inder kan voetbal ich niet vergeten ÉL ist naar Sparta nog onzeker Melbourne kandidaat organisatie alternatieve Spelen Den Hertog noodgedwongen terug in peloton r rt-"fr _|G 26 FEBRUARI 1980 SPORT THOUW/KWARTET P 11 - RHS 13 Jk Oudshoorn ERDAM/BERN De kans dat Kurt Linder daadwerkelijk voor drie maanden tekent Irta, is aanzienlijk gereduceerd De in degradatieperikelen ondergedompelde Rotter- I voetbalvereniging deed de afgelopen dagen vertwijfelde pogingen om de voormalige van Xerxes/DHC en PSV voor het resterende gedeelte van dit seizoen op het Kasteel te 1 Tijdens zijn bezoek aan Rotterdam in het afgelopen weekeinde hij bez ocht onder e confrontatie tussen Sparta en Feyenoord (0-4) vroeg Linder gelegenheid om een jer te zoeken voor het para-medische centrum, dat hij in Bern beheert. Direct na zijn Ier in Zwitserland heeft hij daartoe pogingen in het werk gesteld, maar die hebben fiog niets opgeleverd. Saillant gegeven daarbij is, dat Sparta vóór 1 maart over een i oefenmeester moet kunnen beschikken. id Floor Bouwer kreeg gis- [de mededeling te horen, dat er eigenlijk hopeloos voor Inder: ,,Het spijt mij ver- Ijk, maar het is eenvoudiger prie maanden een trainer te an voor die periode een ver- [mijn kliniek. Ik heb gewoon (aar dagen bedenktijd nodig, ppen jaren heb ik op het in fysiotherapie wat relaties [rd. Misschien dat er iemand t die het van me over kan paar nogmaals: op dit mo il ik daarover niets zeggen, pet er verstandig aan om al te kijken naar een andere laar van Sparta-vooraitter iRijn: „Als Linder meer be- i vraagt dan krijgt hij die. zullen wij niet uitkijken' I alternatief. Ik heb in de. ets over de mogelijke komst Brand gelezen. Volkomen icht gegrepen. Ik maak er toonte van om in twee bed- Üer, Westduitser van geboor- tnige tijd niet meer actief in ilsport. In de periode tussen 1972 was hij werkzaam bij IHC en PSV. Vervolgens een verbintenis aan met lie Marseille en het Zwitser- Boys. Bij de laatstgenoem- jiging was hij vier jaar in l 1977 keerde hij de voetbal- t al zijn grilligheden de rug pgon een kliniek op het ge- fysiotherapie in West-Bern, beslissing filosofeerde hij op per 1978 in het dagblad ;ik heb nog geen heimwee tbal, maar het blijft me wel en. Ik laat me momenteel lor realiteitszin. Verstand is an het vlees." anderhalve jaar later, lijkt mmf aantrekkingskracht van de 9k>ort toch niet te kunnen Zeer waarschijnlijk treedt gustus in dienst bij de Zwit- Kbalbond om Jong-Zwitser- aan coachen en ook het idee I Gedemoraliseerde Sparta uit helpen staat hem wel aan. U.De mentaliteit bij Sparta le. Die ken ik nog uit de tijd fainer was bij Xerxes. Met ïïh ik het toen erg goed vinden 'Alirta-voorzitter Van Rijn. Ik het is geen eenvoudige klus la in dit stadium uit de pro- e helpen. Maar je bent voet- jr of je bent het niet. Ik be- ipoet er niet tegen opzien om de Slecht draaiende vereniging gftJag te gaan. Toen ik bij PSV ~is alles ook niet rozegeur en Ik meen me zelfs te her- lat PSV er toen net zo voor- s Sparta nu. Nee. voor mij relevant: wat kan ik bij JJ aan medewerking verwach- eu- de organisatie bij Sparta PM de I csg< is prima en de mentaliteit van de spelers ook. Waarom zou ik het avon tuur dan niet aandurven?" Sparta denkt in Linder een grote per soonlijkheid op let oog te hebben die lisst) Evelyn Ashford heeft bij Indoor- ln San Francisco twee keer haar Tndoorrecord op de 50 meter ver- damesflnale liep zij de