Vrijgemaakte jongeren alleen op vakantie Beyers Naudé verlaat blanke NG Kerk Een parelvisser die de modder niet schuwde il Uit brieven van lezers Vastenactie wil macht herverdelen Trouw Calvinistisch Jongerenblad Pastorale werkers boos op Simonis Theologen in verzet tegen t.v.-evangelisatie In memoriam ds F. H. Landsman VANDAAG VOORBIJGANG!^ DINSDAG ?6 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET door A J. Klei In het Calvinistisch Jongerenblad, het offici eel orgaan van de bond van vrijgemaakte gereformeerde Jeugdverenigingen, stelt de vereniging „Sola Fide" te Roodeschool de volgende vraag: ..Als je alleen op vakantie gaat, bijv. een verplichte excursie van school, en je bent de enige vrijgemaakte, hoe moet je dan de zon dag doorbrengen? Naar een Lutherse kerk gaan of alleen op je hotelkamer een preek lezen?" Bij de lezing van deze vraag had ik even moeite met het woordje „alleen". Hoe kun Je nu praten over „alleen op vakantie" en dan als voorbeeld een schoolexcursie nemen? Na enig nadenken begreep ik dat „Sola Fide" hiermee wil zeggen, zonder je ouders. Treffend vind ik dat de vrijgemaakte Jonge ren in Roodeschool er blijkbaar vanuit gaan. dat een preek tot de normale reisbagage behoort. Wanneer ik met vakantie ga het geen ik zelden doe. aangezien ik het ervaar als een hinderlijke onderbreking van een regelmatig en plezierig bestaan pak ik mijn scheergerei en zo in. maar ik moet tot mijn schaamte bekennen dat het nimmer in mij opgekomen is. een preek bij me te steken. „Sola Fide" krijgt een vrij uitvoerig ant woord van de Zwolse predikant Joh. Strating, die tweede bondsvoorzitter en dus niet de eerste, de beste is. Hij schrijft: „Ik zou trillen zeggen: in het buitenland daarop zal de situatie betrekking hebben kun je allebei doen. Een preek lezen is zeker zinvol. En ook verantwoord. Ook al ben je alleen Te meer waar de kans groot is. daf de prediking niet betrouwbaar is in een buiten landse dienst 'ergens' in een willekeurige plaats." Ik kan niet nalaten, de eerwaarde heer Stra ting nu even in de rede te vallen. De apostel Paulus wekt ons op. de ander uitnemender te achten dan onszelf, maar de vrijgemaakten zijn al tot zulk een hoogte gestegen, dat zij zich van dit vermaan niets behoeven aan te trekken. Hetgeen de tweede bondsvoorzitter tot „Sola Fide" zegt, komt in ronde woorden hierop neer: je kunt er donder op zeggen dat de prekerij in het onvrijgemaakte buitenland weinig zaaks is. Merkwaardig is echter, dat dominee Strating ..Sola Fide" toch niet adviseert, zondags de hotelkamer te houden. Integendeel, hij gaat verder: „Maar ook het meemaken van zo'n kerkdienst-in-het-buitenland heeft beteke nis. Je kunt er geloofsgenoten herkennen, uit een ander volk met een andere taal." Hoho, wat zullen we nou hebben! Hoe kun je geloofsgenoten herkennen bij een volk. dat onder een onbetrouwbare prediking zit alsof 't maar niks is? Als dominee Strating zulke praatjes verkoopt, moet hij zich niet verba zen wanneer ze in Roodeschool de preek uit de koffer gooien en wie-weet-wat ervoor in de plaats meenemen. Over „niet betrouwbaar" gesproken, dit advies lijkt me niet betrouw baar. Laten we zien. wat dominee Strating verder te vertellen heeft: „Wanneer de mogelijkheid er is, je er op vóór te bereiden, bijv. door een stukje kerkge schiedenis te lezen, kan het je een ervaring rijker maken. Juist in een vergelijking met eigen gereformeerde kerkdiensten. Je zult dan