oolse film onbevangen voor dramatiek verwisselde ^eelingen en griezelchaos ABN Groeikasbiliet. ABN Bank rt >ma van de morele bezorgdheid le en Klein lerfilms -bajes Steeds hogere rente en na 2 jaar op ieder moment inwisselbaar. Verzilveren. Prolongaties en reprises En dan nog. i 22 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 15 - R 19 - HS 17 ■1 iet uwendijk International zijn drie Poolse films in omloop gebracht, twee van Krzystof en een van Agnieska Holland. De films van Kieslowski zijn „Amateur" uit 1979 en tl" uit 1975; van Agnieska Holland de film „Iets voor iets". De films hebben met nog ^lie tijdens het afgelopen Rotterdamse festival zijn vertoond bepaalde kwaliteiten, jsneigdheid doen ontstaan om over een soort „school" te praten. I filmers zelf weigeren zich mier te laten indelen. Kies- it er bijvoorbeeld over: „Ik I I tegen pogingen om ons LJ voegen en op te delen in rant ik denk dat elk van ons fweg gaat. Je kunt en mag leenschappelijk doel stel- zou er iemand uit de i en dat zou jammer zijn." rmoedelijk zodanig ge eraard worden, dat de gemeen- enfcheid van stijl (die onge- jygit aan te wijzen) eerder een 1an een dwingende factor wordt niet ideologisch esthetisch noch gemeenschappen j ke voort uit een theorie, maar lensvisie: mensen construe- 4 dagelijkse wederwaardig- bijzondere dramatiek. De van het onopvallende riers blijken daar een bij- I en dikwijls navrant wer- pl voor te hebben. Zij laten l onbevangen gaan. In deze van menselijke warmte hun gemeenschappenjk- Jt iets totaal anders is dan □illzeren van „een school". '-'An in Polen zelf de kwalifi- taan „de cinema van de ;de<orgdheid" d.i. filmen, 'DAjgroeps-estheticisme voort- ensreoccupaties, maar in een gewiiep door werkend huma- zicl koi v^sme filmen zoals het zich in idige, doorzichtige makenj op manifesteert is dus een humanisme. Een humanisme, getrokken uit de ongecompliceerde praktijk van het dagehjks leven in de fabriek, op de school, op het kantoor, in de zieken huizen en zo meer. Door de Pool Andrzej Ochalski is dat als volgt ver woord: „Juüie reageren op de werke- Ujkheid met zorg en emst en niet met ironie en groteske deformatie. Juüie zijn eigenüjk de eerste, in die zin serieuze jonge generatie kunste naars in Polen. Het hoogst waarderen jullie de simpelste waarden, in een zo eenvoudig mogelijke taal. De belan grijkste deugd büjkt oprechtheid te zijn." Deze oprechtheid mag niet verklaard worden als en soort ethische of mo rele drang tot het uitkramen of verde digen van aüerlei geconditioneerde waarheden of waarachtigheden, maar als een streven om zo dicht mogelijk bij de eigen identiteit te blijven. Het boeiende aan de personen, die ondermeer in de drie genoemde films optreden, bestaat uit een volstrekte weigering om enig compromis met de eigen individualiteit aan te gaan. Nie mand wenst zich door zich zelf of zijn omgeving te laten verlakken: hoeveel verdriet of pijnigende onzekerheid het ook mag kosten, wie eenmaal de weg naar zich zelf heeft gevonden (of de richting tot die weg) aanvaart zijn of haar zelfbestemming. Op verschülende manieren wordt de dramatiek van zo'n zelfbestemming gereaüseerd in de films „Amateur", „Personel" en „Iets voor iets". Er wordt geen scheiding aangebracht tussen het sociale leven, het leven binnen arbeidsverband of binnen de nauwere kring van individuele rela ties, zoals het gezin. Het gaat steeds (of het nu hoofd- dan wel bijfiguren betreft) om de hele mens. Vrouwelijke emoties Zoals in „Iets voor iets" (uit 1978, vóór de onlangs hier vluchtig bespro ken film uit 1979 „Acteurs uit de provincie"). Vrouwelijke emoties en typisch vrouwelijke ervaringen heb ben een belangrijk aandeel in de film. Toch gaat het niet om een zgn. „vrou wenfilm". De levensmoeilijkheden die in de film aan de orde komen hebben weinig of niets met enige „fe ministische problematiek" te maken. Een vrouwelijke dokter, gespeciali seerd in neuro-psychiatrie wordt bij een meisje geroepen, dat een poging tot zelfmoord heeft