'Haagse stadsbestuurders kunnen werk niet aan' Van der Luit t Kritiek op leiding Haagse taxicentrale Leids restaurant in opspraak door actie Inspraak bij streekplan Z-Holland fout geregeld Bonden werken niet mee aan nachtbussen PvdA vraagt betere faciliteiten Vereniging Nederlandse Gemeenten Leids PPR-raadslid Beijen maakt periode niet vol KORT Raadsleden praten over 'schrikbewind' Rond acht doden per jaar door spookrijden Begrafenissen -Crematies Transporten Te zware belasting HTM-personee Turken koi op voor verdachte dl Berging schip WOENSDAG 20 FEBRUARI 1980> Van een onzer verslaggevers DEN HAAG PvdA-fractielelder Van Otterloo in de Haagse gemeenteraad meent dat het college van B en W net als in de vorige raadsperiode weer moet gaan werken met acht wethouders. De PvdA heelt het meeste recht om de extra wethouder aan het college toe te voegen, stelt hij. Bovendien zouden de met steeds meer werk belaste wethouders de beschikking moeten krijgen over bestuursasslstenten, politieke ambtenaren die als ver trouwensman van de wethouder kunnen optreden. Dit zijn enkele aanbevelingen die G. F. van Otterloo doet in een nota over de overbelasting van de Haag se wethouders en raadsleden en de stagnatie van het bestuur. In Am- ster dm en Rotterdam wordt er al gewerkt met politieke ambtenaren voor wethouders en volgens Van Otterloo gebeurt dat tot ieders te vredenheid. De uitbreiding met een man van het college van B en W moet een extra PvdA-wethouder opleveren omdat weliswaar de poli tieke verhouding bij de laatste ge meenteraadsverkiezingen is veran derd (het CDA werd sterker ten opzichte van de PvdA), maar het CDA nog altijd het voordeel heeft van de burgemeesterspost in Den Haag, meent de fractievoorzitter. Meer raadswerk Het raadswerk is in de loop der Jaren steeds zwaarder geworden. Een globale berekening van Van Otterloo laat zien dat er het aantal vergaderuren het afgelopen Jaar met zo'n dertig procent is gestegen. Op den duur ontkomt een stad als Den Haag er niet aan om met raads leden de gelegenheid te geven hun hele dag aan het besturen te beste den. Voorlopig wil Van Otterloo de Van Otterloo overbelasting van raadsleden ver lichten door ze extra faciliteiten te geven: Meer fractiemedewerkers, een goed documentatiecentrum bij de gemeente raadszaal aan de Groenmarkt, een regeling voor de ambtelijke bijstand aan raadsleden en aanstelling van personen die ich met (pers)voorlichting bezig hou den. De PvdA'er merkt op dat de papierwinkel die door de stadsbe stuurders doorgenomen moet wor den steeds toeneemt, dat het be stuur steeds gecompliceerder wordt en er mede daardoor sterke speciali satie binnen de fracties ontstaat. Gevolg daarvan is weer dat de be langstelling van raadsleden opper vlakkiger wordt voor zaken die bui ten hun winkel spelen. Momenteel werken de gemeente- raadsfracties in Den Haag allemaal met één fractiemedewerker, de meeste part-time in dienst. De PvdA-fracties in Amsterdam en Rotterdam beschikken over drie van dergelijke assistenten. Het bud get in Den Haag voor fractiebij stand moet volgens Van Otterloo worden opgetrokken. Hij verwijst verder naar het verhaal dat het raadslid Fred van Lier (nu wethouder) in 1970 van zijn fractie voorzitter kreeg te horen dat het raadswerk hem ongeveer een halve dag in twee weken alsmede een aan tal avonden tijd zou gaan kosten. Nu is het geen uitzondering dat raadsleden tenminste vier avonden en twee hele dagen in de week nodig hebben om tot een „minimale pres tatie" te komen. