limulans nodig voor idden-Gelderland Verdeelde kijk op kopen bij boerderij 7 Foepoeh,de baas geeft me niks als complimentjes. Zó mooi kopieert^ onze nieuwe Veenman Repro 100: Of'tgedrukt ïdicijnen duurder t centrale inkoop Nieuwe poging om schat van Lutine te bergen Nederlander gaat meer mineraalwater drinken £iaal-economische Iiatie blijkt slechter Shell investeert honderden miljoenen in Pernis Plastificeren bescheiden steeds meer toegepast eputeerde Staten in beleidsnota: steringsbank: procent lening en Wijsmuller itezonken tanker in*- Lamineercentra in winkels Olieproduktie in Abadan hervat 26 FEBRUARI 1980 FINANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET P 9 - RHS 11 in onzer verslaggevers iEM Aan een krachtige stimulering van de sociaal-economische ontwikkeling van i-Gelderland moet de hoogste prioriteit worden gegeven. Dit gebied neemt in de lie een zodanig centrale plaats in bij de ruimtelijke plannen, dat de andere Gelderse daarvan sterk afhankelijk zijn. Om de bevolkingsdruk elders o.a. op de Veluwe te ten, is men aangewezen op de stedelijke agglomeraties in Midden-Gelderland. Dit kan daar echter niet aan voldoen, doordat het de hoogste werkloosheidspercentage in land heeft. in een gisteren door de Gelderland gepubliceerde >ta met betrekking tot dit Een periodiek rapport over 1-economische ontwikkelin- :n stuk, waarin tevens een lelpunten wordt opgesomd. 'i nening van de samenstellers )ta behoort Nijmegen in aan- te komen voor de spreiding diensten dan wel semi-over- ellingen. Daarnaast dient i te blijven profiteren van de ngs Premieregeling en van nvesteringsrekening. ties van premies op investerin- er in bepaalde regio's |op gecreëerde arbeidsplaat- ven moeten worden, aldus de jta. Volgens Gedeputeerde lou op die manier zelfs het van onderbezette produktie- les kunnen worden aange- iAG De Nationale Investe- |k gaat 100 miljoen lenen „25 procent. Op deze lening, looptijd heeft van tien jaar, i maart worden ingeschreven, ling dient op 1 april te ge- 1 De uitgiftekoers wordt op lari bekendgemaakt. Aflos- onhpt plaats in tien gelijke ter- it w| felT ats uultDAM (ANP) Bergers van t in Rotterdam zijn gisteren chartervliegtuig vertrokken verongelukte tanker „Irenes 9r\ die zaterdag is geëxplo- i gezonken bij Zuid-Grieken- ve)n bergingsploeg van Smits jnt Wijsmuller (IJmuiden) is aangekomen bij de tanker. lei moedigd. De provincie Gelderland re ageert met het geschrift op de door haar gewaardeerde suggestie van het kabinet dat, terwijl het sociaal-eco nomisch beleid inzake de regio's al tientallen jaren tot de verantwoorde lijkheden van de centrale overheid behoort, ook vanuit de regio's zelf bijdragen moeten worden geleverd voor wat genoemd wordt de spreiding van werk en welvaart. In de nota, samengesteld door een werkgroep waarin diverse belangen vertegenwoordigd zijn, en inmiddels door gedeputeerde staten overgeno men, wordt ingegaan op de alom ge signaleerde noodzaak tot verlaging van de arbeidskosten. „Als gekozen wordt voor een nieuwe verdeelsleutel van de sociale lasten naar rato van de arbeidsproduktiviteit in plaats van op basis van de loonsom in de bedrijfstakken, wordt de factor ar beid goedkoper en het kapitaal duur der." In macro-economisch verband is dat, zo wordt opgemerkt, gerecht vaardigd omdat er tegenwoordig een structureel overschot aan arbeid is en een eveneens structureel tekort aan kapitaal. Het gebruik van de overvloedige fac tor arbeid zou door een dergelijke „prijsverlaging" aangemoedigd wor den en op het gebruik van de schaar se factor kapitaal zou kunnen worden- bezuinigd. Nijmegen en Arnhem Op deze situatie zou dan het regio naal-economisch beleid dienen aan te sluiten door selectief in de regio's geen premies meer te geven op inves teringen, maar op arbeidsplaatsen. De situatie, dat men op de arbeids markt geconfronteerd wordt met werkloosheid naast een aantal open staande vacatures, zou, volgens de samenstellers van de nota, „in- schrompelen", namelijk „omdat de