iiplomatiek rookgordij er gijzeling Teheran tehmidt dit jaar niet meer p bezoek bij Oostduitsers rudeau moet tactisch zwijgen nu verbreken Brits kabinet pakt bonden zacht aan Tito gaat wat vooruit Staking op Westoever 3 Carter wil met SALT doorgaan Itmoeting Ghotbzadeh-Jordan ontkend Regen teistert zuiden van Californië IRA bekent moord Sykes Excuses voor grap Reagan Anti-conceptie door hasj roken Impotentie vaak wel te behandelen nf T Ambassades in Mexico-stad blijven bezet SDAG 20 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET ilNGTON JReuter. AP) De taanse president Jimmy Car- jft ondanks de ontwikkelingen rest-Azië vasthouden aan de ing van de kernbewapening jarom niet van zins het SALT- >rd op te geven. De president fop de jaarbijeenkomst van de Icaanse oud-strijders. Een ne- t voor het verdrag zou kunnen [tot een tragische nucleaire wa- fe en geld wegzuigen voor con- ïele bewapening, die nodig is |t hoofd te kunnen bieden aan goals die rond Iran en Afgha- „Het voorkomen van een ker- l ls een zaak van het eerste aldus Carter en hij voegde er aan toe: „daarom hebben de laatste drie presidenten van de VS overde SALT-akkoorden onderhandeld. En ik zal deze poging om tot wapenbe heersing te komen niet opgeven." Carter stelde dat de VS in staat zijn te reageren op een crisis waar dan ook en bereid is op te treden als de Russische troepen verder trekken dan Afghanistan. „Het is duidelijk dat de Russische leiders zich hebben verkeken op de gevolgen die de aan val in Afghanistan zou hebben." al dus de president. „Zij onderschatten de moed en het verzet van de vrij heidsstrijders in het land en waren niet berekend op de snelle en krachti ge reactie van de rest van de wereld. We weten niet hoe zij verder zullen optreden, of zij zich zullen terugtrek ken. of het land koloniseren of nog andere doelwitten zullen zoeken. Onze bedoelingen moeten echter klaarhelder zijn." Over de Olympische Spelen zei de president nog dat de Russen geen enkel uitstel zullen krijgen en dat de troepen vandaag weg moeten. „Dat ls de uiterste termijn en die verandert niet." IRAN, PARIJS (Reuter, AFP) Het begint er steeds meer naar uit te zien dat de keling van de gijzeling in de Amerikaanse ambassade in Teheran aan het oog onttrokken tU!door een diplomatiek rookgordijn. Amerikaanse functionarissen zwijgen steeds na- m< lelijker, terwijl hardnekkige geruchten over een ontmoeting tussen de Iraanse minister - 'buitenlandse zaken Ghotbzadeh met Carters adjudant Hamilton Jordan hardnekkig door voor de zevende achtereenvolgende dag. Het slechte weer heeft al aan 24 mensen het leven 'OH n.fiiAn 1n..iJIUUU..„ U.rn«..,o«o nrnn/iiTaecokniirin. Het blijft regenen in het zuiden van Californië. Gepaard met storm viel de regen gisteren iartijen worden tegengesproken. s een Frans radiostation zou- totbzadeh en Jodan elkaar za- en maandag in Parijs twee- ntmoet hebben om te spreken afwikkeling van de gijzeling, it voor waarnemers geen twij- Jordan actief bij de gijzeling een is. De berichten over de ;ting werden gisteren niet al- ïgengesproken door minister adeh zelf. die na een onver uitstel pas gisteren uit Parijs lis terugkeerde, maar ook door tte Huis. Een woordvoerder •t Witte Huis liet weten dat het afgelopen weekeinde in gton was, zonder dat men pre- >n aangeven wat hij gedaan ok kon het Witte Huis geen ring geven over de activitei- Jordan maandag had. itmoeting tussen Jordan en tadeh zou hebben plaats ge- I in de Parijse woning van de jljnse zakenman Hector Villa- was gisteren niet bcreik- commentaar. Er zou de 1 autoriteiten en de Amerika- *1 aan gelegen zijn de berich- '6tr de ontmoeting niet bekend ji worden, aangezien de bereid en de voormalige minister van landse zaken en inmiddels pre- Banl Sadr om in de Verenigde te gaan praten over een afwik van de gijzeling hem toen zijn 1 tostte. Ondanks het zeven uur durende ge sprek dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Cyrus Vance maandagmiddag en -avond had met secretaris-generaal Kurt Waldheim