Turkse oma wil hier blijven knippen om boeken te sparen rouw commentaa nt Verzet tegen bevel om terug te keren t gelukkig (1) H past vluchten naar Lissabon aan TWEE HONDEN VECHTEN OM EFN BEEN WAAR BLUFT NOU TOCH DIE DERDE.DIE ER SNEL MEE HEEN WIL honds gezocht HSDAG 20 FEBRUARI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET 5 als onbevangen ei belang- '0 id toeschouwer bij het Haag- Vuren je echt niet meer zou n verlaten op wat officiële :den namens het kabinet aan Istellende teksten naar buiten »n (maandagmiddag nog: linisterraad is tot een besluit aenMen, alleen moeten de heren *ott n en R'etker* no8 even 'n jing eraad worde* betrokken") s >u je haast op grond van de ia iveense beschouwingen van Tcte»:r an ^aan denken dat ukk°P springe0 staat, ja dat iepn Hoogeveen al het start voor de verkiezingscampag- erklonk. En stel je vooral dat de toonzetting van Van l( an maandagavond bepalend bekijn voor het karakter van die net dngscampagne. Je moet er ing ln denken» want we hebben Hoe Kr in Nederland al moeilijk ni en met dergelijke polarise- >rde slagen in de lucht is toch 'uit. ScMpen. tspe ten waar: Wim Kok van de FNV hu" sschien verstandiger gedaan mis 1 wat minder voorbarig te k en. Maar het is toch buiten bek ;rhouding in hetzelfde voet- ert nu reeds de acties van de voei eed egen het voorgenomen rege- cert leid „stakingen tegen de Ron andse rechtsorde" te iet zft in zaken als deze oppassen rial yoordgegoochel, maar toch >m C vraa8 °nder ogen worden le of het wel juist is hier zon- af gier te spreken van stakingen, irt-s ;en t ga hij e S jen zijn acties die worden Sen om een duidelijk om- n doel af te dwingen. FNV op het ogenblik doet ^int ln(^ers' 6aat n'et om een gelukkig (2) ^Pfens er (s ook allerminst re- om met de geruststellende an het communiqué als zo- gelukkig te zijn. Welbe- hetrd is het een staatsrechtelijk werl ^at 'n naoorl°gse lentaire geschiedenis nog vertoond. Normaal is dat binet over moeilijke beslis- vooraf overlegt met de rwante fracties, desnoods t|Cl s's van een vo°rgenomen Maar beraad inlassén, na- besluit genomen is, is on- tekent in feite dat de toch al scheiding tussen de verant- lijkheden van het parle- n die van het kabinet nage- :eheel wordt opgeheven. 49 "5 eI blijft het kabinet welis- t erantwoordelijk, maar wat van nog de materiële bete als in de achterkamertjes Ui ijk van alles en nog wat i P i 01 uitputtingsslag, maar om beperkte en kortstondige acties om te laten weten hoe weinig vertrouwen er bij de leden van de bonden bestaat in de aangekondigde (en let wel nog niet door het parlement behandelde) plannen van de rege ring. Als je al behoefte zou hebben deze acties nader te omschrijven, dan moet je eerder denken in ter men van „demonstraties" en „sig nalen" Wie zojuist plannen heeft bekend gemaakt waarin in feite om een blanco cheque gevraagd wordt (want de regering verplicht zich in haar maandag ingediende plannen voor de loonvorming tot geen en kele beperking wat de tijd aan gaat) en dan dergelijke signalen van de kant van de vakbeweging opblaast tot acties tegen de rechts orde, kan hier en daar misschien op applaus rekenen. Maar wie even verder kijkt dan de moeilijk heden van het ogenblik en beseft hoezeer juist de medewerking van de vakbeweging nodig zal zijn om die moeilijkheden op lange termijn en duurzaam op te lossen, kan met een dergelijk applaus allerminst gelukkig zijn. Intrigerend is dan ook nog de vraag op grond van» welke nieuwe gegevens de premier in Hoogeveen zo nadrukkelijk moest gewagen van misbruik van sociale uitkerin gen, waar tot nu toe de ministers uit dit kabinet steeds feitelijk wis ten aan te tonen dat het met de omvang van dat misbruik best meeviel. Als die nieuwe gegevens niet voorhanden zijn, zal je toch minstens mogen verwachten dat