waarin behalve diver se deskundigen ook ouders zaten. Aanleiding voor de oprichting van deze werkgroep was de groeiende onvrede bij veel ouders van ge handicapte kinderen over het ver voer. Er ontbreken bijvoorbeeld nog steeds wettelijke voorschrif ten voor dat vervoer en de reistij den zijn vaak erg lang omdat de busjes verschillende adressen moeten langsgaan om de kinderen op te halen en hen naar verschil lende scholen te brengen. Dat heeft tot gevolg dat sommige kinderen te vroeg op school aan komen en voor een gesloten schooldeur komen te staan. Bo vendien moeten kinderen soms ook voortijdig de les verlaten om met het busje mee te kunnen. Staatssecretaris Hermes wijst er in zijn circulaire op dat de reistijd. Inclusief de wachttijd, eigenlijk niet langer mag duren dan drie kwartier. Voor de beveiliging van de leerlin gen wordt in de circulaire het ge bruik van autogordels dringend aangeraden. Tot nu toe laat de beveiliging vaak te wensen over en er ontbreken ook vaak duidelij ke voorschriften op dit gebied. Hermes vindt dat de verantwoor delijkheid voor het dagelijkse ver voer bij de gemeentebesturen zou moeten liggen. De ouders zouden bij de gemeente ook informatie moeten kunnen inwinnen over het gehandicaptenvervoer en er bo vendien klachten moeten kunnen deponeren. lus de NCW-voorzitter, zeker tot het handhaven van het ieniveau en de werkgelegen- m, Hvij hebben grote bezwaren te- Sfc stilleggen van bedrijven om tdut>r politieke strijdpunten dan treft de brief van minister Al- an Sociale Zaken aan de socia- ners over de voorgenomen be- \5figen van het kabinet zei voor- ■M«an Eijkelenburg: „Bezuinigin- n hard nodig. Ten aanzien van ltsfinanciën is er sprake van are crisis. We kunnen ook over lilliet spreken. De sanering Wijl overheidsuitgaven die het ka- ogen heeft zijn echter on- krachtig." De financiering, overheidskosten onttrekt de 'd-. n: I, Sc gen; ^gis£e parlementsredactie mlvlAAG De liberale minister nyl$rdenne (economische zaken) log steeds het hoogst geno- Is de opvolger van de afgetre- nister van financiën. Andries- ekeit ondanks de voorkeur die :er. >orzitter Van Zeil heeft uitge- rt: A om een KVP'er op de vacant or An post te benoemen, tottj luisf liberale Van Aardenne plei- iter zwaarwegende argumen- voornaamste is wel, dat de r deel uitmaakt van de soci- rbuflomische driehoek van het ie b Uit dien hoofde is hij goed van de bezuinigingspro- die mede tot het aftreden bister Andriessen hebben ge- M KVP-minister Van der Stee die ook wel als opvolger genoemd, heeft als bezwaar goed in deze problemen te Mevoerd. het kabinet als de CDA-top ichdcht daarom gisteren vooral lid, jelijkheid-Van Aardenne. Op psche zaken zou dan een als opvolger moeten worden pm(d- Daarvoor zijn twee buiten- Cllljrs gepolst, namelijk de direc- lOefn het Centraal Planbureau, rg en de uit NKV-kringen ',ige Tilburgse econoom prof. ,1. J. Reynaerts. opp' imdat aan deze oplossing van eel cisterscrisis de voorkeur wordt nt: Jf is minister Van der Stee for- i fcj vraag nog niet voorgelegd of ?tenlcollega Andriessen zou willen rklaln ng ij ulpzf-kring wordt ijverig gezocht fn opvolger van de eveneens \jlen staatssecretaris van fi- Nooteboom. Men heeft het iet pn vallen op een belastingin- ADVERTENTIE q3lI termi|nbewaking I brengt rust èn dynamiek I in uw organisatie I OPINIO „De plannen van minister Albeda zul len het financieringstekort veel te hoog opvoeren, sanering blijft achter wege en de staatskas wordt op onver antwoorde wijze gevuld," zo stelde de NCW-vooreitter. Wanneer er onvol doende ombuigingen plaatsvinden dan staat er volgens Van Eijkelen burg nog