van de Verenigde Naties, had de Amerikaanse regering gisteren nog altijd niet de zekerheid dat de instel ling van een internationale commis sie, die een onderzoek moet instellen naar de wandaden van de sjah, bin nen afzienbare tijd zal leiden tot de vrijlating van de gijzelaar. Men vreest in de kringen van de Amerikaanse regering dat een rapportage door deze commissie die vernietigend zou zijn voor de rol van de Verenigde Staten ten tijde van de sjah wel eens uiterst nadelig zou kunnen zijn voor de verkiezingscampagne van de Ame rikaanse president. De Amerikaanse president verklaar de dsteren in een bijeenkomst van oud-strijders dat de onderhandelin gen over de gijzeling zich in een bui tengewoon delicate fase bevinden. Hij zei verder dat de Verenigde Sta ten momenteel in staat zijn overal ter wereld hun belangen te verdedigen. Overigens worden Amerikaanse func tionarissen steeds vager in hun uitla tingen over de gijzeling en ook dat wijst op een verheviging van de diplo matieke inspanningen. Hun steeds veelvuldiger zwijgzaamheid doet de hoop groeien dat een oplossing van de gijzeling toch naderbij komt. President Bani Sadr van Iran, die gisteren door ayatollah Khomeini ook tot opperbevelhebber van de Iraanse strijdkrachten werd be noemd. zei gisteren na afloop van een bijeenkomst van de islamitische re volutionaire raad dat hij een tele gram naar de Verenigde Naties zou sturen, waarin hij instemt met de instelling van een internationale commissie voor een onderzoek naar de misdaden van de sjah. Of dat betekent dat de gijzelaars op korte termijn vrij kunnen komen, vroegen journalisten. „Dat ls een kwestie voor later," antwoordde de Iraanse presi dent. Aangenomen wórdt dat secreta ris-generaal Waldheim nu op korte termijn de samenstelling van de com missie officieel zal bekend maken. Politieke waarnemers hechten bij zondere betekenis aan het feit dat president Bani Sadr nu ook opperbe velhebber van de strijdkrachten is geworden. De ayatollah liet in een verklaring weten dat een grotere cen tralisering van de macht noodzake lijk is. De toenemende macht van Bani Sadr zou hem binnen niet al te lange tijd in staat stellen ook tegen over de studenten die de Amerikaan se ambassade bezet houden, maatre gelen te nemen die gedekt worden door het gezag van ayatollah Kho meini. gekost. Duizenden mensen hebben hun huizen moeten verlaten vanwege grondverschuivin gen en werkende modder. LONDEN (Reuter. DPA, AP) Ce IRA, het verboden Ierse republikein- se leger, heeft verklaard verantwoor delijk te zijn voor de moord vorig Jaar maart in Den Haag op de Britse am bassadeur In Nederland, sir Richard Sykes. Het ls voor het eerst dat de IRA toegeeft sir Richard te hebben vermoord. In een in Dublin uitgegeven verkla ring zegt de IRA-leidlng dat Sykes is vermoord omdat hij betrokken was bij acties van de Britse inlichtingen dienst tegen het verboden leger. De IRA zegt ook verantwoordelijk te zijn voor de moord, het afgelopen week einde. op de Britse kolonel van het Rljnleger Mark Coe. Met de moord, die in Bielefeld werd gepleegd, wil men de Britse soldaten in West- Duitsland en elders buiten Noord- Ierland schrik inboezemen Kolonel Coe had nooit iets met Noord-Ierland van doen gehad. Naast deze moorden heeft de IRA een aantal andere acties „opgebiecht". Dat zijn bomaanslagen op bases van het Rijnleger ln 1978 en 1979 en een ontploffing vorig Jaar op de Grote Markt in Brussel In de verklaring wordt geen melding gemaakt van de moord op een Belgische bankier, die algemeen aan de IRA wordt toege schreven. De man woonde tegenover de Britse ambassadeur bij de NAVO en men denkt dat zijn dood een ver gissing is geweest en dat de IRA dacht de ambassadeur te hebben ver moord. WASHINGTON (AP) Ronald Reagan, een van de belangrijk ste Republikeinse kandidaten voor het Amerikaanse presi dentschap heeft zijn veront schuldigingen aangeboden voor een grapje over Polen en Italia nen. De grap kan hem veel aan hang kosten in het noordoosten van de Verenigde