Kabinet zoekt naar een uitweg m m m &<ïk Kies uw kado :x Na ontslagverzoek Andriessen als minister van financiën VS 'onherroepelijk' niet naar Moskou r* K' :|5 Vervoersbonden doen ook mee aan acties I I I I I TUIN PAT MEALEVS deze krant Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Weer droog en zonnig HET WEER Als u uw Russen nog steeds in Afghanistan otisChe situatie lypotheekmarkt ningreep op de it na val kabinet i W Staatssecretaris Nooteboom neemt ook ontslag Speculaties opvolging Uitstel reis VN-commissie naar Teheran BON Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw H S 38STE JAARGANG NR 10881 DONDERDAG 21 FEBRUARI 1980 Droog en zonnig. Middagtemperatuur ongeveer 8 graden. Matige, af en toe vrij krachtige zuidoosten wind (windkracht 4 i 5). Morgen en overmorgen. Eerst vrij zonnig, later bewolking en mogelijk regen. Middagtemperatuur omstreeks 9 graden. Morgen: Zon op: 07 41 onder 18.03 Maan op: 10.59 onder 00.56 wilt opknappen I LOSSE NUMMERS 65 CENT voordat hij de ontslagbrief tinister Andriessen (finan- in de Tweede Kamer voor gas Kamervoorzitter Dol- nog in een telefonisch ge- gewikkeld. UNA 2: me blijft bij de de nheidswetten UNA 3: V vindt uitspraak i Agt verstandig INA 4: ion Stevin als tingbouwkundige INA 7: s plan is idermiddel ii INA 9: mermeerderheid kerncentrales sluiten INA 11: liolten wil ziging van nstplichtwet UNA ECONOMIE: m op produktie n melk juist (INA SERVICE: inrubrlek, strips, feuilleton, M, radio- en tv-programma's, jverzicht Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinet Van Agt was gister avond, na het verzoek van mr Andriessen om ont slag als minister van financiën, nog niet van plan als hele kabinet af te treden. Er werd koortsachtig gezocht naar een mogelijkheid om een vervanger te vinden voor Andriessen, bij voorbeeld een van de andere ministers. In regeringskringen werd gisteravond laat feitelijk geen reke ning gehouden met een complete kabinetscrisis. Gezegd werd dat de ministers van beide regeringspartijen, CDA en WD, de wil hadden hun kabinet overeind te houden. De WD-fractielelder Rietkerk zei gisteren een kabinetscrisis zeker niet uit te sluiten. Wij konden de lijn Andriessen (meer bezuinigen) in bij zondere mate van harte onderschrij ven, aldus Rietkerk. Hij benadrukte dat de minister van financiën een spil in het kabinet is. „De financiële situa tie in Nederland kan niet zomaar met pappen en nathouden gered worden. Als de minister van financiën meent zijn verantwoordelijkheden niet lan ger te kunnen dragen, dan is dat een zeer ernstige zaak voor het kabinet als geheel", aldus Rietkerk. Hij schortte zijn definitieve standpunt echter op zolang niet precies bekend is op grond van welke overwegingen minister Andriessen zijn ontslag heeft ingediend. De CDA-fractie hield zich gisteren helemaal op de vlakte. Er zou geen sprake zijn van grote onderlinge spanningen. Als er een op volger voor Andriessen een CDA'er van binnen of bulten de kring van het kabinet gevonden kan worden en ook de fracties van CDA en WD stemmen daarmee in, zou de hele crisis beperkt blijven tot een zoge naamde ministerscrisis. De kans dat dat zou slagen, sloeg men in CDA-kring ech ter niet hoog aan. In PvdA-kring bestond al zekerheid dat het kabinet zou vallen. Plaats vervangend fractievoorzitter Van Thijn zei een „kabinet dat zijn minis ter van financiën verliest, raakt zijn hart kwijt en heeft geen mogelijkheid om voort te bestaan." Van Thijn knoopte daar an elljk de els vast de kabinetscrisis tot vervroegde verkie zingen zou leiden. „In ons staatskun dig stelsel is een kabinetswisseling zonder vervroegde verkiezingen on denkbaar," aldus Van