Met brede banden toch zuinig verbruik mogelijk r; Radio- en televisieprogramma's Nieuwe laagprofielband van Pirelli 1 ctmmooi '3J[ET BELOOFDE LAND a ™£im.oe,]I1)k ls om aa^ de )uiste ge!f" meer of was verdronken, omdat er te ^!ven puzzelen HET WEER door.Hans'de Weerrapporten Hoge druk suddert door 4 IDAG 26 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 13 - RHS 15 ie tendens naar bre- ere autobanden zal e komende jaren rTloorzetten. Door nieu we constructies slagen tie rubberfabrikanten ©fer namelijk in het ef fect van deze banden opi>p het benzinever- pspruik gunstiger te ma- 00 |cen. De Italiaanse Pi- elli heeft deze maand Italië een brede and getoond, waar oor dit verbruik lager ordt dan bij de con- entionele radiaal- banden. gW_ Pe radiaalband zelf was de Boerste doorbraak naar een A'dlager brandstofverbruik, al pprak dat toen Michelin in -(1948 zijn X-band uitbracht hog weinig aan. Met de kantoenmalige diagonaalband 16 pcheelt het rond tien pro- /m cent. Pirelli beweert met de ma,hieuwe brede band P 8 vijf :enbrocent benzinebesparing sie bereiken. is daarvan waar? Een e autoband vraagt inderdaad jnipenzine, omdat de band Voortdurend de weg raakt ^n dus rolweerstand veroor- jrtpakt. Op drie manieren Vemt een auto zichzelf af: hoor de luchtweerstand, u^'noor de rolweerstand en l^^tloor de overbrengingsweer- eVstand van de transmissiede- len. Zetten we een auto rij- VERHOT.ENVERLIES vermogcnverliea door TFANSVISSIt Lt'CHffVEERSTARD ASTERIX EN HET GESCHENK VAN CAESAR structeur het belangrijkst dat die band zo goed moge lijk grip op de weg biedt: uit oogpunt van veiligheid. Het bandengedrag bij remmen of het nemen van een bocht moet daarop in de eerste plaats worden afgestemd. Wanneer men echter daarop alléén zou letten zou de rol weerstand alsmaar toene men en zou de band eerder slijten en meer motorver mogen opslokken. De kunst is de gulden middenweg te bewandelen. Radiaalband Dat ideale compromis biedt in de eerste plaats de door Michelin uitgevonden en door alle andere bandenfa brikanten overgenomen ra- diaalband. De band, waar- T)e verhouding, waarin die bij de koorden in het canvas jed.weerstanden een rol spelen van hiel tot hiel in rechte ''"'"'verschilt echter met de snel- hoeken en niet schuin oiheid en met het type van de zoals bij de diagonaalband <Mauto èn de band. Ook het onder het loopvlak door- '®t soort wegdek heeft er in- lopen, valt op door bollere EIJTvioed op: gewone bestrating wangen. De radiaalband is 0 Ghoudt meer tegen dan asfalt onder zestig kilometer per en glad asfalt beperkt de' uur uur stugger, maar wordt Kinfolweerstand nog meer. Dit minder vervormd, wat bij betekent wel. dat het dan hogere snelheden voordelen --imoeilijker remmen is. als meer grip èn minder rol- an! weerstand inhoudt. Dat kelfiin het ontwerp van de auto- scheelt dus ook benzine. /band is het voor de con- Niet alleen de constructie, 266. BRT Hoe harder een auto rijdt, hoe meer vermogen daarvoor verbruikt wordt. Dit wordt uitgedrukt in „vermogensver- lies" door de carrosserievorm of luchtweerstand, door de banden of rolweerstand en door de transmissie. Dexe grafiek geeft weer hoe een grote middenklasse-auto met een totaal 1500 kilo gewicht steeds meer vermogen ver liest naarmate de wagen harder rijdt: bij 12 km per uur al ruim 30 kW; bij 155 kilometer per uur het dubbele. Bij lagere snelheden, vooral tussen 60 en 100 kilometer per uur, spelen de banden relatief een belangrijke rol. öend in de vrijloop, dan zal nle wagen door lucht- en rol- langzamerhand tot stilstand komen. maar tevens de vorm van het