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Veel Zuidhol landers, die twee jaar geleden hebben meegedaan aan de in spraak in de provinciale streekplannen Zuid-Holland- west en -oost, twijfelen aan de politieke bereidheid van het provinciaal bestuur om hun suggesties in het beleid te ver werken. Dit vindt zijn oor zaak in het gebrek aan infor matie over wat na het afslui ten van de inspraakresultaten in de streekplannen is gedaan. De Vereniging van Nederlandse Ge meenten (VNG) trekt deze conclusies in een onderzoek naar de gang van zaken bij de organisatie van de streekplaninspraak De Streekplan nen Zuid-Holland-west- en -oost zijn in mei 1978 vastgesteld. De onder zoeksresultaten heeft de VNG verge leken met de beleidsvoornemens, die het provinciaal bestuur na de streek planinspraak heeft geformuleerd in een nota inspraakbeleid. Maar een gering aantal mensen heeft aan de inspraakbijeenkomsten in 1978 meegedaan, zo blijkt uit het VNG-onderzoek. De VNG wijt dit aan het gebrek aan voorlichting over het functioneren van de provinciale over heid. over de functie van een streek plan en over de mogelijkheden tot inspraak. Ten tweede is het de deel nemers onvoldoende duidelijk ge maakt wat hun te wachten stond: de marges waarbinnen de inspraak zich afspeelde en de rol van de inspraakre sultaten in de besluitvorming, waren niet aangegeven. „De voorlichting heeft nauwelijks plaatsgevonden overeenkomstig de gedachte, die het provinciaal bestuur later in zijn In spraaknota heeft vastgelegd," aldus de VNG. De werkgroepsgewijs georganiseerde inspraak heeft niet geleid tot een „dialoog" met de Zuidhollanders, die het provinciaal bestuur in zijn In spraaknota verlangt. De VNG: „Zoals het verstrekken van aanvullende in formatie, dat door de provincie als noodzakelijke voorwaarde voor deze dialoog wordt gezien, heeft alleen in cidenteel en ook gebrekkig en veelal te laat plaatsgevonden." Gebrek aan Informatie van ambtelij ke zijde constateert de VNG ook na het afsluiten van de inspraak. Geen van de deelnemers kreeg enig inzicht in wat er met zijn bijdrage werd ge daan. Hierdoor ontstond bij velen de indruk dat hun inspraak voor niets is geweest. „Het is aan de persoonlijke inzet van enkele ambtenaren te dan ken dat nog iets aan terugmelding is gedaan," aldus de VNG. Toen bleek dat het tijdschema, dat voor de vaststelling van de twee streekplannen was opgesteld, niet ge haald zou worden, is er beknibbeld op de inspraakperiode. Met andere woorden: de inspraaktermijn is sterk bepaald door ambtelijke en bestuur lijke omstandigheden, schrijft de VNG, die dit op gespannen voet vindt staan met het uitgangspunt in de provinciale inspraaknota dat „vooraf duidelijkheid moet bestaan over de termijnen, waarbinnen de inspraak zich moet afspelen". Twijfels Ook op het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, levert de VNG kritiek. Vol gens de vereniging hebben de be stuurders de Inspraakrapporten niet of nauwelijks gelezen. Het is dan ook niet verwonderlijk, aldus de VNG, dat er twijfels gerezen zijn over de mogelijkheden om inkpraak in het beleid door te laten werken. „Kortom, het provinciaal bestuur heeft weliswaar de bereidheid ge- La urens Beijen. LEIDEN Het Leidse PPR-raadslid Laurens Beijen zal zijn raadsperiode niet volmaken. Per 1 september ver laat hij om persoonlijke redenen de raad. Beijen gaat met Ingang van 1 mei werken voor