Staten, waar Reagan in een nek-aan-nek-race gewikkeld is met George Bush. Het grapje ging als volgt: „Hoe kun je bij een hanengevecht zien wie de Poolse deelnemer is? Hij doet mee met een eend. Hoe kun je de Italiaanse toe schouwer herkennen? Hij wedt op de eend. Hoe weet je of de maffia er ook is? Dan wint de eend." Toen Reagan het grapje vertelde bulderde zijn campag neteam. Verslaggevers die gis teren de oud-gouverneur vroe gen naar het waarom van de grap kregen te horen dat hij hem had verteld als voorbeeld van een grap, die niet kan. LONDEN (Reuter, AP) De Britse conservatieve regering heeft gisteren een zeer gematigd voorstel ingediend voor het beperken van de macht van de vakbonden in het land. Het beleid ten aanzien van de Britse bonden heeft de afgelopen weken in het kabinet van Margaret Thatcher tot grote onenig heid geleid. Minister van arbeid Jim Prior, op dit punt de grote tegenvoeter van That cher, maakte gisteren een werkdocu ment openbaar waarin de wetgeving wordt veranderd die nu nog toelaat dat bonden actie mogen voeren bij bedrijven, die niet rechtstreeks be trokken zijn bij een arbeidsconflict. Bedrijven kunnen dit „secondary pic keting" via de rechter proberen ver boden te krijgen als het gevaar dreigt dat men commerciële contracten niet kan nakomen. De voorstellen zullen zonder enthou siasme worden onthaald door de rechtervleugel van de Conservatieve partij, die zit te wachten op harde maatregelen tegen de bonden en de stakingen. Namens de Labouropposi- tie noemde oud-minister van indus trie Eric Varley de voorstellen oms lachtig. Zij zuilen volgens hem lelden tot een aantal Ingewikkelde en bitte re rechtszaken, die let werkklimaat alleen maar zullen verslechteren. De Britse regering stelt ook pogingen in het werk de onschendbaarheid van de bonden, die bij wet is geregeld, teniet te doen. Sir Michael Havers, de minister van Justitie, heeft in het la gerhuis een verklaring voorgelezen waarin hij uitlegt hoe de strafwetge ving is ten aanzien van het posten. De bonden beschouwen de verklaring als een soort handleiding aan de politie over hun bevoegdheden bij het Ille gaal posten van stakers. 8takers kun nen worden vervolgd als zij gewel ddaden plegen, zoals vorige week nog in Sheffield. TEL AVIV (AFP, AP) Actieve bestanddelen van marihuana kunnen volgens Israëlische on derzoekers de vruchtbaarheid van vrouwelijke proefdieren uit schakelen. Injecties bij ratten en rhesusaapjes vertragen of ver hinderen het vrijkomen van el- cellen, aldus dr. Daniel Ayalon, verbonden aan de afdeling voortplantingsdoctrinologie van het Ichilob ziekenhuis in Tel Avlv. Uit voorlopige cijfers wa ren aanwijzingen gekomen dat bij vrouwen die veel hasj rook ten. een effect op de vruchtbaar heid optrad. s OSLO, WASHING- (Reuter, AP, AFP) de (onwaarschijnlijk dat de jj'jjuitse bondskanselier teijit Schmidt en de Oost- cel i partijleider Erich Ho- Jeer elkaar dit jaar nog zul- i^tmoeten. ir kort gold dat de afspraak elkaar deze week in Oost- id zouden ontmoeten, maar zij de Russische inval in Afghanistan heeft die afspraak ongedaan ge maakt. De ontmoeting was uitgesteld op verzoek van de Oostduitse leider. De twee Duitse leiders spraken ech ter de verwachting uit dat de ontmoe ting toch wel voor het einde van 1980 zou kunnen worden gehouden. De Westduitse minister van inter-Duitse betrekkingen, Egon Franke, ver klaarde gisteren daarentegen dat de omstandigheden voor een dergelijke ontmoeting nog dit Jaar niet goed zijn. Franke verklaarde dat de ver schillende onderhandelingen tussen Oost- en West-Duitsland momenteel nog goed lopen, maar dat er in de loop van dit jaar complicaties te ver wachten zijn in verband met het ver slechterende internationale politieke klimaat. Volgens goed ingelichte kringen in Bonn zou Oost-Duitsland onver wacht en ongedacht snel een overeen komst hebben aangeboden voor twee grote projecten. Het gaat daarbij om de modernisering van de vijf spoor wegverbindingen tussen Berlijn en CHICAGO (AP) De heersende op