Van Agt zich van het op deze manier verworven applaus distan- cieert. wordt bedisseld? Kan het parle ment onder die omstandigheden zijn controlerende taak nog op een geloofwaardige wijze waarmaken? Met alle begrip voor de niet gerin ge problemen waarmee het kabi net te kampen heeft, dit had het de Tweede Kamer niet aan mogen doen. Nu is de suggestie gewekt, dat het kabinet weliswaar een be slissing heeft genomen, maar dat het nog naar een manier heeft gezoëht onr zich van de daaraan klevende ongerechtigheden te ontdoen. -Ministers die overwegende bezwa ren hebben tegen een besluit van de ministerraad dienen daaraan in de eerste plaats zelf consequenties te verbinden. Zij nemen of een besluit niet voor hun verantwoor delijkheid en verdedigen dat in het openbaar of zij voeren een besluit loyaal uit. S( HOL (ANP) De Portugese rkeersleiders zullen vandaag rk opnieuw neerleggen. Hun *^eI tullen tot en met 24 februari Voor de KLM hebben deze sacties tot gevolg dat de re-, chten Amsterdam-Lissabon ïdaag en zondag geannuleerd D worden. rcontinentale vluchten waar- g" tussenlanding in Lissabon zou gemaakt zullen de Portugese ad overslaan. Deze vluchten, e de intercontinentale vhich- van het Portugese luchtruim maken, zullen omgeleid moe- kien. Het verhaal van mevrouw Sa- liha Yilcel ls het verhaal van een Incident: een Turkse oma (66) komt naar haar dochter en schoonzoon ln Nederland, omdat ze ln het dorp waar ze woont door eenzaamheid en gebrek aan verzorging weg kwijnt. Ze heeft nogal wat ke ren in een ziekenhuis vijftig kilometer verderop gelegen, maar in haar dorp is geen arts of andere medische hulp. Kinderen die voor haar kun nen zorgen, heeft ze niet behalve haar dochter Perik- han in Enkhuizen Met haar man kan ze oma Yilcel onder dak bieden, verzorgen en fi nancieel steunen. Over niet al te lange tijd hopen ze met elkaar terug te keren naar Turkije om een kruideniers zaak te beginnen. Maar zo lang mag oma niet in Nederland blijven. Zij moet nu al vertrekken en dan maar zien hoe ze zich redt. „Het is een incident, maar een zeer hard incident", zegt raads man mr Arie van Driel. ..En bovendien een illustratie hoe hard het beleid van staatsse cretaris Haars van justitie is." door Haro Hielkema ENKHUIZEN „We willen bij elkaar blijven, dat is het belangrijkste." Saliha Yücel, haar dochter Perihan en schoonzoon Erol Yurtay her halen de zin steeds. Als moe der Yücel naar Turkije terug gestuurd zou worden, zou dat afschuwelijk voor hen zijn. Zolang zij leeft, willen de kin deren haar bij zich houden om haar te verzorgen. De vraag of dat kan, hangt echter af van de houding van jus titie. In de prachtige woonkamer aan de Buijskesweg in Enkhuizen vertellen de drie Turken hun verhaal. Erol en Perihan wonen al jaren in dit huls van een zwager, die in het buitenland vertoeft. Erol woont en werkt zeven tien Jaar in Nederland, eerst bij een baggermaatschappij in Rotterdam, nu al weer geruime tijd bij de Draka in Enkhuizen. Drie kinderen kregen ze. sinds ze zo'n tien jaar geleden trouwden. Al die tijd proberen ze zo veel mogelijk geld te sparen om terug te keren naar Turkije en daar een levensmiddelenzaak te beginnen. In een buitenwijk van Istanboel. waar Erols broer woont, hebben ze een stuk grond gekocht en er wordt al aan de winkel en een woonhuis gebouwd. Perihan komt uit een klein dorp, gan- dirgalis, dat tegen de berghellingen langs de Zwarte Zee geplakt ligt. Er wonen zo'n tachtig gezinnen, onge veer vijfhonderd mensen. In de zomer is het plaatsje per auto bereikbaar vanuit Oiresun aan de Zwarte Zee, maar dan moet je erg langzaam rij den. En dat je uitlaatpijp er na zo n tochtje nog aan zit, is niet vanzelf sprekend. 