de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, waardoor hij minder tijd krijgt om zich met de raadsbesognes bezig te houden. De opvolger van Beijen wordt Frits van Oosten, die al eerder als tweede man in de PPR-fractie heeft gezeten. toond om inspraak te verlenen, maar heeft onvoldoende sturend opgetre den toen bleek dat de ambtelijke organisatie de inspraak niet kon la ten verlopen op een wijze die overeen komst met de provinciale doelstel ling." schrijft de VNG. De VNG voert aan voortaan een in spraakprocedure van tevoren vast te leggen. Gedeputeerde Staten moeten de goedkeuring aan deze procedure verlenen. Tenslotte vereist de stroomlijning van de inspraak dat de ambtelijke organisatie binnen de pro vinciale dienst beter geregeld wordt. VROUWENFILMWEEK In het Paard van Troje in Den Haag van vandaag tot zaterdag een vrouwen- filmweek, met vanavond de film Hu- struer (21.15), regie Anje Breien. Te vens een concert van Monlek Toe bosch (22.30). Morgenavond de films Shirlns Hochzeit en Legazy. (resp. 21.15 en 21.30/23.00) POPPENSPEL Jan de Noord brengt vanmiddag om 14.00 uur een vrolijk poppenkastspel voor kinderen van 6-12 Jaar in wijkcentrum Ster voorde, dr. H. J. v Mooklaan 1 Rijs wijk. POLITIEK CAFE In 8Jelter. Heemraadlaan 67, Leiderdorp mor genavond 20.30 uur politiek café. Mmv. Journalisten Harry van Wijnen en Ton Planken. Onderw. parlemen taire democratie. MIDDEN-HOLLAND CDA-ka- merlid Hennekam en statenlid Van der Heyden spreken morgenavond in Hotel-restaurant Florida in Boskoop (20 00). over De leefbaarheid ln de toekomst. N.av. regeringsplannen m.b.t. de bestuurlijke reorganisatie Cn de gemeentelijke herindeling. KLOOSTERKERK In de Kloosterkerk aan het Lange Voor hout morgenmiddag weer pauzebij eenkomst (12 55 13.10 uur) m m.v. Fo- lia-ensernble: 8ylvia Schlüuter. alt; Vicente Zarzo en Wlm Boerade, hoorn; Oerard Akkerhuis, orgel. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Berichten over „vriendjespolitiek" binnen de Haagse Taxi Telefooncentrale en een „schrikbewind" van de directie aldaar hebben er toe bijgedragen dat de Haagse gemeenteraad een besluit heeft opgeschort om een jaarlijkse subsidie aan de HTT te verstrekken. Het PPR-raadslid Ver- duyn Lunel wil dat een onderzoekscommissie, bestaande uit raadsleden, het interne functioneren van de HTT onder de loep gaat nemen. De zaak Is ln een stroomversnelling gekomen na ontvangst in de gemeen teraad van een anonieme brief van enkele personeelsleden van de tele foon-mobilofooncentrale en een groepje taxiondernemers. In deze brief wordt de top van de centrale verweten een dictatoriaal schrikbe wind te voeren. Eerste man op de HTT-centrale op de Rijswijkseweg is de heer Jans, een taxiondernemer die daar werd neergezet na een bezet- tingsactie in '78. De nieuwe leiding van de centrale zou, volgens de briefschrijvers, de beste ritten voor de eigen auto's hou den of bij voorrang aan relaties door geven. Voorts is er onrust over vrou wen en vriendinnen van taxl-onder- nemers die op centrales mogen ko men werken. Taxi-ondernemers die niet de door de top uitgevaardigde, ongemotiveerde besluiten willen uit voeren worden bedreigd met het in trekken van al het werk dat de cen trale ze vla de mobilofoon verstrekt. De briefschrijvers merken verder on dermeer op dat uitbetalingen aan re laties die af en toe op de centrale komen werken zodanig worden ge daan dat er belasting ontdoken kan worden. De gemeenteraad