ondernomen. De artse leeft schijnbaar aüeen voor haar „vak", wat haar hard en onver- schilüg maakt voor ondergeschikten, die huiseüjke moeilijkheden hebben. Een andere aanwijzing voor haar hardheid is de meedogenloze manier, waarop zij proeven met dieren neemt. Die hardheid is geen opzettelijk aan gebracht pantser, zij is een min of meer normale beroepsverstarring. De vrouw herkent echter zich zelf onder die verstarring als zij probeert om door te dringen in de psyche van het meisje dat zelfmoord heeft wUlen ple gen. Zij komt voor de mogeüjkheid te staan, dat het meisje omgang heeft gehad met haar man, wat haar een schok geeft, zoals zij niet had ver wacht. Bij dieper vragen ontdekt zij. dat het meisje onvruchtbaar is en dat haar poging tot zelfmoord voort kwam uit diepe hunkering naar een kind. Zij herkent eenzelfde nood in zich zelf. Daarmee is de weg geopend naar integratie van haar zuiverste ego in haar leven. Of zij die weg zél gaan, wordt door de film in het mid den gelaten. De grote kracht van de film ligt in de omstandigheid, dat met heel weinig dramatische gegevens een zeer grote verscheidenheid aan navrante men selijkheid wordt gecreëerd. De gege vens van het meisje met de poging tot zelfmoord zijn summier; maar in dat summiere onderken je vele diepten van persoonlijk verdriet. Dat zelfde geldt ook voor de vrouwelijke dokter. Misschien in iets minder mate voor de mannen met wie de twee vrouwen temaken hebben; maar de oorzaak van het menselijk tekort bij de twee vrouwen ligt bij de mannen. Het gaat bij hen meer om afwezigheid van han delen dan om gedragingen. De jonge Romek in 'Personel' van de Poolse filmer Krzystof Kieslowski. Inkapselen Menselijk tekort is er ook in Kies lowski's film „Amateur". Maar het is hier, net zo als in de film „Personel" van dezelfde filmer, als het ware inge bouwd in het systeem van leven, waarin de centrale figuren niet zo zeer gevangen zitten als wel zich zelf hebben laten inkapselen. In beide films eigenlijk inkapseling tegen wü en dank, maar in „Amateur" toch met meer „schuld" dan in „Personel". Of Uever gezegd, eerder niet-verzet dan schuld. De „amateur" is een zekere Filip Mosz, oospronkelijk een man zonder andere geschiedenis dan die van zijn werkzaam dagelijks bestaan in aüe tevredenheid. Hij is gelukkig ge trouwd en wordt vader van een kind. Voor die gelegenhéid heeft hij een. filmcamera gekocht om de „belan grijke momenten uit het kinderle ven" vast te leggen. Het bezit van de camera zondert hem al enigszins af van zijn omgeving. De handeling is er een, waardoor hij zich onderscheidt en de weg op gaat van een nieuwe individualiteit. De leiding van de on derneming, waar hij in dienst is, ziet hem niet meer als een van de vele werknemers, maar als „de filmer van 'de fabriek". Hij krijgt de uitnodiging zich van zijn gewone taken los te maken en een „jubileum-film" van het bedrijf te maken. Wat bij Mosz als een spel is begonnen, begint hem in zijn greep te krijgen. Niet aüeen on derkent hij de vele mogeüjkheden tot scheppen en documenteren, door middel van een camera, hij onder kent ook nieuwe mogelijkheden in zich zelf: Met name mogeüjkheden tot een nieuwe dialoog met zijn omge ving, op basis van nieuwe waarne mingen. Oedeelteüjk buiten Mosz om, maar (al werkt er veel onbewust bij hem door) voor een deel ook opzet- teüjk verscherpt bij hem de werke lijkheid, :oals hij die voorheen (arge loos) had waargenomen, tot een pole miserende reaüteit. Hij komt tegen over zijn vroegere coüega's te staan, tegenover zijn vrouw die de man van vroeger niet meer herkent. Mosz is een eenüng geworden. Met scherper visie op omgeving en op de eigen identiteit; maar sociaal verarmd. Parallel Zoals hierboven al gezegd dateert de film „Amateur" uit 1979. In zekere zin is er een paraüel te trekken tussen de dramatiek uit deze füm en die uit de vier jaar oudere film „Personel". Ook daar zondert een individu zich, onder dwang van de omstandigheden, af van zijn omgeving en komt hij tot de