ontdekken de weelde om gereformeerd te mogen zijn!" Mooi zo, hier herken ik de oude dominee Strating weer in, die de vrijgemaakten uitne mender acht dan wat er verder in de kerkse wereld te koop is. Laat de leden van ..Sole Fide" te Roodeschool. als ze alleen op vakan tie zijn, rustig een buitenlandse kerkdienst bijwonen. Ze zullen gauw genoeg in de gaten hebben dat 't niet veel soeps is en ze keren vrijgemaakter dan ooit in Roodeschool terug. Badend in gereformeerde weelde. Van onze kerkredactie AMSTERDAM Dr. C. F. Beyers Naudé, de vroegere directeur van het Christelijk Instituut in Zuid-Afrika, dat verboden is, is uit de (blanke) Nederduitse Gereformeerde Kerk gegaan. Hij heeft zich samen met de universiteitsdocenten Johan Wolf aardt en Pie ter Schoeman en met de theoloog Roelf Meyer als lid aangemeld bij de (zwarte) Nederduits Gereformeerde Kerk in Afrika. Roelf Meyer treedt zondag officieel toe tot de gemeente van ds. Sam Buti in Alexandra, een zwarte satelliet stad van Johannesburg. Diezelfde dag zal de pasgeboren baby van Roelf en zijn vrouw Nita gedoopt worden, de eerste blanke baby in een zwarte Dr. Beyers Naudé is. als gevolg van de NG Kerk. beperking van zijn bewegingsvrijheid door een 'banning order' niet in staat Het verzoek om toetreding van Nau- om de beweegreden voor zijn stap dé is nog bij de zwarte kerkeraad in bekend te maken. Volgens zijn wijk- beraad. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen benchten, artikelen en commentaren, en met voor open bneven. gedichten, oproepen ol reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wi| helaas met corresponde ren Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 059,1000 AW Amsterdam Bi| pubhkatie worden naam en woonplaats van de schri|ver vermeld. predikant, ds. Van Rooyen is de kern van Naudé's bezwaar tegen de blanke gereformeerde kerk dat deze onvol doende recht doet aan de eenheid van de kerk. Hij heeft jongstleden vrijdag een langdurig gesprek met dr. Naudé Tjehad. Dr. Naudé heeft zich vroeger beslist uitgesproken voor een samengaan in één kerkverband van de blanke NG Kerk en de drie zogenaamde dochter kerken van zwarte, bruine en Indiase gereformeerden. Een voorstel daar toe is in oktober 1978 afgewezen. Ook een vereniging van de drie synodes onder een 'paraplu-synode' is door de blanke kerk afgewezen. Dr. C. F. Beyers Naudé ROTTERDAM (ANP) De vereni ging van pastoraal werkenden van het bisdom Rotterdam is verontwaar digd over de weigering van bisschop Simonis van Rotterdam om een ge huwd priester als pastoraal werker aan te stellen. De vereniging vindt deze vorm van gezagsuitoefening kwalijk en stelt vast dat er met open ogen voorbij wordt gegaan aan het tekort aan deskundige pastores. Bisschop Simonis weigerde de heer J. P. F. Sierat uit Boxmeer als pastoraal werker aan te stellen in een Woerdens ziekenhuis, „omdat die in een moeilij ke situatie zou komen te verkeren", als hij stervenden moet begeleiden, maar de laatste sacramenten niet mag toedienen. De vereniging van pastoraal werkenden van het bisdom Rotterdam heeft het idee dat de bis schop het opvolgen van kerkelijke regels vraagt ten koste van zieken en bejaarden. Schepping/Evolutie Met de kritiek van Prof. Wlepkema op de EO-uitzending over de ouder dom van de aarde (Trouw van 19 februari) ben ik het geheel eens. De tv-commentaar bij de methoden van ouderdomsbepallng van gesteenten was een mengsel van waarheid en