eld voor Vietnamese x uchtelingen van CRM imkalden vindt rfnval Van Agt FNV onjuist Snoepgoed lokt Douwe Egberts koffie lekkere koffie. Kamer steunt Brokx bij aantrekken beleggers Ziekteverzuim door extra snipperdagen beperken (je weet dat goed is) Moccat f4,75 nu: f437 Cotreinevrij: f5,02 nu: f4>84 niermeerderheid over opvang: slb Versterking eerstelijns zorg Staatssecretaris De Graaf: Afvalwater niet zo gevaarlijk als deskundige schreef VS willen beperking kunstvezelimport gecompenseerd zien Auto gestolen met baby erin 'Wetsontwerp vernieuwing stad beperkt' 20 FEBRUARI 1980 J ff TROUW/KWARTET H S 9 f4,75 nu: f4,57 ;e parlementsredactie LAG De oppositiepartijen en het CDA in de Tweede Kamer vinden het onverteer- t de opvang van Vietnamese vluchtelingen in Nederland betaald wordt uit de pot van telingssamenwerking. De regering besloot onlangs een bedrag van 33 miljoen gulden >edt Ie opvang van duizend Vietnamezen ten laste van ontwikkelingssamenwerking te in, terwijl zo'n post normaal gesproken onder CRM zou moeten vallen. sprak een Kamermeerder- gisteren op de eerste dag legrotingsdebat over ontwik menwerking tegen deze 1 uit. Men vindt dat vluchte- ivang niet ten koste mag n ontwikkelingshulp. Bezui- >p ontwikkelingssamenwer- want daar komt het in dit feite op neer is in strijd e afspraken hierover en met lstac^erakkoord, zo werd gezegd. e^r$°rdvoerde iaall door de 1 o a. jtild' te vo« •ordvoerder Van den Broek regeringsmaatregel voelen. Het D'66-Ka- mevrouw Bisschoff van [erck overweegt een motie in 1 om de maatregel terug te Haar werd overigens hypo- weten door het WD-Kamer- Verkerk-Terpstra. die vond 5 beter was dan de Vietname- htelingen in de kou te laten pij zei dat de CRM-begrottng paal niet toereikend is voor de ngenopvang. ikt wInLeen belaneriJk deel va" de Ktentig al in commlssie-vergade- aan de orde is geweest (de 'er bilaterale hulp en ontwik te th%, die 1 ordt samenwerking in wereldeco- J» perspectief) was het debat J et<ren nogal beperkt. De oppo- ijen herhaalden hun kritiek (geringsbeleid. dat zij te sum mier en te beperkt vinden. Het PvdA- Kamerlid Pronk zie. evenals mevr. Bisschoff. dat de regering te weinig initiatieven neemt, met name op in ternationaal niveau, en te weinig cre atief is. Hij hield minister De Koning daarbij overigens zorgvuldig buiten schot. Hij noemde hem een minister die van goede wil is. het hart op de goede plaats heef en niet eens zo'n slecht politicus is. De oppositiepartijen pleitten ervoor om Nicaragua concentratieland te maken, dat wil zeggen: blijvend extra aandacht (en dus steun) te geven. PvdA-Kamerlid Knol betoogde dat het land. na de overname van de macht door de Sandinisten, met enor me financiële en economische proble men te kampen heeft, en vrijwel ban kroet is. Het PPR-kamerlid Walt- mans diende een motie in waarin gevraagd wordt Nicaragua als con centratieland aan te merken. De oppositie sprak zich verder uit tegen verhoging van de hulpbijdra- gen aan Indonesië en Pakistan in verband met de mensenrechtensitua tie in die l&nden. PvdA-woordvoerder Knol bracht in dit verband de te rechtstelling van ex-president Bhoet- to in Pakistan ter sprake. Wat Indo nesië betreft wees hij op Oost-Timor, waar een groot deel van de bevolking is uitgemoord, en op West-Irian (het voormalige Nieuw-Guinea). ey ji CHT (ANP) Minister-president Van Agt begeeft zich inzien van het geschreven recht op glad ijs als hij zegt huidige vakbondsacties van de FNV tegen het voorge- regeringsbeleid „stakingen tegen de rechtsorde in nd" zijn. Aldus oud-minister van justitie Samkalden Ier het kabinet Cals