Hulp van wereldraad niet nodig in Pakistan Raad herderlijke zorg bezorgd om opleiding van predikanten Rome wil meer doen met wereldraad Uitdagingen in de vastenbrief Trouw Conferenties VANDAAG VOORBIJGANG Bisschoppen Guatemala overstag WOENSDAG 20 FEBRUARI 1980 KERK TROUW/KWARTET ISO door Aldert Schipper de 80.000 tot 100.000 Afghaanse vluchtelingen, die terecht gekomen zijn in de Pakistaanse provincie Ba luchistan hebben geen spijt dat zij daar in handen zijn gevallen van de Pakistaanse kerken. Dezen hebben een zgn. Interaid Committee ge vormd om de mensen op te vangen. Volgens de deskundige Inzake vluchtelingen hulp van de wereldraad van kerken, de Ame rikaan Carl. F. Nielsen, doen de Pakistaanse kerken hun werk uitstekend en hebben de orthodoxe moslims niets dan lof voor de hulp van de christelijke kerken. Nielsen is zojuist teruggekeerd uit Pakistan, waar hij assisten tie van de wereldraad bij het vluchtelingen- wérk kwam aanbieden. Met een brede grijns stelt hij echter vast dat de Paklstanen de oecumenische aandacht mooi vonden, maar dat de wereldraad niet hoeft bij te springen. De hulp van de Pakistaanse kerken Is zo afdoende, dat er behalve de Rode Halve Maan (het Pakistaanse Rode Kruis) geen enkele moslim-organisatie voor de hulpverle ning nodig was. Ook financieel hebben de Pakistaanse kerken het goed voor elkaar. ZIJ hebben, toen de stroom vluchtelingen op gang kwam, drie miljoen Amerikaanse dollar gevraagd. De kerken In de wereld zegden echter vier miljoen toe, waarvan inmiddels twee en half binnen is. De kerken willen alleen graag dat de rest van het beloofde geld komt, want dan kunnen zij verder gaan met hun opvang. Vrijwel al het werk wordt ge daan door vrijwilligers, meest christenen die zich daarvoor hebben vrijgemaakt. De gesa larieerde staf bestaat uit twee leden, die ln Karachi zitten. Het werk ter plaatse wordt gedaan door een Pakistaanse predikant, ds Mlrza ln de hoofdstad van Baluchistan. Quetta. Propaganda Het vluchtelingenwerk heeft wat ze ln de 'kringen van de wereldraad van kerken noe men „high visibility". Dat wil zeggen dat het erg ln het oog loopt en dat het, Indien het goed gedaan wordt, de kerk ter plaatse tot eer strekt. Dat de Pakistaanse kerken trots op het werk mogen zijn, is wel af te leiden uit het feit dat er niet meer dan één miljoen christenen ln het land zijn, die uit de laagste kaste afkom stig zijn. Er is geen sprake van dat deze mensen uit hun overvloed hulp geven. Carl Nielsen vertelt dat de vluchtelingen die hij heeft gezien allen van plan zijn ln Pakis tan te blijven totdat de Russen uit Afghanis tan weg zijn. De vluchtelingen begonnen te komen na april 1978, toen een eskadron tanks het palels van president Mohammed Daud ln Kaboel bestormde om een revolutie te ontke tenen. De vluchtelingen hebben, naar Nielsen verzekert, er geen enkel bezwaar tegen door christenen te worden geholpen. De Ameri kaanse predikant zet dan ook uiteen, dat de Pakistaanse kerken zich verre houden van alles wat zou kunnen lijken op proselitisme of evangelisatie. Behalve over het feit dat zij hadden moeten vluchten, hadden de Afgha- nen in de bezochte kampen geen klachten. Nielsen werd zelfs met enig enthousiasme ontvangen. Hij getuigt over de vroomheid van de vluchtelingen. „Zij vertrouwen alle maal dat God hun land weer zal bevrijden." Nielsen heeft de indruk dat hele dorpen de gTens zijn over gevlucht. Hun gezondheid is niet best. Er waren nogal veel mensen met tuberculose en veel van de kinderen leden aan ondervoedingsverschijnselen. Daardoor Carl F. Nielsen hadden ze weinig weerstand tegen ziektes zoals mazelen. