FAMILIEBERICHTEN 'Ie 1 o V DINSDAG 26 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 8 - kunnen van maandag tot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18 00-20 00 uur Mede namens kinderen en kleinkinderen willen wij onze familie, vrienden en kennissen heel hartelijk danken voor de overweldigende belangstelling bij ons gouden huwelijksfeest. Het werd een onvergete lijke dag voor ons. B de Mik F. A. E. de Mik-Koppelaar Hardinxveld-Giessendam, februari 1980 Buitendams 500. 'k Wil U o God mijn dank betalen. Op maandag 3 maart her denken wij met onze ou ders. groot- en overgroot ouders Jan Berghuis en Dith Berghuis- Hootsen hun 60 jarig huwelijk. Gelegenheid tot felicitatie van 16.00 tot 17.30 uur in Hotel Spoorzicht te Lop- persum. Duursumerweg 21 9919 JG Loppersum Hun dankbare kin deren, klein- en achterkleinkin deren Liever geen felicitaties aan huis Vrijdag 22 februari is mijn lieve vader ing. Gerrit van der Wiele op 65-jarige leeftijd overleden. Carla van der Wiele- Ridderikhoff Ook wij delen in het verdriet dat het heen gaan van onze groot vader en schoonva der betekent. Auk en Roelf Geheel onverwacht is van ons heengegaan, mijn dierbare levensgezel, onze lieve vader, schoonvader en opa Gerrit van der Wiele, ing. op de leeftijd van 65 jaar. Uit aller naam: H. M. Frieser-Hilferink 's-Gravenhage, 22 februari 1980 Loevesteinlaan 238. De overledene is opgebaard in het rouwcen- trum Honor Postremus, Emmastraat 11 te Rijswijk. Bezoek van 4-5 uur. De crematie zal plaatsvinden woensdag 27 februari om 1 uur in het crematorium Eikelen burg aan de Eikelenburglaan 7 te Rijswijk. Heden is van ons heengegaan onze lieve man, vader, groot- en overgrootvader Hendrik van der Linden op de leeftijd van 86 jaar. „Zo de Here toil, ik zal niet sterven, maar leven." Rijssen: A. v. d. Linden-Punt T. W. Tiemens-v. d. Linden W. A. A. Tiemens Kees en Gerda Martijn, Karin Anke en Henk Erna en Bert Tineke en Rens Erik-Willem Edmonton (Can.): A. H. Sips-v. d. Linden Kevin Miranda Rijssen, 25 februari 1980 Huize „De Parkstede" Corr.-adres: W. A. A. Tiemens Kap. Koopmansstraat 53 5684 WE Best De rouwdienst zal worden gehouden op vrij dag 29 februari te 11 uur in de aula op de begraafplaats het Lentfert, waarna de begra fenis zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condo leren na de begrafenis in de aula. ,.tk was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost." Psalm 116 6B Heden behaagde het de Heere na een langdu rig smartelijk lijden tot Zich te nemen, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en groot moeder Elizabeth Geertruida van der Ende- Maasland op de leeftijd van 73 jaar. Pijnacker: H. H. van der Ende Bergschenhoek: C. J Wilkes-van der Ende J Wilkes M Bos-van der Ende W. Bos Pijnacker: H. van der Ende J M. van der Ende-Gravesteijn Schoonhoven: K. A Rijneveld-van der Ende D Rijneveld Zoetermeer: A. C. den Hertog-van der Ende J. den Hertog Pijnacker. C B van der Ende A. van der Ende-Struik en kleinkinderen 23 februari 1980 Berkelseweg 30. 2641 PL Pijnacker Geen bloemen. Gelegenheid tot condoleren dinsdag en woens dag van 3-5 uur en van 8-9 uur. De rouwdienst zal worden gehouden in de Morgensterkerk, Nassaulaan 1 te Zoetermeer donderdag 28 februari om 1 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Binnenweg te Zoeter meer on- treeks 2 uur. