Kabinet blijft overeind bezuiniging rond drie miljard Gemenebest kritiseert Brits bestuur Rhodesië Kiesuwkado Met steun van Kamerfracties CDA en VVD Uitgekleed ize krant lieu we Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER ïf Albeda aan werkgevers en vakbeweging: 3.blympische .erspelen Van Agt gaat niet op vragen van Kamer in Spreiding van Aantjes niet in Tweede Kamer terug lost niets op Trouw Geen halve maatregel Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw H S 38STE JAARGANG NR 10882 - VRIJDAG 22 FEBRUARI 1980 Droog en zonnig maar later in het westen enkele wolkenvelden. Middaglem- peratuur van zeven graden op de Wadden tot dertien graden in Limburg. Matige zuidoostenwind windkracht drie tot vier. MORGEN EN OVERMORGEN: Overwegend droog later weer zonnig. Middagtemperatuur ongeveer negen graden. Zon op: 07.39 Maan op: 11 34 onder: 18.05 onder: 02.08 Deze krant verhuisl met u mee als u op tijd een kaartje stuurt met de datum èn het nieuwe adres. LOSSE NUMMERS 65 CENT ,INA 3: ies )0 banen >sty UNA 4: spel over )raakbuurt 1 k» ilNA 5: jruaristaking: n solidariteit oiainje niet meer tegen gegINA 7: ndhi heeft ekolute macht SINA FILM ilse Film ibevangen gevoel y>r dramatiek PAGINA 9: De commissaris en de actieleider PAGINA ECONOMIE: Reorganisatie Vmf komt hard aan PAGINA SERVICE: Rubriek toerisme, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, weeroverzicht Van onze parlementsre- dactie DEN HAAG Het kabi net Van Agt heeft het vertrek van Andriessen (financiën) overleefd. De schade is tot een minis terscrisis beperkt geble ven. De grondslag van het kabinet, zo conclu deerde premier Van Agt gisteren in een korte ver klaring in de Tweede Ka mer, heeft geen wijziging ondergaan. De regeringsfracties van CDA en WD konden zich met deze conclusie van het kabinet wel verenigen. Dit ln tegenstelling tot de oppositie waar Na zijn mededelingen verliet premier Van Agt de vergaderzaal. met name PvdA-lelder Den Uyl fel uithaalde tegen de gang van zaken ln de afgelopen dagen. De oppositielei der betoogde dat het kabinet met het vertrek van Andriessen zijn geloof waardigheid heeft verloren. Andries- ze sociaal sche redactie \AG Rond drie mil- Jilden bezuinigingen op ksbegroting 1980 en I stellen" van de koop- j voor gezinnen met mi- lloon of minimum-uit- Dat zijn enkele hoofd- i uit de brief die minis- |eda van sociale zaken [vond heeft gestuurd Irkgevers en vakbewe- pef stelt het kabinet onder- dit jaar af te zien van (hoging buiten de prijscom- l en bovendien de prijscom- J van juli te beperken. Het wil het liefst „centrale af- met werkgevers en vakbe- iver lonen en economisch be- Albeda schrijft ook: „het acht de situatie zo ernstig jet niet bereiken van dergelij- ken een loonmaatregel on- ijk is." van Albeda is de neerslag leslult dat het kabinet maan- [neerderheid nam over bezui- j en aanverwante maatrege- bekend hoorde minister jen (financiën) met Albeda ;enstemmers, en heeft An- vanwege dit besluit ontslag J als minister. £je bezuinigingen voor 1980 ^tniljoen gulden verdeeld over ^^ïillende ministeries, ^iljoen volksgezondheid, ^^^üljoen minder voor gemeen- en provinciefonds. iljoen uit de salarispot voor ren en militairen, lljoen minder rijksbijdragen flsen voor de sociale uitke- den „omgeslagen" over de ministe ries. Van de 750 miljoen minder voor de sociale fondsen wordt gezegd in de brief dat dit voor slechts een deel blijvend zal zijn. Dat blijvende deel zal dan hoewel de brief hierop niet nader ingaat in latere Jaren moeten worden goedgemaakt uit hetzij hoge re sociale premies, hetzij lagere uitke- ringsrechten, hetzij vermindering van het aantal uitkeringen. De invulling van de 300 miljoen vooi ambtenaren en de 250 miljoen