kleine krant IK DACHT DAT IK EEN AARDIG PENSIOEN HAD TOT IK'S GING REKENEN! Trouw de De een z'n dood is de ander z'n... X C I O L Zimbabwe 'Kindercentra in Brabant voldoen niet aan eisen' NEEM 5 MINUTEN VOOR STRAKS. VOOR JE PENSIOEN. pggfOEN Dóe het—Si* Kamer wil voor klachtó patiënten een ombudsnÊ s; L 'Honger in de wereld' Slapeloosheid bij kinderen Oudjes IJshockey I O Leids ziekenhuis wijzigt contract bij sterilisatie DINSDAG 26 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 10 - |G 21 De kleine krant Medewerkenden Piet Hagen Manneke Wqgh Johanneke Leestemaker Jaap Timmer Gilles Stoop Brieven en reacties naar Trouw Postbus 859. 1000 AW Amsterdam 26 februari 1980 Van een onzer verslaggeefsters BRUSSEL Vorig jaar zijn er 50 miljoen mensen gestorven omdat ze te weinig te eten hadden. Dit onvoorstelbare feit werd vorige week bekend ge maakt op een hoorzitting van het Europees Parle ment met de naam „Honger in de wereld". Jarig Jetje Op je verjaardag is het op school een leuke dag. In de klas zingen de kinderen en de meester of juffrouw „Lang-zal-ie leven! In de gloria!" En ook „Er is er een jarig hoera, hoera, dat kun je wel zin dat is hij (zij)!" „Daarna mag je trac- teren. Voor de meesters en de juffrouwen op school heb je iets heel lekkers bedacht. Bonbons in een roze papiertje. Sa men met je vriendje of je vriendinnetje ga je de klas sen langs. Iedereen is erg aardig tegen Je. Van de ene meester krijg je een an sichtkaart en van de juf frouw bij wie je vorig jaar in de klas zat, krijg je een vel poësieplaatjes. Dat is boffen. Thuis vertel je aan je vader en moeder en aan alle tantes en ooms wat je hebt gekregen en wat al die aardige meesters en juf frouwen tegen je hebben gezegd. Op veel scholen is het de gewoonte dat jarige kinde ren de klassen langs mogen. Dat is ook het geval in Gou da op de protestants-chris telijke school „Livingsto ne". Maar het hoofd van de school, meneer Griffioen, wil dat veranderen. In de schoolkrant doet hij het voorstel om volgen! schooljaar de verjaardagei alleen in de eigen klas t< I vieren. De jarige kinderei van de Livingstone schoo mogen dus niet meer di klassen langs. Wat vindei L jullie van dat idee? He voordeel is dat de lessei niet zoveel worden ge stoord. Maar of de jarig< Jetjes het idee leuk vinden' Schrijf eens wat je er vai vindt? Terwijl er maar weinig Euro pese vertegenwoordigers luis terden. vertelden belangrijke mensen uit de Derde Wereld hoe slecht de voedselsituatie op het moment is. Ook waar schuwden ze voor de toe komst: als het rijke westen geen betere regelingen treft, zal over twintig Jaar negentig procent van alle mensen van de wereld honger lijden. De verdeling van het voedsel lijkt op een weegschaal die doorslaat. In de rijke landen lijden de mensen aan dikke buiken en hartvervettingen en in de arme landen worden de mensen ziek omdat ze niet genoeg te eten hebben. Als het voedsel beter over de we reld verdeeld wordt, hoeft niemand te veel of te weinig te eten. Maar niet alleen de verdeling tussen rijke en arme landen is scheef, ook de voedselverde ling in de landen zélf klopt niet. Zo vertelde een Chileen se ex-minister op de hoorzit ting dat Zuid-Amerika voed sel genoeg heeft voor alle 300 miljoen mensen. Helaas eet vijf procent van de mensen zó veel dat ze er ziek van worden en heeft de armste vijftig pro cent van de bevolking niet genoeg en lijdt aan ondervoe ding. Een minister uit Bangladesh smeekte: „Laat ons nu niet in de steek: Als de rijke wereld ons nu laat vallen, laat ze ons voor altijd vallen". Of de Europese politici deze smeekbede hebben gehoord, is de vraag. De zaal bleef half leeg bij al deze aanklachten. Toch was deze hoorzitting be doeld als een lesje aan de Europese poütici. Zij moeten de maatregelen bedenken die het Europees Parlement kan treffen om iedereen aan ge noeg eten te helpen. Van mooie hoorzittingen alleen kan niemand eten. Als kinderen niet goed kun nen slapen, ligt dat vaak aan de opvoeding die ze krijgen. Dat meent de arts