maar één ding te doen: een straffe inkomensmatiging. „We zul len een grotere stap terug in de lonen moeten doen, die des te groter moet zijn, naarmate de ombuigingen gerin ger zijn. Iedere inkomenstrekker zal dan moeten inleveren, met directe gevolgen voor de koopkracht." Voorzitter Van Eijkelenburg zei zon der veel illusies naar het overleg tus sen vakbeweging, werkgevers en overheid te gaan. „Immers, de over heid tracht haar problemen af te schuiven op het bedrijfsleven en de vakbeweging presteert het nog dage lijks in de bedrijfstakken eisenpak ketten op tafel te leggen met loonkos tenstijgingen tussen de 15 en twintig procent." Over de loonpauze zei de NCW-voor zitter: hoe eerder die is afgelopen, hoe beter. De overheid probeert zich nu permanente bevoegdheden te ver schaffen. „De overheid hoort zich niet te bemoeien met de interne loon- structuur van ondernemingen en be drijfstakken," aldus Van Eijkelen burg. Uit de vergaderingen met de leden, die het CNV vorige week heeft gehou den is volgens Van der Meulen geble ken dat zijn achterban in tegen stelling tot die van de FNV geen brood ziet in acties tegen door het parlement vastgestelde maatregelen, ook al betekenen die maatregelen dat het CNV zijn belangrijkste uitgangs punten kan vergeten. Van acties die Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De BB (Bescherming Burger Bevolking) zal in drie gedeel ten worden opgesplitst. Dat is al thans het plan van minister Wiegel, zoals hij dat gistermiddag heeft be kend gemaakt aan de vakbonden. De reddingsdienst van de BB zal wor den ondergebracht bij de brandweer, het transport van gewonden en de eerste hulp bij het Rode Kruis en de restgroep, de mensen die verkennin gen doen en metingen naar radioacti viteit verrichten, worden ingedeeld bij de Mobiele Kolonnes. Voor de BB-ers, die dan nog over zijn, zal een plaatsje worden gevonden bij een gedecentraliseerde rijksdienst Na het leggen van een krans staat burgemeester Polak van Amsterdam bij het beeld van de dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. Duizenden mensen namen gisteren in de hoofdstad deel aan de jaarlijkse herden king van de februaristaking van 1941. B en W van Amsterdam hadden opgeroepen mee te doen aan de herdenking als demon stratie tegen onderdrukking, waar ook ter wereld. Minister pleit voor onderzoek in Noordzee Van onze parlementsredactle DEN HAAG Het ziet ernaar uit dat de omstreden proebo ringen in het noorden van het land worden opgeschort. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer voelt niets voor deze boringen, die moeten uitwijzen of radioactief afval opgebor gen kan worden in ondergrondse zoutlagen in Noord-Neder land. indruisen tegen de parlementaire de- 'dus diet in Den Haag). In het totaal mocratie wil het CNV al helemaal het om ongeveer vijfhonderd niets weten. De acties, die de FNV op mensen, die beroepshalve bij de BB dit moment voert richten zich welis- werken. waar niet tegen de parlementaire de mocratie omdat de Kamer nog niet heeft gesproken maar die acties zijn volgens het CNV ethisch onjuist omdat ze schade toebrengen aan be drijven, die uiteraard buiten de poli tieke besluitvorming staan. De CNV- voorzitter sprak van „irritatie-wek kende acties". Het CNV wil nu aan de vooravond van de parlementaire behandeling van de kabinetsvoorstellen een poli tiek forum organiseren. Tijdens dit forum zullen politici en hoogleraren debatteren over de vraag waar de bevoegdheden van vakbeweging en parlement liggen. „Wij willen een fun damentele discussie in een tijd waar in de neiging bestaat om steeds meer bevoegdheden, die:in onze ogen