vatting dat impotentie bij mannen vooral wordt veroorzaakt door emo tionele problemen. Is maar gedeelte lijk Juist, aldus onderzoekers van de het Westen en om de bouw van een Harvard Medical School. Bij onge- elektriciteitscentraleBeide projec- veer eenderde van de patiënten zijn ten zouden door West-Duitsland gefi- concrete afwijkingen van de hoeveel- nancierd moeten worden. Kanselier heid geslachtshormonen in het bloed Schmidt heeft een beslissing over bei- aan te tonen, rapporteren zij in het de projecten in het kabinet tegenge houden, omdat hij eerst meer duide lijkheid wil hebben over de financiële gevolgen van de plannen. Noorwegen ANA (AP. AFP) - Het gaat beter met Tito, al is het vaar nog steeds niet gewe- doktoren zouden erin ge- zijn de functie van de nieren Joegoslavische president weer ns op gang te brengen. Ondui- of daarbij gebruik wordt ge- van een nierdialyseapparaat. >u gisteren enige tijd hebben :detfi in zijn bed. Bojan Lube, voor van de buitenland-commissie In eft Sloveense parlement zei gis- ,De artsen zijn verbaasd over denferuitgang die de maarschalk Zijn organisme is werkelijk bewustzijn is zijn zoons Zarko en Mis ja te ontvangen. Intussen gaan de voorbereidingen voor Tito's begrafenis gewoon door. Na zijn overlijden zal Tito opgebaard Ie fcrk. Het is bijna een wederop- worden in Ljubljana, waarna hij in idatfigOverigens geloven nog zijn persoonlijke blauwe trein naar eel weinigen dat de Joegosla- Belgrado zal worden overgebracht, president het ook werkelijk Onderweg krijgen de bewoners van oklijWel is de president al af en toe aan de spoorlijn gelegen plaatsen de staat in periodes dat hij bij gelegenheid hun president de laatste :tN> i hc t j ur IM ?de 3rd J. J. Moskau «t ei nul üi >lel. s n n: °f b; int a, id ite le lakl ig« *1 3et d oP*i eer te bewijzen. Tito zal begraven worden op de berg Avala, de plaats waar de ln de oorlog gevallenen be graven liggen, twintig kilometer bul ten de hoofdstad. Opmerkelijk is verder dat het mu seum van de vijfentwintigste mei in Belgrado sedert enige tijd voor bui tenlandse Journalisten verboden ter rein ls. Vorige week werden in en bulten het museum uitgebreide werk zaamheden verricht. Gewone bezoe kers mogen het gebouw wel in. De 25- ste mei wordt in Joegoslavië gevierd als de verjaardag van Tito, hoewel hij op 7 mei 1892 geboren werd. Op 25 mei 1915 werd Tito gewond toen het Oostenrijkse leger, waarin Tito vocht, streed tegen Servië. Tito raak te daarop in Russische krijgsgevan genschap. wat uiteindelijk leidde tot zijn bekering tot het communisme. De Sowjet-Unie heeft gisteren op nieuw een aanval gedaan op Noorwe gen in verband met de ln het noorden van dat land te houden NAVO-oefe- ningen. Ook kritiseert Moskou het land omdat het bezig is met de afron ding van besprekingen met de Vere nigde Staten over de stationering van Amerikaanse wapens en militaire voertuigen op Noors grondgebied, ge noeg voor een strijdmacht van acht duizend man. Deze onderhandelin gen zouden ln strijd zijn met de Noor se politiek om ln vredestijd geen bui tenlandse troepen en kernwapens op het Noorse grondgebied te statione ren. De Noorse minister van defensie, Steltenberg, liet weten dat er geen sprake was van een herziening van de Noorse politiek. Volgens het Amerikaanse ministerie van defensie heeft de Russische vloot ln de Indische Oceaan momenteel een record-sterkte van 31 schepen. Tot dusver waren er nooit meer dan 28. Journal of the American Medical As sociation. In een groep van 105 patiënten, aldus dr. Richard Sparks, werd bij 37 een afwijkend gehalte testosteron gevon den. Na behandeling herkregen 33 van deze patiënten hun potentie. Al len hadden eerder van hun dokter te horen gekregen dat hun probleem veroorzaakt was door het natuurlijke verouderingsproces, door bezorgd heid of door geestelijke depressie. Het leek Sparks tijd worden om „onze benadering van de impotente patiënt te herstructureren". New York (AP) Een aantaJ van de grootste Amerikaanse banken heeft de „prime