Douwe Egberts koffie in prijs verlaagd! Scherpe veroordeling vaf handel in menselijk bloa 'Zwendelsyndicaat' was ook met vals geld bezig Zuid-Afrika verklaart blanke vrouw 'gekleur< Honderdjarige f ietslief hebber IET NAM 80 MBËÊ Internationaal congres in Brazilië f4,04nu: f 3,86 Roodmerk: £Mtfnu:f4,22 Leeuwarden wil Postbank s I VACUUM Paarsmerk: Zilvermerk: G f4,48 nu: f4>30 WOENSDAG 20 FEBRUARI 1980 „Wout, doe voorzichtig,roep Egberdina van Ballegooien (71) haar neef Wout Visser na. Een waarschuwing die wel op haar plaats lijkt, want vandaag viert deze inwoner van Aalst in de Bommelerwaard zijn honderdste verjaardag. Ais het weer een beetje meezit maakt Wout nog elke dag een tochtje op zijn fiets. Het geheim van zijn gezondheid? „Ik heb van mijn zestiende jaar af altijd en overal hard gewerkt," zegt Wout. Toch is hij een stugge roker. „Ja, de hele dag heeft hij een sigaar of een pijp in zijn mond," getuigt nicht Egberdina, die al 62 jaar de huishouding bij Wout doet. Werken doet hij niet meer. Maar tot voor kort was hij nog bij boeren in de omgeving te vinden, waar hij nog allerlei karweitjes opknapte. Verveeld heeft hij zich niet. „Die honderd jaar zijn omgevlogen als een schim," zegt hij. door Piet Hagen en Cees Smit AMSTERDAM Het vorige week in Brazilië gehouden Internationale congres over bloed transfusie heeft de ongecontroleerde handel in menselijk bloed scherp veroordeeld. Het congres sprak uit dat er algemeen geldende ethische normen op het gebied van bloedtransfu sie nodig zijn. Vooral in landen van de derde wreld moet er toezicht komen op het doen en laten van de particuliere bloedbanken en de farmaceutische industrie. sen om te kopen. Nieuwsgie nalisten die informeren naajJ komst van bepaalde bloedp worden steevast met een het riet gestuurd. Kritische kers die ter plaatse ginge werden met geweld bedreigd] van hen is vorig Jaar zelfs v Mevrouw Casorio, voorzitste organisatie van vrijwillige Brazilië, is enkele Jaren gel£ nauwernood aan de dood or Het congres werd gehouden door de Pan-Amerikaanse Federatie voor het vrijwillig afstaan van bloed. Tegelij kertijd waren 25 vooraanstaande des kundigen van het Internationaal Ge nootschap voor Bloedtransfusie in de hoofdstad Brasilia bijeen. Onder hen was dr. H. W. Krijnen, directeur van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Neder landse Rode Kruis. De voorzitter van het genootschap, de Fransman prof. dr. Jean-Pierre Soulier, verklaarde dat een donor vol gens internationale normen niet meer dan tien tot vijftien liter bloedplasma per Jaar mag afstaan. Maar in tal van landen, waaronder de Verenigde Sta ten en vele ontwikkelingslanden, ver kopen donors soms wel vijftig liter plasma per Jaar. Volgens Pesci-Bourel zijn er in lan den als Brazilië, Mexico, Haïti en El Salvador vele honderden particuliere bloedbankjes, die de donor niet meer dan een paar gulden voor een halve liter plasma betalen. Deze bloed bankjes zijn vaak ondergebracht in uiterst onhygiënische optrekjes in de sloppenwijken van de grote steden. Industrie Verkopen Van een onzer verslaggevers DORDRECHT De leiding van het „zwendelsyndicaat" die eind vorige week werd gearresteerd, was ver gevorderd met een plan om voor vijftig miljoen gulden aan valse bankbiljet ten van honderd gulden te drukken. Dit heeft de rijkspolitie van het district Dordrecht gisteren bekend gemaakt. Vorige week vertelde de poUUe al dat rij achter de vervalsing van Kodak- 'verzendzakjes was gekomen Deze zakjes worden in