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De opleiding van de predikanten, zoals die nu gebeurt, schiet op elemen taire punten tekort. Ook ont breekt het aan goede blijven de (vaktechnische) begelei ding van de predikanten. De training van de ouderlingen en het verdere „vrijwilligers kader" van de kerk is even eens onvoldoende. Het gevolg is allerlei onduidelijkheid. Predikanten en kerkeraadsleden zien zich geplaatst voor een onoverzienba re taak, waarvan zij het grootste deel eenvoudig moeten laten liggen. Voor ernstige mensen is dat letterlijk niet om uit te houden. Dit schrijft de hervormde raad voor de herderlijke zorg in een beleidsno ta, die vrijdag 7 maart zal worden besproken in de hervormde synode. Voor het eerst sinds 1956 komt het werk van de raad, waarvan ds. R. Kapteln sekretaris is, in de synode ter sprake. De nota telt tachtig pagina's. De predikanten staan op een plaats ln de maatschappij, waar ze heel veel goeds kunnen doen, terwijl ze tegelijk een bedreigde positie Innemen. Het staat voor de raad vast, dat de predi kanten van de hervormde kerk met toewijding hun werk doen. Tegelijk constateert de nota, dat hun oplei ding veel te weinig gericht is op de praktijk in de gemeente. Het omgaan met ziekte en dood, spanningssituaties in gezin en maat schappij, moet in de opleiding wor den geleerd. Medewerkers werkelijk als volwaardig aanvaarden, hen bege leiden. trainen, hun de successen gunnen en zelf terugtreden, zijn ook zaken, die de meeste mensen niet aanwaaien. Daar is oefening voor no dig, maar daarvan komt in de oplei ding zoals die nu is, niets of heel weinig terecht. Duplex ordo De nota wijt dit voor een deel aan het „euvel" van de wijze, waarop de oplei ding van hervormde predikanten is geregeld, met de zogenaamde duplex ordo (de schelding ln een „weten schappelijk" en een „kerkelijk" ge deelte van de theologie-studie). Ook beveelt de nota aan, dat de professo ren ook predikanten zijn. Alleen zo kunnen de studenten zich tijdens hun opleiding inderdaad met predikanten identificeren. Te veel studenten pas sen later niet in het predikantschap, omdat zij zich in hun studietijd in feite met professoren hebben geïden tificeerd. Uitvoerig gaat de nota ln op de nood zaak van meer en systematischer „in- service-tralnlng" (nascholing) van de predikanten. Wat er nu gebeurt aan klinisch pastorale vorming hoe goed op zichzelf ook zijn volgens de raad nog maar „druppels op de gloei ende plaat". Een goede methode is volgens de nota de themagecentreer de interactionele methode (TZI), die in Amerika ontwikkeld is door Ruth Cohn en ln de Westduitse kerken al tamelijk veel wordt toegepast. De nota pleit voor regelmatige regionale trainingen met een uitgesproken praktisch karakter. Over de opzet van het plaatselijke kerkewerk, de functie van de andere (heel of half) vrijgestelden naast de dominees, het werk van ambtsdra gers en „vrijwilligers" spreekt de nota als van een „merkwaardige chaos", waarvan het de vraag is of de her vormde kerk zich die echt kan veroor loven. De organisatorische ondoor zichtigheid werkt vervreemdend en is een van de factoren, waardoor niet alleen mensen zich van de kerk af wenden, maar ook kerkelijke werkers gedesoriënteerd raken en hun werk letterlijk „niet meer zien zitten". Er wordt ln de kerkeraden erg veel werk verzet met grote toewijding. Te gelijk is het een veeg teken, dat het steeds meer moeite kost gemeentele den ertoe te brengen lid ervan te worden. Er is volgens de nota vaak een gevoel, dat er veel onduidelijk heid is, dat er eindeloos gepraat maar niet gehandeld wordt, dat er slechte leiding is, dat de vergadertechniek ontbreekt, dat er geen beleid gevoerd