profiel en de samenstel ling van de rubbers bepalen hoe goed een band zich ge draagt en in hoeverre de rol weerstand wordt beperkt. Slijt bijvoorbeeld het pro fiel, dan wordt zowel de grip op de weg als de rolweer stand minder. Een wat ou dere band is dus qua benzi neverbruik zuiniger. Om de levensduur zo lang mogelijk te laten zijn moet de band ook goed op span ning blijven. Geeft men ex tra spanning wat bij zwa re belading van de auto zelfs voorschrift is dan betekent dat minder benzi neverbruik. Maar te hard opgepompte of te ver versle ten banden zijn bij remmen minder te vertrouwen. De bandenfabrikanten stre ven er nu naar een nog beter compromis te vinden, dan met de gewone radiaalband mogelijk is. Dat zoeken zij in een bepaalde menging van synthetische- en na tuurrubbers de laatste zijn soepeler en boven dien in bredere banden, die wel meer grip, maar toch niet meer weerstand bieden. Maakt men een band alleen maar breder, dat betekent dat automatisch meer rol weerstand en dus een hoger benzineverbruik. Laagprofielband De laagprofielband is het antwoord op de wens naar meer raakvlak met de weg zonder extra rolweerstand. Michelin en Pirelli hebben voor grotere auto's al eerder dergelijke banden uitge bracht. resp. de TRX en P 6. De nieuwe P 8 is een verdere ontwikkeling daar van. die geschikt is voor kleine en middenklasse-au to's. De nieuwe band P 8 berust op het feit, dat onder be paalde voorwaarden het beste compromis haalbaar wordt, wanneer de hoogte van de band 65 procent van de breedte is. De band is lager geworden; het wiel moet dan een maat groter zijn. Bij de traditionele band is de verhouding tach tig procent, maar er zijn al veel meer varianten in om loop: tot vijftig procent toe. Doordat men dan de ban den breder maakt dan uit oogpunt van benzinever bruik te verkiezen zou zijn. Pirelli berekent nu met die 65 procent-formule een opti mum te behalen, waarmee ten opzichte van de „beste staalgordel-radiaalbanden" twintig procent minder rol weerstand bereikt wordt. Dit zou neerkomen op vier procent benzinebesparing, maar Pirelli claimt dat het vijf procent is. In hoeverre dat klopt, zal de praktijk uitwijzen, doch in elk geval staat wel vast dat de bandenconstructeurs met energiebewuste oplos singen nog niet aan het ein de van hun latijn zijn. Het is mogelijk met behoud van de voor veiligheid en com fort gewenste eigenschap pen bredere bandentypen te ontwikkelen, die minder brandstof vragen. Ook in Amerika zijn de gro te bandenconcerns trou wens met dergelijke nieuwe ontwikkelingen ver gevor derd. I ÏCÊN... CEN... L. P'R. ZIT IEM ANP OP PE BEL EGERINSBTOPEN'. DE FOSDYKE SAGA 9ilet|Hmmmm 137H moT '8«h door Henk Krosenbrink ■■■i Uitgave A. J. G. Strengholt-Naarden- 105 T8|1 n _[nl blaadje, waarin een lange lijst namen stond. „Misschien is de niet volledig. Van sommigen we- vooiize niet eens hoe ze heten, maar lUINl achterhaald kon worden, staat 1 ortin. Maar er kunnen vergissingen .pr. jitten, dat zeg ik er meteen bij. Ja, staat het al. Er is een Wilterdink gaat dat, Derk Jan. De weg naar het beloofde land is lang en moeilijk. En heel wat mensen komen er nooit." De blijdschap laaide even hoog op in Derk Jan, maar hij wachtte wel om dit te laten merken. Johanna leefde dus nog. Als hij dit tenmiste mocht geloven. Haar man was dood en haar zoontje. Maar toen moest hij denken aan al die andere mensen, die vol hoop onderweg waren gegaan en op ^3 Een man met zijn zoontje. Over deze manler hun einde hadden gevon- v4vT"sVaa,' nleUgesehreven en den blj het elnddoel Even „Wk Derk Jan scherp aan. ..Over dacht