onwaarheid. Kennelijk ontbreekt bij de EO de deskundigheid op natuur wetenschappelijk gebied. Zo werd uitvoerig stilgestaan bij de C14-me- thode, die wordt gebruikt voor kool- stofbevattende monsters, maar die voor de ouderdom van gesteenten van weinig betekenis is. Van de kali um/argon- en de rubldlum/strontium- methoden, waarop de bepalingen van de ouderdom van gesteenten worden gebaseerd, werd niet gerept. Ik wil nog iets zeggen over twee kwes ties die in de tv-ultzending naar voren werden geschoven als in strijd met een hoge ouderdom van de aarde. waarin opgenomen Oe Rotter dammer. met Dordts Dagblad Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leidse Courant Uitgave Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tammmga Directeur mg O Postma mQQFDKANTOOR PpMOu* 859 1000 AW Amsterdam Potrg"0 66 00 00 Part Ned C'ed-e'63" «e»er""grv 23 00 12 57a REGIO ROTTEROAM'DORORECMT Posit** 948 3000 AX Rotterdam lei 010-11558® (pbonnement#« 91 bezorging! rei 010-115588 redact* te' 1 1 5700 (u4»lU'lend voor advertenties) westbua» 4 Rotterdam REG-O DEN HAAG LDDCN Postbus tot ?50t CC Oer HaaS •et 070 46944!, I abonnementen en bezorging) tei 070-469445 (redactie) lei 0T0-468864 (urtstortend voor advertenties) ParAsnaat ?2 Oen Maag REGiO NOORD OOST NEOERlanO labonnementen en bezorging) PoS'OuS 3 •0000 aa 2*o e te' 05200-17030 Me'*maist 56 Z*o-e Abonnementsprijzen Per maand 1S.N namelijk het heliumgehalte van de dampkring, en de sterkte van het aardmagnetisme. Volgens de com mentator zou de dampkring vol heli - umgas moeten zijn, afkomstig uit uraanhoudende gesteenten, als de aarde vele miljoenen jaren oud zou zijn. Op het tv-scherm werd in een tekening de dampkring als afgesloten getoond. De dampkring is echter open. en door de hoge temperatuur van de exosfeer (ongeveer 1000 gra den) verdwijnen voortdurend helium- atomen in de interplanetaire ruimte. Er stelt zich een evenwicht in in de stroom van heliumgas dat uit de uraanhoudende gesteenten van de aardkorst ontsnapt, en de diffusie uit de exosfeer plus de Invang van heliumatomen, die uit de corona van de zon afkomstig zijn. Een dergelijk evenwicht bestaat trouwens ook voor het waterstofgas in onze dampkring Een tweede enormiteit was een rede nering over het magneetveld van de aarde De sterkte hiervan is in deze eeuw geleidelijk afgenomen. Nu gaat de commentator naar het verre verle den extrapoleren. Hij komt dan tot de conclusie dat het aardmagnetisme miljoenen of miljarden Jaren geleden zo sterk zou zijn geweest, dat de aar de instabiel zou zijn vanwege de enor-' me magnetische energie (inzage van de gesproken tekst werd mij door de EO geweigerd). Dus kan dè aarde niet oud zijn. In werkelijkheid is het aardmagnetis me een fluctuerend verschijnsel. In. de loop van de geologische geschiede nis is het nu eens wat sterker, dan weer wat zwakker geweest, zoals uit het paleomagnetisme van de gesteen ten kan worden berekend. Het is een droevige zaak. dat proble men van geloof en wetenschap, waar mee in de voormalige Christelijke Vereniging van Natuur- en Genees kundigen tientallen Jaren is gewor steld totdat men meende eruit te zijn. nu opnieuw aan de orde worden ge steld. en dat op een zo ondeskundige wijze! Bilthoven Prof. dr J. Veldkamp Naar zwarte kerk Dr. Naudé heeft zich aangemeld bij de plaatselijke zwarte kerk bij hem in de buurt, die veelal bezocht wordt door zwart huispersoneel. Als gevolg van zijn banningorder kan