bevinding, dat het gevecht om zich zelf te zijn, om de weg naar de eigen identiteit te vinden en die open te houden een weg van vereenzaming is. Vermoeiend en zonder glorie. De hoofdpersoon uit „Personel" is een twintigjarige jongen, Romek, die als aankomende kleermaker in de kleedafdeling van een theater gaat werken. Romek heeft, net als de coüe ga's van het ateüer, ooit zijn dromen gehad over „de mensen van het thea ter". De droom naast het toneel is „de kunst", terwijl de actieven in de kunst, toneelspelers en operazangers, vrijwel nooit het woord kunst in de mond nemen en over banale dingen praten. De üeden van het grote ge baar en het indrukwekkende woord blijken in het dageüjkse leven (in hun contacten met de mensen échter het toneel), dikwijls weinig imponerende blaaskaken te zijn. Naar aanleiding van een conflict tussen een kleerma ker van het atelier en een operazan ger wordt, ondanks aüe mooie woor den over kunst als een socialisme, de kleermaker onherroepeüjk de onder liggende partij. Aan Romek wordt door de directie gevraagd om zfjn visie op het geval te geven. De schijn wereld is voor de oorspronkelijk ge ïmponeerde Romek aan diggelen ge gaan. Hij wordt geconfronteerd met tegenstrijdige belangen en het zelfbelang onzeker over de keuze, die hij zal maken. De vraag blijft hangen. Maar wat voor Romek in zijn (nog jeugdige) zelfverwerking van be lang is. is dat hij in elk geval voor zijn toekomst zal moeten kiezen. Verdediging In zijn fllms gaat Kieslowski maat schappelijke kritiek niet uit de weg. In tegendeel. Zowel in „Amateur" als in de oudere film „Personel" gaat het om de verdediging van een oprecht, het individu steunend socialisme In „Personel" wordt aan de jeugdige Ro mek voorgesteld, dat zijn belang gele gen is in een partij-lidmaatschap. Het is niet zeker of de jongen in het hem voorgehouden aas zal happen, maar de hele opbouw van de füm in haar zuiver humanistische dramatiek wijst in een andere richting. Socialis me goed. maar zonder verleugening van de eigen identiteit. De politiek kritische kleuring van „Personel" is minder markant in „Amateur". Daar is vooral de wijsgerige houding ten opzichte van de mens. die zich op den duur verstrikt in de eenzaamheid van zijn integriteit, het sterkst geaccentu eerd. Dit geeft „Amateur" ook een dieper toon. Nog een ding dient hier aan toegevoegd te worden. De ken nismaking met Poolse films, zoals ze hier zijn beschreven, betekent meer een ontmoeting met sterk genuan ceerde simpele menselijkheid dan met een „kunstvorm". De kunst van deze films is hun diepste simpele waarheid. Dat geeft ze hun grote aan- trekkeüjkheid. ers nf l/ietek-Berg nte films uit de stal Bals' „Film Inter- eisen deze week het el van de aandacht dat het commer- l weer eens op één dt gegooid. )allas Forty Forty" houdt zich be- actueel en zeker niet onderwerp: de vergru- ontmenseüjking van de algemeen en het Ameri- ïtball" (niet te verwarren ïtbal) in het bijzonder. Ted Kotcheff laat er geen I bestaan, dat in het sport- lden regel „een gezonde gezond Uchaam" aüang ïld. n het team worden onder- k een regime, dat het mid- I tussen een Victoriaanse ^en een SS-opleiding. De .niet boven het puber-ni- "leien, het Uchaam wordt jrijd opnieuw gemarteld, ictioneren te garanderen. het leven (of bij de dood) a gesükt. „North Daüas Forty" tende rol van Dick Nolte) Her die tenslotte uit het Bpt. Mooi en goed. het is lmredactie irt ziülen op woensdag-en lag in het voormalige aring aan het Kleine itsoen te Amsterdam worden vertoond: woens- ideren van circa acht tot g^rdags voor de kleintjes. ?3|ef is uitgegaan van een ilügers. Zij werken zonder teun maar met medewer- imeente en diverse instan- ecf Ba. te taken van het kinder- e *kn zij behalve het bieden ikCted en interessant filmpro- taafaor kinderen voor niet (2.50 per voorsteüing, het m (lijk betrekken van kinde- I rogrammering, de selectie r Pning uilen worden begeleid óf eüjke informatie (stencü- door inleidingen en ge let Ugt ook in de