De Mon- chy van het kinderziekenhuis in Eindhoven. De Monchy heeft vijfentwintig kinderen behandeld omdat ze aan sla peloosheid leden. Volgens de arts kunnen kin deren er niet goed tegen, als hun ouders de beslissingen aan hen overlaten. Ouders moeten duidelijk laten mer ken wat wél en wat niet kan. Kinderen voelen zich dan vei lig en op hun gemak. Als kin deren te veel zélf moeten be slissen, worden ze angstig Juist 's nachts komt die angst naar boven, kinderen willen dan niet gaan slapen of kun nen niet eens meer slapen. Overdag lijkt er niets aan de hand. De kinderen lijken heel zelfstandig omdat ze duide lijk maken waar ze niet van zijn gediend. Volgens De Monchy is dit „veeleisend ge drag". Dit gedrag komt niet voort uit zelfstandigheid maar uit angst. Pillen helpen bij deze slape loosheid niet. De ouders moe ten hun houding veranderen. Vorige week vierde de Russi sche premier Alexei Kosigin zijn 76-ste verjaardag. Harte lijk gefeliciteerd. De man had zich achttien weken niet in het openbaar vertoond en ie dereen begon al te denken dat hij misschienmaar nee hoor, hij was zelfs nog in staat om een redevoering van drie kwartier af te steken. In de Sowjet-Unie lopen be halve Kosigin nog wel een paar oude rotten rond. Presi dent Brezjnew is 73 en vice- president Koeznetsow is 79. Ook in China ben Je niet gauw te oud om te regeren. Voorzitter Mao en premier Zhoe Enlai hebben tot hun dood hun functie uitgeoe fend. Mao stierf op zijn 82-ste en Zhoe op zijn 78ste. De hui dige sterke man van China is vice-premier Deng Xiaoping. met zijn 76 Jaar ook geen Jon kie meer. Recordhouder is, zolang hij nog leeft, de president van Joegoslavië Tito (87). Vraagje: hoe zou het komen dat regeringsleiders in com munistische landen zo oud zijn? President Carter is afgelopen zondag tevreden gaan slapen: de Russen zijn afgestraft voor hun inval in Afghani stan! Toen vrijdag het Ameri kaanse ijshockeyteam met 4- 3 van het Russische won, haastte Carter zich naar het Olympische dorp. Lake Pla cid, te bellen om zijn jongens te feliciteren en hen uit te nodigen om een paar kratten Coca Cola te komen drinken op het Witte Huis. De vice-president van VS, Mondale, stond bij de beslis sende wedstrijd VS tegen Finaldn zo hard in zijn handen te klappen dat ze er pijn van deden. En ja hoor, i zondagavond kreeg de Ame rikaanse ploeg het Olym pisch goud! ik O In de war Herb Brooks, de trainer van het Amerikaanse team ver klaarde van te voren dat zijn ploeg niet wilde winnen om de Russen af te straffen voor hun politlèk. Hij wilde win nen omdat zijn ploeg de beste ijshockeyspelers van de hele wereld zijn. Maar dat is niet waar. Want ook al hebben de Amerikanen het goud gewon nen toch zijn de Russen het best. Al sinds 1968 winnen de Russische ijshockeyers bijna alle medailles. De stemming in Lake Placid was echter zo tégen de Rus sen en vóór de Amerikanen, dat de Russen er van in de war raakten. Op grote span doeken lieten de toeschou wers hun afkeer van de Russi sche politiek merken. Het was net als of de ijshockey spelers verantwoordelijk wa ren voor de verbanning van Sacharov en het bedreigen van de wereldvrede. De Ame rikaanse spelers werden ge zien als de verdedigers van het vrije westen, hun over winning leek héél even de overwinning van Amerika. Het Afrikaanse land Rhodesië, waar eind deze week de zwarte inwoners naar de stembus gaan, wordt ook vaak Zim babwe genoemd. Als de verkiezingen voorbij zijn wordt dit de officiële naam van het land. Rhodesië is sinds 1897 in Britse handen. Het werd toen veroverd onder leiding van Cecil Rhodes en aan hem dankt het land zijn naam. Tientallen Jaren lang heeft een hele kleine groep blanken het voor het zeggen gehad. De meeste Rho- desiërs van de bijna zeven miljoen inwoners is 96 procent zwart mochten wel werken en in het leger vechten, maar niet stemmen. Toen het ernaar uitzag dat Engeland in de jaren zestig de kolonie zelfstandig zou maken en dan ook de zwarte meerder heid gelijke rechten zou geven, besloot de (blanke) premier Ian Smith op 11 november 1965 Rhodesië eenzijdig onaf-: hankelijk te verklaren. De regering in Londen vond dit een onwettige daad en erkende het nieuwe bewind niet. Ook vrijwel alle andere landen ter wereld oordeelden zo en in mei 1968 kondigden de Verenigde Naties een handelsembargo voor Rhodesië af. Niemand mocht meer iets uit Rhodesië kopen of aan Rhodesië verkopen. Toch is er altijd véél handel gedreven, waarbij Zuid-Afrika een belangrijke rok speelde. Dit land had er geen enkel bezwaar tegen dat in een buurland een bevriend blank bewind aan de macht was. Al jaren vereetten de zwarten zich tegen 26 februari 1980 de blanke overheersing. Met hulp van enkele buurlanden met name van Zambia en Mozambique vochten Rho- desische nationalisten tegen het leger van Ian Smith. De belangrijkste organi saties waren de Zanu van Robert Muga be en de Zapu van Joshua Nkomo. Onder druk van de guerrilla besloot Ian Smith een akkoord te sluiten met zwarte leiders in het eigen land, maar dat loste de oorlog niet op. En dus gingen alle partijen eind vorig Jaar nog een keer onderhandelen over vrede en toen werd afgesproken dat er nieuwe verkiezingen zouden komen. De eerste ronde is al gehouden: Ian Smith won alle twintig zetels die voor de blanken zijn gereser veerd. Deze week beslissen de zwarte Rhodeslërs wie er op de andere tachtig zetels komen. mi am Van onze correspondent TILBURG Ongeveer de helft van de kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen in Noord-Brabant voldoet niet aan de eisen die er redelijkerwijs gesteld mogen worden. Dat blijkt uit een door het Brabants Overleg Kindercentra (BOK) inge steld onderzoek. ADVERTENTIE In een kinderverblijf vertoeven kin deren ln de leeftijd van zes weken tot zes Jaar op alle werkdagen. Verder kunnen kinderen van twee tot vier Jaar meestal enkele dagen per week terecht in de peuterspeelzalen. Van de 436 kinderopvangcentra ln Bra bant heeft 69 procent deelgenomen aan het onderzoek. De resultaten vallen zwaar tegen. Zo heeft 41 procent geen peutertoilet en drie procent heeft zelfs helemaal géén Van een onzer verslaggevers LEIDEN De afdeling urologie van het Academisch Ziekenhuis in Leiden zal nog deze week het contract wijzi gen. dat de afgelopen Uen Jaar werd voorgelegd aan mannen die gesterili seerd wilden worden. Het gaat hierbij om een formulering die in de loop der Jaren verouderd is en waarin staat, dat de patiënt zich te allen tijde zal onthouden van enige aanspraak op schadevergoeding bij het mislukken van deze ingreep. Volgens een woord voerder van het Leidse ziekenhuis betreft het hier ln feite een overbodi ge toevoeging, aangezien noch een arts. noch een ziekenhuis in Neder land volgens het Nederlandse rechts stelsel op dit punt aansprakelijk kan worden gesteld. De wijziging waarop nog nader gestudeerd zal worden, is het gevolg van een televisie-uitzen ding van afgelopen zaterdag, waarin de gynaecoloog prof dr. E. E. van Hall op deze toevoeging werd geat tendeerd De hoogleraar nam op zijn beurt con tact op met de afdeling Urologie en na overleg bleek inderdaad wijziging noodzakelijk. Doel van het contract is en blijft overigens, dat er bewijs materiaal is aangaande de informatie die de arts een patiënt heeft gegeven over het eventueel mislukken van de sterilisatie Bij mannen schat het Academisch Ziekenhuis ln Lelden die kans op mislukken op minder dan een half procent. De afdeling gynaecologie van dit zie kenhuis werkt niet met een contract, maar met een informaUepapier dat door een paUénte wordt ondertekend om aan te geven, dat Zij voldoende is voorgelicht over de gevolgen van de ingreep Ook u.idere ziekenhuizen ln Nederland werken op deze manier, waarbij het niet de opzet is zich te dekken tegen een eventuele „wan prestatie" toiletten. Verder heeft tien procent geen wasbakken, achtenzestig pro cent heeft maar één of twee wasbak ken en dat is meestal te weinig. Eenenveertig procent van de kinder opvangcentra heeft geen telefoon, terwijl dat eigenlijk een