zou maandag een besluit nemen 405.000 gulden aan de HTT te verstrekken als tegemoetko ming voor het exploitatietekort over 1979. Het is nog niet duidelijk of er partijen steun zullen geven aan het PPR-voorstel een tijdelijke onder- REGIO DEN HAAG KWJ: 'Haagsche Schouw overtreedt de wet' Van een onzer verslaggevers LEIDEN De KWJ, de beweging van werkende jongeren, heeft het Leidse café-restaurant „Het Haagsche Schouw" nummer vier gezet op de „Top Vijf van meest a-sociale horeca- werkgevers in Nederland". Het horecabedrijf maakt zich volgens de KWJ schuldig aan kinderarbeid en zou bovendien de hand lichten met de wettelijk vastgelegde minimumlonen. ADVERTENTIE Manager P. L. J. van den Assen jr., die de dagelijkse leiding heeft van „Het Haagsche Schouw", is zeer in zijn wiek geschoten door de hoge klasse ring op de „Top Vijf". Hij beschouwt de beschuldiging van de KWJ als laster en overweegt Juridische stap pen te ondernemen tegen de bewe ging van werkende Jongeren. Wel wil hij toegeven dat er Jongeren in zijn bedrijf werken die de wettelijk ver plichte leeftijdsgrens van 15 Jaar nog niet overschreden hebben. Van Asseem tilt echter niet zo zwaar aan deze tewerkstelling omdat zij zich slechts voor korte tijd bezighou den met het opknappen van kleine klusjes zoals zilver poetsen en auto's wassen. Volgens de manager van het horecabedrijf zijn bovendien de ou ders op de hoogte van de hand- en spandiensten die de jongeren ver richten. Drie gulden Bij de KWJ ls men ln het geheel niet onder de indruk van het dreigement van van Assem. Ook niet als ze gecon fronteerd worden met de uitspraak van Van Assem dat de KWJ haar beweringen nooit hard kan maken. „We hebben genoeg gegevens over „Het Haagsche Schouw" dat we kun nen bewijzen dat er jongeren onder de 15 Jaar dagen maken tussen de 10 en 12 uur, en dat ze onderbetaald worden", aldus een KWJ'er, De Jongeren zouden volgens de KWJ 3 gulden per uur verdienen bij „Het Haagsche Schouw". „Wanneer deze Jongeren ouder zijn dan 15 Jaar, zoals van Assem beweert, dan is dat nog te weinig", zo stelt de KWJ-woordvoer- der. Het wettelijk vastgestelde be drag voor 15-Jarigen ls namelijk 3,39 per uur. De mededeling van Van Assem, dat de Jongeren die ln het bedrijf werk zaam zijn en niet arbeidsgerechtigd zijn, met medeweten van hun ouders in „Het Haagsche Schouw" werken, snijdt volgens de KWJ helemaal geen hout. Het is eenvoudigweg verboden op deze leeftijd te werken. Zelfs is het zo, dat wanneer de ouders bekend Opnieuw is er onrust in de Haagse taxiwereld. zoekscommissie in te stellen. In leder openbare werken, verkeer en vervoer geval wordt er ln een besloten verga- gesproken over het functioneren van dering van de raadscommissie voor de HTT. DEN HAAG (ANP) Spookrijders op autosnelwegen veroorzaken ge middeld acht doden per jaar. De aan tallen lopen van Jaar tot Jaar nogal uiteen. In 1977 vielen er achttien do den als gevolg van spookrijden (het ln de verkeerde richting rijden op een In het rouwcentrum is gelegenheid tot opbaring in onze aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid. zijn met het feit dat er door de Jonge re gewerkt wordt, zij medeplichtig zijn aan het aanzetten tot kinderar beid. Actie De „Top vijf van de meest a-sociale horeca werkgevers ln Nederland" vloeit voort uit een actie onder hore- ca-jongeren, die de KWJ heeft gehou den in samenwerking met de Voe dingsbond van de FNV. Bij deze lan delijke actie werd op grote schaal