hoge prijs van de arbeid de onderne mers niet langer dwingt tot het selec teren van 35-jarige, goed opgeleide, gezonde beroepsmensen met uitscha keling van andere kandidaten." Aandacht wordt overigens ook ge vraagd voor het nogal grote onder scheid in investeringsfaciliteiten tus sen Nijmegen en Arnhem. „In Nijme gen worden zeer verleidelijke „prij zen" uitgeloofd, terwijl in Arnhem een „straf" wordt uitgemeten (SIR- heffing in het noordelijke stadsdeel)." Vijftien kilometer van Nijmegen, op de noordelijke oever van de Rijn in Arnhem, liggen industrieterreinen tot een gezamenlijke grootte van 120 hectare. Om de Veluwezoom te be schermen, geldt in Arnhem-noord het SIR-regime, waaraan om de negatie ve repercussies te verminderen blij vend een einde zou moeten worden gemaakt. Ook voor de Veluwe, waar de sociaal- economische situatie relatief gunstig is, kan volgens de nota de SIR-hef- fing op nul-procent worden gesteld. De groei van bedrijvigheid in dit ge bied is genuanceerd te beïnvloeden via de meldingen- en vergunningen- procedure. Wat de Veluwe betreft, wordt verwacht dat zich in de nabije toekomst wel eens grote onevenwich tigheden op de arbeidsmarkt zouden kunnen voordoen. Nog dit Jaar wordt hier een arbeidsmarkt onderzoek door het economisch-technologisch Instituut gestart. Wat Oost-Gelderland aangaat, staat op de verlanglijst, die gisteren tevens gepresenteerd werd, spoedige vol tooiing van rijksweg 15 (Rotterdam- Elst-Doetinchem-Oldenzaal) en voor rivierenland de bouw van een nieuwe Waalbrug bij Zaltbommel in rijksweg 2. Gelderland pleit verder voor het instellen van een provinciaal econo misch overlegorgaan, dat o.m. advi seert over het opheffen van knelpun ten. het opstellen van een kaderpla: bedrijfsterreinen en het bijeen bren gen in één fonds van alle subsidiere gelingen voor bedrijfsverplaatsingen, waarbij gedeputeerde staten het be heer dienen te krijgen over het voor de provincie bestemde deel van een dergelijke pot. Van onze redactie economie DONGEN Bronwater wordt in Nederland snel populair. Werd in het begin van de jaren zeventig nog nauwelijks bronwater gedronken, op dit moment drinkt de Nederlander gemiddeld vijf liter per jaar. In vergelijking met onze westerburen is dat nog maar weinig want die drin ken er tien keer zoveel van. Ook de Duitser consumeert gemiddeld 40 li ter per jaar. Frisdranken in het alge meen werden de laatste tien jaar nau welijks méér geconsumeerd, in tegen stelling tot de Jaren zeventig toen het frisdrankverbruik verdrievoudig de, mede onder invloed van de intro ductie van de literfles. Deze cijfers werden genoemd door de heer J. van Galen, marketing mana ger bij Frisdranken Industrie Neder land (FIN) ih Dongen, bij de inge bruikneming van een nieuwe bottel- lijn, die 30.000 literflessen per uur aflevert. Met deze bottellijn was een investering gemoeid van vier miljoen gulden. Volgens de heer Van Galen kan de frisdrankenmarkt worden ingedeeld in vijf sectoren: die van de vruchtenli monades, de cola's, de lemon/lime, de gazeuse en de tonic/sodawater. Daar van waren in 1971 de eerste drie de belangrijkste met een marktaandeel van 83 procent. Binnen deze drie soorten hebben zich de laatste tien jaar echter belangrijke verschuivin gen voorgedaan: vruchtenllmonades vielen terug van 52 naar 32 procent, maar cola's verdubbelden hun aan deel van 15 naar 30 procent. Lemon/ lime ging van 20 naar 29 procent. Van Galen verwacht, dat binnen af zienbare tijd het rijtje van drie zal worden uitgebreid met Shandy", een produkt van FIN, dat bestaat uit 20 procent bier en 80 procent fris drank. Shandy neemt nu ongeveer 5 procent van de markt voor haar reke ning, maar aangenomen wordt dat het in de toekomst, samen met bron waters. nog een sterke groei zal door maken. Een onderdeel van een bottel- lijn, een vuiler. Uit tachtig kraantjes komt cola, waarmee per uur 15.000 literflessen worden gevuld. ADVERTENTIE ADVERTENTIE ard, olei plal uur<IEDE (ANP) De sociaal-economische gezondheid