FNV ook in Amsterdam Onderhandelingen nieuwe etaal-CAO vastgelopen De bloemist kreeg lucht van Nasivift Baas in eigen brein, ook als patiënt Levering Algerijns aardgas onzekerder Personalia Soral in de metaalbedrijven isis dreiging automatische prijscompensatie n CPN-lid moet overheidsbaan kunnen krijgen Kamerlid beboet wegens aanzetten tot discriminatie Vrouw verongelukt Werk voor zilversmeden Na bezoek energie-minister Werkgroep organiseert actiedagen over psychiatrie Conflict over spreekuur in Beileroord Rita m- "V JSDAG 20 FEBRUARI 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET R H S 3 ppi idod la" ?en onzer verslaggevers ^pERDAta/AMSTER- De industriebond gaat haar acties tegen oonbeleid van de rege- die vandaag de derde ngaan in het Rijnmond- uitbreiden naar Am- "lam. De komende weken i bij vijfendertig bedrij ft n Amsterdam en omge- Eui werkonderbrekingen en jk 24-uursstakingen uitgeroepen. Het gaat uK amelijk om metaalbe- 'ok n. Ni 'elf de >gi Bij deze acties zijn enkele duizen den werknemers betrokken. Volgens de Industriebond FNV zijn de prikac- ties in de eerste plaats gericht tegen het regeringsbeleid en mogen ze niet in verband worden gebracht met het vastlopen, gistermiddag, van de on derhandelingen over de metaal-CAO. „Het mislukken van dit CAO-overleg onderstreept overigens wel ons standpunt dat de werkgevers weige ren hun nek uit te steken en dat ze zich verschuilen achter de rug van de regering", was de reactie van bestuur der Johan Stekelenburg van de indu striebond FNV in Rotterdam. „We hebben steeds gezegd dat we met onze acties bij de bedrijven niet al leen tegen het regeringsbeleid willen protesteren maar ook de werkgevers uit hun luie stoelen willen halen". Gisteren is er in het kader van deze acties voor het eerst een werkonder breking geweest bij een metaalbe drijf in Rotterdam, Hunter Douglas. Ook Stekelenburg ontkent dat deze actie doelbewust gepland was met het oog op de CAO-onderhandelingen in de metaal. Ook de komende dagen zullen de FNV-acties niet speciaal gericht worden op metaalbedrijven, zegt Stekelenburg. „We hebben een actieplan en daar houden we aan vast". Succesvol Volgens Stekelenburg is de tweede actiedag in de Rijnmond succesvol verlopen. Werkonderbrekingen wa ren er dinsdag zoals gezegd bij Hun- ter Douglas (achthonderd werkne mers). bij het chemische bedrijf Ferro (zevenhonderd man), de scheepswerf Van den Brink (tachtig man) en het containerbedrijf Contar ihonderd man). Alleen bij Ferro mochten de vakbondsbestuurders het fabriek sterrein niet op. en moesten ze het personeel van buiten het hek toespre ken. Morgen worden de scheepswerf Waalhaven in Vlaardingen-Oost en het koolzuurbedrijf Rommenhöller bezocht. De Bouwbond FNV heeft gisteren aangekondigd dat er volgende week korte en lange acties worden georga niseerd op bouwwerken in Amster dam en omgeving. Deze acties zijn echter vooral gericht tegen het voor stel van staatssecretaris De Graaf (sociale zaken) om het dagloonbeslult te wijzigen, maar ze zullen ook wor den gevoerd in het kader van het FNV-protest tegen de loonpauze. Het dagloonvoorstel houdt in dat in de toekomst bij de vaststelling van het dagloon niet langer een bepaald percentage van tarief toeslagen en an dere extra's worden geteld, maar dat alleen nog maar wordt uitgegaan van het „kale" basisloon. De voorgestelde wijziging betekent volgens de bouw bond FNV dat werknemers die ziek of werkloos worden, er zeer sterk in in komen op achteruit gaan. rol jize sociaal economische redactie 'ERMEER De onderhandelingen over de nieuwe metaal-CAO (275.000 werknemers) astgelopen. Werkgevers en werknemers in de metaal- en elektrotechnische industrie zijn iag