hij niet naar de kerk in Alexandra. Mevrouw Naudé maakt de stap van haar man niet mee. Roelf Meyer is uit de kerk gegaan omdat deze volgens hem het onder drukkend apartheidssysteem onder steunt. In de tweede plaats is Meyer opgestapt omdat de NG Kerk zich volgens hem steeds meer verwijdert van de oecumenische beweging en van de andere kerken in Zuid-Afrika en in de wereld. Meyer verwijt de NG Kerk dat zij de zwarte kerk financieel en theologisch van haar afhankelijk houdt en dat zij in de praktijk een nationalistische kerk is met een uit sluitende band met het Afrikaner volk. Als laatste motief voert Meyer aan dat de kerk een 'gedeelde loyali teit' heeft. Een groot aantal predikan ten en lidmaten behoort tot de Broe derbond. UTRECHT (ANP) Onder het motto „Ommekeer omme- kaar" organiseert de rk stichting bisschoppelijke vastenactie Nederland dit jaar haar twintigste campagne tot bevordering van de ontwikkelingssamenwerking. Het geld is bestemd voor projecten in de derde wereld en voor bewustwording in eigen land. In twintig jaar werd 116 miljoen bijeengebracht uit particuliere giften vla parochiële werkgroepen. Zij dringen een levensstijl, arbeidsty- pe en mensbeeld op waartegen de partners van de vastenactie zich ver zetten. Tegen het verschijnsel van deze ondernemingen is nog geen mul tinationale politieke macht opge bouwd. Maar de godsdiensten heb ben samen wel een moreel potentieel dat ze kunnen inzetten. Royaal heeft de vastenactie geld uit- getrokken voor de wederopbouw en de alfabetisering van het inmiddels bevrijde Nicaragua. Als de actie dit Jaar slaagt zullen zo'n vierhonderd projecten kunnen worden verwerke lijkt. De vastenactie-Nederland heeft veel Informatiemateriaal beschik baar (03404-23404). Het gironummer is 5850. willen dan ook een sterk pleidooi hou den voor een nieuwe levensstijl, die meer op herverdelen dan op delen aankomt. Samenwerking met andere godsdien sten kan een tegenkracht oproepen tegen de multinationale ondernemin gen. Deze hebben een grote en meest al oneontroleerbare macht gekregen. De vastenactie ls nu zo ver, dat geen genoegen wordt genomen met het inspelen op de gevolgen van armoe de. Ook de oorzaken wil men aanpak ken. Deze houding brengt echter ln veel landen conflicten met de macht hebbers met zich mee. Wanneer men voedsel uitdeelt aan arme boeren krijgt men decoraties, maar als men ze wat leert, kijken de grootgrondbe zitters met scheve ogen naar de vor mingsprogramma's. Als men die boe ren ook nog een stukje grond wil bezorgen, komen de landeigenaren gewelddadig in verzet. De vastenacties zullen dan ook ln toenemende mate te maken krijgen met de kwestie der mensenrechten. Het mag niet zo blijven, vindt de actie, dat mensen gemakkelijker geld geven voor een aardbeving dan voor juridische bijstand aan gevangenen en hulp voor hun gezinnen. De belangrijke problemen van de ja ren '80 zullen besproken worden in het kader van de nieuwe internatio-, nale economische orde. De hoeksteen daarvan ls de herverdeling van de economische macht. De vastenacties NEW-YORK (ANP) Een be langrijk vraagstuk voor protes tanten en rooms-katholieken in de Verenigde Staten zal in de komende tijd moeten zijn de „plotselinge explosie van televi sie-evangelisatie, een zaak van miljarden dollars per Jaar, die wordt beheerst door sterren die een fundamentalistisch, conser vatief en zeer gesimpliceerd heilsverhaal ophangen." Dit is de mening van vooraanstaande