WJ mct scbrllc dat WJ daar ook dochtertje ook niet. Misschien blJ bad kunnen ziJn. ajs hij met de- —Udie dan gered Er kan echter ook zellde boot was meegereisd, lag hij nu de "ist altte.n' zo'Üs.lka misschien ook uiteengereten door de SZe "n er dat ontploffing op de bodem van het komen, aan alle gegevens. De weinlg reddingsmogelijkheden waren i aabnteiten stellen een onderzoek in geweest Dat had ook zo kunnen zijn. NFQr de ware toedracht en de schuldi- En waa bet volkomen zeker dat Jo- ON I zullen worden gestraft Ja. zo hanna leefde? Er konden fouten ln de 91-1' 1 *449 uirl uit: ouw w0VaC lijst zitten. Zijn blijdschap zakte snel. Het enige wat hem te doen stond was een brief schrijven. Maar naar wie. Hij kon toch niet in het wilde weg efen brief schrijven naar Amerika, die een voudigweg geadresseerd was aan Jo hanna Wilterdink. Ergens in de nieu we wereld. Hij wist op geen kilome ters na, waar ze terecht was gekomen. Zeker nu niet. Maar hij wilde zeker heid hebben. Hij bedankte de domi nee en ging weg. Buiten stonden nog groepjes te praten over het nieuws van het ongeluk. Er kwamen hoe lan ger hoe meer mensen bij, die precies wilden weten wat er gebeurd was. Er werden namen genoemd, er werden verhalen verteld, maar Derk Jan bleef niet luisteren. Hij ging spoor slags weer terug naar huis, waar hij verslag uitbracht over hetgeen hij gehoord had. „Nou hoop ik niet, dat Je domme dingen gaat doen, Derk Jan," zei zijn vader. „Dat je probeert Johanna te vinden. Je weet met eens zeker of ze wel leeft, ook al staat haar naam niet in de krant. Jaag nu geen hersen schimmen na. Gebruik Je verstand. Je hebt het één keer laten werken door niet te gaan. Blijf hier. Ze is weg en laat het een troost voor Je zijn, dat ze leeft." „Als dat tenminste waar is. Dat zal ik moeten weten, voordat ik beslis wat ik doe. Ze kan terugkomen," zei Derk Jan hoopvol. „Dat kan ik haar schrij ven. Ik kan de overtocht betalen." „Derk Jan, ze is ql een half Jaar weg. Ze heeft veel meegemaakt. Haar man is verongelukt en haar kind. Weet jij of ze nog net zo over Je denkt als toen. Ze kan wel helemaal veranderd zijn. Derk Jan, wees wijzer. Het enige wat Je kunt doen is informeren of ze wer kelijk nog in leven is. En laat dat dan 'een troost voor je zijn. Misschien kan Willink hieraan iets doen. Die heeft ook nog connecties in dat land. Die zal ik wel vragen of hij Juiste berich ten kan krijgen." Derk Jan kon met veel anders doen dan zijn vader gelijk geven. Het had geen zin om overijlde dingen te doen. Dat zou tot mets leiden. Langzamerhand sijpelden er nauw keuriger berichten binnen. Er werden nieuwe namen genoemd en mensen waarvan men dacht, dat ze dood wa ren, bleken nog te leven, anderen waren omgekomen. Maar de naam van Johanna en haar dochtertje wa ren er met bij. Vonder Jan en zijn zoontje waren vermist. Nu Derk Jan dit wist, schreef hij een brief aan Johanna, die hij meegaf aan een emi grant. Want de verhuteing ging door. Er waren maar weinig mensen die zich nu terugtrokken en bleven. Het vertrouwen in de nieuwe toekomst was zo groot, dat maar weinigen zich af lieten schrikken. Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (298 m) 6.02 (S) AVRO: Muziek en verkeersinformatie. (7.03 en 8.03 AVRO's Radiojournaal. 9.03 Tekst en uit leg. 9.08 (S) Concertant. 10.02 De Zandbak show. 10.10 (S M) Arbeidsvitaminen. 11.02 Lord Zeepsop, feuilleton. 11.30 (S) Rond om twaalf. 12.30 (S) Mon vieux, ma vielle. 13.03 AVRO's Radiojournaal. 13.20 (S) De AVRO diligence. 13.55 Beursplein 5. 14.02 (S) 'n middagje AVRO. 16.02 Hersengym nastiek. 