bij de vakbeweging thuishoren, naar kabi net en parlement over te brengen. Zo'n discussie vinden wij steekhou dender dan stakingen en werkonder brekingen." aldus Van der Meulen. ADVERTENTIF zeker als het gaat om Mael computers en Wordplex tekstsystemen <^ORMAS ormas bv rembrandllaan 9 postadres: postbus 1X9 3720 AD bilthoven telefoon (030) 78 78 44* telex 4x1130 De uitvoering van de totale operatie zal een twee jaar in beslag nemen. De vakbonden zijn niet bijster inge nomen met de plannen van Wiegel, temeer niet omdat hij de BB-ers erg lang aan het lijntje heeft gehouden, aldus een woordvoerder van de Alge mene christelijke federatie van over-* heidspersoneel. Van onze correspondent EINDHOVEN De Industriebond CNV vindt het jammer dat de Indu striebond FNV op eigen initiatief en zonder de andere vakorganisaties daarin te kennen actie heeft gevoerd tegen de reorganisatieplannen van Philips „Wij hadden best mee kunnen doen aan de demonstratie of aan de bezet ting van de lichttoren in Eindhoven. Ook wij hebben „nee" gezegd tegen de plannen van Philips en het is juist de FNV geweest die heeft aangedron gen op een gezmanelijk front", aldus hoofdbestuurder Piet de Haan van de Industriebond CNV gisteren op een bijeenkomst van het studium genera le van de TH in Eindhoven. De Haan liet doorschemeren dat de Industriebond CNV zeker niet zal achterblijven, indien Philips „zijn ar rogante houding volhoudt". Hij wees er ook op dat de reorganisatieplan nen van Philips op de langere termijn wel eens gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid van net af gestudeerde ingenieurs." Als Philips behalve zijn produktiebedrijven ook zijn know how overbrengt naar het buitenland, dan zal het bedrijf de ingenieurs die het nodig heeft in het buitenland gaan werven," aldus De Haan. „Als jullie nu allemaal gaan zitten, zul je een prachtig slot zien Ook proefboringen in de Noordzee moeten maar wachten op de afloop „maatschappelijke discussie" over (kem)energie. dat wil zeggen: tenmin ste twee jaar. De regering beseft dat het doorzettUn van de boorplannen in het noorden op fikse moeilijkheden zou stuiten, maar meent wel dast er in de Noord zee geboord moet worden. Dat werd gisteren duidelijk in een gedachten- wisseling tussen de Kamercommissie voor kernenergie en de ministers Van Aardenne (economische Zaken) en Ginjaar (Volksgezondheid in milieu hygiëne). Alleen de WD, de partij van de beide bewindslieden, had geen moeite met de omstreden boor plannen. Woordvoerder Lansink van de groot ste regeringspartij het CDA. was vooral bang dat de discussie in ge vaar komt als de regering de plannen ADVERTENTIE in park Boswijk kunt u nu een eigen appartement kopen waar u zelfstandig woont en zelf beslist of u van een aantal verzorgingsfaciliteiten gebruik wilt maken. In het appartementencomplex park Boswi|k woont u zelfstandig u profiteert van een bassisservicepakket en daarnaast kunt u de service- faciliteiten naar wens uitbreiden Thans zijn er enkele biizonder fraaie appartementen beschikbaar gekomen voor de verkoop u koopt een 2 persoonsappartement dat in onbenspefijke staat aan u wordt afgeleverd reeds vanaf 1127.500,- Park Boswi|k heeft zijn eerste lustrum achter de rug en in de loop der laren is niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening maar ook het woon gerief van het appartementencomplex een begrip géworden - de gezellige, praktische en veilige appartementen zijn van alle gemakken voorzien, u woont er omgeven door een prachtig park temidden van bossen en polderland - een staf van huishoudeli|k en verpleegkundig personeel zorgt voor dag-en