theologen in Amerika die met lede ogen de ontwikkeling van evangelisatie-programma's op de Amerikaanse televisie aanzien. De theoloog Colin Williams is bang dat een dergelijke wijze van evangeliseren mensen ook beïnvloedt in hun politieke den ken. „Een religie zoals die nu via de televisie gebracht wordt, haakt in op de teleurstellingen en angsten van mensen. De men sen gaan hierdoor denken dat de politieke toestand wel zal veran deren als ze zich maar tot Jezus Christus zullen bekeren. Als ie dereen bekeerd is, komt het alle maal wel in orde. En dat, voegde Williams er aan toe, „is gewoon niet waar." Uit de kringen van Amerikaanse theologen zijn al plannen gere zen om ook maar zendtijd te kopen en via de televisie een ander geluid te laten horen. Men vreest echter dat men dan ver valt in dezelfde methoden die de televisie-evangelisten gebrui ken: simpele kreten, een com merciële aanpak en een eenzijdi ge theologie die de verschillende situaties waarin individuele mensen verkeren, volkomen negeert. De televisie-evangelist Pat Ro bertson heeft zich tegenover deze beschuldigingen verdedigd door te verklaren dat hij niet uit is op goedkoop, commercieel succes. „Het is alleen zo moeilijk om de zaken genuanceerd aan de mensen uit te leggen via de tele visie," heeft hij verklaard, „om dat de mensen niet het geduld kunnen opbrengen om langer dan vijf minuten te kijken." Hongaren A<j.e"e"'er*r*rert oc aanjaag T«*tOrtitCt« 4b0rtn#m«nl*rxxxJ»»cN#« n-e 40,*»i«" oo»e"i Opga«e 9-i9 30 »4" -laai-aag t ti v oag Op zondag »4" '8 23 uu' 1**1 02O 9-34S6 Opgave tut, jij»#*ert-es 020 936868 ot iO' 44" M-". Ag» 4<Mbng po—433 '000 AA AMSTERDAM Ao»es*"tfg'"g«" wrts'urteno sc"W'ii«M|* aan ome Aiiv#,<jamje e&nsei Met grote verontwaardiging het arti kel aangaande de vier uitgezette Hongaren gelezen. Vele mensen span nen zich wekelijks in na 't verschij nen van het stukje „Stuur een brief" om naar welk land ln de wereld dan ook voor iemand te pleiten die on rechtvaardig behandeld wordt in de een of andere gevangenis en nu blij ken zich in ons eigen land zulke prak tijken voor te doen En daarna die Jongens weer voor de leeuwen gooien' Mevrouw Haars, bedankt voor uw feilloos gevoel voor de rechten van de mens Amsterdam E. J. P. Veurlnk-Rrummer PARIJS (AFPt Religieuze leiders in Frankrijk hebben de Russische ambassadeur hun bezorgdheid ken baar gemaakt over de recente arres taties van gelovigen in de Sovjet Unie. Zij zeggen ..Mannen, vrouwen, priesters en andere pastores, die wij men naam en toenaam kennen, wor den gevangen genomen of velban nen. zonder een vorm van proces. WIJ delen hun overtuiging, zij zijn onze geloofdbroeders en wij kunnen ln naam van de gerechtigheid niet zwij gen als u hen in net verborgene ver oordeelt door dr A. H. van den Heuvel Er zullen vele christenen en niet- christenen zijn in Nederland, die zich ds F. H. Landsman vooral zullen her inneren als sijver van het kernwapen- rapport uit 1962. En terecht. Want in dat geschrift dat zijn plaats vindt op de breuklijn van kerk en maatschap pij, is Landsman geheel terug te vin den. Allerlei eerder werk van hem loopt erop uit, ook al klopte zijn hart nog op andere, verborgen plaatsen. Ik wil in dit In memoriam niet te veel over de lange lijst van zijn functies en verantwoordelijkheden schrijven. Daar is ook nog wat meer tijd voor nodig. Vanaf het moment dat hij naar Den Haag kwam in 1942 werkte hij mee aan het centrale