steren niet eens kunnen worden over de arbeidsvoorwaarden. Grootste struikelblok was tomatische prijscompensatie voor 1980. De werkgevers wilden, met het oog op de slechte mische situatie in de metaal, de prijscompensatie ter discussie stellen. De vakbeweging echter bij het standpunt dat wat betreft de handhaving van de koopkracht de ampensatie onaangetast moet blijven. ietaalwerkgeversorganisatie inder leiding van voorzitter lr. is van mening dat de con- iepositie van de Nederlandse en elektrotechnische indus- 'terd moet worden. „Belang- bij is dat de loonkosten zo ;elijk blijven, minstens gelijk in het buitenland van met Pest-Duitsland. de grootste int van de Nederlandse me taalindustrie," aldus voorzitter Ter Hart. Het vastlopen van de onderhandelin gen noemden de werkgevers teleur stellend en irrieel. Volgens Ter Hart was het voor de werkgevers onmoge lijk om in het beginstadium van de onderhandelingen de prijscompensa tie te garanderen. ..Wij waren van mening dat eerst het totale pakket arbeidsvoorwaarden van de vakbe- weging moest worden bezien. Dat zou dan vervolgens moeten worden ge toetst aan de* concurrentiepositie van de metaalsector. Vervolgens hadden we dan een beslissing kunnen nemen over het al of niet handhaven van de prijscompensatie," aldus voorzitter ir. Ter Hart. Gezien de grote meningsverschillen tussen werkgevers en vakbeweging was het. aldus de werkgeversvoorzit ter. onmogelijk om tot een compro mis te komen van én handhaving van de koopkracht, én handhaving van de concurrentiepositie van de metaalin dustrie. Ig van pagina 1 b liet na afloop van de ge in met Albeda en Andriessen zijn woordvoerder, dat hij fehoefte" had om „nu al over iud van het kabinetsbesluit" té Het beraad met Albeda en jjtsen was dan ook alleen ge neer de procedure,, nu er „pro- waren gerezen over de effec- van het kabinetsbesluit." vindt dat de inhoud van het ^besluit pas met de Kamer- I besproken behoort te worden liet besluit aan de Kamer, en erejkgevers en vakbeweging, ter ;m«s gebracht, ere i yond was nog onduidelijk wat Jsen nu gaat doen. nadat hij m ehte steun bij Lubbers niet 11^ ïi?te/avond had de minister iajjtsom nog niet opgemaakt, en va iet dat het „nader beraad" t was afgesloten. De kans dat iar sen als minister opstapt, is nu groter dan ooit in de afgelopen arbeid, waar ook Van Agt bij zal zijn, met Albeda aan zijn zijde. Albeda doet juist pogingen het klimaat voor dit overleg zo gunstig mogelijk te stemnen. Albeda heeft zijn misnoe gen over Van Agts uitlatingen ken baar gemaakt in kleine kring. „Die is kennelijk al met de verkiezingscam pagne bezig", zou Albeda zich hebben laten ontvallen. Op voorstel van PvdA-Kamerlid Van Thijn, die Den Uyl verving, heeft de Discussie Volgens bestuurder David Rijkse van de industriebond FNV had de auto matische prijscompensatie buiten discussie moeten blijven. De opmer king van de metaalwerkgevers dat het arbeidsvoorwaardenpakket van de vakbeweging alleen kan worden gerealiseerd wanneer daar van de kant van de vakbonden wat tegen- Tweede Kamer gistermiddag una- over staat, bijvoorbeeld een ruil met „in het verleden verworven rechten," wees bestuurder Rijkse van de hand. —VVD dan gaat gebeuren, was giste- ral onderwerp van speculaties Binnenhof. De VVD-minis- )ben, naar verluidt, maandag 'stemd voor het aangenomen mis dat premier Van Agt had ld. Alleen Albeda en Andries- den tegengestemd. Het meest lijnlijk wordt echter geacht VVD-ministers alsnog An- zullen volgen wanneer die op te stappen. Inhoudelijk WD'ers en Andriessen het dagen volledig eens. fj vandaag al zover komt. dient letsvergadering van vanmid- de breuk vast te stellen. En lier Van Agt vanavond nog 'oningin