Leger Suriname verdrijft Arron m m Jungle Kiesawkado i 'Meer ombuigingen als tekort groeit' TUIN Meubelfabriek Oisterwijk Onderofficieren bezetten Paramaribo In deze krant 3 'Het zat er al lang in' iffl MliN ieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER Als u uw Landsman overleden ine ttelijke pers moet fors omhoog -rstelen met ïnksel Windmolen is nu al rendabel Dr. Beyers Naudé uit blanke kerk Verkeerde verwijten aan de EO Beperkte autonomie kan vrede brengen in Midden Oosten De Kleine Krant Midden- Gelderland behoeft stimulans toonaangevend in eiken Trouw Vakwerk Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw H S 38STE JAARGANG NR 10885 - DINSDAG 26 FEBRUARI 1980 Mist o( laaghangende bewolking en vrijwel overal droog Middagtempera- tuur omstreeks zeven graden maar in mistgebieden enkele graden lager. Weinig wind. minder dan windkracht drie Morgen en overmorgen Veel bewolking maar overwegend droog Middag- temperaturen omstreeks zeven graden Morgen: Zon op 07.30 onder 18.12 Maanop:14 54 onder 05 47 wilt opknappen I LOSSE NUMMERS 65 CENT PARAMARIBO (SNA, AFP, AP) Ongeveer driehonderd onderofficieren van het Surinaam se leger hebben gisteren alle strategische punten in Paramaribo bezet. Bij de staatsgreep zijn zeker zes doden gevallen. De opstandige militairen zijn op zoek naar premier Henk Arron, die volgens sommige berichten gevlucht is naar het buurland Frans-Guyana. II. Landsman •en onzer verslaggevers nHAAG In de nacht ondag op maandag is feden de hervormde eme- ijredikant F. H. Lands- *°le Den Haag. Hij was 72 Ds. Landsman is van tot zijn emeritering in secretaris-generaal van èêiederlandse Hervormde 3 93jgeweest. Vanaf 1966 was 6 7ofstuurslid van de Stich- ter bevordering van de 2 êJJelijke pers in Nederland 5 6«j deze kwaliteit had ds. pman rechtstreekse be- met het dagblad De militairen, die zich de Nationale Militaire Raad noemen, hebben het kruitmagazijn en Fort Zeelandia be zet. De leiding van de krijgsmacht is aangehouden. Het politiebureau is gedeeltelijk vernield door mortier vuur. Zes aangrenzende panden ston den gisteravond nog in brand. De berichten uit Paramaribo zijn zeer spaarzaam, doordat gisteren ee tijd lang alle telefoon- en telexverbindin gen met het land verbroken waren. Verboden Volgens sergeant Horb. een van de leiders van de opstandige militairen is de staatsgreep het gevolg van het optreden van de militaire politie te gen ondergedoken bestuursleden van de Bond van Militair Kader (BMK). Die bond is verboden, maar voerde onlangs wel enige acties binnen het leger. Daarop werden drie bestuursle den gearresteerd. Volgens Sergeant Horp heeft de politie zondagavond een klopjacht op leden van de bond geopend, waarbij verschillende mili tairen tijdens huiszoekingen zouden zijn „afgeranseld en toegetakeld". Dat was de druppel die de emmer deed overlopen, aldus Horb. De opstandige militairen hebben po litiecommissaris Walker gevangen genomen en zoeken nog president Arron, die zij verantwoordelijk hou den „voor de chaos in het land". Oo- getuigen zeggen dat Arron tijdens de beschietingen in het politiebureau was. maar wist te onkomen. Een on bekend aantal ministers en justitiële autoriteiten is wel aangehouden en naar de Membre Boekoekazerne overgebracht. De procureur-generaal, Maurits de Miranda, werd bij de aan houding door een schot in de rug getroffen. De staatsgreep begon kort na mid dernacht, toen ongeveer 150 onderof ficieren de Membre Boekoekazerne bestormden. Volgens de Surinaamse ambassadeur in Brits Guayana, Op mar Pocomi, werden daarbij twee