lid-Umburg en Twente blijkt nog slechter te zijn, dan ïSangenomen. Tot deze conclusie komt het Geografisch ^^it van de Groningse Universiteit in een rapport, waarin luwe methode wordt toegelicht om de sociaal-economi- tuatie van een bepaald gebied te meten. Voor Utrecht ns j^ant blijft hetzelfde te gelden. ort is samengesteld met het regering te helpen met het ten van het beleid voor de deze nieuwe meet-methode t meer, zoals tot nog toe het de werkloosheid onder ntraal, maar wordt ook het iensen dat een WAO/AOW- ontvangt. de opname van in het arbeidsproces, de in- Ituatie, immigratie en de ge- I duur van de werkloosheid jrking genomen. fcting blijkt dat Oost-Gronin- leen verhoudingsgewijs hoog £e werklozen, weinig langdu- t n ten Mo rige werkloosheid kent. In Rijnmond blijkt dat precies andersom te zijn. In totaal zijn tien gebieden onderzocht. Een belangrijke conclusie is ook, dat de gebieden Arnhem-Nijmegen, Lei- den-bollenstreek en midden- en noord-Brabant er gunstiger voor staan dan tot nog toe werd aangeno men. De positie van Rijnmond noe men de amenstellers van het rapport stabiel. Het rapport over het sociaal-econo mische beleid voor de regio is ge stuurd naar de Tweede Kamer en de diverse ministeries en instituten die zich met de problematiek bezig houden. Volgens hem willen de consumenten organisaties enerzijds „dikwijls wat overdreven aandoende" richtlijnen geven op het gebied van de consu menten voorlichting, maar ander zijds pleiten ze met het oog op de prijzen even gemakkelijk voor het rechtstreeks kopen van voedingsmid delen op de boerderij. Hieraan, zo merkte hij nog op, zijn voor de consu ment op het punt van kwaliteit en hygiëne, wel degelijk risico's ver bonden. In de forumdiscussie met politici, die op deze inleiding volgde, zei het Tweede Kamerlid Terlouw (D'66) dat de boer ook wel wordt gestimuleerd tot rechtstreekse verkoop. Dit, omdat het aandeel van de boer in de winkel prijs van landbouwprodukten in de 'loop van de Jaren steeds kleiner is geworden. Met name wees hij op het erg grote verschil tussen de telersop brengst en de winkelprijs van aardap pelen. Voorzitter J. Jacobs van de Bond van Aardappel- en Groentedetaillisten „Twee in Een" zei te vrezen, dat bij rechtstreekse verkoop niet veel te recht komt van kwaliteitscontrole. Wordt bij voorbeeld, zo vroeg hij zich fif, bij zelf-verkopende fruittelers wel nagegaan, of hun appels de laatste dagen onbespoten zijn gebleven, zoals dat op veilingen gebeurt? Voorts zei hij te vermoeden, dat er bij zelf-verkopende agrariërs „niet zo veel terecht komt" van afdracht van belastingpenningen, terwijl hij som migen verweet ook van bulten het bedrijf komende produkten zoals sinaasappelen, bananen en blik- groenten te verkopen „tegen prij zen waarvoor de handel niet kan wer ken". Produkten die de boer zelf niet voortbrengt, moet hij op het agra risch bedrijf niet verkopen, vond Ter- louw met Jacobs. Over de kwaliteits controle op de boerderij maakte Ter louw zich niet zoveel zorgen. „Daar zorgt de consument wel voor," zei hij. Terlouw vond dat de handel veel moet doen voor handhaving en verbe tering van de kwaliteit. Hij vond het bedenkelijk, dat bij voorbeeld de vleeswarenultvoer wordt bedreigd doordat de kwaliteit te wensen over laat. DEN HAAG De Shell-dlrectle heeft het personeèl meege deeld dat de budgetten van Shell-Nederland Chemie en Shell Nederland Raffinaderij voor de Jaren tot 1984 voorzien ln Investeringen van honderden miljoenen guldens ln de bedrij ven te Pemls. De Shell-dlrectie kan nog niet zeggen, hoeveel arbeidsplaatsen de voorgeno men uitbreidingen in de Pemisse bedrijven zullen opleveren. Met de geplande verbouwingen, uitbreidingen en nieuwbouw zullen ln leder geval duizenden manjaren gemoeid zijn. Een deel van het te investeren kapitaal moet worden beschouwd als zoge naamde „defensieve" investeringen: dat wil zeggen dat Shell daarmee haar huidige personeelsbestand zo goed mogelijk op peil probeert te houden. Met alle andere plannen mee