moeten om het ont- n zijn hele kabinet aan te Herziening van het bezuini- luit van maandag wordt zeer :hijnlijk geacht, en door in een van de ministers uitge dacht n i lriessen zou laten weten toch Hp oering van het besluit van g mede op zich te willen ne- tu itstaat een volgend probleem, s heeft namelijk al op zijn mi- een brief aan de stichting van id (werkgevers, vakbeweging) fle Tweede Kamer laten klaar- waarin het besluit van maan- »rdt uiteengezet, en waarin angegeven waarover het kabi- praten met de stichting. In zit echter de speelruimte overleg zoals Albeda die laar die Andriessen juist te >rhl. ee (t speelt tot nu toe in het eraad" voornamelijk een rol htergrond. Zijn formele posi- ;t twee ministers hebben la- tegen het besluit van bezwaar te blijven houden ïeraad met de fractieleiders en. Van Agts positie is dan dat icht totdat de ministers hun J meedelen: aanblijven of als ippen. heeft zich. volgens betrouw- af; nu ook nog zeer geërgerd uitspraken van Van Agt [avond op een partijbijeen- I Hoogeveen. Van Agt ver atbij de FNV „acties tegen de de van Nederland" en sprak 'Ver een omvangrijk misbruik löle voorzieningen, dat niet telen handschoenen zou wor Bepakt. Met zulke opmerkin erft' de premier de sfeer voor deg in de stichting van de niem premier Van Agt veraocht nog diezelfde dag de Kamer in kennis te stellen van het kabinetsbesluit van maandag. Van Thijn noemde het on juist dat alleen Lubbers en Rietkerk (VVD-fractieleider) door Van Thijn schertsend „de zeventiende minister en de zeventiende staatssecretaris van het kabinet-Van Agt" genoemd via besloten „nader beraad" op de hoogte werden gesteld van het be sluit van maandag Lubbers en Riet kerk ondersteunden het verzoek van Van Thijn en vonden dat de hele Kamer en de Stichting van de Arbeid nu het besluit moeten vernemen. Gis teravond laat was de premier echter nog niet ingegaan op het verzoek en zag het er daar ook niet naar uit. Vice- premier Wiegel zei gisteravond voor de tv dat het kabinet wel een besluit heeft genomen, maar dat dat besluit alleen is uit te voeren „als we het met z'n zestienen kunnen dragen". Als een of een paar ministers zouden zeg gen dat ze het besluit toch niet voor het rekening kunnen nemen, „ont staat een totaal nieuwe situatie, die tot aftreden van het hele kabinet kan leiden, aldus Wiegel. „Dat mag en kan natuurlijk nooit de prijscompensatie zijn. Er valt niets te ruilen. Het gaat puur om het Inleve ren, onder het mom: we moeten onze concurrentiepositie verbeteren." Ook voor de industriebond CNV was de automatische prijscompensatie het grote struikelblok van de onder handelingen. Voorzitter Leo Ester van de CNV-bond zei desgevraagd dat de industriebond CNV desnoods bereid was geweest het totale ar beidsvoorwaardenbeleid ter discussie te stellen, exclusief de prijscompen satie. „De prijscompensatie zou in feite ongedateerd in de CAO moeten staan, en buiten het CAO-overleg moeten blijven," aldus Ester. De 'industriebonden zullen nu verder hun achterban raadplegen. Zij ach ten het niet uitgesloten dat er be- drijfstakgewijs onderhandeld zal worden. Ook sluiten zij acties na het verstrijken van de huidige CAO (1 april 1980) niet uit. Meerderheid Kamer: Van onze parlementsredactle DEN HAAG De overgrote meerder heid van de Tweede Kamer vindt, dat iemand op grond van zijn lidmaat schap van de CPN niet zonder meer uit vertrouwensfuncties bij de over heid mag worden geweerd. Slechts negen Kamerleden zijn het niet met deze opvatting eens. zo bleek gisteren bij de stemming over een motie van de PvdA. De negen zijn de GPV'er Verbrugh en de CDA'ers mevr. Van Heel. Van Mui den, Van der Sanden, Van Dijk, Mate- man, Wisselink, Van