folders aan Jongeren die werkzaam zijn in de horeca uitgereikt waarin zij werden opgeroepen hun loon, ar beidstijden en arbeidsomstandighe den te melden om deze te laten con troleren door de KWJ. De Leidse afdeling van de KWJ kreeg honderden klachten en verzoeken om Informatie binnen tijdens de een week durende actie. Naast „Het Haagsche Schouw" ls door deze mel dingen bekend geworden dat er bij nog een aantal Leidse restaurants en een disco Jongeren voor minder loon werken dan zij recht op hebben. De onderbetaling zou volgens de KWJ wisselen tussen de twintig en twee duizend gulden. De actie van de KWJ was echter niet alleen gericht op het behandelen van individuele gevallen, maar nog meer om het ministerie van sociale zaken de wijzen op de wantoestanden ln het horeca wezen. Het ministerie heeft namelijk onlangs een onderzoek Inge steld naar de omstandigheden waarin het winkelpersonee) ln Nederland werkt. Daaruit blijkt dat 60% van de werknemers in deze sector te weinig compensatie krijgen voor overwerk en onregelmatig werk. De KWC wil via deze actie het minis terie er op wijzen dat de positie van het horeca-personeel nog slechter is dan die van het winkelpersoneel. Za ken als het te weinig betalen van loon, niet of te weinig compenseren, kinderarbeid, het onthouden van de 50% weekend toeslag, en het niet uitbetalen van kledinggeld zijn vol gens de uitkomsten van de KWJ- actle schering en Inslag in de horeca- wereld. Willem de Zwijgerlaan 179 Postbus 432. 2300 AK Leiden. Tèlcfoon 071-14 2644* DEN HAAG De vervoersbonden FNV en CNV weigerei te werken aan de invoering van een nachtbus in Den Hai bonden vinden het weggegooid geld en te zwaar voi personeel om 's nachts bussen te bemannen ten geriev „feestvierders". Al enkele Jaren toont het gemeente bestuur van Den Haag zich voorstan der van instelling van een nachtbus, vorige week nog benadrukten raads leden dat ln een vergadering. „Laten die gemeenteraadsleden zelf maar die nachtbus gaan rijden," schreef de FNV ln een persbericht dat gisteren werd verstuurd. Bij de FNV zegt men verontwaardigd te zijn dat de Haagse gemeenteraad kort geleden heeft ge weigerd aan het rijdend personeel een extra uitkering van 150 gulden te geven voor het zware werk tijdens de strenge winter van vorig jaar. De bon den vinden het onaanvaardbaar dat de HTM'ers opgezadeld zouden wor den met nachtdiensten in het week einde, terwijl de raad juist heeft ge weigerd de 150 gulden uit te keren. „Een nachtbus komt neer op gesubsi dieerd feestvieren," zeggen ze verder. De raad zat met de moeilijkheid dat het ministerie van verkeer en water staat de uitkering voor de koude win ter niet wilde subsidiëren. Overigens heeft een lid van de Raad van Beheer van de HTM onlangs gezegd dat een deel van het HTM-personeel de uitke ring toch zou krijgen, maar dan niet ln de vorm van een uitkering ineens, maar „bedekt", als extra premies voor overwerk. eir* autosnelweg) en ln 1978 vier. Dit blijkt uit een gisteren bekendge maakte inventarisatie van de Stich ting wetenschappelijk onderzoek ver keersveiligheid (SWOV). In de onder zochte periode, 1968 tot en met 1978, vielen op autosnelwegen 178 doden als gevolg van frontale aanrijdingen. Proef De instelling van nachtbussen in Den Haag ls geen zaak van het gemeente bestuur alleen, maar moet worden goedgekeurd en betaald door het mi nisterie van verkeer en waterstaat. Niets wijst er op dat het ministerie staat te springen om