afstand In 6 Daarna kwam ze aan de start bij Als achtste en laatste finishte zij aarsiaen In San Diego deed Mary Dec- .1 haar wereldrecord op de 880 yards. a*t van 2 02 4 terug naar 1 59 7 Larry Dcjvestlgde zijn faam als verspringer ertkaan. die vorig Jaar bij de wed de wereldbeker In Montreal 8.52 daarmee na de legendarische Bob Beamon in Mexico Stad eede beste prestatie aller tijden in San Dlego 8.38 meter opmeten rde daarmee zijn enkele weken oude Vqr-presiatle met één centimeter. Olympla Antwerpen heeft de Istrijd uit de na-competltie van de e IJshockey gewonnen Olympla ver- aatste ontmoeting van de strijd van i Oeleen de Smoke Eaters meH- mfi-p. De Belgische ploeg eindigde Tilburg Trappers en dat bete- irschll van 1000 gulden uit de prlj- voor dit competitie-extraatje be- s gesteld; 10.000 gulden voor voor Tilburg. er srog Alexander 81dorenko heeft op van de Ruslsche winterkampioen- Leningrad opnieuw een Europees naard. Het betrof zijn eigen record (Jfter wisselslag, dat staat op 2 03.48 in i 3org 5 ni<lnse de als efrst* gepatste Austra- Ooolagong met 8-3. 8-0. BJOm Salisbury winnaar van een WCT iize: 000 dollartoernool De Zweed zege- C, finale ln minder dan twee uur tijds *se speler VIJay AmrltraJ 7-5,6-1.6- btaan Oene Mayer won het toernooi op In de eindstrijd versloeg hij tn ten zijn landgenoot Victor Amaya. wel /an Vijf Nederlandse marathonlo- 'rlend iHAC). Roelof Veld Oerard lden Daventrla). Kees van'der Heul I Jacques Valentin (Olympus '70) maart In Esson (Fra> proberen le i de NOC-els voor Moskou. De els Hing naar Moskou is 2 uur en 14 h ia> De Spaanse coach Ladlslao Ku- roor de oefenwedstrijd tegen Enge- art In Barcelona, dezelfde acht- teselccteerd als voorde wedstrijden Vlgo'en Oost Duitsland Uit zijn keuze valt op te maken selectie Intact wil houden voor van het toernooi om het Europese dat half juni In vier Italiaanse H afgewerkt De voorbereiding op ten Engeland verloopt allerminst le centrale training, die gisteren en vandaag In Madnd had vindt geen doorgang omdat ne Zich afmeldden met blessures Op- jr hierbij was dat alle vijf geselec- van Real Sociedaci. met Real er ln de Spaanse competitie, be- Thinde-ng zonden Politieke span en de regering ln Madrid en de rd-8panje. waarvan Real 8ocle- onent is. lijken hierin een voorname hap o r, Kurt Linder wellicht door een harde en stringente manier van optreden met het huidige jonge spelersarsenaal betere resulta ten kan boeken dan Petescu en Ey- kenbroek. Linder daarover: „Of ik hard ben? Het is natuurlijk moeilijk om zoiets van Jezelf te zeggen. Maar als Sparta behoefte heeft aan een harde hand. dan ben ik hard." Linder zag zondag voor het eerst sinds jaren weer een voetbalwed strijd tussen twee Nederlandse clubs. Het povere optreden van Sparta heeft hem natuurlijk weinig kunnen bekoren, maar dat hij ln een shock toestand is teruggekeerd naar Zwit serland kan ook weer niet worden gesteld. Linder: .Sparta speelde zon der Geels. Als Je zo'n aanvaller in je ploeg mist dan scheelt dat een slok op een borrel. Ik geloof dat het ver standiger was geweest als Sparta te gen Feyenoord voor een defensiever concept had gekozen. Wanneer Je er als ploeg zo voorstaat op de ranglijst mag dat toch best? Zo realistisch en nuchter zijn Jullie als Nederlanders toch? En dan daarbij: twee eigen doelpunten, nee. de situatie bij Spar ta is h'eus niet hopeloos. Er moet alleen wat aan het middenveld ge daan