wordt. De raad voor de herderlijke zorg probeert hier wat aan te doen, maar heeft de indruk, dat van zijn handreikingen onvoldoende gebruik wordt gemaakt. De nota stelt ook de vraag, of het lidmaatschap van de kerkeraad ge bonden moet blijven aan het lidmaat zijn van de kerk. In steeds meer ge meenten geeft dat grote moeilijkhe den. De kerk moet veel zorgvuldiger omgaan met de zogenaamde „vrijwil ligers" in het kerkewerk. De onder scheiding ambtsdrager-vrijwilliger heeft volgens de raad nieuwe door denking nodig, die tot een ingrijpen de herziening van de kerkorde zal moeten leiden. Zoals de kerkorde nu is, blokkeert zij het kerkelijk leven op dit punt steeds meer. De raad is erg ingenomen met de cursussen theolo gische vorming, die uitgaan van de raad voor de catechese en die uitste kend worden bezocht. Hier kan een nieuw kader voor de gemeente wor den gevormd. Gemeentevormen In de gemeente klopt het hart van de kerk. Maar die gemeente wordt bij zonder bedreigd. De nota wijst op de enorme migratie, waardoor er in veel colleges geen continuïteit meer is, er ook steeds weer enorm veel ervaring verloren gaat, en op de veroudering van de kerk. Een rol speelt ook het ontstaan van een vrije-tijdscultuur, waardoor zeer velen zich niet meer voor kerkewerk kunnen of willen geven. De eisen die de gemeenteleden aan de gemeente stellen, worden, zijn sterk uiteen gaan lopen. Het kader kan aan die eisen niet of slechts heel onvolle dig voldoen. Een betrekkelijk kleine, bovendien van samenstelling en doel stelling voortdurende veranderende, groep moet het geheel dragen. Door de organisatiestructuur wordt deze groep dan nog versplinterd over veel vergaderingen. Het voortdurend ge- sleutel aan gemeenten (herstructure ringsprocessen, gedwongen combina ties e.d.) heeft ook veel kwaad ge daan. De nota spreekt in dit verband van „ontelbare drama's", niet alleen plaatselijk, ook landelijk. Gepleit wordt voor gemeentevormen, waarbij de eenheid van de gemeente niet geo grafisch bepaald is, maar „veeleer in de werkelijkheid van het gemeentele ven en van haar organisatorische op bouw". De vrijheid en zelfstandigheid van gemeenten moet worden* geres pecteerd zoals die gemeenten dat wensen. Daarvoor wil de nota, dat ook mensen zonder theologische op leiding in gemeenten die dat wensen, werk mogen gaan doen, dat nu nog aan theologen is voorbehouden, tot en met de bediening van de sacra menten. De raad voor de herderlijke zorg be reidt een handreiking over volks- door Pieter van der Ven AMSTERDAM De rk kerk moet zich inspannen voor grotere samen werking met de wereldraad van ker ken. De huidige samenwerking is te schriel, ze moet worden uitgebreid vooral ook op maatschappelijk gebied. Dit ls naar voren gekomen op de waarin opgenomen: Oe Rotter dammer, met Dordts Dagblad. Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leldse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga Oirecteur mg O Poslma HOOFDKANTOOR Posious 859 1000 aw Amsterdam Wibautsiraai 131 Amsterdam tel 020-913456 le'ei 13006 Postq-to 66 00 00 Ban* Ned Cred'etbanh Reken-ngm 23 00 12 574 REGIO ROTTEROAM/DORORECMT Postbus 948 3000 ax Rotterdam tel 010-115588 (abonnementen en oezorgmg) let 010-115588 (redectie) tel 115700 (u'tsluitend voor advertent.es) Westwaah 4 Rotterdam REGO DEN MAAG'lElDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag iet 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD'OOST-NEOERlANO (abonnementen en bezorging) Postbus 3 8000 aa ue ret 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwoiie Abonnementsprijzen: t8.se Ad.erfenr era'-even oo aanvraag Te'efon.scne abonnementenopdracNen li e adressen boven) Oogave tamedencNen 9-19 30 van ■naangag t m v/.,dag Op zondag van 18- 20 uu> teief 020-9134 56 Opga** mwi.