politie-agenten gedood. Om vier uur in de ochtend openden patrouillebo ten van het leger vanaf de Suriname- rivier het vuur op het hoofdbureau van politie, dat aan de Waterkant ligt. In de loop van de ochtend dron- gende opstandige militairen het kan toor van het dagblad De West binnen. Even later verlieten de hoofdredactie en het personeel het gebouw met de handen omhoog. Thuisblijven hdsman studeerde theologie in jboortestad Utrecht en werd in lulpprediker te Almelo. Van Jt 1942 was hij predikant in het ie Roderwolde en daarna werd dentenpredikant te Den Haag. volgde zijn benoeming tot iris algemene zaken van de ide kerk en in 1967 werd hij is-generaal van de hervormde h scriba van de hervormde sy- Hij heeft grote invloed uitgeoe- p het hervormd kerkelijk leven, e vele andere funkties die ds. man bekleed heeft, noemen we 1 loofdredacteurschap van het lad Hervormd Nederland (van tu f>t 1968) en het voorzitterschap sch nationale raad voor het maat- lerdabelijk welzijn. )nd- jndsman was de afgelopen der- de ar ook lid van het bestuur van Chting ter bevordering van de ilijke pers in Nederland die bepalend is voor de identiteit karakter van onze krant. jrzitter van het stichtingsbe- le heer W. A. Fibbe, zei. kort hem het overlijdensbericht ïreikt: „Er is in het bestuur ipraat over het karakter van it en daarbij tekenden zich lijk wel eens allerlei kleine me- ■rschillen af. Maar ik weet nog fat Landsman op een gegeven ik zei: 'Als ik in Trouw niet iets in bazuin hoor. klinken, als het i H^aat ontbreken van het 'anders zijn' dan doe ik niet meer k hoeft het voor mij ook niet zo riQiN?ie uitspraak van Landsman ]p mij. zo zei de heer Fibbe. een SUFindruk gemaakt en zij is mij rioï11') gebleven fe heer Fibbe verder was opge- <„ik noem het zelfs een benij- lardige trek"), was het vermo- fn Landsman om in zakelijke te kunnen meedenken en *ct te doorzien waarom het .ls er iets was. dan liet hij dat Trouw Voor hem de moei- rd was en daar handelde hij lar Ook voor de persoonlijke, [lijke aspecten van het bedrijf hij steeds een warme aan- bezitten." Wiegel en Scholten op partijbijeenkomsten: Van onze parlementsredactie DEN HAAG Vlce-premier Wiegel vindt dat het kabinet over drie maanden met nog meer ombuigingsvoorstellen moet komen, indien het financieringstekort boven de zes procent van het nationaal inkomen stijgt. Hij zei dit op een bijeen komst van de WD in Leiden. Ook minister Scholten van defensie liet een dergelijk geluid horen op een bijeenkomst van de afdeling Dok- kum van het CDA. Met de beslissin gen van het kabinet zijn niet alle landsbelang. „Maanden van besluite loosheid en bestuurlijke machteloos heid zouden zijn gevolgd." problemen voor 1980 opgelost Bij de 7ipkpnfonflmirPmip voorjaarsnota in mei of juni kunnen WllUOffl CI1IIC .Tafenis is donderdag nó een lenst in de Haagse hervormde lathakerk. welke om elf uur i in Memoriam staat op pag. 2 volgens hem zonodig verdere aanpas singen van het beleid plaatsvinden. Scholten zei dat de toekomstige mi nister van financiën niet mag worden opgezadeld met een tekort dat tech nisch niet meer te financieren is. Het VVD-kamerlid Nijpels zei in Ka- pelle (Z) dat iedere aantasting van de voorstellen van het kabinet door het CDA die niet in overleg met de VVD tot stand komt het einde zal moeten betekenen van het kabinet. In Leiden riep VVD-voorzitter Kort hals Altes samen met minister Wiegel het CDA op één front te vormen in de Kamer. De leden van de partijen waarop het kabinet steunt moeten massale steun aan dit kabinet geven, aldus de partijvoorzitter. Nijpels