stakingsrecht regelde. oner lem 3' o vi di eml< naaJ,en rea8eert met deze uit- r?nH«,p de aa"vai op de FNV die onae t tijdens een CDA bijeen- t laandagavond in Hoogeveen 1 hel ïeids e lei ie. li,' ze de eert ie ifril gel de ens eze )r de itdrfl die uidz telb Van Agt verzet deze vakcen- ten onrechte tegen de loon- 'len van de regering. De pre- op een al tientallen jaren Ie wettelijke regeling die het ig mogelijk maakt om gren- ;llen aan de loonontwikke- Samkalden die geldt als een ge bij uitstek op het gebied ÏJ arbeidsrecht, mag de vakbe- ieder ander protest aante gen het plan van de regering I ruik te maken in bepaalde wat in dit geval op zou neer- lp het aan banden leggen van loononderhandelingen De FNV-acties gaan volgens len de rechtsorde dan ook ilen gel )u,u 0 ïmenteel chte Wrzitter Van den Berg wees spreekbeurt gisteravond In Woudrichem op het fundamentele recht van de vakbeweking tot het voeren van vrije onderhandeling met de werkgevers Hij trok fel van leer tegen de uitlatingen van Van Agt. „Het is de minister-president die ko len op het vuur stapelt met zijn deels ondoordachte, deels ontoelaatbare opmerkingen. Die hebben alleen ten doel de actie van de vakbeweging in een kwaad daglicht te stellen", aldus Van den Berg. Hij wees erop dat de acties van de vakbeweging zich niet richten op een overheidsmaatregel maar opgevat moet worden als een uiting van protest tegen voorgeno men maatregelen. Hij citeerde vervolgens Van Agt toen deze als minister van justitie in 1974 zei het niet eens te zijn met de stelling dat elke wet onder alle onderandighe- den moet worden nageleefd, en dat absolute gehoorzaamheid zelfs niet in een parlementaire democratie kan worden gevergd Ons commentaar staat op pagina 5. Mevr. Bisschoff pleitte voor extra be talingsbalanshulp voor Jamaica en Tanzania. Beide landen dreigen het slachtoffer te worden van voorwaar den die door het Internationaal Mo netair Fonds zijn gesteld aan finan ciële steun. Daarom vindt het D'66 Kamerlid dat Nederland een daad moet stellen. Zij overweegt hierover een motie in te dienen. Over Suriname was geen van de woordvoerders erg te spreken. Alge meen punt van kritiek is dat projec ten die in Suriname worden opgezet te traag worden uitgevoerd en dat er van Surinaamse zijde te weinig inzet is. De arbeidersbevolking bestaat in toenemende mate uit buitenlanders, afkomstig van Frans- of Brits-Ouya- na. terwijl er een groeiende stroom van Surinamers naar Nederland trekt, zei het WD-kamerlid Hermans. Volgens hem kan deze stroom niet vanuit een Nederlandse situatie wor den gestopt, maar ligt de oplossing voor dit probleem primair in Surina me zelf. Het PvdA-kamerlid Knol vroeg minister De Koning voorlopig nog geen beslissing te nemen over de Jan de Koning nu nog resterende 900 miljoen gul den. die afkomstig is uit het meerja renprogramma voor Suriname. Er is voor de verdeling van dat geld een bepaalde verdeelsleutel afgesproken, maar Suriname voelt er niet zoveel voor om die sleutel toe te passen. Knol vindt dat Nederland eraan vast moet houden. De kamerleden Waltmans (PPR) en Van der Spek (PSP) keerden zich fel tegen de beslissing van De Koning om opnieuw geen subsidie te ver strekken aan het Palestina-comité. De communist Bakker pleitte ervoor om de hulp aan Cuba te hervatten. In Plan staatssecretaris UTRECHT (ANP) Sterke afrem ming van de groei van het aantal fysiotherapeuten en (minder sterk) van het aantal apothekers. Een forse uitbreiding van de kraamzorg en de wijkverpleging en een gestage groei van het aantal huisartsen en tandart sen staan staatssecretaris Veder- Smit (volksgezondheid) voor ogen bij haar streven, de eerstelijnsgezond heidszorg te versterken. Dat blijkt uit een „Schets van de eerstelijnsgezondheidszorg" die zij de Tweede Kamer gisteren heeft gezon den. Het is haar bedoeling het accent meer dan tot nu toe te leggen op de zorg voor mensen in hun „thuissitua tie" dan op dc ook duurdere „tweede lijn" (ziekenhuizen). De staatssecretaris denkt bij het verwe zenlijken van haar beleidsvoorne mens aan een periode van tien Jaar. Hoewel versterking van de eerste lijn al sinds 1974 wordt nagestreefd, is het aandeel van de kosten van de extra murale zorg (de zorg waarbij patiën ten en cliënten niet „opgenomen" zijn) in de kosten van de totale ge zondheidszorg in de periode 1973 tot en met 1978 gedaald van 30.4 tot 29 procent, terwijl dat voor de intramu rale zorg (ziekenhuizen e.d.) steeg van 61.9 tot 65,1 procent De staatssecre taris concludeert dan ook dat „de opbouw en de sturing van de gezond heidszorg" veranderd moeten worden De staatssecretaris wil wetenschap pelijk onderzoek ten behoeve van de eerstelijns gezondheidszorg bevorde ren Op langere termijn streeft ze naar de totstandkoming van een .landelijk instituut voor de eerste- lijnszorg" dat zich behalve met re search ook bezig gaat houden met de ontwikkeling van en de dienstverle ning aan deze sector van de gezond heidszorg. UTRECHT (ANP) De Neder landse vereniging voor sociale tandheelkunde stelt in een nieuwsbrief verontrust vast dat de Nederlandse jeugd nogal wat geld aan snoepgoed uitgeeft. De lek kernij staat boven aan het lijstje van hetgeen de jeugd koopt. Bijna 60 procent van de jongens en 67 procent van de meisjes koopt Vel eens snoep. De frisdranken bezetten een goe de tweede plaats op het lijstje van de meest verkochte goederen. Overigens is het totale snoepver- bruik in Nederland gestegen, zo blijkt verder uit de nieuwsbrief. De Nederlander eet per Jaar onge veer 24 kilo snoepgoed, en behoort daarmee samen met de Britten tot de belangrijkste gebruikers in de EG Volgens de tandartsen weten de snoepfabrikanten heel goed wat de jeugd te besteden heeft. Zo wijst men op het blad Food Maga zine Special dat begin dit jaar op de Utrechtse zoetwarenbeurs te verkrijgen was. In dit blad werd volgens de Vereniging voor sociale tandheelkunde in een artikel spe ciaal de nadruk gelegd op het feit dat Jeugdige kopers „goede klan ten" zijn. Er worden een aantal tips gegeven om Jeugdig publiek in de zaak te houden zoals: nooit uit de hoogte doen, volwassenen niet voor laten gaan, het kind nooit inferieure artikelen aansme ren, enz. De heren winkeliers wordt tevens aangeraden, bij de stand met zoetwaren ook trendar tikelen zoals speelgoed, grammo foonplaten en tijdschriften te plaatsen. De verkoop van het één kan zo de verkoop van het ander stimuleren „Snoep als lokker dus," zo concludeert de Vereni ging voor sociale tandheelkunde. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Een meerderheid in de Tweede Kamer is het eens met staats-secretaris Brokx van volks huisvesting. die aan het proberen is om particuliere beleggers middels ex tra premies weer te interesseren voor de woningbouw. De PvdA en de gehe le linkerzijde van de Kamer vindt die pogingen verwerpelijk en meent dat het geld (voor die premies) beter be steed kan worden aan de bouw van vijfduizend extra woningwetwo ningen. Een en ander bleek gisteren in de Kamer toen werd gestemd over een motie, die de socialist Van Dam vori ge week had ingediend bij een spoed debat over de voornemens van staatssecretaris Brokx om particulie re beleggers weer te Interesseren voor de