een nachtelijke dienstregeling te subsidiëren. Een woordvoerder van de HTM zei giste ren dat het vervoersbedrijf een even tuele opdracht om 's nachts te gaan rijden wel zou uitvoeren, maar „niet met plezier". Bij de HTM wordt mo menteel wel een proef voorbereid met enkele nachtelijke lijnen. In zo'n proef zou men 's nachts op drie of vier lijnen rijden van het centrum naar buitenwijken en naar Scheveningen. Bij het CNV noemde men het „Soci aal niet aanvaardbaar" om nachtelij ke lijnen in te stellen. „Je zou min stens twee man op een wagen moeten hebben, bovendien zouden er allerlei andere diensten van de HTM paraat Leegstand DEN HAAG De Zuidhollandse sta tenleden Van der Weijden en Bakker (beiden CDA) willen dat Gedeputeer de Staten zonodig bij de gemeente besturen aandringen op een actiever vorderingsbeleid van leegstaande wo ningen. Zij vragen GS of zij kennis genomen hebben van cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek, waarin gerept wordt over een leeg stand in Zuid-Holland van plm. 34.000 woningen. In hoeverre is deze leegstand buiten de proporties en ligt het aan de terughoudendheid van de gemeentes om gebruik te maken van de woonrulmtewet en tot vordering over te gaan? vragen de statenleden zich af. moeten zijn. Dat levert eeil belasting op, bovendien zou hA digde geld beter gebruikt worden om andere faclllteiteir HTM te verbeteren," aldus ee. bestuurder. (F Een ander argument van de 1 or den is dat het niet aan gaat <L;. chauffeurs ln de nachtelijk brood uit de mond te stoten.^ CNV zou men zich eventueel t F kunnen stellen dat sommige|r e tramlijnen 's avonds wat laLn gebruik blijven en 's ochteir eerder beginnen. bu UTRECHT (ANP) „Necdeth in misdadiger, hij is de vader {var Turken hier." Dat staat in eft S van 150 Utrechtse Turken L.Di Utrechtse rechtbankpresiden|>ru: S. Bieger. De brief werd hem i Z door de advocaat van de Necdet C. overhandigd nadal van justitie mr T. Herstel een-hall jaar gevangenisstri C. had geëist wegens uitlok! een poging tot moord. irk Het was de tweede keer dat N( .gevangenisstraf tegen zich hc sen. Op 9 november vorig JaT de officier van Justitie vijf tijdens de als het „Utrechtse proces" bekend geworden serl zaken tegen Turken en Nedei in verband met een moord f— poging tot moord. Necdet C. wordt ervan verdf' poging tot moord op de Turk M. E. mede te hebben er Jrsc mal. Tijdens het „Tuikenproces" c najaar van 1979 was al geblelt' die poging tot moord was o in men uit wraak voor de moorfce' 27-jarige zoon van Necdet zaffer. °f1 5] Necdet werd ln november de rechtbank veroordeeld, staat in een tussentijds vonni£' doende informatie bestond toestand van de verdachte moment dat hij zich aan de gelegde feiten schuldig maak Uit een psychologisch en een j trisch rapport, opgemaakt ni ict< Utrechtse rechtbank had besl zaak terug te verwijzen naar ter-commissaris, blijkt dat verminderd toerekenings1 :ee moet worden geacht met beür d tot de uitlokking lot moord o^er rechtbank zal 4 maart uifc^ doen. Irli J «I Vn'il in tR, LEIDEN Het vorige week donderdag gezonken schip zal nog wel en dagen het scheepvaartverkeer op de Zijl in Leiden, een verbinding tus1 Amsterdam en Rotterdam, gestremd houden. Wel is men begonnen mi bergingswerkzaamheden, maar deze worden bemoeilijkt doordat het dat het schip vervoerde door het contact met het water hard is gewon i kei d «keli uit iart TROUW/KWARTET

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6