Thijn. Het D'66-Kamerlid Brinkhorst, die de ziekke fractieleider Terlouw ver vangt, meent ook dat een kabinets crisis onvermijdelijk is. mdat de WD-Andriessen niet alleen an laten vertrekken. „De WD heeft van de daken geroepen dat vier miljard be zuinigen het te aanvaarden minimum was. De WD zou nu consequent ach ter de minister van financiën moeten gaan staan," aldus Brinkhorst. Gisterochtend had Andriessen nog een uitvoerig gesprek met premier Van Agt en minister Albeda (CDA) van sociale zaken. Later voegde ook CDA-fractieleider Lubbers zich bij hen. Van Agt en Lubbers wilden An driessen wel wat meer zekerheden bieden over de uitvoering van het bezulnlgingsbesluit dat het kabinet maandag had genomen. Zo zouden bepaalde belastingen extra kunnen worden vérhoogd wanneer zou blij ken dat voor handhaving van de koopkracht van de laagste inkomens en uitkeringen mëer geld nodig was dan nu voorzien. Het kabinetsbesluit van maandag kon echter niet meer worden teruggedraaid. Mr. Andriessen heeft zich vervolgens beraden. Gistermiddag echter is hij zijn ontslagbrief gaan schrijven, vol gens zijn woordvoerder een uitvoeri ge brief aan premier Van Agt, met de motieven voor zijn besluit ontslag te vragen. Deze brief zal vandaag aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Daarop heeft Van Agt tegen zes uur gistermiddag een korte brief aan de Kamer geschreven met de medede ling dat „zojuist de minister van fi nanciën mij te kennen heeft gegeven ontslag uit zijn functie te vragen. De ministerraad is in spoedzitting bij eengeroepen om zich te beraden over de hierdoor ontstane situatie." De brief werd meteen na aankomst door kamervoorzitter Dolman voorge lezen. De vaderlandse pers naar de toegang tot het Catshuis, wachtend op informatie over een eventuele kabinetscrisis. BONN (Reuter, UPI, AFP) De Verenigde Staten zullen niet deelnemen aan de Olympische Spelen van Moskou. Dat werd gisteren bekend gemaakt ln de Westduitse hoofdstad Bonn, waar de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Cyrus Vance, besprekingen voerde met zijn Westduitse collega Hans-Dietrich Genscher. Vervolg op pag. 3 Analyse van de crisis op pag. 3 Ons commentaar staat op pag. 5 Met Andriessen valt niet te sjoemelen - Pagina 5 ie redactie economie 5FOORT De ontwikkelin- de hypotheekmarkt zijn uiter- laotisch, aldus de Vereniging Huis in Amersfoort. Deze i de rente weer met een half ekwart procent gestegen. De situatie is van dien aard, dat iwelijks mogelijk is voorspel- te doen over de te verwachten keling van de hypotheekren- overzicht van de hypotheek- laat op de pagina economie. i parlementsredactie AG Als het kabinet valt, mogelijkheid om na 10 maart inde in te grijpen in de lonen de tocht komen te staan. maandag werd bij de Kamer een loonwet inge- dle het kabinet in staat moet om de loonpauze te verlengen Getailleerd loondictaat af te it kabinet demissionair wor- ziet het er niet naar uit dat ander zal gebeuren. Een de- air kabinet kan weliswaar in tng van het land nog aandrin- Dehandeling van de loonwet in ner. Maar de loonmaatregel is r gevoelige ingreep en het lijkt aarschijnlijk dat de Tweede na het vallen van het kabinet wet nog zal willen afhandelen, leling van de loonwet staat maart op de igenda van de sommissie voor sociale zaken. )r kort waren alleen CDA en •or de behandeling van de wet •mmissie. De oppositie stemde wndat zij eerst de samenhang tussen de wet en de bezuinl- aatregelen van het kabinet. ms kan na het vallen van het in principe alles worden afge- 1 Mocht het deze dagen zo ver dan zullen in elk geval de ogen worden afgehandeld. De btlitietswet vereist dat nu il. g, •- ji