-advertent.es tet 220-936868 of SCTwifteHk aan Mee-Adv a'dei.riq postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adresmiz^ngen u-teutend scruiHei.|k aan onze Amsterdamse adressen jaarlijkse algemene vergadering van het secretariaat voor de eenheid der christenen, het Vaticaanse departe ment dat onder leiding van kardinaal WlUebrands de oecumene moet be hartigen. Behalve een staf van mede werkers heeft zo'n departement („di- casterie" in de Vaticaanse taal) een twintigtal kardinalen en bisschop pen, die „leden" worden genoemd en die een soort van curatorium of raad van toezicht vormen. Eens per Jaar treffen alle leden van het secretariaat elkaar ter bespreking van de grote lijnen en de algemene gang van zaken. Wat zo'n departe ment (een congregatie, secretariaat of raad) met de verkregen adviezen doet, valt dan nog te bezien. Dat hangt Immers ln de uitvoering weer helemaal af van de dagelijkse leider en zijn staf en bovenal van wat de paus wiL Toch is het natuurlijk niet zonder betekenis dat de leden van het secre tariaat voor de eenheid kardinaal Willebrands hebben gevraagd meer met de wereldraad te gaan samen werken. Met name het congres voor de weréldzending, dat de wereldraad ln mei in Melbourne (Australië) orga niseert, zou in aanmerking komen voor een grotere inschakeling van de rk kerk. Stapje terug De samenwerking tussen Rome en Genève ls geregeld in een zogenaam de „gezamenlijke werkgroep". Deze moest echter een paar Jaar geleden een stapje terug doen. Rome heeft zich immers vooral toegelegd op bila terale contacten, besprekingen met afzonderlijke kerken. Vooral kan dan worden gedacht aan de discussies die er zijn gevoerd met de anglicaanse kerk en de belangrijke overeenstem ming die er werd bereikt op het ge bied van avondmaal en ambt. Ook de contacten met de oosterse ortho doxie zijn vooral sinds het bezoek van de paus en kardinaal Willebrands aan de patriarch van Constantinopel weer sterk in opwaartse beweging. Met het oog op de 450-Jarige Augs- burgse belijdenis wordt dezer dagen ook tussen de evangelisch-lutherse en rk kerk overleg gevoerd. Er wordt een gemeenschappelijke verklaring verwacht van de gemengde commis sie die al sinds 1965 het officiële Inter nationale gespreksforum is voor de roomse en lutherse kerken. De wens om de contacten met de wereldraad te verbeteren komt in een tijd waarin de oecumenische verhoudingen juist nogal onder druk staan. De maatre gelen tegen Küng bij voorbeeld heb ben bij de wereldraad duidelijk wre vel gewekt, zoals bleek uit een open lijke reactie van secretaris-generaal Potter. Ook de pauselijke bezoeken aan Ierland en Amerika konden bij de wereldraad de geestdrift voor Rome niet erg aanwakkeren. De aansporing aan het adres van Wil lebrands lijkt vooral een teken dat de rk kerk een gebaar van oecumenische goede wil hoog nodig achtte. door Kees Tinga Vandaag begint voor de r.k. kerk de „vasten", de veertig dagen voor Pa sen. De Nederlandse bisschoppen hebben weer een zogenaamde „vas tenbrief" uitgegeven met ditmaal als thema: „De mens in de arbeid". Hierover werd al eerder bericht. De aangeroer de vraagstukken zijn voor ledereen van belang, maar de brief zal op een spciale manier dege nen aanspreken die zich ln of vanuit de kerken bezig houden met de arbeidsproblematiek. De bisschoppelijke brief heeft over het alge meen een goede pers gekregen. Terecht, want het is een brief met een duidelijke visie op de situatie van ons arbeidsbestel. Een kijk die vooral het gevolg ls van de poging te luisteren