16.30 De Zandbakshow. 16.38 Kat in de zak. 17.02 (S) Gas terug. 18.11 AVRO's Radiojournaal. 18.25 Toppers van toen. 19.02 (S) Natafelen. 20.03 (S) Operettefrag menten. 20.30 (S) Van Broadway tot Carré. 21.02 Met voorbedachten rade, hoorspelse rie. 21.52 Lichte grammofoonmuziek. 22.02 AVRO's sportpanorama. NOS: 23 02-24.00 (S) Met het oog op morgen. VARA: 00.02 (S) Elpee tuin. 1.02 (S) Groot licht. 5.02 (S) Truck. HILVERSUM II (402 m). KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek 7.00 Het levende woord. 7.30 Nieuws. 7.36 Echo. (8.00-8.10 Nieuws) 8 30 Nieuws. 8 36 Amu sementsmuziek. 8.50 Postbus 900. 9.00 Gymnasüek voor de vrouw. 9.10 Water standen. 9.15 Scheepspraat. 9.20 De letter M. 10.30 Ouder worden we allemaal. 11.00 Ik sta hier niet voor de banken te praten. 1130 Ratel OVERHEIDSVOORLICH TING: 12.16 Uitzending voor de landbouw. KRO: 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Echo. 13.00 Nieuws. 13.11 Goal. 13 30 Lange ingers. 14.30 Open School. 15.15 Opvoeden in gelo ven. 15.30 Geen verboden toegang 16.30 Hel praatprogramma. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Echo. 18.10 Verken ning. HUM VERBOND: 18.20 Na vijven en zessen. P P 18 50 Uitzending van de PSP KRO: 19.00 (S) Wegen naar verzoening. 19.30 Kruispunt. 20.00 (S) Radioportret van een componist 21.15 Spektakel 22.20 Overweging 22 30 Nieuws. 22.40 (S) Zin in muziek. 23 30 (S) Muziek op het spel (64) 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 ml VARA Van 7.00- 18.00 Actualiteiten via Dingen van de Dag) 7.02 (S) Gesodemeurders. 8.30 (S) Holland ze zeggen 10.30 (S) Typisch Jansen. 11.30 (S) VARA's Zoekplaalje 13.30 (S) Spits beeld 15.30 (S) Popkrant. 16.30 (S) Beton. NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade VARA. 19.02 (S) Popdonder 21.02 (S) Nashville. 22.02 (S) and all that jazz. 23.02-24.00 (Sl Elpee- tuin. HILVERSUM IV (FM-Kanalen) TROS 7 00 Nieuws 7.02 (S) Capriccio 9.00 Nieuws 9.02 (S) Er staat een orgel in 9 30 (S) Van heinde en verre 10 00 (S) Opus tien tot twaalf 12.00 Nieuws 12.02 (S) Specialiteiten a al carte. 13 00 (S) De meest verkochte klassieke tien. 13 30 (S) Koren - Korpsen 14 00 Nieuws. 14.02 (S) De Hoge „C" 14 30 (S) Guitariteiten 15 00-17 00 (S> Belcantorium: Der Vogelhandier, operette van Zeiler. TV vandaag 10.00 en 11.30 NOS/NOT: Schootletevis»e 13.00 NOS: N>euws voor doven on 21.24 Tenslotte 21.37 NOS: Journaal 21.55 NOS: Den Haag vandaag 22.10 NCRV: De wereld van het nieuws 14.00 NOS/NOT: Schooltelevisie 10.30 Sesamstraat 10.45 Paspoort voor Joegoslaven en Italianen 18.55 Journaal 18.59 EO: Avonturen op Oenneheuvel 22.45 Tot besluit 23.05 NOS: Journaal NEDERLAND h 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.25 TELEAC: Microprocessors 1e cyclus, les 6 19.03 EO-Kinderkrant 19.30 Kennen en kunnen 20.20 Leven zonder stress 18.55 NOS: Journaal 18.59 Smbad de zeeman 19.25 DeMuppetshow 20.00 NOS: Journaal 20.27 KRO: Buddenbrooks. tv-sene 21.30 Brandpunt 22.05 Dne hoog achter, tv-sene 22.30 Heel de mens 23.00 Vastenoverwegmg 23.10 NOS: Journaal. DUITSLAND I 10.00 Journaal en actuali teiten. 10.25 Die Uhr ist abgelaufen (Night passage), speelfilm. 1155 Filmreportage 12.25 Umchau 12.55 Persoverzicht 13.00- 13.10 Journaal. 16.10 Journaal. 16.15 Film- reportage. 17.00 Kinderprogramma. 17 20 Die Leute vom Domplalz. tv-sene. 17 50- 18.00 Journaal (Regionaal programma NDR: 9.30-10.00 Kleuterprogramma. 18.00 Mike Andros-Reporter der Grossstadt, tv- ,serie. 18.30 Actualiteiten. 18.45 Kleuterpro gramma. 18 55 Mike Andros Reporter der Grossstadt, tv-serie. 19 25 Regionaal magazine. 