rs.' Gisteren verstreek het ultimatum dat president Carter had gesteld voor de terugtrekking van de Russische troe pen uit Afghanistan. Hodding Carter, woordvoerder op een persconferentie namens Vance, zei dat het besluit onherroepelijk ls. Het aantal reacties op de Amerikaan se aankondiging bleef gisteren be perkt. Nog geen van de vijftig landen die volgens het Witte Huls de Ameri kaanse boycotplannen zullen volgen, reageerde instemmend op het besluit. Bekend is dat één van die vijftig, Canada, zijn mening mogelijk zal wij zigen, nu Pierre Trudeau terugkeert als premier. Verwacht wordt dat zo'n meningswijziging in meer landen zal plaatsvinden. De Olympische Spelen worden van 19 Juli tot 3 augustus ln de Russische hoofdstad gehouden. De inschrij- ?l f- - y rAs I- I r Premier Van Agt op weg naar zijn auto die hem naar het Catshuis bracht voor spoedoverleg over het ontslag van minister Andriessen (financiën). ï/'v'^V ROTTERDAM (ANP) Staatssecretaris mr. A. Noote boom (CDA/CHU) van finan cien zal zijn minister volgen als deze zijn ontslag aankon digt. Dat ls de consequentie, die staatsrechtelijk is vastge legd, aldus deelde mr. Noote boom vanuit zijn woning in Rotterdam mee. Hij wilde zich overigens „zeer terughoudend" opstellen ten aanzien van de situatie waarin het kabinet thans verkeert en het kabinetsberaad van van avond afwachten. Wel vond hij het verloop van de zaak erg jammer. vlngstermljn voor de deelneménde landen sluit op 19 mei. Tegen die datum zal ln veel landen pas een „onherroepelijk" besluit vallen. Het Internationaal Olympisch Comité sprak zich eerder al tegen een boycot uit. In Brussel zei de voorzitter van hetv Europese parlement, de Frangaise Si- mone Veil, dat een nieuwe formule de Olympische geest weer terug zal moe ten brengen ZIJ meent dat het daar bij nodig is dat de Spelen voortaan op dezelfde plaats (Griekenland) worden gehouden. Vervolg op sportpagina ADVERTENTIE Drink hem puur. indefeoffie.opijs. of half om half met koolzuur houdend bron* i water. Van onze parlementsredactie In CDA-kring werd gister avond gespeculeerd over een vervanger voor Andriessen. Als namen werden genoemd minis ter Van der Stee van landbouw, minister Scholten van defensie en drs. J. Weltenberg die onder directeur ls van het Centraal Planbureau. Andriessen ls KVP'er. Van der Stee en Wel tenberg zijn ook KVP'ers. Schuiten is CHU. Van der Stee en Scholten zijn allebei al eens staatssecretaris van financiën geweest, belast met belastingzaken. Als Van der Stee of Scholten minister van financië zouden worden, zou er dus een opvolger moeten komen op landbouw of defen sie, waarbij de politieke kleur KVP, CHU een belangrij ke rol speelt. NEW YORK (Reuter. AP. AFP.) Secretaris-generaal Kurt Waldhetm heeft gisteren officieel de samenstel ling bekend gemaakt van de interna tionale commissie die een onderzoek moet Instellen naar de misdaden die de sjah tijdens zijn regering zou heb ben begaan. De commissie reist eerst het komende weekeinde naar Teherarx Aanvankelijk was de verwachting dat de commissie gisteren al naar Teheran zou reizen. De vijf leden van de commissie zaten in Geneve al bij na ln het vliegtuig, maar na een ver blijf van een uur op het vliegveld van de Zwitserse stad keerde het vijftal weer terug naar de stad. De perscon ferentie die Kurt Waldheim gisteren in New York gaf, werd op het laatste nippertje nog weer enkele uren uitge steld. Het uitstel van de reis van de com missie zou gebeurd zijn op verzoek van de Iraanse autoriteiten. Deze hadden Waldheim laten weten dat zij nog wat meer UJd nodig hadden om enkele regelingen te treffen. Toen Waldheim gevraagd werd naar de re latie