zullen de investeringen van Shell ln de komende Jaren in ons land „zeer hoog" zijn, aldus de directie. Er zal bij voorbeeld veel geld moeten worden geïnvesteerd ln een kolentermi- nal, in commerciële kolenvergasslng op het Shell-terreln ln Moerdijk, de LNG-aanlandlng in het Noorden van het land en ln een LPG-terminal ln het Rijnmondgebied. Van onze redactie economie AMSTERDAM Het lamineren (plastificeren) van persoon lijke en andere documenten, die voor langere tijd goed be schermd moeten blijven, wordt steeds meer toegepast. Wie met een girobetaalkaart betaalt toont bij voorbeeld daarbij het kleine, in plastic verpakte, giropasje. DEN HAAG (ANP) De consumentenorganisaties nemen, aldus voorzitter G. Lodewijk van het Algemeen Orgaan Voedselvoorziening, ten aanzien van het (rechtstreeks) kopen bij de boer een wat tweeslachtige houding in. HIJ kwam met dit verwijt ln de Jaarvergadering van het Algemeen Orgaan Voedselvoorziening, de overkoepelende organisatie van de groothandel ln landbouw- en vlsserijprodukten. Het Kamerlid Waalkens (WD) maan de de handelaren ook, zonder syn droom toch maar geregeld te blijven praten over de kwaliteit. „En dan niet alleen van het exportprodukt, maar ook van wat op de binnenlandse markt komt." Want daar, zei hij, wordt nog wel eens „gerotzooid". Zijn collega Braks (CDA), ook voor stander van goede kwaliteitszorg, vond dat de verkoop op de boerderij gereglementeerd moet worden. Met de verkoop van rauwe melk is dat, toen deze enige jaren geleden in EG- verband werd toegestaan, al gebeurd. Het toestaan van te veel rechtstreek se verkoop is volgens Braks niet be vorderlijk voor de totale afzet. Dat de fruittelers geen goede afzetconcen- tratie hebben kunnen bereiken ls naar zijn mening te wijten aan de grote rechtstreekse fruitverkoop. Het PvdA-Kamerlid Voortman zag niet zoveel in een ad-hoc debat over wat de boer wel en niet mag. Hij wilde de zaak liever bezien ln het bredere kader van een discussie over de grote branchevervaging van de laatste Jaren. Lidmaatschapskaarten, diploma's en andere zaken worden echter veelal minder goed beschermd tegen vocht, krassen, vlekken, olie. etc. dan het giropasje. Reden, waarom zij nogal eens in gekreukelde of beschadigde vorm moeten worden gehanteerd. Ook bedrijven zien zich veelvuldig voor de vraag gesteld: hoe behande len we documenten of kopieën, die voor lange tijd bewaard moeten wor den. Wat doen we met tekeningen, foto's, kaarten of bedrijfs- en monta gevoorschriften, die niet beschadigd mogen worden, om nog maar niet te spreken van de plaatselijke harmo nie, die met natte muziekbladen zit als gevolg van een plotseling opko mende regenbul tijdens een uitvoe ring. Het antwoord op al deze problemen denkt Kooplijn International in Enk huizen te hebben. Dit ln de vorm van een klein apparaat, dat alle mogelijke bescheiden aan twee zijden kan voor zien van een polyesterfilmlaagje. Het is de bedoeling van dit bedrijf, dat dit (Japanse) apparaat zal komen te staan bij boekhandels, warenhui zen, kopieerinrichtingen enzovoorts, zodat het publiek net zo als daar nu een fotokopie van een document kan worden gemaakt straks overal die bescheiden, die een permanente bescherming nodig hebben, vlug van een polyesterlaagje kan voorzien. Tot op dit moment zijn al zo'n 18 lamineercentra ln bedrijf. Verwacht TEHERAN (AFP) Deze week nog, zal de olieraffinaderij in Abadan, in het zuidwesten van Iran, weer op vol le kracht draalen. Dit is meegedeeld door de Iraanse olieminister A. Akbar Molnfar. Afgelopen zondag had de raffinaderij reeds tachtig procent van haar capa citeit herwonnen. De olieraffinaderij, die de grootste ter wereld ls, liep schade op tijdens re cente onlusten ln de Iraanse provin cie Koerdistan, waar zich de belang rijkste Iraanse olievelden bevinden. Er zou sprake zijn van sabotage. Af gelopen zondag en maandag was de distributie van olleprodukten in Iran onderbroken om deze reden. Aan staande maandag wordt ook de dis tributie hervat. wordt, dat