's Winters ligt er vaak een meter sneeuw en is het helemaal geen doen om het vijftig kilometer verder op gelegen Oiresun te bereiken. De situatie waarin Perihans moeder, Saliha Yücel. zich in gndirgalis be vond, was weinig aanlokkelijk. Vijf tien Jaar geleden werd zij weduwe. In het dorp was er niemand om voor haar te zorgen, toen ze ziek werd voortdurend te hoge bloeddruk, een zwak hart en in 1976 verlammlngsver- schijnsei-n. Haar kinderen waren Mevrouw Saliha Ycei tussen haar dochter Perikhan en schoonzoon Erol Yurtay aan de Buijskesweg in Enkhuizen. Een schaaltje met de onafscheidelijke hazelnoten heeft ze op schoot. weggetrokken naar andere streken, naar Istanboel en naar Nederland (Perihan). Haar dochters zaten al met een huis-vol (meisjes trekken na hun trouwen bij hun man en krijgen dan diens ouders te verzorgen» en de enige zoon woonde in Istanboel in een pension In ziekenhuis Herhaaldelijk lag mevrouw Yücel in Giresun in het ziekenhuis en als ze dan weer thuis kwam. moest ze zich in haar eentje maar zien te redden, gandirgalis kent geen medische ver zorging. geen dokter, geen telefoon, alleen een lagere school. Een maand geleden kwam er elektra in het dorp. dat zoals zoveel gebieden, leeft van de hazelnoten: een van de belangrijk ste exportprodukten van Turkije. Uiteindelijk besloten Perihan en haar man moeder over te laten komen naar Nederland Zij konden haar op vangen. huisvesten en volldig verzor gen. Anderhalf jaar geleden reisde zij naar Nederland. Yurtay verdient meer dan genoeg om alles te betalen, zegt hij zelf ..Op deze manier kunnen we haar in de haar resterende levens periode nog een beetje gelukkig ma ken." zegt Yurtay over zijn 66-jarige schoonmoeder In Enkhuizen werd de gezondheid van mevrouw Yücel er niet beter op ize bleek ook suikerziekte te hebben», al werd ze niet meer gekweld door eenzaamheid en heimwee naar haar kinderen. Ze ging nog één keer terug naar het bergdorp in Turkije, maar Erol en Perihan vonden het daarna toch beter voor hun moeder een ver blijfsvergunning in Nederland aan te vragen tot het tijdstip dat zij in Istan- Marrrl Antaninw boel hun kruidenierszaak zouden gaan beginnen Brief justitie Tekeningen. b»j voorkeur in liggend tor- maat. sturen aan Trouw, jury politieke prent, postbus 859, 1000 AW Amster dam Naam en adres aan de achterzi|de vermelden Voor geplaatste prenten is er een boekenbon De vakantiegangers die zondag met een KLM-charter uit Faro naar Ne derland zouden terugkeren krijgen een extra vakantiedag als gevolg van de acties van de verkeersleiders. DEN HAAG (ANP) Nederland heeft tot nu toe in totaal 2800 vluch telingen uit Indo-China opgenomen. Dat heeft het ministerie van buiten landse zaken gisteren bekendge maakt. Op korte termijn worden driehon derd vluchtelingen, die op dit mo ment nog in de verschillende door gangskampen zitten, in ons land ver wacht. Toen kwam de teleurstelling Een brief van justitie- Oma Yücel moest maar terug- Een verzoek om herzie ning van dit besluit (de vrouw zou zich niet blijvend hier vestigen, de kinderen hadden een ruime woning en een volledig voor de moeder inge richte kamer en Erol Yurtay stond financieel garant voor de kosten van haar verblijf en de terugreis i werd afgewezen, omdat het een paar dagen te laat in Den Haag was gearriveerd Yurtay voerde aan dat hij niet op korte termijn een medische verkla ring van de arts in Giresun kon over leggen en liet zien dat hij zo snel mogelijk het herzieningsverzoek had Ingediend Justitie vroeg vervolgens een machti ging van mevrouw Yücel en wekte daarmee de verwachting dat de tijds overschrijding geen punt van discus sie meer was Op 6 september vorig jaar kwam echter de mededeling van justitie zonder nadere verklaring dat het herzieningsverzoek niet ontvan kelijk verklaard werd. Op 5 november kwam er een brief van burgemeester D J Kraajenbrlnk van Enkhuizen dat hij de