tussen de gang van de commis sie naar Teheran en de vrijlating van de gijzelaars ln de Amerikaanse am bassade. verklaarde hij dat dit een hele delicate zaak was. waarover hij niets wilde zeggen. Wel deelde Wald heim mee dat de Iraanse autoriteiten wensen dat de commissie met elk van de gijzelaars afzonderlijk spreken. De secretaris-generaal sloot niet uit dat hij zelf ln een later stadium ook naar Teheran zal gaan. In een reactie op de verklaring van Waldheim liet het Witte Huis weten dat de commissie zowel de grieven van Iran als die van de Verenigde Staten zal aanhoren. De Verenigde Staten hebben geen behoefte zich te mengen ln de binnenlandse aangele genheden van Iran maar zij willen wel de gijzelaars terug. De Amerikaanse president verklaarde eerder dit nog niet het moment te vinden om mea culpa over de Amerikaanse houding tegenover Iran te roepen. Meer nieuws op pagina 7 Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Boetseerset (B> BoetseerkJei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onder lègger of voor de sier. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De Industriebond FNV heeft gisteren een succesvolle poging ondernomen om de acties in het Rijnmondgebied tegen het loonbeleid van de regering een bredere basis te geven. Voor het eerst hebben ook leden van de Vervoersbonden FNV deelgenomen aan de prikacties. De Vervoersbonden hebben steeds gezegd dat de actiebereidheid onder hun leden onvoldoende is. Met name de mensen in de haven zouden er niets voor voelen om na de stakingen van vorig najaar opnieuw als speer punt te fungeren. Gisteren deden vijf tig werknemers van het overslagbe drijf Swarttouw aan een demonstra tieve mars bij de werf Vlaardingen Oost (HVO) mee. Aan deze mars na men ook 350 werknemers van HVO deel. Vanmorgen organiseren de Hout- en Bouwbonden van het FNV acties ln Rotterdam-Oost. Voor vandaag de vierde actiedag, staan verder werkonderbrekingen ge pland bij de metaalbedrijven Van Tol (honderd werknemers), Holland Elec tro (180 man), Rietschoten en Hou- wens (achttienhonderd) en Deutz (120). Het ls de bedoeling dat aan deze lijst nog een chemisch bedrijf wordt toegevoegd. Welk bedrijf dit zal zijn wilde de Industriebond uit „tacti sche" overwegingen niet vooraf be kend maken. Verwacht wordt name lijk dat de directie van dit bedrijf anders maatregelen zal treffen om te voorkomen dat bondsbestuurders het fabrieksterrein op komen. Op dergelijke maatregelen stuitte gisteren onder anderen dlstrtctsbe- stuurder Plet 8cheele, die een bezoek wilde brengen aan het chemische be drijf Cyanamld (350 man). Omdat Scheele het terrein niet op mocht, kwamen de werknemers naar de poort toe. zodat 8cheele hen alsnog kon toespreken. Korte werkonderbre kingen waren er verder bij de Waalha ven (175 man) en het koolzuur bedrijf Rommenhöller (zestig). Bestuurder Johan Stekelenburg ver klaarde gisteravond dat de acties ge leidelijk aan langer zullen gaan du ren. om uit te monden in 24-uurssta- kingen of mogelijk zelfs stakingen van enkele dagen. De ondernemingsraad van de Skol- brouwerlj in Rotterdam, waar dins dag een prikactle was, zegt in een verklaring het „onjuist" te vinden dat de FNV voor dit soort acties ook de Skol-brouwerlJ heeft uitgezocht, „daar waar dit bedrijf al genoeg ln de schijnwerpers staat." De onderne mingsraad doelt hiermee op de plan nen die er zouden bestaan om de Rotterdamse Skol-vestiglng op te heffen. Naam: Adres: Plaats: Mijn naam is:. Adres: Plaats: Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: - Postcode- -Giro: Postcode:. -Tel..- Ik kies voor kado DA dB DC GD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1