Dam en mevr. Andela. Zij menen, dat de doelstellin gen van de CPN zich niet verdragen met de staatsveiligheid, zo wees na vraag naar de motieven voor hun stemgedrag uit. .ROTTERDAM (ANP) Het WD- Kamerlid Joekes is door de Rotter damse rechtbank veroordeeld tot een boete van duizend gulden omdat hij heeft aangezet tot discriminatie. De rechtbank legde Joekes dezelfde straf op die de officier van justitie had geëist. i Joekes stond terecht, omdat hij in maart 1978 op de eerste dag van de bezetting van het provinciehuis ln Assen de suggestie deed dat de rege ring alle Jonge Zuidmolukkers het iland uit zou moeten zetten bij volgen de gijzelingsacties. Voor de rechter ontkende Joekes zijn uitspraken niet. Voor de rechtbank bleef twee weken geleden een verschil van mening be staan tussen de officier van justitie mr A. G. Korvlnus en het Kamerlid. Mevrouw Korvlnus vond het onrecht vaardig dat Joekes de gewelddaden van enkele Zuidmolukkers toerekent aan alle jonge Molukkers. ZIJ vond het terecht dat drie Molukse organi saties aangifte deden, toen bekend werd wat Joekes had gezegd tijdens een spreekbeurt in Maassluis. De advocaat van Joekes zei tijdens de behandeling dat het zijn cliënt niet ging om huidskleur, maar „om de groep bedreven wandaden". De advo caat voegde daar aan toe „dat het nu eenmaal jonge Zuidmolukkers zijn die dit soort dingen doen". HARENKARSPEL (NH) (ANP) De 64-Jarige C. Nolten-Van der Fluit uit Waarland (gem. Harenkarspel) ls gis termiddag bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op een T-kruising toen de vrouw met haar flets geen voorrang verleende aan een vrachtauto. Het slachtoffer overleed ter plaatse, aldus een politiewoordvoerder. ADVERTENTIE Neusverkouden? Nasivin neusdruppels of spray helpen u snel. Uitsluitend verkrijgbaar bi] apotheker of drogist. Lees eerst de gebruiksvoorschriften. NASIVIN EEN HELE OPLUCHTING MERCK Het aftreden van koningin Juliana en de kroning van Beatrix bezorgt behalve de Oranjeverenigingen ook de zilversmeden- fabrieken veel werk. In de fabriek van M. J. Gerritsen in Zeist is men druk doende met het vervaardigen van „kroningslepel tjes". Links op de foto de originele ontwerpen die Beatrix en Juliana in een bronslegering voorstellen. Daarmee worden de lepeltjes versierd. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De twijfel over de levering van grote hoeveel heden vloeibaar aardgas (LNG) uit Algerije zijn eerder groter dan kleiner geworden, door het bezoek van de Algerijnse energie-minister Nabi aan ons land. De Algerijnse leverancier Sonatrach en de Nederlandse Gasunie, de koper van het gas. zullen binnenkort „nader overleg voeren op basis van het be staande contract." aldus minister Van Aardenne (economische zaken) na besprekingen met zijn ambtge noot. Dat contract voorziet in het transport van LNG per schip naar ons land. De Algerijnse bewindsman heeft er geen twijfel over laten bestaan, dat zijn land de voorkeur geeft aan transport per pijpleiding. Algerije ziet namelijk op tegen de hoge kosten, die gemoeid Van Aardenne wilde gisteren niet in gaan op de vraag wat hij zal doen als Algerije ons land voor de keuze zal stellen: gas per pijpleiding, of hele maal geen gas. Op het ministerie van economische zaken was gehoopt, dat de Algerijnse minister meer duidelijkheid zou ver schaffen over de energie-politiek van zijn land. toegespitst op het contract met de Gasunie. Van Aardenne wordt vanuit de Tweede Kamer al maan denlang bestookt met vragen over de naleving van het contract. Kloeke uitspraken van minister Nabi. waar- HP1 het ministerie had gehoopt, bleven zijn met het vloeibaar maken van het echter uit De Algerijnse minister rea- gas. Van Aardenne