bedoe- per jaar een internatio- film-festival te organise- adere informatie: Dick de irphatistraat 185\ Am- aüeen jammer, dat de moderne gladiatoren zozeer worden omgeven door een waas van bijkans heüige heldhaftigheid, dat zijn daad eerder een nederlaag lijkt dan een overwin ning. De van oorsprong Canadese re gisseur heeft zich kenneüjk toch la ten verblinden door het klatergoud van het Amerikaanse concurrentie- ideaal, de verheerüjking van het winnen. Amsterdam-Cinema International en Calypso 1; Rotterdam-Calypso 1; Den Haag-Apollo 1, 16 j. Start the Revolution without me Bud Yorkins' burleske „Start the Re volution without me" heeft in Neder land tien jaar op de plank gelegen. Het waarom büjft duister, want hoe wel de film in geen enkel jaar tot de top-tien zal hebben behoord, is hij zeker niet slechter, zelfs een tikkeltje beter, dan het voer <at we elke week opgediend krijgen. Hij draait om de aloude foef van de persoonsverwisseling. In de achttien de eeuw worden ergens in een Franse negorij twee jongetjes, elk behorend tot een tweeüngpaar verwisseld. Zo groeien op Corsica twee adeüjke per sonen op, die tweelingbroers moeten zijn maar geen snars op elkaar Ujken, en in een Parijse achterbuurt is het idem dito gesteld. De vier displaced persons (samenge perst tot Gene Wilder en Donald Su therland) ontmoeten elkaar in het koninklijk paleis tijdens de Franse revolutie. Natuurüjk wordt de een voor de ander aangezien en de ander voor de een, er volgt een onbeschrijfe- Ujke chaos die soms wel aardig is en soms kinderachtig en waarvan Marie Antoinette, die haar sukkeüge echtgenoot bij dag en bij nacht ho rens opzet, het slangachtig kronke lende middelpunt vormt. HÜariteit troef, tempo gewaarborgd. Amsterdam-Uitkijk, 16 j. sen zijn; een „lavender lady" die op het kerkhof vrijers met een stüetto doorsteekt; een levende vinger die al wriemelend grote hoeveelheden mos terdsaus afscheidt; een vüegende bol voorzien van taüoze naalden,, die zich in ogen boren. Op het laatst kom je er. als je heel goed oplet, achter, dat er wezens van een andere planeet aan het werk zijn, die van doden loodzware dwergen maken om ze als slaven te gebruiken. Voorwaar een gecompüceerde proce dure. Een knaapje in de puberteit is voortdurend koortsachtig op de vlucht voor het spul: geen wonder dat hij de onwelgevoegeüjke uitdrukking „Oh. shit" voor in de mond heeft. Even serieus: de (nog erg jonge) ma ker kan misschien ooit iets bereiken als hij de hulp inroept van een be hoorlijke scenarioschrijver. Is hij daarvoor te ambitieus dan kan hij wel inpakken. Amsterdam-Cineac Damrak, 16 j. Nick Nolte in „north Dallas Forty' advertentie Phantasm De griezelfilm „Phantasm" werd ge regisseerd, geschreven en gemon teerd door Don Coscareüi. Wie stónd achter de camera? Welzeker, Don Coscareüi. Wie produceerde de film? Ene D. A. Coscareüi en dat moet wel een liefhebbend famüieüd zijn, want anders zou hij de moed niet hebben opgebracht. EUaas, hoe je het ook wendt of keert, hoezeer je soms ook wordt gefrap peerd door een fraai beeld, ..Phan tasm" is en büjft een eigenaardig, kinderachtig onding, even onsamen hangend als een reis met de spook trein op de kermis. Er komt een „taü man" in voor, die met voüe doodkis ten smijt of het schuimrubbermatras- Een ABN Groeikasbiljet is een waardepapier aan toonder met een looptijd tussen 2 en 5 jaar. De looptijd tussen deze uitersten bepaalt u zelf. De aankoopprijs is f 1.000,- of f 10.000,-. Rentepercentages liggen vast op de dag van aankoop en zijn stijgend vanaf het 3e jaar. Ieder geheel jaar dat u het Groeikasbiljet langer houdt, krijgt u een hogere rente vergoed over de totaal verstreken looptijd. Hoe hoog deze rentepercentages zijn, kunt u aflezen in onder staande tabel. Een Groeikasbiljet van f 1.000,- groeit volgens het nu geldende rentepercentage in 5 jaar naar f 1.610,51. Uw steeds stijgende rente wordt berekend op basis van samen gestelde interest (rente- op-rente). Over de maximale looptijd bij voorbeeld is dit 10%. 