beleid van de Nederlandse Hervormde Kerk. eerst part-time (met nog een stukje studen tenpastoraat om het mogelijk te ma ken). maar al snel als een van de twee centrale functionarissen van het mo- deramen van de generale synode. Daar zou hij twintig jaar blijven zit ten als een spin in zijn web. Eerst bij dr Oravemeyer. later bij dr Ernmen en nog later, toen hij zelf tot secreta ris-generaal was gekozen, met dr Mooi als zijn opvolger. In die twintig jaar heeft hij de kerk met vaste hand proberen te sturen langs de koers die hij als de juiste zag. Die koers was al voor de oorlog voor bereid in de bewegingen voor kerk- herstel en gemeenteopbouw. De kerk moest vrij worden van het bevoog dend toezien van de overheid: die kerk moest zich zelf kunnen bestu ren; zelf haar orde kunnen schrijven; zelf haar belijden verwoorden. In de oorlog is die koers verdiept door wat er tijdens de bezetting ge beurde. Landsman behoorde tot de kleine groep die de kerk als het ware stem hoorde krijgen en na de oorlog behoorde hij tot de groep die aan die nieuwe verworvenheden mee gestalte gaf. HIJ werkte mee aan de nieuwe kerkorde en heeft zo mede zijn naam gegeven aan een grootse poging om de kerk te bevrijden van de verlam mende richtingsstrijd tussen vrijzin nig en rechtzinnig. Het instrument waarmee Landsman aan dat stuk kerkvernieuwing werkte in die tijd, was vooral 'Hervormd Ne derland', toen nog geen oecumenisch opinieblad, maar het hervormde ge zinsblad. Daarin schreef Landsman zijn beleidsartikelen en daarmee maakte hij kerkpolitiek. Ik denk dat hij aan die periode en dat werk met nog meer vreugde terug dacht dan aan de periode, waarin hij secretaris-generaal was. Hoewel hij ln de synode een grote rol speelde, voelde hij zich kennelijk ach ter zijn schrijftafel meer op zijn ge mak dan achter de synodekatheder. Zijn grote gaven van geest en ver stand maakten hem een leider van formaat, maar ln de grond was hij een verlegen man. In de omgang met an deren kon hij stroef zijn, maar nooit onhelder. Het beleid van de hervormde kerk na de oorlog is zonder de namen van Gravemeijer, Emmen, Banning, Kraemer en Landsman ondenkbaar. Landsman is n deze rij de bouwer. Hij was nauwgezet, had een geweldi ge werkkracht en een brede greep op de materie. Toen ik zijn functie over nam, vond lk een la met beleidsnota's waarmee de hele Nederlandse oecu mene jaren had kunnen bezig zijn. Ook veel nota's die nooit waren uitge voerd en plannen die in torso waren blijven steken. Wat wilde Landsman? Hij zocht naar een kerk die in dankbaarheid aan de vaderen het hervormd-gereformeerde belijden zou vertalen naar onze tijd en zou present stellen in het geheel van het volk. Hij zocht naar een ge meente die vanuit eredienst en woordverkondiging dienstbaar zou zijn aan de maatschappij, niet als een machtsblok, maar als zoutend zout. Hij geloofde meer in een hervormd doorwerken in de maatschappij dan in een ervormde zuil in de samenle ving. Later is hij daarin wel teleurge steld en heeft hij geprobeerd nog een lans te breken voor een wat duidelij ker eigen gestalte van de kerkelijke bijdrage. Met name ln het maat schappelijk werk heeft hij scherp ge zien dat de professionalisering en de algemeenheid de christelijke identi teit erg onder druk stelden. In politieke en sociale zaken was hij veel radicaler dan velen van hem ver wachten: in het vraagstuk van het racisme en zeker in dat van de kern bewapening schuwde