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de zaal van de Morgensterkerk Heden heeft de Heer tot Zich genomen mijn zeer geliefde man, onze vader en opa Jan Willem Marinus Lammers op de leeftijd van 65 jaar. „Wie gelooft, zal leven." Arnhem, D. J. Lammers-Krajenbrink Arnhem, G. J. Lammers G. Lammers-Eygenraam Ariënne, Dorine, Marco Ede, B. A. Gimbel-Lammers L. A. Gimbel Anneke, Heleen, Ina Frankrijk, D. J. Lammers Z. M. Lammers-Kamphuis Wim, Marijn, Gérienne, Arno Tilburg, J. W. M. Lammers Y. Lammers-Wierda Jan-Willem Enschede, A. G. Lammers J. P. Lammers-Stoutjesdijk Roel, Marleen Utrecht, E. Lammers Amsterdam, K. R. Lammers 23 februari 1980 Parkstraat 33 6828 JC Arnhem De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Prot. Begrafenisfonds, Rietgracht- straat 2 te Arnhem. Bezoek aan de rouwkamer van 17.15-18.30 uur, ingang Singelstraat. Een dienst van woord en gebed zal worden gehou den in de Westerkerk, Stationsplein 44A te Arnhem op donderdag 28 febaruari om 12.00 uur. Na de dienst is er in het kerkgebouw gelegen heid tot condoleren. De begrafenis vindt plaats om ca. 15.00 uur op de oude begraafplaats, Varsseveldsestraat te Aalten. Aldaar gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van de nieuwe be graafplaats aan de Romienendiek. Geen toespraken en geen bloemen, geen bezoek aan huis. Na een moedig gedragen lijden, nam de Here uit onze familiekring weg onze lieve zwager Jan Willem Marinus Lammers echtgenoot van onze zuster D. J. Krajenbrink. Hij bereikte de leeftijd van ruim 65 jaren. Zijn leven was Christus, zijn sterven gewin. Deventer: J. G. Krajenbrink Aalten: H, J. Th. Krajenbrink-Debbink Aalten: D. B. J. Noorlag-Krajenbrink H. Noorlag neven en nichten. De Heer heeft opgenomen in Zijn heerlijkheid onze lieve broer, zwager en oom Jan Willem Marinus Lammers op de leeftijd van 65 jaar. Echtgenoot van J. Krajenbrink. Victoria (Can.) G. J. Lammers E. J. Lammers-Scheffer Aalten: A. C. Lammers-van Lochem Kampen: B. E. Honig-Lammers A. G. Honig Neven en nichten. Arnhem, 23 februari 1 Heden bereikte ons het bericht dat uit onze familiekring werd weggenomen onze lieve schoonzuster en tante Grietje Klasina Lijesen-Breukeiaar Rijswijk (Z.H.): H. H. Breukelaar-Hofland Panama: M. Boersmai-Vidovich Veenendaal: M. F. A. Karsten-Breukelaar P. Karsten Rotterdam: A. H. te Velde-Breukelaar B. A. te Velde Groningen: F. E. Postema-Breukelaar J. W. Postema ..En Ik zal alle tranen van uw ogen afwissen Op 21 februari 1980 werd op 78-jarige leeftijd uit ons midden weggenomen mijn dierbare echtgenoot, onze onvergetelijke vader, groot- en overgrootvader Hendrik Brouwer, door zijn markante persoonlijkheid een grote leegte in ons leven achterlatend. Groningen, 25 februari 1980 Oranjesingel 15 J. P. C. Brouwer-De Jonge Leeuwarden: J. F. C. P Zuidersma-Brouwer H. J. N. Zuidersma Groningen: T. J. H. Brouwer J. H. J. Zuidersma E. J. Zuidersma-De Vries Arjen Tjarda Oosterhout: J. H. C. Zuidersma A K. H. Ten Kate Overeenkomstig zijn wens hebben wij hem heden in stilte begraven. De Heere heeft thuisgehaald mijn lieve vrouw, onze moeder en oma Janke Kingma geb. Hoeksta, op de leeftijd van 83 jaar. Zij is verlost. God heeft haar wel gedaan. Zondag 1 Dokkum: B. R. Kingma Noordwijk: G. Kingma Dokkum: G. Kingma E. Kingma-Kingma Brant Reinder, Ynie en Gosse, Johannes Pretoria: J. Kingma A. Kingma-Dijkstra Brant Reinder, Janet, Hessel en Jacko Dokkum 23 februari 1980 Dongeradijk 3 De rouwdienst zal plaatsvinden D.V. donder dag 28 februari a.s. om 13.30 uur in de Fontein- kerk, op de Keppels, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene begraafplaats. Gelegenheid te condoleren van 13.00-13.30 uur. Thuis liever geen bezoek Want indien wij geloven, dat Jezus ge storven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Je zus, wederbrengen met Hem. 1 Thess. 