woningbouw Volgens CDA'er Dijkman is deze ont wikkeling op zichzelf niet zo'n plezie rige zaak. maar aangezien de Neder landse overheid niet in staat is om voor iedereen woningen te bouwen, moet Je niet verzuimen waar mogelijk AMSTERDAM (ANP) Staatssecretaris De Graaf van socia le zaken verwacht van het opnieuw invoeren van een eigen risico bij de ziektewet en een strengere controle geen heil voor de terugdringing van het ziekteverzuim. Wel ziet hij mogelijk heden in het verlenen van extra snipperdagen die als „baalda- gen" zouden kunnen worden gebruikt. Daarmee zou dan een deel van met name de niet strikt medische klachten kunnen worden opgevangen. Jan Pronk 1978 werd deze. voornamelijk op ge zondheidszorg gerichte hulp stopge zet. en het kamerlid meent dat Cuba nu daarvan de wrange vruchten be gint te plukken. Hij diende een motie ln om zijn pleidooi kracht bij te zetten. DEN HAAG (ANP) Defensiespecia list Stemerdink (PvdA) meent dat er een onderzoek moet worden ingesteld naar de uiteindelijke besluitvorming binnen de NAVO. in december 1979. over de modernisering van de middel lange afstandskernwapens en de ma nier waarop de Nederlandse positie in Brussel ls vastgelegd. Tijdens de ledenvergadering van de Nederlandse vereniging voor mana gement „Regio Amsterdam" zei de bewindsman gisteravond verder dat de scheiding tussen behandeling en controle bij ziekteverzuim moet wor den opgeheven of tenminste afge zwakt. „De nu nog minimale rol van de huisarts kan daarbij aanzienlijk worden versterkt." Aan de andere kant zouden de werknemers zelf een grotere verantwoordelijkheid moeten krijgen voor de controle bijvoorbeeld via de instelling van uit werknemers bestaande verzuimcommissies. De staatssecretaris noemde ook nog de mogelijkheid van een eigen risico voor de ondernemer. Bedrijven met veel verzuim zouden hogere premies moeten betalen dan bedrijven met weinig verzuim. De Graaf meende dat op die manier bedrijven er wellicht toe gebracht kunnen worden meer aan de kwaliteit van de arbeidsom standigheden te doen. geld van buiten aan te trekken. Zo hoeft het woningtekort niet groter te worden. Hij meent bovendien dat het geen slechte zaak hoeft te zijn. daar de beleggers via huurstatuten 'zijn ge bonden aan tal van voorwaarden. Op die manier zijn huurders beschermd tegen zakelijke ondernemingen, waarvan ze de dupe zouden kunnen worden. Op die manier worden beleg gers met minder sociale bedoelingen van zelf gescheiden van de goede. In het begin van de jaren zeventig investeerden deze zogeheten institu tionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) veel in de woningbouw. Doordat het ren dement sterk terugliep de afgelopen jaren, hebben zij zich daar langzaam aan uit teruggetrokken. Om nu te voorkomen dat zij hun geld in allerlei andere zaken als woningbouw (in het buitenland of in recreatie-projecten) gaan steken, hebben CDA en VVD liever dat ze met wat premies terug keren in de Nederlandse woning bouw. GRONINGEN (ANP) Het afvalwa ter van het bedrijf Industriewater Eerbeek bevat minder schadelijke 'stoffen dan de Groningse milieudes kundige dr Lucas Reijnders had uit gerekend. De president van de recht bank in Groningen heeft Reijnders na een kort geding opgedragen, bin nen veertien dagen een rectificatie te publiceren. Vorige maand had hij op verzoek van enkele omwonenden een rapport ge schreven over het afvalwater Op grond van een geheim rapport dat hem in handen was gespeeld conclu deerde Reijnders dat Industrie water Eerbeek kankerverwekkende stoffen loosde in onaanvaardbare concentra ties. Daardoor ontstond grote onrust