naar wat de brief noemt „noodkreten uit de arbeldswereld". De opstellers van de brief zijn te rade gegaan bij hen die onder het bestaande systeem het meest hebben te lijden. „ZIJ zijn de maatstaf bij de vraag of systemen recht vaardig zijn of niet". Die fundamentele keuze van de brief voorkomt het „enerzljds-anderzijds-denken" waarmee kerkelijke verklaringen nogal eens behept zijn. In dat verband ls het opvallend dat deze identi ficatie met de slachtoffers het belangrijkste uitgangspunt van de brief blijkt te zijn en in de concepttekst ook eigenlijk als enige ge noemd. Maar ln de definitieve tekst ls een ander uitgangspunt toch nummer één gewor den: „Eerbied voor de waardigheid van de menselijke persoon." Thomas Is het te gewaagd te veronderstellen dat dit oude thema dat als ik goed ben Ingelicht een vooraanstaande rol heeft gespeeld ln de rooms-katholieke sociale leer van Thomas van Aquino af tot en met de grote sociale encyclie ken van de afgelopen eeuw, terwllle van de traditie ln de Inleiding van deze vastenbrief niet mocht ontbreken? Theologisch gezien is het de vraag welke van de beide uitgangspun ten bijbels is, de waardigheid van de menselij ke persoon of het perspectief van de lijdende mens. Maar een breuk met de traditie is na tuurlijk wel erg veel gevraagd. De gekozen oplossing zou wel eens typisch rooms-katho- llek kunnen zijn: een nieuwe keuze maken en toch zeggen dat die in de lijn van de traditie ligt De eigenlijke keuze komt ln het tweede hoofd stuk, waar het gebruikelijke denken over ar beid kritisch wordt gewogen, opnieuw tot uit drukking als wegnemen van lijden de diepste zin van de menselijke arbeid wordt genoemd: .Arbeid is strijd tegen het lijden". Uitdaging Vanuit het perspectief van de lijdende mens moet een oordeel over de huidige economische orde wel hard uitvallen. Als dat tegen het zere been ls van veel kerkleden, dan mogen we ons afvragen of veel plaatselijke kerken zich lang zamerhand niet in een positie bevinden waarin noodkreten uit de arbeldswereld niet meer kunnen doordringen. Daarmee ls de eerste uitdaging gegeven die deze vastenbrief voor een bedrijfspastor bete kent. De brief geeft hem steun bij zijn voortdu rende pogingen om plaatselijke kerkgemeen schappen wakker te schudden uit die slaap- of sluimertoestand waardoor hun ogen en oren zijn gesloten voor wat er gaande ls ln een erg belangrijk deel van een mensenleven. Dat deel dat gevuld wordt door werk. of zinloos dreigt te worden door het verlies ervan. Noodsignalen Leren acht te slaan op de noodsignalen uit de wereld van menselijke ervaringen, de vasten brief is daarvoor een uitstekend hulpmiddel. Bruikbaar voor de kerk als geheel: ook ln de reformatorische kerken zou verspreiding zin vol zijn (er bestaan trouwens al plannen in die richting ln de hervormde kerk). Misschien dat dan Inmiddels wel een gemakkelijker leesbare samenvatting ls opgesteld want de brief ls in de huidige vorm lang en lastig. Een tweede uitdaging voor bedrijfspastoraat ligt in de voorstellen voor veranderingen die de brief aangeeft. „Bezinning en actie", het derde hoofdstuk waarin die voorstellen genoemd worden, loopt uit op een pleidooi voor steun aan initiatieven op allerlei terreinen zoals ont wikkelingssamenwerking, vermaatschappelij king van ondernemingen, milieubehoud, emancipatie van achtergestelde groepen, poli tieke bewustwording en welzijnswerk, zowel in als buiten de kerk. Die ondersteuning wordt blijkens de reacties door veel zwoegers in vrije tijd gewaardeerd. Maar eerder in hetzelfde hoofdstuk tekent zich duidelijk het dilemma van onze huidige econo mische situatie af. Voor veranderingen zijn offers