4:14 Op de dag des Heeren is door God thuisge haald, onze lieve, zorgzame en onvergetelijke moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en .zuster Gerdina Hulstijn-Bolthof sinds 1965 weduwe van L. Hulstijn in de gezegende ouderdom van 92 jaar. 's-Gravenhage: T. C. Vlaardingerbroek-Hulstijn P. Vlaardingerbroek Santpoort: J. M. van Grieken-Offers J. J. van Grieken Zutphen: C. Bartels-Hulstijn H. Bartels Nijmegen: G. E. de Rijk-Hulstijn A. J. de Rijk Zoetermeer: G. Boon-Hulstijn J. M. Boon Zutphen: E. Kers-Bolthof Klein- en achterkleinkinderen 's-Gravenhage, 24 februari 1980 Bejaardencentrum Uitzicht Daal en Bergselaan 52 Correspondentie-adres: Paganinistraat 83 Moeder is opgebaard in de rouwkamer van Huize Uitzicht. De rouwdienst zal gehouden worden in het bejaardencentrum Uitzicht op donderdag 28 februari a.s. om 13.30 uur, waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op de be graafplaats Westduin, Ockenburghstraat 27 te 's-Gravenhage-Loosduinen, om circa 14.30 uur. Na de rouwdienst gelegenheid tot condoleren. Op Zijn tijd nam de Here tot Zich Zijn kind, mijn lieve vrouw Maaike Ritskes-Veenstra op de leeftijd van 61 jaar. Zij mag nu haar bruiloftskleed dragen ter ere van God. 1985 BC Driehuis N.H. 22 februari 1980 Van den Vondellaan 42 Gelegenheid tot condoleren donderdag van 19.00-20.00 uur in het Uitvaartcentrum, Eem- straat 27 te IJmuiden. De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 29 februari om 14.00 uur in de Bethelkerk (Zee weg 242) gevolgd door de begrafenis om 15.00 uur op de begraafplaats Westerveld te Drie huis. Ik werd benauwd van alle zijden en riep den Heer ootmoedig aan de Heer verhoorde mij in 't lijden en deed mij in de ruimte gaan Psalm 118 vers 3A Heden heeft God tot zich genomen onze gelief de en zeer zorgzame moeder, schoonmoeder en oma Cornelia Wouda weduwe van Tijmen Moll op de leeftijd van 85 jaar Rotterdam: H. Hórchner-Moll J. P. Hörchner Hans de Lier: H. Moll H. MoH-Kruimer Tim, Lambert, Ruud Heemstede: J. Moll G. Mol'l 'van Driel Timon, Hilbert, Coriene Huizen: J. Schokker-Moll J. Schokker Allert, Cora, Johan, Tim Huizen, 25 februari 1980 Bejaardencentrum „Voor Anker" Corr.adres: Bovenlangewijnseweg 17. Moeder is opgebaard in het hoofdgebouw, La- ge-Laarderweg 4. Condoleantiebezoek aldaar, woensdagavond van zeven tot half negen. Ver zoeke geen bloemen. De bijzetting in het fami liegraf zal plaatshebben vrijdag 29 februari om 14.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Naarderstraat te Huizen. Hieraan voor afgaande wordt een rouwdienst gehouden in de Gereform. kerk aan de Naarderstraat die om 13.00 uur zal aanvangen. Tot ons grote verdriet is op 46-jarige leeftijd overleden, onze adjunct-directrice Els de Vries Wij zullen haar missen. Collega's Nassauschool Christelijke School voor l.e.a.o. Hillevliet 126a Rotterdam Rotterdam, 22 februari 1980 Met diep leedwezen ontvingen wij het bericht van het overlijden van mevrouw E. C. de Vries Adjunct-directrice van de Nassauschool voor l.e.a.o. Vele jaren gaf zij haar beste krachten aan onze school. Haar grote toewijding en trouwe dienst blijven bij ons in dankbare herinnering. Het Bestuur van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam-Zuid Rotterdam 22 februari 1980 Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend geef ik met droefheid kennis dat zacht is ingeslapen in vol vertrouwen op zijn Heer mijn zorgzame zwager en ons aller oom Abraham Jansen op de leeftijd van 82 jaar uit aller naam: M. W. Jansen-de Klerk Rotterdam, 24 februari 1980 Varenhof 381 corresp.adres: Chabotlaan 25 Aan huis geen bezoek Oom Aart is opgebaard in de rouwkamer Silentium, Mathenesserlaan 486, bezoek aldaar woensdag van 20.30-21.