heeft zijn ambtge- geerde gisteren, op een persconferen- noot voorgehouden, dat Nederland tie. slechts schouderophalend op de Juist erg hecht aan vloeibaar gas. vraag, wanneer Sonatrach voor „Dat is voor de industrialisatie van honderd procent een staatsbedrijf het noorden des lands, en dus voor de met de Gasunie verder gaat praten werkgelegenheid aldaar, van het- over de LNG-levering. grootste belang,aldus Van Aarden- ^et Nederlandse koml^ee voor de ne. De Eemshaven ls uitverkoren als bevrijding van de Algerijnse oud-pre- plaats, waar het Algerijnse gas over enkele jaren aan land zou moeten komen. ich •kv sident Ben Bella heeft de Algerijnse minister Nabi bij zijn aankomst in ons land een telegram gestuurd waar in wordt aangedrongen op de onmid dellijke vrijlating van Ben Bella. Dit heeft het comité bekendgemaakt. Ben Bella werd na de dood van Bou- medienne uit de gevangenis ontsla gen. maar leeft, volgens het comlte, nog steeds verbannen ln een afgelo pen streek ln Algerije. De Algerijnse minister van energie zal tot vanavond ln Nederland blijven. door Kees de Leeuw DEN HAAG Vaak wordt de indruk gewekt dat in de psychiatrische inrichtingen de laatste tijd nogal wat is verbeterd, maar de patiënten die er worden behandeld, denken er veelal anders over. Dat is dan ook de reden dat de werkgroep „Dag van de psychiatrie" onder het motto „Baas in eigen brein" deze week een aantal landelijke actiedagen heeft georganiseerd. Uitgang spunt is: een breder publiek confronteren met het functioneren met de geestelijke gezondheidszorg in dit land. Zo wordt vandaag rondom het thema „Sta eens stil bij de pil" een informatiedag gehou den over het medicijngebruik, want het slikken van rustge vende en kalmerende midde len (de zogeheten psychofar maca) heeft zowel binnen als buiten de inrichting onrustba rende vormen aangenomen. Mensen die op dit gebied erva ringen kwijt willen of behoef te hebben aan nadere infor matie kunnen terecht bij het centrale telefoonnummer: 030-436899 Afgelopen zaterdag was er een congres waarop leden van pa tiëntenraden en patiënten-be langengroepen zelf konden vertellen, hoe de rechten van de mensen die in een psychia trisch ziekenhuis zijn opgeno men eruit zouden moeten zien Aan het eind van de dag werd een manifest opgesteld, dat maandag 25 februari aan de vaste Kamercommissie van volksgezondheid zal wor den overhandigd Die Kamer commissie praat dan over de geestelijke gezondheidszorg in Nederland en zal daarbij om de psychiatrie niet heen kunnen. De actieweek wordt zaterdag afgesloten met een speels fes tival in de Amsterdamse Mo- zes en A&ronkerk. Op deze „brein-gein-dag" ls er volop gelegenheid eens uit Je schuil hoek tevoorschijn te komen en je eigen lied te zingen, een gedicht voor te dragen of een schilderij te maken. ..Neem nu je kans waar om beroemd te worden. En hang Je creativi teit aan de muren van de kerk. Ook Karei Appel ls eenvoudig begonnen", aldus de organisa toren. Uitgangspunt bij al deze activiteiten van de werk groep is, dat er in de psychia trische inrichtingen nog veel moet worden verbeterd en dat men er nog lang niet ls. Experiment Dat wordt weer eens onder streept door de bevindingen van de projectgroep psychia trische patiënten van de rech tswinkel Groningen. Deze projectgroep opgericht be gin 1977 heeft op verzoek van de directie van de psychi atrische Inrichting Belleroord in het Drentse Beilen een jaar lang bij wijze van experiment een Juridisch spreekuur ge houden. Haar ervaringen over het verlenen van rechtshulp aan psychiatrische patiënten zijn neergelegd ln het verslag „Kan dat nou zo maar", dat vandaag wordt gepubliceerd. Van de 374 bewoners van Bei- Ieroord verschenen