rijkspolitie van Enkhuizen 'ou gelasten oma Yücel het land uit te zetten, als zij niet vrijwillig zou vertrekken Zij mocht de beroepspro cedure bij de Raad van State niet afwachten, ze moest terug Zou de Raad van State met het beroep ln stemmen, dan kon ze alsnog naar Enkhuizen komen Onevenredig hard Mr Arie van Driel uit Alkma.tr vindt rleze manier van optreden in strijd met artikel 34 van de Vreemdelingen wet en noemt de houding van justitie ..onevenredig hard" gezien de bedrei gende. geïsoleerde positie waarin zij met haar zwakke lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand zal komen te verkeren Namens dochter en schoonzoon vindt de raadsman de voorgenomen uitzetting onrechtma tig Maar ook in zijn functie als toege voegd procureur van mevrouw Yücel spreekt hij van een ..onrechtmatig handelen van justitie" tegen hem per soonlijk. omdat hij de Turkse rechts hulp moet bieden en haar zaak bij de Raad van State moet voorbereiden Hij heeft daarvoor rapporten van me disch specialisten en maatschappe lijk werkers nodig. Uitzetting van me vrouw Yücel zou die rapportage on mogelijk maken, aldus Van Driol Als het dan toch tot een uitzetting komt. moet Justitie mevrouw Yücel tenmin ste een termijn van negen maanden geven om te vertrekken, als haar ge zondheidstoestand dat althans toelaat Het optreden van mr Van Driel heeft de ergste dreiging eind vorig jaar kunnen afwenden. Bij kort geding voor de president van de rechtbank in Alkmaar werd de uitzetting opge schort, ook al kon de landsadvocaat mevrouw mr M. G J Parklns-de Vin uit Den Haag er niet bij dat haar Juridische tegenspeler zich zo druk maakte om een tijdelijke verblijfsver gunning voor mevrouw Yücel Vol gens haar waren er geen medische bezwaren tegen een terugkeer naar Turkije, ook al had de geneesheer uit Giresun naar Nederland geschreven dat een verblijf van oma bij haar dochter ..van levensbelang voor haar is De staat is bovendien niet van plan Erol. noch zijn vrouw Pen han. noch mr Van Driel uit Neder land te verwijderen, aldus de lands advocaat waarom deze drie zich zo in de strijd hadden geworpen, was haar dan ook niet duidelijk Voorlopig mag oma Yücel nog aan de Buijskesweg bij haar kinderen blij ven Schoonzoon Erol is wel teleurge steld over de gang van zaken ..Wat voor last bezorgt ze de Nederlandse samenleving0" vraagt hij. En mr Van Driel vult aan „Komt zij soms ten laste van de "openbare kas'? Bezet zij soms een arbeidsplaats in Neder land? Moet het rijk of de gemeente Enkhuizen haar ziektekosten beta len° Is zij een gevaar voor de openba re orde, de nationale veiligheid of de upenbure rust? Maakt zij aanspraak op AOW° Het antwoord is steeds nee en nogmaals nee'" Sparen Volgens Erol Yurtay is het steeds zijn bedoeling geweest om in Nederland geld te sparen „Ik voel me verplicht om uiteindelijk terug te gaan naar mijn land en daar een nieuw bestaan te beginnen Er wordt al aan ons huis gebouwd, het schiet alleen niet zo op Soms ligt het werk een tijd stil. aldus de Turk. die zijn nieuwe be staan al volledig gefinancierd heeft Hij zit te wachten op zijn terugkeer, maar kan nog geen definitieve datum daarvoor prikken zolang de situatie in Turkije nog zo „rommelig en on overzichtelijk' is „Maar zodra we kunnen, gaan we terug en dan gaat oma met ons mee Onze grootste wens Is niet hier te blijven, maar bij elkaar te zijn. zolang zij nog leeft Yurtay zegt dat zijn buren in Enkhui zen zeer behulpzaam zijn Zij hebben meteen de advocaat ingeschakeld, zij helpen de onbegrijpelijke mededelin gen van politie en justitie te vertalen ..Ik hoop dat al die Nederlanders, met wie wij nu contact hebben, straks bij ons vakantie komen houden, als we in Turkije wonen Ze hoeven dan al leen hun reis zelf te betalen." aldus Yurtay. die zegt in bijna zeventien