worden. De verdeling klopt niet. Bovendien ontbreekt er een spelbe paler." Sparta zoekt voorlopig versterkingen voor andere linies. Inmiddels is over eenstemming bereikt met Geert Mey er. die tot nog toe uitkwam voor de Engelse vereniging Bristol City. De ex-AJacled zal. Indien de medische keuring naar wens verloopt, een con tract tekenen bij Sparta tot het einde van het volgende seizoen. Sparta overweegt verder twee spelers te lenen, die bij Feyenoord uit de gratie zijn geraakt. Het gaat om Ge rard van der Lem en André Stafleu. Enige tijd geleden kwamen belden al ln het nieuws doordat manager Peter Stephan met hen en nog enkele ande ren de boer op zou zijn gegaan. Met name Van der Lem is sinds die tijd niet meer te motiveren voor Feye noord. Van onze sportredactie LAKE PLACID Nog maar nau welijks was In Lake Placid het Olympische vuur gedoofd en had de voorzitter van het Internationaal Comité Lord Killanin in strijd met de traditie toch op de politiek gezin speeld. of Dick Hamer, de eerste minister van de staat Victoria, ver klaarde ln Canberra, dat Melbourne als gastheer voor de Olympische atleten wil optreden. Indien er een massale boycot van de Olympische Spelen in Moskou komt. Melbourne, waar ln 1956 de (door Nederland geboycotte) Olympische Spelen werden gehouden, kan nu al zonder problemen met accommoda ties wedstrijden in dertien van de 21 Olympische takken van sport ver werken. Voorts is het mogelijk na enige aanpassingen ook de onder delen schermen, boogschieten en zwemmen in Melbourne te houden. De federatie van internationale sportfederaties en het IOC hebben al bij herhaling het organiseren van alternatieve Olympische Spelen als onwezenlijk aangemerkt. Het IOC en Lord Killanin maakten deson danks bij de sluitingsceremonie van de dertiende Olympische Winter spelen een draai naar de politieke situatie. Killanin riep de sport op om een leidersrol te vervullen bij het vermijden van wat hij noemde „de Holocaust waarin wij ons wel licht bevinden." Killanin brak daar mee dus met de traditie, dat de IOC-voorzitter aan het einde van de Spelen slechts een korte, nietszeg gende opmerking maakt. Hij hield nu voor de vuist weg een redevoe ring, die gericht leek te zijn tot de Amerikaanse president Carter en diens eis, dat de Verenigde Staten zich terugtrekt van de Spelen ln Moskou. „Deze Spelen hebben be wezen, dat wij iets kunnen doen wat' bijdraagt tot het goede ln de wereld, wat onze verschillen ook mogen zijn. Als wij allen tezamen kunnen komen, draagt dat bij tot een betere wereld en misschien kunnen wij de holocaust vermijden, waarin wij ons wellicht bevinden." Overigens: de 13e Olympische Win terspelen zijn geëindigd zoals ze be gonnen zijn: chaotisch. De slui tingsplechtigheid. die rond negen uur in de avond (plaatselijke tijd) zou beginnen werd danig vertraagd. De oorzaak was de triomf van de Amerikaanse ijshockeyers. De uit reiking van de gouden medailles en de huldiging van de Amerikaanse ploeg ln het Olympic Fieldhous lie pen aanmerkelijk uit. Daardoor be gon de demonstratie van het kunst rijden met ruime vertraging. Het resultaat was dat de sluitingsplech tigheid In Lake Placid ruim een uur te laat aanving. Om de schade nog enigzins te beperken werd besloten het voorprogramma drastisch in te korten. Het deerde de 8500 toeschouwers in de tot de nok gevulde grote ijshal allerminst. Enthousiast leefden ze mee toen de ceremonie