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag 29 februari om 10.00 uur in de Open-Hofkerk Hesseplaats te Rotterdam-Ommoord, waarna de crematie om 11.00 uur in het crematorium Hofwijk, Delftweg 230 zal plaatshebben. Het crematorium is te bereiken met bus 56 W.N. welke om 10.00 uur vertrekt vanaf het bus-station Delftseplein C.S. (perron K.) Maar Gode zij dank, die ons de overwin ning geeft door onze Here Jezus Christus 1 Corinthius 15 57 Heden nam de Here tot Zich onze lieve vader en grootvader Jan van Raalte op de leeftijd van 85 jaar. Utrecht: P. V. van Raalte A. van Raalte-Ewijk Zeist: H. H. van Raalte Breda: J. van Raalte L. C. J. van Raaltc-Vcrhoeff en kleinkinderen 3702 VB Zeist, 23 februari 1980 Tulpstraat 12 De overledene is opgebaard in „Rouwcentrum van Tellingen", Jufferstraat 1 te Zeist. Bezoek aldaar dinsdag 26 februari a.s. van 19.00 tot 20.00 uur. De begrafenis zal plaatsvin den te Zeist, op de Algemene Begraafplaats,, woensdag 27 februari a.s. Hieraan voorafgaan de zal oha 12.00 uur een rouwdienst gehouden worden in de aula van de begraafplaats. Ver trek Tulpstraat 12 om 11.30 uur. „Halleluja! Lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam" Heden heeft de Heer tot Zich genomen mijn lieve echtgenote, onze dierbare zuster, schoon zuster en tante Syntje Brugsma-Venema in de ouderdom van 80 jaar. Uit aller naam: J. W. Brugsma 25 februari 1980 Lopes Diaslaan 273 1222 VG Hilversum Geen bezoek De overledene is overgebracht naar de rouw kamer „Van Vuure" aan het Melkpad 21A te Hilversum, alwaar geen bezoek. De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag 29 februari a.s. om 13.15 uur in bovengenoemde rouwkamer „Van Vuure" te Hilversum, waar na aansluitend de teraardebestelling zal plaatshebben tegen 14.30 uur op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Valkeveense- laan te Naarden. Gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God door Jezus Christus, onze Heer." Romeinen 5:1 Zacht en kalm is onverwacht van ons heenge gaan mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en opa Frederik Hendrik Landsman Emeritus Predikant van de Nederlands Hervormde Kerk, Officier in de Orede van Oranje-Nassau, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, op de leeftijd 72 jaar. J. Landsman-Bakker Kinderen en kleinkinderen. 's-Gravenhage, 24 februari 1980. 2e Schuytstraat 240. Geen bezoek aan huis. Geen toespraken. Condoléance gaarne schriftelijk. De dienst van Schrift en Tafel zal worden gehouden donderdag 28 februari om 11 uur in de Maranatha kerk, Sweelinckstraat 156, waarna de begrafenis om circa 14 uur op de begraafplaats „Den en Rust", Frans Halslaan, Bilthoven, zal plaatsvinden. „Ik ben de opstanding en het lever wie in Mij gelooft, zal leven, ook al gestorven." Onverwacht is door de Heer thuis gehj mijn innig geliefde zorgzame man, onze zorgzame vader, schoonvader, onze bi zwager en oom, Johannes van Straaten in de ouderdom van 81 jaar. 