bij omwonenden en werknemers Gebleken is dat in het oorspronkelij ke rapport twee fouten stonden, en dat Reijnders een verkeerde bereke ningsmethode heeft gebruikt Hij kwam daardoor tot een onjuiste con clusie. Een rectificatie die hij in Janu ari al gaf. werd door de president van de rechtbank onvoldoende geacht Reijnders moet er nu voor zorgen dat een verdergaande rectificatie terecht komt bij omwonenden en werkne mers. BRUSSEL (ANP) De Verenigde Staten zijn van plan bij de Europese Gemeenschap aan te kloppen om compensatie, nadat de EG Engeland heeft toegestaan zijn Invoer van be paalde synthetische vezels uit Ameri ka te beperken. De Amerikaanse bijzondere verte genwoordlger voor handelaangele genheden, de heer R. Askew, heeft een dergelijke eis tot schadevergoe ding in het vooruitzicht gesteld tij dens besprekingen gisteren met de belangrijkste vertegenwoordiger van de Gemeenschap. Roy Denman. Dit werd gisteren van EG-zijde ver nomen. De Graaf zei dat uit een studie van zijn departement blijkt dat een recht streekse relatie tussen de uitkerings hoogte en het ziekteverzuim twijfel achtig ls Ook geeft de studie aan dat door invoering van wachtdagen de regelmaat van de ziekmeldingen zal afnemen, maar de duur van de ziekte zal toenemen. Ook blijkt uit de studie dat de controle slechts een beper kend effect heeft op de duur van het ziekteverzuim. AMSTERDAM (ANP) De heer Meyer van het Mercatorplein in Am sterdam heeft de schrik van zijn le ven gehad toen bleek dat zijn auto gestolen was. waarin hij even tevoren zijn kind, een baby van negen dagen, had gelegd HIJ was op bezoek ge weest en daarna nog even naar boven gegaan om ook zijn vier Jarig dochter tje te halen. Beneden gekomen bleek zijn auto, met ln een relswieg de baby. verdwenen. Er volgde een speurtocht van de politie, bijgestaan door een aantal taxichauffeurs. Be halve de vader was kennelijk ook de dief geschrokken toen hij ontdekte dat in de wagen die hij had gestolen een baby lag. HIJ belde zelf de politie met de mededeling dat de auto van de heer Meyer op het Thorbeckepleln in de hoofdstad stond. De baby ver keerde ln blakende welstand Van onze parlementsredactie DEN HAAG De opzet van het gewijzigde wetsontwerp op de stads vernieuwing ls volgens de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) te beperkt Een vereenvoudi ging van het huidige ontwerp is een goede zaak. maar het oorspronkelijke uitgangspunt mag niet uit het oog worden verloren. Dat uitgangspunt is de overheid bevoegdheden te geven, die veelzijdig zijn, en waar wat soe pelheid in zit. Een en ander valt te lezen uit een advies, dat de raad heeft uitgebracht aan minister Beelaerts van Blokland van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. De raad merkte op dat in het gewij zigde wetsontwerp een tijdig wer kend voorkeursrecht en ook de ontel- geningsmogeUJkheden kleiner wor den. De stadsvernieuwing wordt ook te veel afhankelijk gemaakt van rechtsgeldige bestemmingsplannen. Dat terwijl helemaal niet duidelijk ls of er een oplossing komt voor de veel te lange duur van de bestemmings planprocedure. De raad stelt voor om het wetsontwerp alsnog aan te vullen, opdat meer onteigeningsmogelijkhe den. bijvoorbeeld voor wonlngverbe tering hun beslag krijgen De raad stelt voor dat het rijk een meerjarenplan voor de stadsvernieu wlng zou moeten opstellen, dat moet worden opgesteld, en jaarlijks bij de begroting ln het parlement aan de orde moet komen. Op die manier komt er een beetje continuïteit ln de financiering van de stadsvernieu wing.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9