jaar maar één keer een conflict met een Nederlander te hebben gehad ..Dat was ln Rotterdam Maar met die man kon ik later ook weer goed op schieten Van discriminatie merk ik niets Ik denk ook dat er veel van jezelf afhangt of de mensen vriende lijk tegen je zijn Als ik me niet goed gedraag, hoef ik ook niet van anderen le verwachten dat zij dat wel doen ()p 28 maart komen mr Van Driel en de verdediger van de staat weer voor de president van de rechtbank ir\ Alkmaar om te duelleren over de vraag of mevrouw Yücel gezien haar gezondheidstoestand wel uitgezet mag worden Belangrijk is dan voorat het medisch rapport van een psyehia ter. waarom Van Driel heeft ge vraagd Een onpartijdige (districts" psychiater overigens vindt Van Driel. die geen genoegen neemt met de aanstelling van een psychiatervan het ministerie van justitie, zoals hem deze week is aangekondigd vanuit Den Haag lii'iii- Het is al jaren aan de gang. Sinds het maken van scripties mèt illu straties, op scholen in de mode is dat kwam er een jaar of tien geleden pas goed in zitten de bibliotheken overal in het land met onvolledige boeken, waar fo to's uitgescheurd en zelfs hele pagiaa's uit verdwenen zijn. Wart waar haal je het makke- lijkjt de plaatjes bij je werkstuk vandaan? Uit een boek over dat onderwerp, natuurlijk uit de bi bliotheek Zodoende. Het Neder lands bibliotheek- en lectuurcen trum m Den- Haag heeft vorig jaar geprobeerd daar iets tegen te doen. alle openbare bibliothe ken kregen affiches en stickers met een schaar er op en de tekst: vernielt geen bibliotheekboek De leraren kregen een briefje met het verzoek liever geen illustra ties meer bij de scripties te eisen. Veel kan dat niet hebben uitge haald want dit najaar begint het NBLC alweer met een nieuwe landelijke actie tegen het vernie len en verdwijnen van biblio theekboeken; ook het laatste hoort er tegenwoordig bij. en het bibliotheekwezen schrijft dat eu vel echt niet alleen toe aan scho lieren Maar of de lezersi-tjes) Van bibliotheekboeken op dat nieu- ve. vriendelijke verzoek zullen ingaan, ls de vraag. Tastbaarder, in elk geval sneller resultaat valt te verwachten van het initiatief van de afdeling voorlichting van de Unie van Wa terschappen. tenminste, als het goeie voorbeeld van de unie door anderen wordt gevolgd. De unie heeft acht vellen, zo groot als een halve krantepagina, laten druk ken. die bedoeld zijn om verknipt te worden door scholieren. Op elk vel staan acht tot vijtien plaatjes foto's en tekeningen die allemaal betrekking hebben op het doen en laten van het water en de waterschappen Het gaat dus over vuil water, schoon wa ter. het in de hand houden van het water en wat de waterschap pen daar aan doen. Plaatjes van rioolafvalwaterzuiveringsin stallaties (kortweg RZI's) en hun werking, dammen, dijken, slui zen. gemalen, golfbrekers, over stromingen. droogtegebieden. de muskusrat, dode vissen in ver vuild Water. watermolens en het neme® van watermonsters. Een schema van het Hoogheemraad schap Delfland maakt duidelijk hoe de waterschappen georgam seerd zijn. een west-oost-doorsne de van Nederland laat de hoogte verschillen zien. en aan dc hand van afgedrukte accept-girobe taalkaarten kun je zien hoe en door wie het geld voor al dat werk wordt opgebracht. En dan zijn er ook nog foto's van protestacties en een hele series cartoons over wat iedereen persoonlijk kan doen om het water zo schoon mogelijk te houden. De scholier die een scriptie over water moet maken, hoeft nu dus niet meer stiekem thuis een ge leend boek te verknippen, deze kleine honderd plaatjes zijn goed voor wel tien scripties. Als de school tenminste de knip- en plakvellen in huis haalt, maar dat zal wel loslopen alle scholen die toch al voorlichtingsmateri aal aanvragen, krijgen de sets automatisch