de Verenigde Staten voor ongeveer twintig gulden per «tuk verkocht. De export mislukte doordat de directie van Kodak-Ne derland er lucht van kreeg, waarna de politie aan het werk ging. Er werden in deze vervalsingszaak teven mannen aangehouden. Zij wa ren. op de Haagse uitgever en druk ker L. J. van B. (52) na. echter figuren van ondergeschikt belang. Het syndi caat moet over veel meer medewer kers van lagere orde hebben beschikt. De politie vond het evenwel doeltref fender van boven naar beneden te Verken en dus zocht zij om te begin nen naar de mannen achter de schermen. In hoeverre de organisatie door de arrestatie van de in Rockanje wonen de miljonair F. J. de W. (36) en de als leden van zijn staf te beschouwen Rotterdamse koopman P. J. R. (49). de leraar J. S. (41) uit Zoetermeer en de voor de tweede maal. maar nu op veel ernstiger verdenkingen in de kraag gepakte Van B. is lamgeslagen, moet nog blijken. Ingewikkeld De verdachten zijn gisteren in Rot terdam voorgeleid en worden aan de tand gevoeld Kapitein J P van Eer de van de rijkspolitie en luitenant B. N. Barendrecht komen er rond voor uit dat zij het werkterrein van het syndicaat nog niet overzien. Wel staat voor hen vast dat vooral De W zich, al dan niet via zijn BV's, met tal van onwettige praktijken heeft bezig gehouden. Misdadige activiteiten en legale blijken In elkaar over te lopen Het zal moeilijk zijn de verschillende vertakkingen van de organisatie bloot te leggen. Kapitein Van Eerde: „Er is van alles aan de hand geweest. Het zwaarte punt ligt echter op falsificaties. Met de leraar S. beschikte het syndicaat over een zeer bekwame grafische ont werper en met Van B. over een man aan wie met een gerust hart de teciu nische uitvoering kon worden overge laten." Sensatie De politie krijgt bij haar onderzoek sensationele verhalen te horen. ZIJ luistert tevens geboeid naar de be schuldigingen die de verdachten Je gens elkaar uiten. Zij vraagt zich daarbij telkens af. „Als dit nu alle maal ook nog Juist is. waar zal het schip dan ten slotte stranden?" Zel den zal het uitzoeken van een zaak zoveel tijd en mankracht hebben ge kost als in dit geval. Maar zelden of nooit is er dan ook volgens de politie een organisatie van dit kaliber in Nederland aan het werk geweest. De politie verwacht met het vorderen van het onderzoek nog meer medede lingen te kunnen doen. Over de valse munterij wil zij ook nog niet alles kwijt omdat de kans er in zit dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Op het ogenblik is de politie aan het nagaan of de vier hoofdverdachten in het verleden ook zijn betrokken ge weest bij het drukken en uitgeven van vals bankpapier. De aanwijzin gen voor de valsemunterij kreeg de politie door de inval vorige week vrij dag in een illegale drukkerij in een dichtgetimmerd pand in Den Haag. In Nederland en enkele andere Westeuropese landen is de bloed transfusie nog geheel in handen van ideële organisaties zoals het Rode Kruis. Maar in grote delen van de wereld kunnen donors hun bloed te gen betaling afstaan aan de farma ceutische Industrie. Vooral in de der de wereld komt het op grote schaal voor dat arme en ondervoede mensen hun bloed verkopen om zo aan geld voor eten te komen. De particuliere bloedbanken die voor de industrie werken, passen daarbij plasmaferese toe, een tech niek die het mogelijk maakt het plas ma te scheiden van de rest van het bloed. De rode bloedlichaampjes wor den dan teruggepompt in de bloed baan van de donor. Dankzij