noemde de komende maanden een „testcase" voor een verdere samen werking in een tweede kabinet Van Agt-Wiegel. Wiegel wees in Leiden op de zware verantwoordelijkheid van de vakbe weging. Hij zei te vrezen dat die piet durft of wil kiezen voor vrijwillige loonmatiging Hij ontleende dat aan de ..oorlogskretologie vanuit de FNV ons vol enthousiasme weer door de VARA doorgetoeterd". Wiegel: „Laat ieder beseffen dat wij gevoelig zijn voor argumenten, maar dat men met dreigementen bij mij aan het verkeer de adres is. Daarvoor mag niet wor den geweken." Hij benadrukte nog eens dat de VVD- ministers in het kabinet de aftreden de minister van financiën Andriesscn niet zijn gevolgd met het oog op het Van onze sociaal-economische redactie AMSTELVEEN De commissie fi nanciële zaken van de Ziekenfonds raad verwacht dat de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering volgend jaar fors zal moeten stijgen Op dit ogenblik is de premie 8.1 pro cent. maar daar zal bijna één procent bij moeten. Fondspatiënten zullen volgend Jaar rekening moeten hou den met een premie van 8,92 procent. De commissie meldt dit in een ont- werp-brief. die de Ziekenfondsraad donderdag zal behandelen. De brief is bedoeld voor staatssecretaris Veder- Smit van Volksgezondheid. De stij ging is volgens de commissie noodza kelijk als de ziekenfondsraad vast houdt aan een risico-dekking van het fonds waaruit de ziekenfondsverzeke ring wordt betaald, van 3.9 procent. Indien de overheid zich garant wil stellen voor eventuele tekorten kan de risico-dekking worden afgeschaft, waardoor de premiedekking voor 1981 tot een half procent beperkt kan blijven. Zoals bekend wordt de helft van de ziekenfondspremie door de werkgevers betaald en de andere helft door de werknemers. Bij het opstellen van haar voorspel ling over de premieontwikkeling heeft de commissie geen rekening ge houden met de invoering van eigen bijdragen of beperking van het ver strekkingspakket. omdat ae ingangs datum van deze overheidsmaatrege len nog niet vaststaat J DEN HAAG (ANP) Een kleine. commercieel verkrijgbare wind- molen kan elektriciteit produce- i ren voor een kostprijs die con- curreert met die van de energie- bedrijven. Een flnancieel-econo- f mische studie van het Centrum voor energiebesparing in Rotter- 1 dam komt tot prijzen van tien tot vijftien cent per kilowattuur. terwijl de verbruiker op dit mo- c ment gemiddeld achttien cent per kWh aan het electriciteitsbe- drijf moet betalen. De studie, gepubliceerd in het vaktijdschrift De Ingenieur, i gaat uit van een molen van Ne- derlands fabrikaat, met een wiekdiameter van tien meter, die een elektrische generator van tien kilowatt aandrijft. De gene rator draait parallel aan het openbare elektriciteitsnet, waar aan de stroom wordt geleverd die de gebruiker op een bepaald moment niet nodig heeft. Omge keerd neemt het openbare net de levering over wanneer het niet hard genoeg waait. Een bedrijf dat dag en nacht 5 doordraait, verdient de investe ring in zo n molen <36.600 gulden) |j in vijf tot dertien jaar terug, zo i berekende het Rotterdamse cen- trum Als de molen wordt ge bruikt voor de elektriciteitsvoor ziening van twintig woningen, varieert de terugverdlentijd van tien tot twintig jaar Daarbij is rekening gehouden met een lage vergoeding, van 5.5 cent per kWh. voor de aan het net terug- geleverde elektriciteit. Het cen trum zou een tarief van negen tot elf cent redelijker vinden. In dat geval wordt de toepassing van kleine windmolens aantrek- keiijker Via een radiostation in Paramaribo riepen de militairen de