eindelijk een aanvang nam. Evenals bij de openingsplechtigheid was de slui tingsceremonie omgeven door een Amerikaans showfestijn dat aller- Sluitingsceremonie in Lake Placid minst kon bogen op Olympische eenvoud. John Curry, de ln Amerika wonende Brit die ln 1976 Olympisch kampioen kunstrijden werd en de Amerikaanse Dorothy Hamill. die toen in Innsbruck de titel bij de dames behaalde, openden het pro gramma op de ijspiste. Maar zelfs de Amerikaanse regis seurs konden niet om de vaste on derdelen heen waaruit de ceremo nie sinds Jaar en dag is opgebouwd. De deelnemers namen bezit van de piste. Het groepje van zeven Neder landers schaarde zich achter Olym pisch kampioene Annie Bore kink, die de Nederlandse vlag droeg. De Olympische vlag werd overgedra gen aan het stadsbestuur van 8era- jevo, gastheer voor de 14e Olympi sche Winterspelen. IOC-presldent lord Killanin dankte onder meer de plaatselijke bevolking. „Ik dank de bevolking van Lake Placid", zo zei de Ier, „ondanks de kritiek die er geweest is. Ik weet hoe hard er gewerkt is om de Spelen te doen slagen." Lord Killanin riep vervol gens de jeugd van alle landen op zich over vier Jaar ln Serajevo te verzamelen voor het vieren van de Spelen van de veertiende Olympia de. Vervolgens verklaarde hij de Olympische Winterspelen van Lake Placid voor gesloten. Om tien voor half twaalf plaatselijke tijd (maan dagmorgen tien voor half zes Neder landse tijd) doofde het Olympisch vuur, dat voor deze gelegenheid van de arena naar de ijshal was overge bracht DrLSEN Een maand geleden kepr- de Fedor den Hertog (33"> de wieier sport de rug toe HIJ kreeg een aan lokkelijke aanbieding uit de bouwwe reld en dat was een mooie gelegen held het nomadenbestaan van de pro fessionele fletser op te geven. De hem beloofde gouden berg bleek echter een beerput te zijn. Binnenkort zal Fedor den Hertog zich voor de ree tv ter moeten verantwoorden over tijn rol ln een koppelbaasaffaire. Fedor den Hertog ln het strafbankje Afgelopen vrijdag ontving hij van het Heerlense bouwbedrijf de ontslag brief. Het bedrijf is failliet en wordt geliquideerd. Zondagmorgen stapU Fedor den Hertog uit arren moed» weer op de racefiets voor een eerst* trainingsritje. Hij is van plan nof twee Jaar door te rijden als beroeps renner. Geluk bij alle ongeluk wai een aanbieding van een Belgisch» ploeg. Tegen een minlmumvergoe ding wordt hij knecht van de gebroe ders Planckaert. Het begon allemaal met een loodt achter het huls van Den Hertog. Ir zijn vrije tijd timmerde Fedor het gebouwtje in elkaar om er na het behalen van de benodigde diploma'» als rijwielhersteller te werken. Omda' hij de eerste keer voor het examei zakte, was de loods gedoemd nof enige tijd leeg te staan. Een aanne mersbedrijf uit Heerlen wilde d( loods voorlopig huren en bood Dei Hertog tijdens het gesprek ook eei lucratieve baan aan. „Ik zou bedrijfs leider worden in een project ln Bel gië," aldus Den Hertog. „De weker dat Ik gewerkt heb, liep ik zo'n beetjt stage." Soms moest Fedor naar eei bank om een groot bedrag op te ne men en personeel uit te betalen. Bi de uitkeringen schreef Den Hertog oj de loonstrook: loon en onkostenver goedlng. „Misschien dat ik daaroj gepakt word." De bewustwording rees vorige weel toen Den Hertog hoorde dat het meis Je. dat het Belgische project admlnls tratief voorbereidde van de ene op d« andere dag werd ontslagen. Vorige vrijdag kwam het einde. Dei