nodig. Daling van koopkracht hier is een noodzakelijke voorwaarde voor verbetering van de materiële levensomstandigheden in de derde wereld en alleen herverdeling van inko mens kan een betere verdeling van werkgele genheid mogelijk maken. Zulke offers mogen worden gevraagd, zegt de brief, „maar alleen nadat ze begrepen zijn". Offers Hoe dat laatste in zijn werk gaat, staat er niet bij. Maar het is heel belangrijk dat aan de paragraaf over „noodzakelijke offers" een vooraf gaat met de titel „Verantwoord elijk- heidsstructuren". Economie blijkt niet alleen een kwestie van verdelen, maar allerteerst van macht! De geschiedenis leert dat het gemakke lijker ls offers af te dwingen van velen dan macht van weinigen. Zal het bedrijfspastors lukken mensen duidelijk te maken dat de bisschoppelijke brief niet alleen offers vraagt? Het thema macht brengt me bij een laatste uitdaging, misschien wel de moeilijkste. Talrij ke commentatoren legden al verband tussen het tijdstip van verschijnen van de brief en de aanvang van het nasynodale tijdperk ln de rooms-katholieke kerk van ons land. Waar de „De mens in de arbeid" (uit „Punch: honderd jaar humor"). trekken van een kerk als 'machtsinstituut door de synodebesluiten iedereen behalve naar het schijnt aan de synodegangers zelf zijn duidelijk geworden, is het voor ons die in dienst van deze kerk werkzaam zijn ln de wereld van de arbeid meer dan ooit een opgave om geloofwaardig te zijn. Toch geeft de evangelische grondkeuze van solidariteit met verdrukten, die de vastenbrief kenmerkt, nieuwe hoop aan velen van ons, net als aan onze collega-pastors uit andere werk terreinen. Hoop op een naderend einde van tenminste deze traditie: de traditie van de macht van boven. Kees Tin^a is gereformeerd theoloog in De venter; hij maakt deel uit van het team van bedrijfspastors in het r.k. aartsbisdom Utrecht. GROOTGRONDBEZIT „Het herstel van de heerschappl de vroegere grootgrondbezittere Portugal dreigt te leiden tot een escalatie van geweld waarvan d^d, afloop moeilijk voorspelbaar ls" meldde Jan Halkes in onze kran maandag Jl. Het stuk dat hij hiei1 ga oor dii ng£ vroomheid en volksgeloof voor. De nota zegt daarvan: „Mede door de komst van veel Surinamers komt er weer meer aandacht voor de volks vroomheid en voor het volksgeloof. De door Barth geïnspireerde theolo gie heeft er niets van willen weten. Naar het gevoelen van de raad is daarmee aan velen, natuurlijk onbe doeld, pastoraal onrecht gebeurd." Ds. J. J. Poort Oud-legerpredlkant ds. J. J. Poort heeft zich voor de achterkant van zijn nieuwste boek laten kieken onder de Pauluspoort in Rome („dominee Poort in de poorten daarmee is het boek „Paulus in Rome" treffend gekarakteriseerd. Het is opgezet vol gens het van ds. Poort gewende re cept: een toeristische reis naar een bekende toeristentrekker (in dit ge val de stad Rome) en daar wat medi terend rondlopen op de weg, waar Paulus liep, het huis waar hij woonde, de plaats waar hij stierf enz. Drie hoofdstukken informeren ons over ds. Poorts gevoelens als rechtgeaard zoon der Reformatie bij het betreden van de Sint PieterM. vóór de kerk, 2. in de kerk, 3 bovenop de kerk. In extra grote letter gezet, geschikt voor slechtzienden, royaal voorzien van fo to's, 136 blz., kost het boekje 15,90. Het is een uitgave van J. P. van den Tol te Dordrecht. Hoe kun je nog geloven? Cenakel- bezinningsweekend o.l.v. dr. L. Loo sen SJ, 7-9 maart, Zusters van het Cenakel, Oirschot (tel. 04997-2254). Onderweg naar Pasen, o.l.v. P. Neefs SJ, 7-9 maart, Maria Repara- trix, Witmakersstraat 14, Maastricht (tel. 043-16304). schreef is onthutsend genoeg. Ik n 1 dacht dat