bevolking op in huis te blijven en paniek te voorko men. De meeste winkels, kantoren en scholen bleven gesloten. Op verschei dene plaatsen in de hoofdstad sloe gen Jongeren aan het plunderen. Maar de militairen leken de situatie na korte tijd geheel onder controle te hebben. De onderofficieren Sital en Neede ga ven in de loop van de dag een verkla ring uit namens de Nationale Militai re Raad. „In naam van de republiek Suriname hebben wij besloten om de militaire politie en de bestuurlijke leiding van de Republiek Suriname in de ruimste zijn van het woord over te nemen. Iedere rechtgeaarde inge zetene van de republiek Suriname wordt ongeacht ras, religieuze over- Premier Arron, die volgens som mige berichten uit Suriname is ge vlucht. De opstan dige militairen houden hem ver antwoordelijk voor de chaos in het land. tuiging, politieke gerichtheid en be roep opgeroepen zich ter beschikking te stellen van de sociaal-economi sche, maatschappelijke en morele heroriëntatie en opbouw van het land. „Nooit en te nimmer zou het zover gekomen zijn indien: 1. het gezond verstand had gedoml- Reacties Een archieffoto van het politiebureau aan de Waterkant in. Paramaribo, dat gisteren vanaf de rivier werd beschoten. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het Tweede-Ka merlid Piet van Zeil (CDA) zei giste ren dat het er al geruime tijd in zat, dat er grote moeilijkheden in Surina me zouden ontstaan. Hij zei de ge beurtenissen van maandag zeer te betreuren en zeker niet in het belang van Suriname te vinden. Over het eventueel tijdelijk opschor ten van de financiële hulp aan Suri name zei Van Zeil: „Zodra er situaties zouden ontstaan, die elke ontwikke ling in de weg staan, moet je overwe gen of het verstrekken van hulp tijde lijk stopgezet moet worden." Delano Veira van „Ons Suriname", een sociaal-culturele vereniging, die contacten onderhoudt met de opposi tie in Suriname, zei, dat er al geruime tijd zo'n enorme onvrede in Suriname bestaat, met name op sociaal-econo misch gebied, dat elke verandering wel eens aangegrepen zou kunnen worden om te proberen iets aan de bestaande situatie te verbeteren. Vol gens hem zal de actie van de militai ren zeker aanslaan bij een groot deel van de bevolking, niet omdat men het volkomen eens is met de eisen, die deze soldaten stellen en in het verle den gesteld hebben, maar vooral om dat men boos is over de manier waar op de regering de actie van de militai ren tot nu toe heeft behandeld. „De militairen vroegen heel normale dingen: ze wilden een vakbond op richten, die zou opkomen voor hun belangen, zoals een betere salarië ring, betere arbeidsvoorwaarden en een beter promotiebeleid. „Nadat de legerleiding deze vakbond verbood, waarbij zij onvoorwaarde lijk gesteund werd door de regering, is er een ware klopjacht op de onder officieren begonnen die het idee van deze vakbond geopperd hadden. Drie zijn er opgepakt en voor de krijgs raad gebracht en ook op de andere vier is jacht gemaakt. Dat de regering toen militaire en gewone politie met karabijnen op deze militairen heeft afgestuurd, heeft veel kwaad bloed gezet bij de bevolking. Vandaar dat veel Surinamers sympathiek staan ten opzichte van de eisen van de militairen, hoewel deze niet direct in verband staan met hun eigen leefsitu atie". meent Veira. De L080N (een organisatie van Suri namers in Nederland) heeft zich gis teravond achter de acties in Surina me gesteld en Surinamers in Neder land opgeroepen om deel te nemen aan openbare bijeenkomsten. Volgens de 8urinaamse in Nederland wonende journalist Rudi Kross