nachtservice, terwijl u via vele clubs in contact kunt komen met andere bewoners - naast de basisservice, waarvoor u een maandelijkse vergoeding in rekening wordt gebracht, kunt u tegen kostprijs gebruik maken van het restaurant en de huishoudeli|ke-en overige facultatieve diensten. Voor geheel vrnblnvende informatie: Vellinm Makelaardu BV Kampweg 2 -"3441HH Doom leleloon 03W"?g4r park boswijk doorn J Van onze onderwijsredactie ENSCHEDE Een korte wetenschappelijke opleiding van een jaar of vier kan redelijke vooruitzichten bieden op een maatschappelijke loopbaan. Dat blijkt uit een onderzoek naar de ervaringen van een groep baccalaurei van de Technische Hogeschool Twente. deJ posj ;e ei levering via dealers De TH Twente werd in 1964 opgericht en heeft vanaf het begin de mogelijkheid gebo den om een korte opleiding te volgen. De officiële studie duur voor het baccalaureaat was drie en een half jaar, in werkelijkheid deden de stu denten daar gemiddeld een jaar of vijf over. De studie voor de titel van ingenieur duurde op papier vijf jaar. maar in werkelijkheid gemid deld zeven jaar. De Hogeschool in Twente heeft vorig jaar besloten om het experiment met het bac calaureaat te beëindigen. Een van de redenen was dat de titel in Nederland niet echt ingeburgerd raakte. Toch is de idee van het baccalaureaat niet helemaal van de baan. De commissie „open universi teit" zou de titel opnieuw wil len Invoeren, niet alleen aan de open universiteit zelf. maar ook in de rest van het hoger onderwijs. Tevreden Uit een onderzoek van de Technische Hogeschool is nu gebleken, dat de afgestudeer de baccalaurei redelijk tevre den zijn met hun studie en met de functie die zij vervol gens gingen bekleden. Hun in komen ligt gemiddeld iets la ger dan dat van de ingenieur, maar duidelijk hoger dan dat van iemand die op een Hogere Technische School heeft gezeten. Opmerkelijk is, dat ook de ondervraagde ingenieurs von den. dat een korte weten schappelijke opleiding zinvol kan zijn. Het onderzoek ln Twente ls vooral Interessant, omdat mi nister Pais binnenkort een wetsontwerp zal Indienen, waarin de studie aan de uni versiteiten en hogescholen wordt opgesplitst in twee fa sen: een eerste fase van vier jaar voor alle studenten, en vervolgens een tweede fase van één twee Jaar voor een selecte groep. Volgens het Twentse rapport is het duidelijk, dat een korte wetenschappelijke opleiding maatschappelijk best aan vaardbaar kan zijn. Er zal ze ker emplooi zijn voor mensen met zo een korte opleiding en ook lijkt het waarschijnlijk, dat een aantal studenten zelf veel voor een vierjarige studie voelt. Toch willen de onderzoekers niet té ver gaande conclusies trekken. De baccalaurei in Twente vormden maar een klein groepje en het is niet bekend, hoe de arbeidsmarkt zou reageren, als er plotseling grote aantallen academici op dit niveau afstuderen. Belangstelling Dat het bedrijfsleven toch wel grote belangstelling heeft voor mensen met een korte wetenschappelijke studie, zou men misschien af kunnen lei den uit de opmerkingen die gisteren tijdens een forum aan de Vrije Universiteit van Amsterdam werden gemaakt door dr. C. J. C. M. Boeren, medewerker van het Neder lands Verbond van Onderne mingen (VNO). Hij betoogde dat vooral het hoger beroeps onderwijs moest groeien. De universiteit zou na het eerste jaar moeten selecteren vla een propedeutisch examen. Wie niet geschikt ls voor een uni versitaire studie, kan dan als nog naar het hoger beroepson derwijs. De studiefase na het doctoraal examen zou volgens de heer Boeren slechts voor een kleine groep toegankelijk moeten zijn. De postdoctorale studie