Hertog: „Ik dacht dat ik in de heme terecht was gekomen, maar het wa een hoop vuiligheid. Van de man di< mij ln dienst nam heb ik niets mee gehoord. Ik probeerde hem te berei ken. Hij is echter al dagen niet mee te bereiken. Ik wacht nu maar rustlj af. Als ik voor de rechtbank moe verschijnen, zal lk het hele verhaa opbiechten en dan zien we wel. Ik kar er ook niets aan doen, lk hoop dal men mij gelooft als lk zeg te goedei trouw te zijn geweest. Er zit niet» anders op dan maar weer te gaar wielrennen. Het zal niet meevallen De conditie ls weg en ik ben ook nog geblesseerd aan mijn linker schouder." Fedor den Hertog keert dus terug in het peloton. Een uit nood geboren besluit. Als het een beetje meeloopt ben lk ln mei weer ln conditie. Ik heb heus nog wel zin om te koersen. Op de flets kan tk tenminste de ellende een beetje van me afzetten." AFSPRAAK (1) Tijdens de Olympische Winterspe len in Lake Placid bleek dat er opnieuw sprake was van samenwer king tussen de NOS-radio en het dagblad De T., zo wist Het Parool vorige week te melden. Sterker nog, minstens een keer kon de NOS op Hilversum 1 geen directe flits van een evenement verzorgen omdat de lijn juist in gebruik bleek te zijn gegeven aan De T. De NOS heeft inmiddels al weer uit de schier onuitputtelijke voorraad een excuus gekozen. Deze keer heet het dat het om een „oude afspraak" gaat. Een oude afspraak? Enige maanden geleden ontstond er op en rond de afdeling sport van de NOS-radio daverend gekrakeel. Iets te laat deed de NOS alles ln de doofpot, zodat een aantal zaken toch naar buiten kon komen. Een van die zaken betrof de min of meer regelmatige samenwerking tussen de NOS en De T. Tijdens de Olympische Spelen van Montreal en het wereldkampioenschap voet bal ln Argentinië bleek dat verslag gevers van de krant gebruik konden maken van perskaarten van de NOS of auto's van de NOS. Het werd uiteraard iedereen verbo den om enige conclusie te verbin den aan de immer opduikende voor keur voor De T. bij het hoofd van de afdeling actualiteiten en bijzondere programma's van de NOS. Kees Buurman. De NOS onderzoekt al tijd alles en moet dan besluiten dat er weer helemaal niets aan de hand is geweest. Toeval, hèt Hilversums excuus. Tijdens dat gekrakeel bleek echter dat er opnieuw werd gewerkt aan afspraken tussen de NOS en De T. voor de komende Olympische Spe len. Dat kon de NOS erg slecht gebruiken ln die tijd vol wilde ver halen over nevenbaantjes in NOS- verband, over commerciële activi teiten en over merkwaardige voor keuren van medewerkers. Er kwam dus rap een verklaring boven tafel dat er weliswaar door Kees Buurman besprekingen waren gevoerd met De T.. doch dat het hier slechts oriënterende gesprek ken betrof. Er stond nog niets vast. En er zou ook niets vast komen te staan, want de NOS had opdracht .gegeven de besprekingen onver wijld te staken. De samenwerking was definitief van de baan. AFSPRAAK (2) En zie dus Lake Placid. Onder lei ding van Kees Buurman tbch weer samenwerking met De T De ver plicht afgelaste oriënterende be sprekingen bleken geleld te hebben A> jy* tot afspraken waar de NOS niet onderuit kon. Zou er iets aan de hand zijn, als Je al zo'n verleden hebt? Nee, natuurlijk niet, er is nooit iets loos bij de NOS. Op z'n best, als er te veel buiten-HUversums gestom mel komt, dan wordt er een onder zoek aangekondigd. Daaruit blijkt bij de NOS per definitie dat alles