deze techniek is het mogelijk donors een- of tweemaal per week te laten terug komen. De jaarlijkse produktle van een betaalde donor kan zo oplopen tot vijftig liter plasma per Jaar. De Argentijnse arts Antonio Pesci- Bourel waarschuwde in Brasilia voor de ernstige gevolgen die deze prak tijk kan hebben voor de vaak toch al in slechte gezondheid verkerende do nor. Vroeg of laat zal een eiwittekort optreden en de weerstand tegen in fectieziekten zal afnemen. Via een levendige tussenhandel wordt dit plasma voor een veelvoud van de inkoopsprijs doorverkocht aan de farmaceutische industrie. Deze zorgt er dan voor dat het plasma wordt uitgesplitst in afzonderlijke be standdelen, zoals stolllngsfactoren, albumine en immunoglobuline. Deze produkten worden met aanzienlijke winst verkocht naar Noord-Amerika. Japan en West-Europa. Volgens een schatting van dr. Pesci wordt per jaar minstens vijf miljoen liter bloed uit Zuldamerikaanse lan den verhandeld. De totale omzet die hiermee wordt bereikt zou een bedrag belopen van meer dan twee miljard dollar. Dr. Pesci heeft deze handel in bloed bij een eerdere gelegenheid al eens bestempeld als „de pest van de mo derne tijd". Het bloed stroomt vol gens hem in de verkeerde richting: van de arme landen naar de rijke landen in plaats van omgekeerd. Dat is niet alleen immoreel, maar ook medisch onverantwoord, omdat veer tig procent van het bloed van betaal de donors in de derde wereld is be smet met hepatitis en andere infec tieziekten. Of de in Brasilia aangenomen verkla ringen veel effect zullen hebben, is intussen de vraag. Al eerder hebben instanties als de Wereld Gezondheids Organisatie en de Internationale Liga van het Rode Kruis soortgelijke reso luties aanvaard. Maar de internationale concerns die zich met de uitermate winstgevende handel in bloedprodukten bezig hou den zijn moeilijk te controleren. Zij werken via een leger van tussenhan delaren en als het moet zien zij er ook niet tegenop regeringsfunctionaris- at ;ke ïe tyn, si h bef am el i 'rfin op m Nederland Volgens het dagblad O Estadfer£ Paolo zijn de meeste westers ven die in bloedprodukten hf°" betrokken bij het schandaal lië. Genoemd worden o.a. (West-Duitsland), Hyland en agnostic (beide Amerikaan eux (Frankrijk), Cutter (e van het Duitse Bayer-coni Haemoderivate (gelieerd met :nY' tenrijkse firma Immunol. \r bedrijven opereren in ieder gj|f~ rieux, Immuno, en Hyland o derlandse markt. dc tild Dank zij een uitspraak van van State kunnen buitenla ma's sinds vorig jaar ook i: land een vergunning krijgen import van bloedprodukten ,g' dracht van de regering on een ambtelijke commissie thi Wet op menselijk bloed, die bloed verbiedt, moet worde zlgd om kwalijke prakrijke sluiten. 'tH'CM tlje jegt JOHANNESBURG (AP, Reuter) Tot hun verbazing hoorden Susan Green en Aubrey vorige week van de politierechter in Pretoria dat zij voor de Zuidafrikaanse wet niet m< trouwen. De in dat land bestaande wetten tegen rassenvermenging moeten volgens pi Botha voorkomen „dat weerloze zwarten en gekleurde vrouwen worden uitgebuit blanken". advertentie TOEGANG GRATIS AULA VU -AMSTERDAM 22 EN 23 FEBRUARI 1980 SIMULTAAN TOLKEN Internationale Konferentie over Viet nam en Cambodja op vrijdag 22 (aanvang half elf) en zaterdag 23 februari (tot half drie) in de aula van de VU, de Boelelaan 1105, Amsterdam (vanaf CS bereikbaar met buslijn 1, 9, 11 of 19 CN). over: bootvluchtelingen, internationale hulpverlening, mensenrechten en Cambodja met o.a.: Dr. My