is de actie bepaald geen verrassing. Vol gens hem heeft Nederland ook schuld aan deze greep naar de macht, omdat men in 1975 „snel iets in elkaar getim merd heeft, wat nu bij de eerste moei lijkheden in elkaar stort". Hij meende, dat er mensen met sterk nationalistische Ideeën betrokken zijn bij deze actie, waardoor er moge lijk een regime van rechtse signatuur zou kunnen komen in Suriname Ten slotte zei hij, dat de actie niet gericht lijkt te zijn tegen de in Suriname wonende Nederlanders. ADVERTENTIE Toonzalen:, AMSTERDAM Weteringschans 84a rsf-ni UA AO Ook verkrijgbaar 1 jf) de betere DEN HAAG Stationsweg 102 HEEMSTEDE Cruquiusweg 37 verlichtings zaken neerd boven haat, rancune en arro gantie; 2. niet gekozen was voor venij nige en criminele vorm van confron tatie van het kablnet-Arron en de leiding van de Surinaamse Krijgs macht; 3. gehoor was gegeven aan de talloze verzoeken om overleg om tot een oplossing te komen." De militai ren besluiten met de mededeling dat zij de democratische beginselen van de rechtsstaat Suriname zullen blij ven respecteren. Volgens opgave van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag bevinden zich momenteel 3851 Neder landers in Suriname. De meesten daarvan. 2826 houden zich op in Para maribo. Er bestaan tussen Nederland en Suriname geen militaire banden meer. Wel telt de Nederlandse ambas sade negen militaire attachees. Officieel viel er in Den Haag nog geen enkel commentaar op de gebeurtenis sen te verkrijgen. „Wij proberen er via de ambassade in Paramaribo ach ter te komen wat er nu precies ge beurt. Zolang daar niet meer inzicht in bestaat kunnen we geen commen taar geven", aldus een woordvoerder van buitenlandse zaken Het departe ment heeft wel contact kunnen hou den met de ambassade in Paramari bo. dit ondanks het wegvallen van PAGINA 2 PAGINA 3: CNV denkt aan versoepeling looneis PAGINA 4 PAGINA 6 Parlementsrubriek PAGINA 7: PAGINA 12: PAGINA ECONOMIE: PAGINA SERVICE: Verkeersrubrick, strips, feuille ton, puzzel, weeroverzicht, ra dio- en tv-programma's. andere verbindingen tussen Neder land en Suriname. Het is te verwachten dat als gevolg van de gebeurtenissen in Suriname de uittocht van Surinamers naar Ne derland versneld zal doorgaan Op 25 november 1980 loopt de huidige toe latingsregellng tussen Nederland en Suriname af op grond waarvan Suri namers vrij gemakkelijk toegang hebben tot Nederland Ons commentaar staat op pagina 5; een achtergrondverhaal staat op pagina 7 ADVERTENTIE Is uw therapeut wel psycho? Doctorandus Zielknijper heeft zoveel minder geschoolde concurrentie gekregen dat Kamerleden beurtelings spreken van wildgroei en „een jungle van charlatans". Maar hoe groot moet het snoeimes zijn? Dit moeten wij bespreekbaar maken Boetseerset (A) Boetseerklei mei ver! in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in eén Handgreepje met omsl.igmechaniek.\oor extra gemik. Authenliek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger of \oordc sier 4 Houten eierdopjes <D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw het ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontxangl u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee; Adres nieuwe abonnee: Postcode en pkunsGiro Uw naam: U w ad res Postcode en plaats _Tel Voor hei kwartaalabonnement geldt voor de eerste bclaalpcnode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze DA. DB DU.DD (aankruisen a u b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam )f bel 020-659.388 (uitsluitend vooropgavent Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1