's-Gravenhage: D. H. van Straaten-Voors 's-Gravenhage: C. H. Reedijk-van Straaten J. Reedijk Assen: D. H. A. Woldman-van Straal P. Woldman en verdere familie. 's-Gravenhage, 22 februari 1980. „Huize Deo Gratias", Badhuisweg 115. Corr.-adres: Roggekamp 275, 2592 VS 's-Gravenhage. Liever geen bezoek aan huis. .00 ,l De overledene is opgebaard in het rou' trum „Innemee", Hooikade 46, 's-Gravenl Bezoekuren aldaar van 15.30-17.30 uur. De dienst van Woord en Gebed zal woi gehouden woensdag 27 februari om 11 in de aula van de Algemene begraafpl Westduin, Ockenburghstraat 27, 's-Grave ge-Loosduinen, waarna de begrafenis al< zal plaatsvinden. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleri de ontvangkamer van de begraafplaats. n c lEM i-G :ie da ter ka lan t i c )ta Eer iwal-e ityen lelp >jnei ita te die i ielli te ng£ nv( ie va den op ren >ta. sti Heden overleed op 89-jarige leeftijd mijn liefde broer, onze zwager en oom Willem Flach L. Bijkerk M. H. Bijkerk-Flach J. Flach-van Drunen en verdere familie 24 februari 1980. Onderdijkse Rijweg 38 3341 BL H.I. Ambacht Corr.adres: O. L. Bijkerk Willem de Zwijgerstraat 18 3341 EN H.I. Ambacht Geen bloemen De overledene ligt opgebaard in het woonhp 1 Onderdijkse Rijweg 38 te H.I. Ambacht gelegenheid is tot condoleren dinsdag 26 fetf ari v.a. 19.00 uur. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden woensi 27 februari op de Algemene Begraafplaats de Graaf Willemlaan te H.I. Ambacht om ljC/ uur. Vertrek v.a. het woonhuis 10.45 uuj^ D'eenvoudigen wil God steeds gt» slaan;Psalm 116 veL^ Diep bedroefd, maar vooral dankbaar alle liefde en zorg, waarmee zij ons omrinf geven wij u kennis, dat God tot Zich narrf™ een kortstondige ziekte, onze lieve moedei grootmoeder Lena Palsrok weduwe van Jacob Cornelis de Jong j op de leeftijd van 88 jaar. G. A. de Groot-de Jong J. de Groot Wim-Sjaak Leny 24 februari 1980. Benedenrijweg 37, 3077 CA Rotterdam. Verzoeke geen bloemen Onze moeder en oma is thuis opgebaard, waar dagelijks gelegenheid is tot condoler De bijzetting in het familiegraf zal D.V. pla vinden donderdagmiddag 28 februari a.s. 1.00 uur op de begraafplaats van de Hervo de Gemeente, Benedenrijweg 489 te I terdam-IJsselmonde. Vertrek vanaf het woonhuis om 12.45 uur ..Dan ga ik op tot Gods Altaren Na een arbeidzaam leven ging van ons mijn zeer zorgzame man, onze vader en gr vader Jan Hendrik Zantman (in leven makelaar o.g.) op de leeftijd van 80 jaar. A. Zantman-van der Mooren C. Boerman-Zantman J. L. Boerman Jan B. Boerman Barbara Boerman-Cejka 1171 TV Badhoevedorp, 24 februari 1980. H. M. Dijklaan 32. De overledene is overgebracht naar het vaartcentrum Dunweg, Achterweg Hoofddorp: geen bezoek aldaar. it u\ tu ,t>a De rouwdienst zal D.V. gehouden wordei donderdag 28 februari om 11.00 uur in de op de nieuwe algemene begraafplaats Hoofddorp, aan de Hoofdweg, hoek Vijf zerweg waarna de begrafenis aldaar zal pl vinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot conc ZC ren in een der ontvangkamers op de begr Ili Geen bezoek aan huis. |n Geen toespraken. plaats. Uit onze kring werd weggenomen ds. F. H. Landsman Sinds 1966 was ds. Landsman bestuurslid de Stichting ter bevordering van de Christ ke Pers in Nederland. Dankbaar gedenken wij zijn grote gaven feg hoofd en hart. b,u Ma Bestuur Stichting ter bevordering Pr de Christelijke Pers in Nederland, directie en hoofdredactie Troi 8,0 t Amsterdam, 25 februari 1980 In II

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10