Samedy, dekaan Medische Fakulteit Phnom Penh voor inlichtingen: 020 - 25 01 47 Organisatie en alle inlichtingen. Medisch Comité Nederland- Viet-Nam, Postbus 57011007 AS Amsterdam, telefoon 020 - 25 01 47 OOK IN 1980 GAAT HET MEDISCH COMITÉ NEDERLAND VIETNAM DOOR DOET U MEE? POSTGIRO 10 90 400, MCNV, AMSTERDAM Susan Green was verbijsterd door de autoriteiten niet meer tot het blanke ras te worden gerekend. Zij is wedu we van een blanke waarmee zij negen Jaar was getrouwd en volgens haar identiteitspapieren stond zij toen ook als „blank" geregistreerd. Acht maanden geleden kreeg ze nieuwe papieren waarin echter stond dat ze tot het „gekleurde ras" behoorde. De autoriteiten weigerden haar een ver klaring te geven voor de verandering. Ze stuurde een protestbrief en een pasfoto naar binnenlands^ zaken in Pretoria. Daarop kreeg zij een nieuw identiteitsbewijs toegezonden waarin zij nog steeds als „gekleurd" stond genoteerd, met de mededeling dat de beslissing definitief was. De „identiteitsverandering" van me vrouw Green is des te opmerkelijker omdat haar zusters wel als blank staan geregistreerd en ook haar kin deren naar scholen gaan voor blan ken. Volgens Green staat de reklassi- ficatie in direct verband met een ge sprek dat zij heeft gehad met een maatschappelijk werker. Zij zegt dat deze verontwaardigd was over het feit dat ze samenwoonde met Aubrey Jooste, de man waarmee ze wilde trouwen. Nadat vorige week de kran ten berichtten dat mevrouw Green dreigde met zelfmoord, maakte het ministerie van binnenlandse zaken bekend dat zij de zaak opnieuw zou bekijken. Volgens de Zuidafrikaanse apart- LEEUWARDEN (ANP) In een met algemene stemmen aangenomen mo tie heeft de gemeenteraad van Leeu warden er bij de regering met klem op aangedrongen de Friese hoofdstad als vestigingsplaats voor de Post bank aan te wijzen. Leeuwarden zijn al in april 1975 in het kader van de spreiding van de rijks diensten 400 arbeidsplaatsen van de centrale directie van de PTT toege zegd. zo brengt de gemeenteraad van de centrale directie van de PTT toe gezegd, zo brengt de gemeenteraad de regering in herinnering. Friesland kan aanspraak maken op een belan grijke bijdrage van de overheid aan de stimulering van de werkgelegen heid in deze provincie De aanwijzing van Leeuwarden tot vestigingsplaats van de Postbank sluit, volgens de motie, zeer goed aan bij de al aanwezige girodienst en de afdeling consumptief krediet CL nz hi heids-wetten lopen personei1 r huwelijk aangaan met iem &n een ander ras het risico vi ds; jaar gevangenisstraf. Premii heeft vorig jaar beloofd dLe heidswetten te herzien maar )D nog geen stappen onde t Sindsdien is zijn beleid het van diverse anti-apartheids waar ook veel kerkelijke lei deelnemen. Alex Borraine, 11 parlementaire oppositie, ze eje band met de zaak van i e_ Green dat „als de regerii ae maakt met het herzien vanf apartheidswetten, zij de van rassen moet afschaffen. lk lij Een ander effect van de theidswetten in Zuid-Afri kleurlingen steeds meer gebf ken van cosmetica die de al; lichtere tint geven. Volgens ?^e kaanse artsen hebben deze I schadelijke gevolgen voor de door het gebruik sterk uitdrijPP derde van de patiënten die pen bij de kliniek voor huidzi Pretoria blijkt onherstelb ^er minkt te zijn door het get^1 deze cosmetica. Na het van de artsen heeft de cftep industrie in Zuid-Afrika de i ties voor deze huidverlichtef*01" delen beperkt. Va sp TROUW/KWARTET SlSD

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8