voorbeeldig loopt. Stél het geval dat de uitslag van zo'n onderzoek niet meevalt, zoals bij voorbeeld dat onderzoek naar commerciële nevenaktivlteiten in omroepland, dan wordt soepel het doel van het onderzoek aangepast (zelfs als het een CRM-onderzoek ls). Dan hoeven er tenminste geen conclusies getrokken te worden die vervelend kunnen zijn. Dan kan men volstaan met de groteske be lofte dat er naar gestreefd zal wor den dat het ln ieder geval niet érger wordt. Inderdaad, Udink werd er voor minder uitgebonjourd, maar die zat dan ook niet op kosten van de samenleving met stekkers te spelen. Oude afspraak? Oude liedje zal Je bedoelen. AFSPRAAK (3) Vastgesteld dus dat er ook nu wel weer naar het toeval zal worden gegrepen om vervelende pottekij- kers op een afstandje te houden, ook maar meteen het verhaal hoe het nu verder zal gaan de wandel gangen in dus. De huidige chef-sport bij de NOS- radio, Rob van der Oaast, vertrekt per 1 september. Een uitvloeisel naar men zegt, van onbevredigende oplossingen voor oud onderling ge krakeel en wegens de doorgedrukte benoeming van Theo Koomen ais vaste NOS-verslaggever. Koomen is voortaan de koploper als de NOS sportverslaggevers uitrukken. Kandidaat nummer één om Van der Oaast bij Langs de lijn op te volgen is, zo weten doorgaans betrouwbare zegslieden, Fred Racké. Ex-Studio Sport waar hij kroonprins van Spaak werd genoemd maar het niet haalde, thans werkzaam als voor lichter van het Nationaal Bureau voor Toerisme en tussen de bedrij ven door presentator van NOS-ra- dloprogramma's. Toevallig werd de redactie van Stu dio Sport onlangs ook voorzien van een nieuwe chef: Kees Boerhout. Hij volgt Bob Spaak op die zijn pensioen ziet naderen. Boerhout werd tegen de zin van de redactie benoemd, maar de redactieverte genwoordiger in de sollicitatiecom missie handelde dan ook onhandig. Bij nader inzien blijkt bovendien dat de redactiekandidaat, Theo Reitsma, het toch niet gehaald had. Volgens NOS-baas Carel Enkelaar vond de commissie hem ongeschikt. Twee nieuwe chefs dus. Dat opent perspectieven. Bijvoorbeeld voor het samenvoegen ln één afdeling van de sportredacties van radio en televisie. Een oud plan, dat echter nieuw leven ingeblazen ls. Binnen de hogere NOS-organen bestaan er grote voorkeuren voor zo'n samen voeging. Het enige probleem zou alleen nog kunnen zijn, het vinden van de geschikte man om de scepter te zwaaien over die afdeling. De doorgaans betrouwbare bron nen weten ook al wie dat moet wor den. Kees Buurman. Dezelfde van die nagekomen af spraak van die afgebroken oriënte rende besprekingen? Zeker ook niet meer benieuwd wat voor verhaal daarbij bedacht zal worden ln Hilversum? FEEST (1) BIJ veel mensen roept het woord sportjournalist associaties op met buitenlandse reisjes, gratis op de tribune en meneer Van Praag „Jaap" mogen noemen, maar ook met onversneden domheid, luid ruchtige Jubel, geld, drank en lekke re wijven. Is dat terecht? Ja. soms. En lk kan het dus weten want ik ben lid van de Nederlandse Sport Pers. de vergaarbak van sportjournalisten binnen de Neder landse Vereniging van Journalisten. De NSP, voornamelijk handig voor de verdeling van perskaarten, be staat dit Jaar een halve eeuw. Een reden om feest te vieren, naar men meent. En dus voor eens en voor altijd alle vooroordelen de wereld uit te helpen. Enkele maanden geleden werd al onthuld wat voor feestelijkes men zo'n beetje van plan was