zou zoveel mogelijk parttime moeten geschieden Met name de vertegenwoordi gers van de studentenorgani saties keerden zich fel tegen een kortere studieduur Zij zijn bang. dat de universiteit dan zal verschoolsen en dat met name de maatschappelij ke vorming van de student er bekaaid zou afkomen. poogt door te zetten tegen de weer stand in het noorden des lands in. Ook betoogde hij. evenals woordvoer ders van PvdA, D'66 en PPR dat proefboringen in de Noordzee opge schort moeten worden. Minister Van Aardenne had „ernstig bezwaar" te gen een CDA-motie van die strek king. Theorie Van Aardenne hield wat hij zelf noemde een pleidooi om op een korte termijn te beginnen met onder zoek (boringen) in de Noordzee. Dat richt zich slechts op „mogelijkheden die er in theorie kunnen zijn voor de opslag van kernafval" zei de minister met nadruk. De resultaten kunnen zeer nuttig zijn voor internationaal overleg, zo hield Van Aardenne voor aan de Tweede Kamer, en vooral het CDA. Het CDA had de minister ge vraagd „de studie naar andere op- bergmogelijkheden (dan zoutkoepels ln het noorden red.) voort te zetten, zo mogelijk ln Internationaal ver band". Minister Van Aardenne zei dat boringen ln de Noordzee over onge veer een Jaar kunnen beginnen. Re sultaten van dat onderzoek zullen nog voor het einde van de maat schappelijke discussie beschikbaar komen. Volgens minister Ginjaar hoeft niemand te vrezen dat er onder het mom van proefboringen, „onver hoeds kernafval opgeborgen wordt" De oppositiepartijen stelden voor het vraagstuk van het radio-actieve afval onderwerp te maken van een „weten schappelijke discussie". Minister Van Aardenne wil die gedachte doorgeven aan de nog te vormen stuur groep die de maatschappelijke dis cussie gaat lelden. Van Aardenne had geen bezwaar tegen een vijfkoppige discussielelding zoals het CDA be pleitte. De minister zelf, die al een voorzitter op het oog heeft, had een stuurgroep van drie mensen voorge steld. Verrassend was het WD-voorstel om een glazen cilinder met radio-actief afval als „toeristische attractie" aan den volke te tonen. Aan de hand van bijbehorende meetapparatuur kan een leder dan vaststellen dat de angst voor radio-activiteit misplaatst is, be toogde WD-woordvoerder Braams. Ook dit idee speelde de minister door naar de toekomstige stuurgroep. De ministers Ginjaar en Van Aarden ne spraken de hoop uit dat milieu groeperingen de discussie niet zullen boycotten. Een eventuele boycot be tekent echter ln de ogen van de be windslieden nog geen mislukking van de discussie. Toekomstschets Milieugroeperingen maar ook andere maatschappelijke organisaties, ne men het de regering kwalijk dat de economische groei als een onwrtk baar gegeven wordt gezien Dat standpunt brengt de uitbreiding van kernenergie dichterbij, zo wordt ge vreesd. Het CDA en de oppositiepar tijen drongen gisteren aan op alterna tieve scenario's oftewel toekomstver kenningen met als uitgangspunt een lagere of helemaal geen groei Die verschillende toekomstschetsen kun nen dan ter discussie gesteld worden. Mevrouw Lambers (D'66) meende zelfs dat „leder stemgerechtigde bur ger moet kunnen deelnemen aan een algemene peiling" over die scenario's. Noch minister Van Aardenne. noch de andere grote partijen ln de Kamer liepen warm voor die suggestie Vol gens de minister komt er dan teveel nadruk te liggen op de getallen ix- a an tal Nederlanders wil scenario's zus. y-Nederlanders geven de voor keur aan scenario zo), terwijl het ln de maatschappelijke discussie twee Jaar lang om de „kwaliteit van de argu menten" moet gaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3