voor gemeenten en provincies wordt ver der niet besproken in de brief. Bij de 200 miljoen gezondheidszorg staat dat wordt „onderzocht" of dat kan door „gericht beleid" voor vrije be roepers (medische specialisten bij voorbeeld). De bezuinigingen zijn nodig omdat het tekort van het rijk dit Jaar „in ieder geval niet zal mogen uitgaan boven zes procent van het nationale inkomen", wat neerkomt op rond 18 miljard gulden. Albeda geeft ronduit toe dat de maatregelen „op korte termijn enige teruggang in de werk gelegenheid veroorzaken". Maar „het vooruitzicht voor de werkgelegen heidsontwikkeling op langere termijn zal sterk verbeteren". Hoeveel ar beidsplaatsen door de bezuinigingen eerst zullen verdwijnen, vermeldt de brief niet. Dat aanvankelijke verlies van arbeidsplaatsen ls volgens Albe- da „de prijs van het streven naar een betere uitgangspositie voor de lange re termijn". De formuleringen van de passage in de brief over de lonen suggereren volop ruimte voor overleg met werk gevers en vakbeweging. Die formule ringen zijn bijvoorbeeld: „wij willen voorstellen af te zien" van algemene loonsverhoging, „voorts willen wij in overweging geven" een beperking van prijscompensatie, „zo zou ge dacht kunnen worden" aan opscho nen van de prijscompensatie voor energieprijzen, en „voorts is te over wegen" een beperking van de prijs compensatie naarmate het inkomen hoger is. Het kabinet suggereert de beperking van prijscompensatie overigens „zon der dat daarmee het systeem van prijscompensatie als zodanig ter dis cussie behoeft te worden gesteld" (dit is een gevoelig punt, want in 1977 wilden de werkgevers dat systeem wél ter discussie stellen, maar verlo ren die zaak tijdens de omvangrijke stakingen voor behoud van prijscom pensatie.) Naar de mate waarin de loonmatiging wordt waargemaakt, „is het kabinet 'bereid om daartegenover een sub stantiële belastingverlichting te ge ven om, voor zover nodig, de koop kracht voor gezinshuishoudingen met een minimumloon of -uitkering veilig te stellen". In deze passage is dus geen sprake van „streven naar" behoud van koopkracht voor de laag ste inkomens, zoals de afgelopen we ken werd vermoed als kabinetsplan, maar sprake van het veel stelligere „veilig stellen". Als het tekort van het rijk door de Delastingverlaging te groot zou wor den, zullen elders belastingen worden verhoogd, ondermeer ln de sfeer van de energie. Vervolg op pagina 3 erhogingen van 1500 miljoen komt voor uit de algemene begrotlngs- prijsverhogingen, en voor er deel uit het verschijnsel aar niet alle begrote bedra- dig worden uitgegeven („on- iting"). Het restant zal wor- Maggie Muzorewa, de vrouw van bisschop Abel Muzorewa, zet de hoed van haar man recht tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Salisbury die alleen voor vrouwen toegankelijk was. SALISBURY, LONDEN (Reuter, AP) De kritiek op het optreden van de Britse gouverneur in Rhodesië, Lord Soames, neemt toe. De Brit wordt nu ook door de waarnemers van het gemenebest beschuldigd van bevooroordeeld optreden, waardoor het verkiezingsproces in het land verziekt dreigt te worden. Na een bijeenkomst van de vertegen woordigers van het gemenebest zei een woordvoerder dat er onder hen een ernstige ongerustheid bestaat over de manier waarop Lord Soames leiding geeft aan het overgangspro ces dat moet leiden naar nationale zelfstandigheid voor het land. De ver tegenwoordigers van de meer dan veertig gemenebestlanden hielden gisteren een bijeenkomst die vijf uur duurde. Zij hebben, ln tegenstelling tot andere buitenlandse waarnemers, een officiële status. De vertegenwoordigers van het geme nebest eisen dat Soames alle Rhode- sische veiligheidstroepen terugstuurt naar de kazernes, alle