aan te richten. Mikkend op de aard van het beestje was een programma sa mengesteld dat bol stond van de gezellige onderlinge krachtmetin gen en vooral veel gratis drank be loofde. Een biljartdag (die inmid dels weer ls afgelast omdat sport journalisten natuurlijk niet om te biljarten naar het café gaan), een paardendag, een golfdag en meer van dat soort onnozelheid. Hoogtepunt, zo werd beloofd, zou echter de officiële viering van het Jubileum worden. FEEST (2) Vorige week ontvingen de sport journalisten en andere betrokkenen het programma voor de viering van de 50 Jaar. Wie de twee vellen „fees telijk papier" moeder hoe laat gaat de kleuterschool aan? door leest komt terecht in de opwinden de wereld van de karikatuur van een sportjournalist Het hoogtepunt blijkt zich af te spelen ln en rond het Kurhaus ln Schevenlngen dat ln het feestelijk sportjournalistentaaltje ls omge doopt tot „ons nieuwe Schevenin- gen". En alles zal geheel gratis zijn. „Dat u de knip gesloten kunt hou den", legt het organisatiecomité voor de grootste uilskuikens nog even duidelijk uit Geheel gratis. 8terker nog, iedere deelnemer aan de festiviteiten ont vangt de somma van zes gulden om ln de avonduren de gebraden haan uit te hangen in het casino in het Kurhaus. Zes gulden. Hoe diep moet Je zinken voor dit soort meelijwekkende aan biedingen? Zeer diep. Ongeveer tot het niveau van de sportjourna listen. Eerder op die dag worden de sport journalisten en hun meegenomen vrouwelijk gezelschap afgevoerd naar de paardenkoersen, een evene ment dat de ook al mislukte sport journalisten-paardendag komt ver vangen. Dat wordt dus ook gokken. Want aan paardholien is niets te zien. Dat is voornamelijk wachten. Wachten? Wacht even. tijd voor-een drankje natuurlijk. Alweer een bij voorbaat reeds volledig geslaagd onderdeel van het jubileumfeest. Aan hoogtepunten trouwens toch al geen gebrek. Op de tweede dag ls er bijvoorbeeld „onze vergadering, die niet te zwaar zal zijn. Dat is Je maar gera&len ook. Na al' die drank, die rijsttafel, dat avondje casino (eindelijk de Jongelui ook eens met stropdas het bestuur houdt het op de speciaal bedachte NSP-feestblazer) en dan nog een ontvangst door de gemeente Den Haag. een receptie met zeker 500 gasten en een koud buffet met oude sportcoryfeën voor de boeg. Dan mag zo'n vergadering beslist niet zwaar zijn. D'r zou eens iemand z'n hersens moeten gebruiken of, erger nog, serieus zijn. Alsjeblieft. Wat een prachtfeest voor Journalis ten met als specialisme sport. En wat een pech dat de hele sportre dactie van Trouw die twee dagen net niet kan. Ik bijvoorbeeld moet m'n auto wassen. JUNGLE Als het een beetje meezit heeft Sparta vandaag weer een echte trai ner. Van harte. Sparta is de enige profclub in Ne derland die wekelijks een persbe richt doet uitgaan. Tenminste, dat staat er altijd met grote letters op. Een stencil dat het bestuur dus wel voor haar rekening zal nemen. Het lijkt public relations hoewel het toontje meer geschikt lijkt voor de nog niet afgeschrokken Sparta-fan. Sparta zit al een tijdje in de proble men. Op het veld wil het maar niet lukken. Pech natuurlijk, wekenlang al. En daar komt nog bij dat wegens die pech ln december trainer Petes cu werd ontslagen. Sindsdien zoekt 'of, als het dus meezit, zocht 8parta naar een nieuwe. Eerst was Hans Kraay de aangewe zen man, maar helaas. Sparta zag, zo meldt het persbericht, „de socia le