5 jaar slot- waarde f 1.810,51 De rente groeit steeds rente 8,25% rente 8,00% 2 jaar 3 jaar 1.166.40 1.288.48 rente 8,75% rente 10% U mag na twee jaar uw Groeikasbiljet verzilveren op ieder moment dat het u uit- komt. Rente wordt (DebedragcnxlOvooreenGroeikasbilictvanflO.OOO,-.;) uitsluitend vergoed over iedere volgemaakte periode van een jaar. Het ABN Groeikasbiljet kunt u direct aan de kas v?n elk ABN-kantoor meenemen. Wijzigingen voorbehouden. La Nott« De film waarmee Michelangelo Antonlonl twintig Jaar geleden beroemd werd. Een meesterwerk van resignatie. De gehele week ln Krtterion. Amsterdam, Apocalyps now Overweldigende antl-oor- logsftlm over Vietnam van Francis Cop pola. De gehele weck ln Rcmbrandtpl th., Amsterdam; Scala, Winschoten. Select, Dellt; Alhambro 2, Rotterdam; City, Vecndam, Metropole 2. Den Haag. Pala ce, Haarlem, Forum. Ocleen. Casino. Bre da; Lu*or, Venray; Royal, Weert; Roxy. Oeleen; Rembrandt 3. Utrecht. Luxor. Hoogeveen. Royal. Schagen, City, Schljn- del; Luxor. Temeuzen. Roxy. Bergen oi. Midi, Maastricht. City IJmulden. City. Delfzijl. Luxor 1. Beverwijk. Euro. Eind hoven. Centraal. Helmond. City. Winters wijk. Corso, Castricum. Manhattan Woody Aliens nieuwste film. een ode ln zwart-wit aan *Jn geliefde stad New York De gehele week in Alhambra l en Tusehlnski 2. Amsterdam. TivoU, Leeuwarden. Alhambra, Enschede, Me tropole. Den Hang; Spruighover. Ufrecht. Camera, Oronlngen, Roxy. Haarlem. Ca sino, Breda. Luxe. Arnhem; Onuid. Amersfoort. Alhambra. Rotterdam; Euro 2. Hilversum Die Blecbtrommrl Film van Volker SchJöndorlf naar het boek van OQnter Orass. die vooral uniek is door de Inbreng van Davld Bennent. De gehele week ln City 1, Amsterdam, Cineac, Den Haag; Lumlèrc 1. Rotterdam; Camera. Utrecht; Concerthuls, Oronlngen; Lldo 2. Leiden; Rembrandt 3, Eindhoven; Saskla, Am- hem; Carolus 1, Nijmegen. Molenstraatth Wagenlngen; TivoU, Leeuwaren. Die Ehe der Maria Braun Reiner Werner Fassblnder dringt met de middelen van het melodrama door tot de kem van he*. WcstduiLse „Wlrtschaltswunder" De ge hele week In Tusehlnski 4 Amsterdam; Scene 2. Arnhem. 8tudio. Haarlem. Bijou, HilversumCasino. Den Bosch Les demoiselles de Wllko Prachtige, Ige BJm van de Pool Andr- e gehele week ln Filmhuis Id elncm Jahr mit drelaehn Monden Na vrante film vol gefrustreerde mensenlief de van Ralner Wemer Fassblnder De gehele week In FUmhuis Jean Vlgo Am- Les peil les Fugues Zeer charmante film van de Zwitserse regisseur Yves Yersin over een oude boerenknecht die op zijn brommer de vrijheid verkent De gehele week ln Oronlnger FUmclrcult. 26 febr. Filmliga Oostbrabant. 27 febr. Freew heeling. Venray. Eboll 8terk polltle-soclaoJ geëngageerde film over het verloederde Zuld-Itallé van Francesco Rosl, naar het boek van Carlo Levi. De gehele week In The Movies, Am- stedam Prepares vos moucholrs Bijzonder amu sante Franse satirische komedie met prachtige hoofdrollen van Patrick De- waere cn Oérard Dépurdien De gehele week ln Camera 2, Utrecht; Grand 5, Amersfoort, Lumlère 3. Rotterdam; Ode on 4. Den Haag. De tentoonstelüng „Berlage In Us- quert" ln het Groninger Museum. Praedlnlussingel 59 in Groningen, trekt zoveel belangstelling dat beslo ten Is tot een verlenging. Tot en met 28 februari kan men er nog terecht, op dinsdag tot en met zaterdag van 16-17 uur en op zondag van 13*17 uur. Op maandag Is het museum gesloten. De expositie geeft in foto's, teksten en tekeningen een beeld van het raadhuis in de Noordgroningse ge-' meente Usquert, de laatste opdracht van bouwmeester Berlage. Van 21 juni tot 29 juni wordt ln Emmeloord een Noorse manifestatie georganiseerd ter gelegenheid van de overdracht van een Noors natuurmo nument aan die gemeente. Rondom die manifestatie wordt in de maan den juni en Juli ln het stadskantoor een tentoonsteüing georganiseerd - van werk van Gustav Vigeland. De expositie bevat bronzen beelden, plastiek en reliëfs van de Noorse kun stenaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17