er ln de komende maan den gemiddeld 20 bij zullen komen. Voor de eerste helft van 1980 voorziet Kooplijn in het operationeel maken van 100 van deze centra over het gehele land. De kosten voor het lamineren (plasti ficeren) variëren van ongeveer 75 cent voor kleinere afmetingen tot onge veer vijf gulden voor een stuk ter grootte van een halve krantepagina. Het lamineren van een doorsnee lid maatschapskaart zal ongeveer één gulden kosten en het zogenaamde A4 (briefformaat) circa twee gulden. NCW: Bezig met interen Investeringsplan gaat vaak niet door Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAQ Uit een enquête van het Nederlands Christelijk Werkge versverbond (NCW) onder zeventig ondernemingen naar de ontwikkeling van investeringen ln het bedrijfsle ven blijkt, dat ln een groot aantal bedrijven bestaande investerings plannen onuitgevoerd blijven. Belangrijkste redenen hiervoor zijn het gebrek aan middelen en/of te hoge financieringslasten. Over het al gemeen worden Investeringen ln het bedrijfsleven op het ogenblik zeer kri tisch en selectief benaderd. Voor zo ver er geïnvesteerd wordt, gaat het vooral om vervangingsinvesteringen en projecten met een hoog rende ment en beperkt risico. Ook investeringen ln energiebespa ring blijven achterwege, wéér door de te hoge kosten die dat met zich mee brengt. Aanwezige mogelijkheden worden niet volledig benut, waardoor de beperking van het energieverbruik minder snel verloopt dan technisch mogelijk en nationaal-economlsch gewenst ls, aldus de enquête. Dit betekent, aldus een voorzichtige conclusie die het NCW uit de gege vens trekt, dat we in feite bezig zijn met in te teren op het nationale pro- duktlevermogen. Het heeft er alle schijn van, dat de investeringen ln vervanging en vernieuwing achter blijven bij het niveau dat nodig ls om dat vermogen op peil te houden. De dreiging van een verdere terugval ln de nationale economische groei lijkt een harde werkelijkheid te worden, aldus het NCW. ADVERTENTIE dej iaat: Vij! al pl e redactie economie HT/AMSTELVEEN In landen waar de inkoop van iddelen op een gegeven moment centraal werd gere- n grote kostenstijgingen ontstaan. Dit zegt de groot- in farmaceutische produkten Nefarma in een reactie voorstel van de Ziekenfondsraad, een studie te laten aar de mogelijkheden van een centraal inkoopbureau neesmiddelen. •rbeelden noemt Nefarma en (waar de geneesmiddelen- del voor honderd procent in it iden is) en Zweden (voor ze- Jocent in handen van de over- egen zijn, aldus de Nefarma. Jutiekosten van farmaceuti- :ialités van 1969 tot 1975 met procent gestegen en in Zwe- ongeveer vijftig procent. Bo- rro^-dt niet name uit Zweden gehoord, dat de groothan- groepen apothekers maar in de week levert. Dit leveren Nederland elke dag. De Ziekenfondsraad zal in de openba re vergadering van donderdag beslis sen over het voorstel van de commis sie Eigen Bijdragen, om op korte ter mijn een studie te laten doen naar een centraal inkoopbureau voor ge neesmiddelen. De commissie wil graag weten, of centrale inkoop van medicijnen praktisch haalbaar is en of er een drukkende werking van kan uitgaan op de prijzen van geneesmid delen. Nefarma zegt het een „goede zaak" te vinden een dergelijk onderzoek ln Ne derland te doen. Van onze redactie economie ROTTERDAM In het be gin van de komende zomer zal voor het eerst sinds lange tijd weer een serieuze poging wor den gedaan de legendarische goudschat van het Britse schip Lutine te bergen. Wan neer het Australasian Salvage Syndicate uit Nieuw-Zeeland inderdaad slaagt, zal er niet alleen sprake zijn van een op zienbarende vondst. Vermoe delijk ontstaat er ook een in gewikkeld juridisch gevecht tussen de belanghebbenden. Van de grote lading goud en zilver die het ln 1799 voor de kust van Terschel ling vergane schip aan boord had, is in de loop der Jaren wel wat terugge-- vonden. Bij pogingen in de negen tiende eeuw zijn nu en dan wat sta ven goud en zilver naar boven ge haald en ook vissers vonden een