in totaal slechts 32 op dit wekelijkse spreekuur. Opmerkelijk was dat vooral mensen van bene den de 35 jaar om raad vra gen. terwijl die groep juist het minst in deze inrichting verte genwoordigd ls. De projectgroep merkt op dat het aantal cliënten in deze omstandigheden echter niet zo veel zegt. omdat de ernst van de problematiek en de schrijnende situatie waarin de mensen verkeren, niet in cij fers zijn uit te drukken. Op het spreekuur kreeg men niet alleen te maken met zaken als alimentatie en schuldaflos sing, maar vooral met proble men die direct in verband stonden met het opgenomen zijn. zoals het beheer van geld door de administratie, de (me dische) behandeling en de rechterlijke machtiging. Geld Enkele voorbeelden: veel mensen hadden er geen Idee van hoeveel geld ze bezaten en hoe ze eventueel meer geld in handen konden krijgen. Er zijn nogal wat bewoners die niet weten of ze nu wel of niet met een machtiging zijn opge nomen en die evenmin weten hoe en bij welke instantie een vereoek kan worden inge diend om die machtiging op geheven te krijgen. De meeste cliënten zijn er niet van op de hoogte dat ze een behandeling mogen weigeren die ze als on gewenst beschouwen. Als een patiënt om wijziging vroeg ln de therapie, wilden de behan delaars die meestal niet toe staan. terwijl één patiënt werd belemmerd in het schrij ven van brieven aan mensen buiten de inrichting. De projectgroep komt tot de conclusie dat een psychiatri sche patiënt niet voor vol wordt aangezien en zo ernstig wordt gediscrimineerd. Ze doet een aantal aanbevelin gen om daarin verbetering te brengen:zij meent dat de overheid op korte termijn in ieder psychiatrisch zieken huis een voorziening moet scheppen waar de bewoners terecht kunnen met hun pro blemen van sociaal-Juridische aard. Over het karakter van het spreekuur is overigens een conflict ontstaan tussen de projectgroep en de directie van Belleroord. De laatste was van mening dat de rechtswinkel zich niet had mogen inlaten met vra gen die nauw betrekking had den op de behandeling ..Hoe wel wij zelf ook onze twijfels hebben over de vraag of alleen een jurist capabel ls een der gelijk spreekuur te verzorgen. bleven we van mening dat er een onafhankelijk van de in richting functionerend spreekuur dient te komen, waarop ook vragen rondom de therapie in behandeling kun nen worden genomen, aldus het verslag. Gestaakt Het geheel heeft er toe geleld dat op 1 februari van dit jaar het juridisch spreekuur in Beileroord werd stopgezet en dat het verslag ..kan dat nu zomaar" zonder overleg met de directie tot stand is geko men. Opgemerkt wordt nog •dat een psychiatrische pa tiënt aan rechten alleen hoe goed bedoeld ook niets heeft. De uitoefening ervan vereist belangenbehartiging door een onafhankelijke hulp verlener die de bescherming van deze rechten als zijn eer ste en belangrijkste taak dient te zien. Tot slot: „het bieden van soci aal-Juridische hulp kan een stap ln de goede richting bete kenen. al is dat niet genoeg. Als projectgroep hopen we in dit verslag iets te hebben kun nen overbrengen van de rotti ge situatie waarin mensen in inrichtingen kunnen verke ren. De samenleving ln haar geheel schiet duidelijk nog te kort." Rechters Mr J. F. M. Peeters ls benoemd tot raadsheer van het ge rechtshof ln Den Bosch; op het ogen blik is hij nog plaatsvervangend hoofd van de directie algemene- en Juridische zaken bij het ministerie van financiën. Mr M. K. Kamperman heeft op zijn verzoek per 1 februari eervol ontslag gekregen als vice-president bij het gerechtshof in Arnhem. j* „We graven een zwembad kunt nu gemakkelijk het beton erin storten."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3