hij de contro verse niet. En ook oecumenisch had hij een open geest: hij behoorde tot de architecten van de beweging „Sa men op Weg" en tot aan zijn* dood heeft hij bijna alleen de werkorde een kerkorde ln ontwerp voor de samenwerking tussen hervormd en gereformeerd ontworpen. Ook ln de raad van kerken was hij een man met gezag. Toch denk ik dat de kerk hem het meest dankbaar moet zijn voor het werk dat hij gedaan heeft voor het nieuwe liedboek, dat als zijn grote monument onder ons blijft. Hij heeft dat niet alleen voor elkaar gekregen. [we bg di h lelir Vete (rho dig |atr( ifeid. DE BRIEF Zelden heeft een minister een van vragen uit de Tweede K; minder woorden menen te kui „beantwoorden" als de heer Vi Jl. donderdagnacht deed. De vragen werden stelselmatig uil weg gegaan terwijl enkele vrai een aantal kleine partijen nog meest voor het voetlicht getrol werden. Een belangrijke rol de brief die de heer Andriessei ex-minister van financiën aan kabinet had geschreven ter ondersteuning van zijn ontslagaanvrage. Het was als vanouds, er was iets niet aanwi dat de zaak verhelderen kon. minister-president meende de van die brief niet bekend te kui maken ondanks het bericht d: heer Andriessen zelf van menii dat dit wenselijk was. Een bijzin logische gedachte. Immers, de [t w was gericht aan de minister-president. Het kabinet™ moest nog besluiten of ze de ontslagaanvrage zouden doors naar de Koningin (en niet konef zoals een aantal politici onze hardnekkig verhaspelen) c.q. zf Hare Majesteit die ontslagaant zouden indienen. Voordat dat a gebeuren kon wist ook al heel Nederland wat de heer Andriesf' geschreven had en daarmee wa de brief die avond niet publiek 1 gemaakt werd. Het zou te duid|nz gebleken zij hoe scherp de krititr de ex-minister op het gevoerde^ voeren beleid was, en dit was irr 6 tegenstelling met de vergoelijldc, woorden die daarover van achtjjgi regeringstafel werden gesprok^-jt Opnieuw een schamele vertonif Terecht stelde de oppositie vo<f de bespreking tot vandaag uit fze stellen. Zal er dan vandaag me duidelijkheid komen? Vooral 0 vraag wie nu in feite terug moeL hun inkomen en nog meer overig ook dit keer weer de dans f- ontspringen. Het is een duideliï zaak dat het geld dat ons ontbz^ ergens vandaan moet komen, 1 nog steeds is er geen regering g die het volk, ons allen, heeft du kunnen maken op welke rechtvaardige wijze deze last gedragen moet worden. tre: maar zonder hem zou het nu niet ln miljoenen exemplaren de gemeente zang stem geven. Zijn laatste grote interview ging over de kerk in de wereld. Hij pleitte er krachtig in voor de campagne van het IKV, het kind van het door hem ge schreven kernwapenrapport van 1962. Kernwapens had Landsman herkend als demonische instrumen ten, waarvan niets goeds en zeker geen veiligheid en vrede Zijn te ver wachten. Ondanks het verzet tegen het rapport van 1962 bleef hij zijn eerdere ontdekking trouw. Tot het einde toe. In dat interview pleitte hij niet voor minder, maar voor meer bemoeienis van de kerk met de sa menleving. Want daarin kwamen zijn eigen biografie en alle stimulansen die hij van anderen had ontvangen, samen. Landsman was het soprt man die ln grote kring meer respect dan vriend schap oproept. Die vriendschappen waren er wel maar zij waren gereser veerd voor een kleine groep. Zoals zoveel leidinggevende mensen had hij een zekere afstand nodig tot de mensen aan wie hij leiding gaf en die afstand zal