toegestuurd, en ver der zullen de waterschappen (on geveer 250) ze in hun gebied ver spreiden. Intussen lopen alle bibliotheek boeken die niet over water gaan. nog steeds gevaar. Het is dus zaak dat de andere ministeries ook plak- en knipvellen maken. Dat vergt even een investering een dubbeltje per vel. schat de unie maar wat zou dat een hoop schade aan boeken bespa ren. en aan ziektekosten als het personeel van bibliotheken met meer ziek wordt van ergernis door de steeds weerkerende ver nielingen. Wat kun je persoonlijk doen om het water to min mogelijk te vervuilen? Dit bij voorbeeld: „gebruik voor de afwas de kleinst mogelijke hoeveelheid afwasmiddel". Een van de acht getekende adviezen op de knip- en plakvellen die de l'nie van Waterschappen voor scripties- makende scholieren heeft sa mengesteld. maar zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat ook die het contact graag weer zouden hernieuwen Zeker weten de Westerbeeks wi l. dat de Van Delfts in de Wilden- borghstraat 59 in Den Haag ge woond hebben, maar dat was 24 jaar geleden, toen ze emigreer den. het geval Tien Jaar geleden, toen het gezin Westerbeek even in Nederland terug was. woonden ze er in elk geval niet meer Inder tijd. schrijft de heer Westerbeek, warer. de Van Delfts trouwe le zers van Trouw Zijn ze dat nog steeds, dan moet het dus een koud kunstje zijn om ze via de krant te bereiken En zijn ze dat niet meer. dan is er misschien wel iemand onder de lezers die Fiet en Dick van Delft kent of gekend heeft, en dat echtpaar of het echtpaar Westerbeek daarvan op de hoogte wil stellen Het adres ls Mr F. Westerbeek 109 Tar leton St. E Devonport TAS 7310. Australia Het kan gebeuren je bent goed met iemand bevriend. Je emi greert en verliest elkaar uit het oog Dat is de heer en mevrouw F (Foksi Westerbeek gebeurd, die ook al een hele tijd geleden ons land verlaten hebben. Vieren twintig jaar geleden emigreerden ze naar Australië, Vóór die tijd waren ze dik bevriend met het echtpaar Van Delft, al sinds de geëmigreerde heer Westerbeek ln militaire dienst was De West», r beeks wonen nu in Tasmanlé en kunnen hun vroegere vrienden Dick en Fiet van Delft met geen moeellikheid meer terugvinden. Ze zullen daar in de Amerikaanse staat Rhode Island Intussen eln delijk wel het kadaver van die dode hond hebben opgeruimd, waarover een chauffeur haast let terlijk eri in elk geval figuurlijk gevallen is De man komt regel matig over een drukke autoweg en moet dan steeds langs een dood hondje dat rechts van de rijbaan ligt. precies daar. waar een gele streep de rand van die rijbaan aangeeft Het hondje moet er al maanden liggen, want toen een onderhoudsploeg daar vorig najaar een verse gele streep trok. heeft die de hond meteen maar „meegenomen". Zodoende loopt er een streep over het kada ver. dat inmiddels geen hobbel meer op de weg is, maar een ontbonden, verbleekt, plat geval De chauffeur heeft er over ge klaagd bij de verkeerspolitie die de strepen heeft laten verversen maar die wil haar personeel niet afvallen Niemand herinnert zich plotseling iets van de „stunt", en de chauffeur heeft een eigenaar dig smoesje te horen gekregen De bestuurder van de auto die we voor dat werk gebruiken, heeft misschien meer op zijn ap paratuur gelet dan op de weg Vrouwrnbank De eerste vrouwenbank" ter wereld (First Women's Bank» tn New York staat volgens het Duitse Han- delsblatt op het punt over de kop te gaan De vijf Jaar geleden op gerichte bank leed meteen in 1976 al een verlies van bijna een miljoen dollar, schrijft de krant ••n in 1977 een half miljoen Lukt het met om dit jaar in plaats van verlies 800 000 dollar winst te ma ken. dan ls hel met de Vrouwen bank zo goed als zeker gedaan, aldus het Handelsblatt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5