noodzaak is, aldus het BOK. Verder heeft vijfen dertig procent onvoldoende binnen ruimte en drieëndertig procent onvol doende buitenruimte. Een aantal van de bui ten terreinen is niet afgesloten. Andere problemen met de huisves ting zijn dat de ruimte meestal ge deeld moet worden met anderen wat weer problemen oplevert. De gebou wen verkeren meestal ook niet in al te beste staat, hier en daar is de situatie ronduit gevaarlijk te noemen. Vol gens de onderzoekers kijken de ge meenten bij de toewijzing van de gebouwen zelden of de ruimte wel echt gebruikt Is Tekort aan financiën is de meest ge hoorde klacht Dit heeft tot gevolg dat maar zeventien procent van het personeel een arbeidsovereenkomst heeft. De overigen worden niet be taald of krijgen zwart betaald. Dit laatste gebeurt volgens de onderzoe kers niet zozeer uit onwil maar uit onmacht. Wachtlijsten Vooral In de grote steden zijn enorme wachtlijsten terwijl er nauwelijks kans is op uitbreiding van de kinder opvangcentra Voor dit Jaar heeft CRM „maar" drie miljoen gulden be schikbaar gesteld voor uitbreiding en daarbij dan voornamelijk gedacht aan kinderdagverblijven voor buiten landse kinderen. Nu werkt ruim een derde van de centra met groepen van meer dan twintig kinderen wat eigen lijk te veel is. Volgens de onderzoekers is het pro bleem in ongeveer dezflfde mate lan delijk. Daarover is geen recent cijfer materiaal maar contacten hebben dit uitgewezen. Landelijk wordt nu ook bekeken of er een opleiding op MBO- niveau kan komen voor de leidsters. Nu is er geen gerichte en geschikte opleiding. „Moeders met aanleg wor den aangenomen en volgen dan enke le door ons gegegeven cursussen, maar deze situatie is natuurlijk verre van ideaal", aldus Paulien van der Krabben, projectcoördinator van het BOK „De bedoeling Is dat de nota aan het provinciebestuur, de gewesten en de gemeenten worden gestuurd Vooral de gemeenten moeten meer gaan er kennen dat er sprake is van een pro bleemsituatie Ik ben 38 en heb, als ik mijn provisie mee^ reken,een werkelijk prima betaalde job. Dacht dat het wat pensioen betreft ook wel goed zat. Totdat ik een keer iemand op de radio hoorde zeggen dat dat goed tegenvalt als je een paar keer van baan veranderd bent. Hn dat bèn ik. Mijn verzekeringsman heeft toen voor mij gerekend, en het bleek dat ik met al die banen in totaal maar recht heb op een bruto oude- dagspensioen dat nog niet de helft is van mijn huidige inkomen. Nou zeggen ze dat je voor een behoorlijk pensioen toch 70% van je inkomen moet heb ben (voormijn vrouw als weduwe zou dat trou wens maar 49% zijn), maar daar kwam ik dus nu al dik aan tekort. Goeiendag zeg! Dat heb ik dus a la minuut even bijverzekerd, zodat ik straks een mooi aanvullend bedrag per jaar krijg. Net op tijd, mag ik wel zeggen. Daar waar u uw verzekeringen heeft lopen, ligt nu een be langrijk gratis blad voor u klaar: Pensioen in Nederland, met feiten, interviews, voorbeelden, suggesties. Dat móet u lezen. Haal 'm bn uw verzekeringsadviseur, de man die u snel en vakkundig adviseert over uw persoonlijke pen sioensituatie, over het financieel verzorgd zijn van uw ge zin. Ook te bestellen via Bureau Voorlichting Verzekering, Antwoordnummer 89,2500 VD Den Haag, tel. 070-614731, toestel 123. Doe het vandaag nog. Maag, tel. 070-614731, XS Publikatw Bureau Vóórlichting Verzekering, Den Haag. Debat over psychiatrische inrichtingen Van onze parlementsredactie DEN HAAG De Tweede Kamer vindt dat er psychiatrische inrichting een vertrouwensman voor de ten moet komen. Het is zijn taak om klachten te behal van patiënten die het niet eens zijn met de wijze waar{ff het ziekenhuis worden behandeld. ORONINOEN (ANP) - Op verzoek U/Q^lnn^rG VPrmidt van de politie van Veendam is de TT dCHUpcro VcilIlISl waterpolitie van het Westduitse Em- den gisteren gaan zoeken naar twee Groningers die sinds zondag op het Duitse wad worden vermist. De twee. de 27-Jarige A de Jager uit Winschoten en de even oude J. Koe tje uit Veendam, zouden zondag een