hem zeker ook wel eens eenzaam hebben gemaakt. In 1972 vertrouwde hij mij toe dat zijn lijfspreuk aan Multatuli ontleend was: De parelvisser schuwt de mod der niet. Dat roept een beeld op van een man die met inzet van alles zoekt naar de parel van grote waarde. Over die parel, het koninkrijk van God, kon hij zeer bewogen spreken, vaak tot verbazing van wie hem in zijn strengheid kende. En toch lag daar zijn geheim. In „zijn" liedboek staat een lied van Mattheus Verdaasdonk waarvan hij mij bij de begrafenis van Miskotte zei, 'dat het hem vertroostte: Heer, herinner U de namen, van hen die gestorven zijn, en vergeet niet dat zij kwamen, langs de straten van de pijn, langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid, naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis, hun toebereid. Met dat gebed geven wij hem terug aan God. mmmmmmmmmmmmmmemmmmmimmmmmÊmmJ an Beroepingswerk Mi NED. HERV. KERK Jnj Beroepen te Klundert: F. WijiOVl kand. te Vlaardingen; te Leidei001 M. Roodenburg te Middelburgse Aangenomen naar Asperen: R o; Jong, pred. te Laar (W.Dld., L_ form. Kirche); naar Ochten: I, naar te Zijderveld; naar Amsti Bijlmer: A. S. Spijkerboer te A I dam Noord. Bedankt voor Lienden: K. S<j te Dordrecht. nr Benoemd tot voorganger van <0 herv. evangelisatie te Driedo heer G. Beekman te Hardegahl Beroepbaar: F. Wijbhorst, VF1! gendorplaan 5b, Vlaardingen; april 1980: J. A. B. Jongenec dingspred. (docent theologis<re culteit van de christelijke univjAA te Tomohon): L. de Colignylird Oegstgeest. |og GEREF. KERKEN. nis Aangenomen naar Koudekeit. Rijn: H. Bade te Landsmeer, jon Bedankt voor Dedemsvaart: A 01 sen te 's-Gravenzande; voor An dam West: H. Lijesen te Rotu Pendrecht. Beroepen te Baarn: J. W. Huisf li Zoetermeer. Itei I vi GEREF. KERKEN VRIJG. t d Aangenomen naar Voorbuflon Kamphuis te Vlissingen, die bi- L te voor Enschede Noord. Hartpoi en Hattem. d GEREF. GEMEENTEN bis Bedankt voor Melissant: M. M K te Waardenburg; voor Nijkerkiuw nema te Drachten. ger GEREF. GEMEENTEN gc Bedankt voor Melissant: M Mevc te Waardenburg; voor Nijkerki nema te Drachten. pet Aangenomen naar Gorinche|ch Hofman, te Rotterdam Zuid, feli dankte voor Zwijndrecht. use 1 al; Bisschoppen Guatem" moord bij naam noe door Koos Koster MEXICO De 16 bisschopp Guatemala hebben vorige we boodschap aan de katholieke king gericht. Niemand kan <pm nen dat er in Guatemala veel (Ste heerst, begint het document: j is moord moord noemen en fq vr foltering; niet om het geweten co: sen met luidruchtige verklan. maar om bij een verandering i taliteit en in houding behulpzjf-k: zijn. n De bischoppen veroordelen, m'ct zoveelste keer, zoals zij zeggen het ondermijnende als het ?n drukkende geweld, dat ze anlr telijk en anti-evangelisch noen kerk, zegt de boodschap, ple een humanisme, gegrond - evangelie en bevordert de be< de evangelisatie, maar sluit d christelijke klassenstrijd en h wakkeren van wraak- en ran< voelens, als middel uit. Maar, schrijven de bisschoppt alles is negatief in Guatemala dag heerst er meer bewustzi waardigheid onder de Guat ken. Het is misschien tijd on gende en stoutmoedige proje lanceren, die een grotere toe I] voor de armen inhoudt. Ona keur voor de armen sluit niem aldus dit herderlijk schrijven De bisschoppen betreuren de lisatie van ideologische posi hun land. En de eenzijdige el uitleg van de woorden van d 'ig<

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2