Zuidafrikanen en Zuidafrikaans materieel weg stuurt, de uitgave van „oorlogscom- muniqué's" stopzet en mogelijk maakt dat vertegenwoordigers van de gemenebestlanden in alle stembu reaus aanwezig kunnne zijn. Vooral het gebruik van Zuidafrikaanse leger voertuigen voor het vervoer van stembussen heeft veel kwaad bloed gezet. Soames zegt deze voertuigen nodig te hebben omdat de Britten zelf over onvoldoende vervoer be schikken. Gisteren lieten de Rhodesische auto riteiten, die momenteel optreden on der verantwoordelijkheid van Lord Soames de woordvoerder van Robert Mugabe, Justin Nyoka, arresteren. Nyoka werd aangehouden omdat hij zich zou hebben schuldig gemaakt aan opruiende uitlatingen tijdens een illegale politieke bijeenkomst in de zuidelijke mljnstad Shabani. Na eni ge uren moest de politie toegeven dat er sprake moest zijn van een per soonsverwisseling. Nyoka was de af gelopen twintig Jaar niet ln Shabani geweest. Volgens de politie moet daar iemand gesproken hebben die ln ie der geval veel op Nyoka leek. Vervolg op pagina 9 sen nam als minister van financiën een sleutelpositie in het kabinet ln. Hij was de geestelijke vader van (het bezuinigingsplan) Bestek 81. Zijn filo sofie ligt ten grondslag aan het kabi netsbeleid. Kan het kabinet zich los maken van hem zonder zelf ongeloof waardig te worden, aldus Den Uyl. Hij vroeg zich voorts af wat voor de regeringspartijen een kabinet waard is waarin de minister van financiën zelf geen vertrouwen meer heeft. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Premier van Agt wen ste gisteravond laat niet ln te gaan op de vele vragen uit de Tweede Kamer over de precieze gang van zaken rond de bezu 1 nigingsmoeilijkheden in het kabinet en het vertrek van minister Andriessen. Onduidelijk bleef ook hoe de positie van minister Albeda is. die aanvankelijk ook bezwaren had tegen het bezuinigingsplan. Premier Van Agt weigerde ook gisteren de brief op tafel te leggen waarin minis ter Andriessen hem de redenen voor zijn ontslagaanvraag uiteen heeft gezet. Die brief zal vandaag pas openbaar worden als het ontslag van Andries sen door de koningin is aanvaard op voordracht van het kabinet. Minister Andriessen zal vandaag ook een persconferentie geven om de hele gang van zaken toe te lichten. Na verluidt heeft Andriessen er zelf sterk op aangedrongen dat zijn brief over het ontslag gisteren reeds open baar zou worden. Oppositieleider Den Uyl constateerde dat bij gebrek aan de brief een zakelijk debat toch verder weinig nut had en stelde daar om vannacht voor de verdere discus sie tot aanstaande dinsdag uit te stel len. De Tweede Kamer ging daarmee akkoord. Van onze Darlementsredactie DEN HAAG Oud CDA- fractievooizitter mr. W. Aan tjes ziet af van een terugkeer in de Tweede Kamer. Hij heeft het AR-partijbestuur la ten weten, dat hij niet op de kandidatenlijst voor de vol gende verkiezingen geplaatst wenst te worden. Aantjes is wel beschikbaar voor de Eer ste Kamer. Het ziet er overigens niet naar uit dat Aantjes gemakkelijk een plaats in de Eerste Kamer kan krijgen, omdat de procedure voor de kandidaatsstelling hiervoor reeds ls afgerond. De AR-politicus, die eind 1978 het Kamerlidmaatschap neerlegde in verband met onthullingen over zijn oorlogsverleden, heeft zich langdurig over een eventuele terugkeer bera den. Een aanmerkelijk aantal AR- kiesverenlgingen had hem als kandi daat voorgedragen. Hij heeft dezer dagen nochthans be sloten het niet te doen. In een brie! aan zijn partijbestuur zal hij dit he- slult nog nader motiveren. De oud-CDA-Kamerleden drs. J. Boersma en mevr. Hannie van Leeu wen overwegen zich weer voor de Tweede Kamer beschikbaar te stel len. Beiden zijn door voldoende AR- klesverenigingen