rate", dat is de rente die aan lun meest kredietwaardige cliën ten in rekening wordt gebracht, met een half procent verhoogd tot 15,75 procent. Daarmede is de prime rate weer terug op het recordpell van de .afgelopen herfst. MEXICOSTAD (AP. Reuter) Link se jongeren houden in Mexico-stad nog steeds de ambassades van Dene marken en België op vreedzame wij ze bezet. Het nationale democratische volksfront waartoe de bezetters be horen hebben wel gedreigd nog meer diplomatieke vestigingen te zullen be zetten als hun eisen niet worden inge willigd. Ze willen vrijlating van de politieke gevangenen in Mexico en verbetering van de levensomstandig heden van de armen in het land. Woordvoerders van de Mexicaanse regering hebben meegedeeld dat in 1977 en 1978 driehonderd algemeen als politiek veroordeelde gevangenen zijn vrijgelaten en dat er nu dus geen politieke gevangenen meer zijn. Zo wel de Belgische ambassadeur als de Deense zaakgelastigde houden con tact met de Mexicaanse autoriteiten In en buiten beide diplomatieke vesti gingen is het rustig. „Ik verveel me'\ wist een politieman mee te delen die- bij de Deense ambassade de wacht houdt. JERUAEM (Reuter, AP) In drie steden op de door Israël bezette wes telijke Jordaanoever, Nabloes, Ra- mallah en El Blreh, is gisteren een staking van een dag gehouden uit protest tegen het verbod op een Pa lestijnse bijeenkomst in Oost-Jeruza- lem. Winkels, kantoren en scholen waren dicht. De bijeenkomst werd- door de organisatoren afgelast nadat de Israëlische militaire autoriteiten de burgemeesters van de Westelijke Jordaanoever hadden verboden om naar de manifestatie toe te gaan. Vooraanstaande leiders op de Weste lijke Jordaanoever hebben een pro test gestuurd naar de Israëlische mi nister van defensie Weizman ln ver band met de maatregelen van de au toriteiten. Het Israëlische hooggerechtshof heeft gisteren een verzoek van bewo- ners van de Westelijke Jordaanoever afgewezen om de uitbreiding van een Joodse nederzetting te verbieden. Het ging om een verzoek van vierent wintig bewoners van Hebron die vroe gen het werk aan de Joodse nederzet ting Kiryat Arbat stop te zetten. Het verzoek werd afgewezen, aangezien de klagers niet konden aantonen dat zij eigenaar zijn van de grond. Vol gens de Israëlische autoriteiten gaat het om staatseigendom De Egyptische minister van buiten landse zaken Boutros Ghali heeft gis teren in Zwitserland een pleidooi ge houden voor een grotere betrokken heid van Europa bij de vredesinspan ningen ln het Midden-Oosten. HIJ noemde ln dit verband de socialis tisch internationale en de internatio nale vakbeweging Ghall zei nog steeds hoopvol te zijn wat betreft de kansen van slagen voor het vredeso verleg met Israël voor 26 mei. Hij verklaarde dat de Amerikaanse on derhandelaar Sol Linowitz nog opti mistischer is. Over de in Cairo geven tileerde plannen voor een gemengd Israelisch-Amerikaans-Egyptisch be- stuurover de bezette gebieden voor een overgangsperiode van vijf Jaar zei Ghali dat het ging om een van de veie Ideeën die momenteel ter tafel komen om Palestijnse en Arabische deelna me aan het vredesoverleg mogelijk te maken [■neergeslagen Joe Clark gaf gisteren toe dat hij bij de eerste i rse verkiezingen van deze eeuw had verloren van Pierre Trudeau's len. die de Jongste premier ln de geschie- 'an Canada is geweest, zei teleurge- zljn maar hoopte ook dat de rege- Trudeau er ln zal slagen „de zeer problemen" het hoofd te bieden en er grote kracht van een immens en lukkig land" te benutten. Na slechts maanden aan het hoofd van de rege- hebben gestaan trekt Clark zich nu ip de oppositiebanken. Pierre Tru- ïat een nieuwe regering vormen, nog Irie maanden nadat hij had aange- d ln de lente de leiding van de Libe- neer te zullen leggen. J «ij i neetoren hebben ln hoofdzaak bljge- aan de enorme overwinning die de )n maandag hebben behaald: igeringswisseling in Ottawa is niet de verdienste van Trudeau maar ir de nederlaag van zijn belangrijk- 'ste tegenstander, de Conservatieve