19.59 Programmaoverzicht. WDR: 8.05 t/m 11.55 Schooltelevisie. (9 30 Kleuterprogramma.) 18.00 Misdaadver haal. 18.30 Informatieve serie 18 40 Zim- mer frei UNO-Nahe, tv-sene. 19 15 Actu aliteiten. 19.45 Filmreportage 20.00 Jour naal. 20.15 Spclprogramma. 21.00 Actuali teiten 21.45 Delvecchio, tv-sene 22.30 Ac lualiteiten 23.00 Amusementsprogramma 23.45-23.50 Journaal. DUITSLAND II 16.30 Programma voor ouderen. 17 00 Journaal. 17 10 Kinderpro gramma. 17 40 Actualiteiten en muziek 18.20 Tekenfilmserie 19 00 Journaal. 19 30 Diabolo, klucht. 21.00 Actualiteiten. 21.20 Reportages. 22 00 Der Anderson-Clan (The Anderson Tapes), speelfilm. Aansl.: Film tips. 23.40 Journaal. NDR 7 55-8 05 (z/w) Informatief program ma 8 05 t'm 13 05 en 16 30 t/m 17 30 School televisie. 18 00 Kleuterprogramma. 1830 Reportage. 19.15 Informatief programma. 19.30 Lehrstelle gesucht' 20.00 Journaal. 20 15 Filmreportage 20 45 Lehrstelle ge sucht! 21.45 Monitor im Kreuzfeuer. 22.30- 23.15 Sport. BELGIS (Nederlands) NET I 1400-1600 en 17.00-18 00 Schooltelevisie 18 00 Teken filmserie. 18.05 Kleuterprogramma. 18 30 Open School 19.00 (z/w) Korte Hm. 19 05 Gastprogramma 19.35 Mededelingen en Morgen 19.45 Journaal 20 10 Amuse mentsprogramma. 20 45 Het verhaal van Waruthia, film. 21.35 Spclprogramma, 2205 Actie-programma. 22.35-22 50 Jour naai. izontaal. 1 .pit, 4. soort duif, 9. s gegroet (lat), 10, wolvlokje, 11. Is bier, 12. schade, 14. vette vloei- 15. nauw, 16. papegaal, 17. reeds, schoeisel, 22. tussenzetsel, 24. in- atlonale trein, 25. knaagdier, 27. skrachtige plant, 30. pers.voor- nw., 32. gesloten, 33. woonboot, spoorstaaf, 37. tovenaar, 39. bij, gevangenis, 41. tijdperk, 42. naam één van de schepen waarmee Franklin naar de Noordpool 43. delfstof. icaal. 1. gegraven waterweg, 2. )rtje, 3. toespraak, 4. (doortocht- 5. voorzetsel, 6. oosters feest- d. 7. hoge priester te Silo, 8. idsoort, 10. ontkenning, 13. plaats N O P 14. bid (lat.). 16. roofvo- 18. vernis, 20 troefkaart. 21. Jong p. 23. hekeldicht. 26 oplopende ;te, 28. insekteneter, 29. bar, 31. li, 34. spleet, 36. bloeiwijze, 37. it, 38. peulvrucht. 40. heden. Dssing vorige puzzel 1. stoma. 5. dieet, 9. mortier, 11. 13. emier, 14. kr. 15. lied. 17. spat, ene. 20. ore, 22. Ans. 23. iris. 24. i. 25. aas. 26 sop. 28. Ira, 30. saté, ir. 33. Tl. 34. massa. 37. em., 38. rd. 40. ramee, 41 talie. 1 stele, 2. om. 3. moed. 4. arm, 5. 6 ïers. 7 er. 8 terts, 10. tier. 12. lal, 14. kant. ie. 16. eerst, 18. paria, 020-pss. 21. esp, 25. aster, 27. Olst. 29. ee. 32. para, 35. Ase, 36. set. 38. i. 39. d 1. \Gir Jong Er verandert deze week niet zo veel in het weer. Hogedrukgebieden houden het heft in handen. Daar dergelijke systemen nogal honkvast zijn, blijft in feite alles bij het oude. Ook enkele storingen uit het zuiden kunnen daar weinig aan veranderen. Het minimum dat gisteren aan de deur klopte, deed vooral in Zeeland de goten lopen. Het voerde tevens vrij zachte lucht aan, waarin het in het zuiden en midden van het land acht tot twaalf graden werd. Om vier uur 's middags was er een groot verschil tussen Maastricht te weten plus elf graden en Eelde met min een graad Celcius. In Losser nam medewerker Effing na een minimum van min 3.8 graad een maximum van 11.5 graden waar. een verschil van veertien graden wat een grote dagelijkse gang. In het noord oosten handhaafde zich een dikke mist. Op het moment van schrijven in de namiddag wees mijn digitaal- thermometer nog altijd iets onder nul. In de komende dagen zullen er nog wel eens wolkenvelden overdrijven, maar meer dan een beetje gedruppel