en kele keer wel eens een staaf in hun netten. De laatste vondst dateert van 1938 toen een baggerschip van de Bllliton- maatschappij één staaf dolf. Het overgrote deel van de schat moet zich echter nog op of onder de zeebodem bevinden en naar schatting gaat het daarbij naar de huidige martkprijs van goud en zilver om een bedrag van 100 miljoen gulden. Het Australasian Salvage Syndicate heeft al in de zomer van 1978 het gebied in de buurt van Terschelling onderzocht waar het edele metaal moet liggen, aldus Hudig-Langeveldt, vla dochterbedrijf Alfred Schröder bij het project betrokken. Schröder ls de Nederlandse agent van het Lon- dense Lloyd's, een van de belangheb benden. Het onderzoek werd voor het eerst verricht met zeer verfijnde, elektroni sche apparatuur, zegt Hudig-Lange- veldt. De uitslag was zodanig dat de Nieuwzeelanders redelijk overtuigd zijn van de mogelijkheid goud en zilver te vinden ep te bergen. Het schatgraven zal, als Lloyd's tijdig een concessie geeft, begin mei een aan vang nemen en kan hooguit tot half juli duren. Tegen die tijd bevat het zeewater zo veel algen dat het elek tronisch peilen bemoeilijkt wordt. Zijn de goudzoekers tegen die tijd nog niet klaar met hun karwei, dan moeten ze tot mei 1981 wachten, in de herfst en winter neemt de hoeveel heid algen weer af maar de zee is dan te ruw. Rechten Om lets van de rechten op de goud en zilverschat te begrijpen moeten we terug naar 1799 toen de Lutine ver ging. Een aantal Londense bankiers was eigenaar van de vracht edele metalen en was verzekerd bij Lloyd's. Nadat het schip in de golven was verdwenen keerde Lloyd's de schade aan de bankers uit en was daarmee rechthebbende geworden voor het ge val ooit nog iets werd teruggevonden. In het bewuste Jaar 1799 was Neder land (op dat moment de Bataafse republiek) echter in oorlog met Enge land wat automatisch betekende dat het schip en de lading Nederlands eigendom werden. Na de Napoleonti sche oorlogen, in 1823, kreeg Lloyd's, een deel van de rechten terug maar een ander deel bleef in handen van de inmiddels opgerichtte „Onderneming op the Lutine." Een groep mensen had aandelen ln deze maatschappij, ln dit geval „renversalen" geheten en wie nu nog renversaalhouder is mag rekenen op een part uit de opbrengst. De stukken zijn vrij verhandelbaar, eind vorig Jaar zijn er nog zes ver kocht op een velling ln Rotterdam. De derde groep belanghebbenden wordt gevormd door de nazaten van de man die in 1799 strandvonder was op Terschelling. Oproep De Lloyd's agent Alfred 8chröder heeft Inmiddels renversaalhouders opgeroepen zich te melden zodat on derhandeld kan worden over de con cessie aan het Australasian Salvage Syndicate. Wel ls het zaak dat alleen de aandeelhouders in de oorspronke lijke maatschappij zich melden. In de 181 Jaar sinds de schipbreuk zijn er diverse ondernemingen gesticht met het doel de schat van de Lutine te bergen maar wie nog eigendomspa pieren ln deze bedrijven heeft, zit overal naast. Lloyd's heeft namelijk steeds concessies gegeven voor twee ft drie Jaar. Na zo'n periode vervielen alle rechten. Wordt er goud gevonden, dan ls het de vrrfag hoeveel Lloyd's krijgt en hoeveel de anderen. Lloyd's mag dan geen verzekeringsmaatschappij zijn maar een assurantiebeurs, eigen domsrechten kan de beurs toch uit oefenen. De makelaars zijn lid van de vereniging Lloyd's die ln rechte naar bulten kan treden. Volgens Hudlg en Langeveldt krijgt Lloyd's twee derde maar zeker ls dat niet. zo wordt er direct achteraan gezegd. En wat ge beurt er met de renversaalhouders? Die zouden zich tot een bepaalde datum kunnen melden. Maar ais er over vijf Jaar een oude dame overlijdt en de erven vinden ln de nalaten schap een renversaal? Oeeft dat nog rechten? Ook daar ls het laatste Juri dische woord nog niet over ge sproken. Ruzie ls er hoe dan ook niet meer over de scheepsbel van de Lutine. Want die hangt al vele Jaren ln de grote hal van Lloyd's ln Londen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11