premier Joe Clark. Het uiteendrijven van de politieke krach ten met het lndustrierijke oosten van het land aan de ene en de energierijke Westca- nadese provincies aan de andere kant is nu nog duidelijker aan het licht getreden. Tru deau won in het oosten bijna over de hele linie en ln het westen zijn Clarks Conserva tieven en de weer versterkte sociaaldemo cratische Nieuwe Democratische Partij de baas. De problemen waarmee Trudeau's kabi net de komende maanden zal worden ge confronteerd hebben aan explosiviteit nog niets verloren De strijd over de energieprij zen en het toekomstige economische beleid zal verscherpt worden gevoerd. Mislukt Joe Clark, die niet alleen de Jongste premier uit de 113 jaar lange geschiedenis van Cana da is geweest maar ook de op één na kortst- dienende, is het slachtoffer geworden van zijn eigen mislukte poging om regionale belangentegenstellingen uit de weg te nil- men en door te gaan met een tactische politiek van afwegen, zowel op het gebied van het binnenlandse als het buitenlandse beleid. Het is algemeen bekend dat hij daarmee zijn geloofwaardigheid verloor. Uitdager PlerTe Trudeau beging niet weer de fout van vorig Jaar. toen hij zijn politiek van nationale eenheid op agressieve wijze aan de man probeerde te brengen, maar liet ln plaats daarvan de afgelopen weken Clark door het mijnenveld van zijn eigen tegen- sprekingen lopen. Clarks poging het land met voor een deel drastische en daarom impopulaire belastingmaatregelen en over heidsbezuinigingen weer aan een gezonde economie te helpen, liep stuk op de verkie zingsuitslag van afgelopen maandag. Wat Trudeau Intussen gaat doen met de explosieve problemen van hoge werkloos heid en geldontwaarding blijft een open vraag. De politieke waarnemers bij de me dia gaan ervan uit dat Trudeau nu hij ln het lagerhuis een absolute meerderheid heeft, gewoon de harde maatregelen kan treffen die Clark nog de kop kostten. In elk geval moet Trudeau bij het aanpak ken van de voor hem liggende problemen, met name dat van de energieprijzen, reke ning houden met het nu naar hem terugge keerde kiezersvolk in het geïndustrialiseer de Ontario. In deze qua bevolkingsaantal en economische kracht rijkste provincie kon Trudeau namelijk een verkiezingsresul taat bereiken dat precies tegenovergesteld was aan dat van afgelopen mei. HIJ behaal de 53 van de in totaal 95 zetels van Ontario tegen Clark slechts 37. Negen maanden geleden behaalde Trudeau er 32 zetels tegen Clark 57. Quebec In Quebec is bijna alles bij het oude geble ven. Trudeau beschikt daar nu over 73 van de 75 zetels. De daar belangrijke rechtse Sociale Kredietpartij is blijkbaar het slachtoffer geworden van haar ongeloof waardige optreden ln het lagerhuis. Per saldo ls Trudeau's Liberale Partij er in vergelijking met 1979 6,3 procent op vooruit gegaan, terwijl Clarks Llberaal-Conserva- .tleven 4,7 procent achteruitgingen. De Nieuwe Democraten van Edward Broad- bent ging maar iets vooruit en zit nu op 19 procent. In het westen wisten ze er enkele zetels bij te behalen. In Manitoba ls de partij nu de sterkste groepering van de provincie en in Saskatchewan moet zij deze positie delen met de Conservatieven. Tijdens deze verkiezingen stond de belang rijke kwestie van de eenheid van het land niet duidelijk op de voorgrond bij het pu bliek Trudeau omzeilde dit probleem door er weloverwogen over te zwijgen ln die regio waar de zaak hem had kunnen schaden, namelijk in het westen. Clark probeerde er in Quebec winst mee te boeken terwijl ook hij zich er ln het westen aan ontworstelde. Daardoor viel hij net zo tussen de stoelen als bij de energieprijs- kwestie Deze beide belangrijke zaken zul len het land de komende maanden meer nog dan ln het verleden bezighouden. De provinciale regering van Quebec wil nog in het voorjaar vla een referendum een man daat vragen voor de onderhandelingen over een volkenrechtelijke schelding van Que bec van de rest van Canada. Trudeau

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7