wadlooptocht maken van het Noord- duitse Norddeich naar het Duitse waddeneiland Juist, vanwaar ze met de veerboot naar het vasteland zou den terugkeren Maar ze zijn niet met de boot teruggekomen. De mogelijk heid bestaat dat het tweetal door de mist van de koers is afgeweken. De oppositie (PvdA en PPR) meent dat het nu lang genoeg heeft geduurd en dat de psychiatrische patiënt nu een beetje in zijn rechten tegemoet moet worden gekomen. Beide partij en willen staatssecretaris Veder-Smit van volksgezondheid aan een termijn van zes maanden binden om dat te verwezenlijken. De twee regerings partijen CDA en WD geven de staatssecretaris meer ruimte om „voorstellen in die richting" te ont wikkelen. Mevrouw Cornelissen van het CDA vindt een jaar echter weer te lang duren. Een en ander bleek gisteren op een openbare commissievergadering ln de Kamer over een beleidsnotitie van de staatssecretaris ten aanzien van de geestelijke volksgezondheid. De PvdA stelt dat in elke Inrichting een onafhankelijke vertrouwensman en een patiëntenraad die ook werke lijk bevoegdheden heeft moeten ko men. Verder moet er in elke inrich ting een commissie worden Ingesteld waar een patiënt zich kan beklagen over het gedrag van degenen die hem behandelen. Die commissie moet de klager snel al dan niet in het gelijk stellen. De patiënt moet in beroep kunnen gaan bij een speciale kamer van de rechtbank, die ook de bevoegdheid heeft om straffen op te leggen aan degenen die zij veroordeelt. Bureaus voor rechtshulp of andere hulpverle ners op het juridische vlak moeten regelmatig spreekuur kunnen hou den in elke psychiatrische Inrichting. Al deze eisen moeten volgens PvdA en PPR binnen zes maanden hun beslag krijgen in een wetsontwerp over de rechtspositie van de psychia trische patiënt. WD en CDA vinden dat met een wijziging van de wet op de bijzondere ziektekosten (AWBZ) al voorlopig kan worden afgedwongen dat psychi atrische ziekenhuizen een patiënten- raad Instellen. Later zou dat dan ln een wet voor de rechtspositie van de patiënt kunnen worden geregeld. De staatssecretaris weet nog niet wat ze gaat doen. Ze wil de Kamer nog voor de zomervakantie een notitie sturen, over de wijze waarop naar haar mening de vertrouwenspersoon moet gaan werken en hoe ze zieken huizen ertoe wil dwingen zo iemand aan te stellen. In principe geeft ze de vooi een ombudsmanachtige fig^ wel ze daarbij opmerkt dat oplossing gevaren zitten. Dii zou namelijk èn naar de voor de geestelijke volksge moeten lopen om op misst wijzen, èn binnen het zieke „lijmende" bemiddelaar m<£ treden. In dit licht zou de taris de voorkeur geven aai budscommissie, hoewel d: een ander gevaar aan zit. Dc cretaris vreest dat men al niet gauw geneigd is naar toe te stappen. Een soort voor een forum te verschij: ii vestli 1 nerll |r»eed Vandaar dat mevrouw V haar voorlopige voorkeur gaan naar een ombudsman^ terugvallen op een landeli missie die hem ruggestei® Maar, zo stelde ze, dat m eens rustig bekijken. De Kamer vindt echter dat onderzoeken en experim» noeg zijn geweest en dat er eens snel iets van de gro8 karnen. In het algemeen vindt men de van wetgeving waarin i rechten worden gewaarborg gelukkige keus. Eerst is mi nen met de wel bijzondere psychiatrische ziekenhuizen klaar voor behandeling in is en waarin rechten zijn deerd voor onvrijwillig patiënten. In 1981 wordt pas het wet voor de rechtspositie van opgenomen patiënten Daardoor ontstaat de situa gedwongen opgenomen straks wettelijk meer rech dan mensen die vrijwillig nomen. Ttrljc tjsl aa" „Maar gelukkig weten de zen het vaak zo te versiere patiënt niet eens weet of hl willig of onvrijwillig is opg aldus mevrouw Comellssei|i CDA. Elektro :fj Zij merkte ook op dat het het parlement is om te bi elektroshocks in de toekoi niet mogen worden toege] daarover werden gisteren steld. De staatssecretaris oordeel laten afhangen van ci daarover zeggen. Bllll jj uue Weni te P"» voor maa gesc land hap Ut aJ *en m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 12