kant van deze aanstelling". Dus liet de club de trainer nog een keer extra keuren. Niet vanwege Sparta, daar hadden ze hem zo aan willen nemen. Nee, vanwege de „soclaie kant van deze aanstelling", om Kraay tegen zichzelf in bescher ming te nemen. Kraay werd dus afgekeurd. Persbe richt: zodat de WON weer ln het geweer kan komen met allerlei strijdvaardige mededelingen. Zo gaat dat in de zogeheten voetbal- Jungle". De WON ls de vakbond van voet baltrainers en de sociale kant telt ln dit geval niet omdat dat niet ln het belang is van Sparta. De gebeten hond is de Wlm Kok van de WON, Jaap van der Leek, van wie het 8parta-bestuur veronderstelt dat hij het A-diploma voor trainers niet bezit. En Sparta miert verder, dat de voetbalmaatschappij toch nog wel ver afstaat van de normale maatschappij, omdat daar geen vakbond een bedrijf kan verbieden een „goede HTS'er" aan te nemen omdat de bond een ingenieur voor schrijft. „Mederland, dlplomaland met het eeuwig opgeheven vingertje" con cludeert Sparta. Misschien ls er Iemand ln de zaai die Sparta duidelijk kan maken dat die club op grond van de KNVB-regle- menten en niet op die van de WON, verplicht ls een trainer aan te stel len met een A-diploma. En dat de WON als vakbond alleen de belan gen van de trainers verdedigt en dus de KNVB achter de broek zit. Dat. als er dus verwijten gemaakt moeten worden, die aan het adres van de KNVB gemaakt moeten wor den dat Sparta daar uiteraard tegen heug en meug verplicht lid van is en dat Sparta dus mede ver antwoordelijk is voor die regels. P.8. Zondagmiddag Floor Bouwer, bestuurslid van Sparta. nog voor de radio gehoord? Of de spelers een profiel van de nieuwe trainer had den mogen schetsen, was de vraag. Nee. zei Bouwer, want een bestuur moet besturen ln deze moeilijke tijden. Daar zijn ze dan ln leder geval al achter gekomen. TRUITJE JIJ nog wat Brak? Onze J. C. Brak: Jazeker. Mart Smeets nog gezien met die cowboy hoed? HIJ had er dus een op terwijl hij weer van die moeilijke Intermen selijke vragen zat te stellen, zo van: „Dan ga Je door die finish, dan heb Je dat goud en dan; wat denk Je dan. zijn dan deze Spelen voor Jou ge slaagd"? Met cowboyhoed dus op dat hoofd; wedden trouwens dat Leen Pfrommer een kalotje heeft gekocht? En Joan Haanappel, de stewardess van de dubbele Sherry Flip? Had zo'n truitje aan dat ln de bazar afgeprijsd lag te glimmen; dat Je thuis kon laten zien dat Je in Lake Placid was geweest. En dan dus te bedenken dat die hele ploeg door de NOS voor, al gauw weer. vijftienduizend gulden was uitge rust met een volledige wintersport- garderobe omdat die van vier Jaar terug In Innsbruck helemaal niet meer paste bij de après ski van nu. En wat doet het volk dat op de buis moet? Dat gaat zich zitten vermom men in souvenirs. Cowboyhoed en truitje. Truttemeholaheld ten top. Heb Je ooit zelfs Iemand als Chlel Montagne of Willeke Albert! gezien die, sorry, nee, die ook. Dat i i het? Onze J. C. Brak: Zo ongeveer. Ai- leen nog dat het schijnt dat Frans Henrichs op z'n vingers ls getikt door Bob Spaak, dat hij eindelijk eens normaal moest doen. En dat z'n viouw toen ls gaan klagen bij, kom hoe heet dat ook weer. bij De T. dat Frans zo ontzettend z'n best zat te doen. Toen dacht lk ook. dat we met dat mens van Haanappel zo verwend zijn, dat het ons niet eens meer opvalt als Frans zich uit zit te sloven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13