voorgedragen om op de lijst te worden geplaatst. Gesprek Drs. Boersma, die evenals mevr. Vaa Leeuwen bij Ogem werkt, zei giste ren. dat hij thans nog niet weet of hij zich beschikbaar zal stellen. Hij heeft inmiddels een eerste gesprek gehad met ARP-voorzitter Hans de Boer. waarin hij althans geen „nee" heeft gezegd. „Maar er zal nog verder gepraat moe ten worden", aldus Boersma, „een belangrijke vraag is of het wel geloof waardig is terug te keren als Je met zoveel trammelant de Kamer hebt verlaten. Hoe kijkt de partij daar zelf tegen aan? Dat wil ik eerst afwach ten, alvorens te beslissen. Een overgrote meerderheid van de ARP heeft zich uitgesproken voor een CDA-kandldatenlijst bij de vol gende verkiezingen. 383 Kiesvereni gingen stemden voor, acht kiesvere nigingen tegen. De AR-partiJraad sprak zich eerder uit voor één lijst van KVP, ARP en CHU. Den Uyl concludeerde tenslotte: „Het kabinet is moe gestreden, het irriteert en polariseert en daarom ls het nodig dat er een nieuw kabinet komt. dat een draagvlak onder de mensen schuift om de problemen werkelijk aan te pakken". De regeringsfrac- Ues gaven de ministersploeg gisteren echter het groene licht om door te gaan met het bezuinigingsplan dat afgelopen maandag werd overeenge komen en waarover gisteren een brief aan de Kamer en de sociale partners is gestuurd. De CDA-ïractievoorzitter Lubbers l 'j l l motiveerde zijn steun aan het kabl DUltenlailClerS net met de noodzaak die er ls om „nu ""'vviiiuinavi besluiten te nemen". Het kabinet blijft niet, aldus Lubbers, om popu laire maatregelen te nemen, maar om koopkrachtverlies voor te stellen. Het' CDA draagt daarvoor een zware ver antwoordelijkheid en die gaan wij niet uit de weg, zei hij. De WD-fractieleider Rietkerk gaf toe dat het beleid van minister An driessen de WD steeds sterk heeft aangesproken. Desondanks meent Rietkerk dat het kabinet „substanti eel ls tegemoetgekomen" aan het geen de WD heeft gevraagd in deze Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Het spreldlngsbe- leid voor het groeiend aantal buiten landers ln Rotterdam dat de gemeen te wil uitvoeren heeft geen enkele zin. Dat is de conclusie van een onder zoek dat het Economisch Geogra fisch Instituut van de Erasmus-uni- verslteit heeft Ingesteld. Het lnsti- tuut verrichtte dit onderzoek met bezuinigingsronde. Op grond daar- subsidie van het ministerie van CRM van was er voor hem geen aanleiding omdat de concentraties van bul- tenlanders ln bepaalde stadswijken, niet alleen ln Rotterdam, maar ook ln Amsterdam en Den Haag. toeneemt. Meer hierover op pagina 3 om kritiek te hebben op het aanbllj ven van het kabinet, zulks zo zei hij „ln het belang van heel Nederland". Vervolg op pagina 3 ,De boycot van de Spelen begint Indrukwekkende vor men aan te nemen. Niet alleen wil Carter geen enkele Amerikaan bijdragen, nu dreigen de feestelijkheden zelfs met geen spijkerbroek te worden begunstigd. En die T-shlrts gaan ook ln de aanbieding. Glashard. Authentiek Slavisch Boetseerset (A) BoetseerkJci mei verf in 3 kleuren en kleed ie (C) penseeltje Wordi zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B> Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in écn Handgreepje mei mei fraai diermotief Als onder legger of voorde sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouien hang- omslagmechaniek.svorexlra gemak F'"*" l"u" "n "ndlopenje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u eén van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro-. Postcode en plaats: .Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: QA. dB C3D. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatic 020-913456. t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1