hier en daar is niet te verwachten. Neerslag van betekenis lijkt voor deze week onwaarschijnlijk. Over het algemeen blijven de tempe- ratuursverhoudingen als voorheen, namelijk betrekkelijk zacht in het zuiden, het kilst in het noordoosten met name Groningen. Ik heb voor u ook nog even op de computerkaarten voor vrijdag, zater dag en zondag gekeken, zowel voor de grond bestemd als voor een niveau van vijfduizend meter hoogte. Op die kaarten staan over Noord-Europa van Oost-Canada tot voorbij Nova Zembla drie grote „splnnewebben" getekend: even zovele actieve, om vangrijke en diepe depressies. Wie meent dat deze systemen de maand maart bij ons doen beginnen met stormweer, loopt de kans geen gelijk te krijgen. Het continentale Europese hogedrukgebied trekt zich volgens genoemde computerkaarten wel even wat terug, maar bestaat het in de loop van het volgende weekeind zich opnieuw in westelijke richting over West-Frankrijk en Oost-Enge- land uit te breiden. Als ik deze kaar ten goed Interpreteer wijst dat eerder op handhaving dan op een radicale ommezwaai naar regen en storm. Het zal wel uitdraaien op de zoveelste herhaling van de vooral uit de tweede winterhelft overbekende patronen Dat geldt niet voor Scandinavië, waar Noorwegen en Zweden maar ook Finland binnen bereik komen van krachtige zachte zuidwestelijke luchtstromingen. Gisteren kwam ineens de vraag bij me op: hoe zou het weer in Afghanis tan zijn? Na raadpleging van een kaart van het noordelijk halfrond ben ik daar inmiddels achtergekomen Ten westen van dat land ligt een minimum van 1005 millibar dat van uit het zuidwesten warme lucht aan voert. Erg ver noordwaarts zal die lucht wel niet uitvloeien want de Rus sische Beer verhindert dit met zwaar geschut (te weten een 1035 milllbar- hogedrukgebied de kant van Alma Ata op». Onder dat maximum vriest het 's nachts achttien tot vijf entwintlg graden. Conclusie: Er blijft een overwegend kille wind in en rondom Kaboel in het noordoosten waaien en eveneens bij Maimana in het noordwesten van Af ghanistan. De auteur van het boekje „Weer of geen weer", Jan Bulsman. is de schrik bij het bericht dat het verschijnen nog wel even kan duren in de benen geslagen acties van weerama teurs schrijft hij En nu komt het verrassende van alles: „Daar zal tk zelf ook aan deelnemen want door het langdurige getob begint mijn hoofd zo langzamerhand eigenaardig (doorgaans puntachtlge) vormen aan Am«t«rdam r* Bilt D«eltn Efld* Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente VliMinfen Zd Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Bruuel Frankfort Oenevr HrUInkl Innabruek Klagenfurt Kopenhagen mist regen mist regen half bew half bew zwaar bew Zwaar bew regen geheel bew onbewolkt half b te nemen om over mijn baard maar te zwijgen De oorzaak enkele figuren en de vijftig bladzijden tabellen, die voor zetters, zeker als het om correc ties gaat. een schier onoverkomelijke hindernis vormen. Maarinmid dels is. hoe ongelooflijk het ook klinkt, het drukken begonnen Dan nog twee drie weken, althans weer en wind dienende en we zijn weer allemaal lief tegen elkaar Loeamo Luxemburg Madrid Malaga Mallorc* Munchen Nice Oalo Pari Ja Rome Spilt Stockholm Wenen Zurich Casa Blanca onbewolkt licht bew. half bew half bew zwaar bew zwaar bew onbewolkt mist onbewolkt onbewolkt Hoogwater woenadag 71 februari Vluaingen 110J-. Haruigvlleulutten 12 07-, Rot- terdam I SO-13 SO. 8cheveningen 0 44-IJ 01. Umul- den I 11-13 48. Den Helder 4SO-I123 Harltngrn 7 18-19 32. Delfzijl 9 37 21 42

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15