heel democratisch Eui we opgelucht was toen de dlctatuui Portugal z'n laatste adem uitblli J Eén van de pijlers van die dictatf1 was het grootgrondbezit, waart* arr ook het christelijke middenblokfcn. genuanceerde bezwaren had. Ni wordt de klok op een afschuwel( manier teruggezet. Dat de oude feodalen hun oude streken nog 1 verleerd zijn, blijkt uit het bericl ze zelf met jachtgeweren op Jach gaan naar zich verzettende boer arbeiders, mensenjacht dus. Ka alles zonder enig protest van de landen van de Europese gemeenschap en ook zonder enl| protest van de christen-democn in die landen? Hoe geloofwaardl ln dit opzicht het werkelijk opkc voor de verdrukten en armen? 0 k laten we ze genadeloos neerknal door grootgrondbezitters die de van de oud-testamentische proff112 zonder enige twijfel op hun hals gehaald zouden hebben. Waar nu de solidariteit binnen de Eu.- christen-democraten? Men magpte verwachten dat zij dit over hun laten gaan, laat staan door hun stilzwijgend goedkeuren. ai 'EI Eur ast tor mi Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Nieuw Loosdrecht: Steenbeek te 's-Gravenzande; teloord (toez.): H. A. Samscj°f Streefkerk; te Kootwijk: J. Wi te Amersfoort. GEREF. KERKEN Beroepen te Westmaas: W. Sienot te Koudum. We 15 olg GEREF. KERKEN (VRIJG.) Beroepen te Driebergen: P. H. Houwelingen kand. te Vlaard te Lelystad: J. H. Ulekake tej. warden-Huizum. GEREF. GEMEENTEN [n 1 Beroepen te Unionville (CanV1^ Honkoop te Kampen. r™ EVANG. LUTHERSE KERK J H< Beroepbaar gesteld: mevr. H?ser Nieminen, Wllhelminastraat kei en Rodenrijs. W£ Ds. C. van 't Riet Op 72-jarige leeftijd is te Heereji overleden de hervormde em«: predikant C. van 't Riet. De crt is vandaag in Goutum. Ds. 1 Riet brak een loopbaan ln het 2} leven af om theologie te gaan I ren en werd in 1944 predika| Bourtange. In 1948 ging hij nas bert en vervolgens stond hij vai tot 1972 ln Heerenveen. HIJ wai tevens parttime maatschap! werker van de Batavus rijwif motorenfabriek. Van onze correspondent GUATEMALA STAD De V Guatemalaanse r.-k. bissch hebben tegen de wens van d servatieve kardinaal Mario Cas m in drie progressieve kerkv gekozen tot voorzitter, vlce-voolmi" en secretaris-generaal van hu schoppenconferentie. De 1 j voorzitter Gerardi is de bisschcf Quiche, het diocees waaruit d ren kwamen, die bij de besf' van de Spaanse ambassade verbrandden. :eat Zes progressieve bisschoppen itarit vijftien hebben aangekondigde] „authentieke evangelische schap" over de explosieve situttst Guatemala uit te geven, als he schoppenconferentie er niet in een document op te stellen. He id gen bewaren, aldus een van dtoP betekent ons pastoraat verrad^wa >rd Woordvoerder van christelijke gemeenschappen verklaarden: pr zijn moe van herders die onder lef geduld aanprijzen, terwijl geldit en priesters ln de steek gelatenma den vervolgd en bedreigd door1 ht. rechtse troepen." Tegelijk heefet afvaardiging van Guatemalaanrbei dernemers de bisschoppen eencht overhandigd met namen en uil lat gen van bisschoppen en priestetyer „zich niet aan hun elgenlljkëg 1 dracht houden, maar de klasseiér b prediken." Eind vorige week heeft paus n. nes Paulus II de ambassadeuktai Guatemala bij de Heilige St< privé-audientie ontvangen. De ri e uitte daarbij zijn bezorgdheid, het lot van de Jezuïeten ln Gua la, die met de dood of met ultW zijn bedreigd door het geheime "L communistische leger. De Jezi d haalden zich midden januari de J[. de van burgerlijke en militaire a .ij telten op de hals door de ultgav v een kritisch stuk over de po economische situatie ln deze Mlf^ amerlkaanse staat. de Ht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2