RENAULT T 1 ADVERTENTIES Uitzend ®Kring 020-936868 020-936868 he/vetia boekhoudkundige medewerkers employé (m/v) salaris-administratie sems secretaresse international secretary services typiste part-time medewerkster Verlichtingsindustrie Herda b.v. adm. medewerkers/sters jonge medewerker/ster aanleg voor cijfers B.V. 't Koggeschip Boekhandel Jan Haverman verkoper (m/v) Cheffin/verkoopster De krant staat vol vakantietips. Informatie: 020 - 936868. Hi-Fi Adviseur Klene's Onderhouds monteur Electriciën machinezetter de Volkskrant Al 19 jaar? Nog geen 23? Je vindt van jezelf dat je commercieel bent leerling autoverkopers tentbouwers interieuradvisei^ Dana Products B.VÏ Het Parool bezorgers Openbare verkopinc Openbare verkoping WOENSDAG 20 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 14 - Cg Dagelijks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag lol en mei vri|dag van 08 30 uur lol 21.30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15 45 uur (vri|dag 13.45 uur) m ons bezit zi|n kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schrifteli|k geadresseerd aan: afdeling MINI-advertentles Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bi|kantoren MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland, onder wie bijna de helft van alle mensen in Amsterdam MINI: gezel over 1 kolom in kleide letters met een enkel woord in hoofdletters 6.58 per regel. Regel MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit een of meer groot gezette woorden of regels, f 3.80 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet. 4,18 per mm- hoogte per kolom Bewiisnummers. uitsluitend op verzoek 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder briefnummer f 3- Alle pri|zen zijn exclusief BTW Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook, ontstaan door het met. met tijdig of onjuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit voering van telefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons met worden geaccepteerd Oproepen, verloren voorwerpen enz. Jong stel, 31 jr. wil wonen en werken in Z.-Franknjk of Z. Spanje. Ervaring in bouw on onderwijs. Ook geïnteres seerd in Investeringen. Wij willen in kontakt komen met mensen die dezelfde interes sen hebben. Wij staan open voor elk idee. Tel. 04120-35709. Gevr lift naar PARUS voor 2 meisjes, heen 22/2 of terug 25/2. Tel 080-236058. BRIEVEN OP ADVERTEN TIES onder nummer, die vol gens ons oordeel niet bona 'ide reageren op de inhoud van advertenties worden niet doorgezonden. Personeel biedt zich aan Zelfst meisje zoekt een BAAN (au pair) geen voor keur. Br. nr. 2-18183 bur. v.d. blad. All-round free-lance BOEK HOUDER voor uw boekhou ding. jaarstukken etc. Billijk tarief. Tel 020-274104, of 02908-3567 Handels- en kantoorpers. gevraagd Ven Zeifbedieningsgroothandel B V. met een aantal vestigin gen in de randstad zoekt voor haar filialen in Amsterdam en Haarlem twee Onze gedachten gaan uit naar medewerkers die in het bezit zijn van het Praktijkdiploma Boekhouden of daar nog voor studeren. De werkzaamheden bestaan uit de controle van de dagop brengst en het gereedmaken daarvan voor verwerking op ons hoofdkantoor. Tevens zal leiding gegeven moeten worden aan de kassieres. Oe salariëring en overige arbeidsvoorwaarden, w o reiskos tenvergoeding, zijn in overeenstemming met de funktie. Voor informatie over beide funkties kunt u bellen met de heer B. H. Homan. tel 020 - 824115 of privé 02995 - 4713. Schnftelijke sollicitaties worden snel beantwoord. VEN GROOTHANDELCENTRUM B V Jan van Galenstraat 24, 1051 KM Amsterdam. Renault Nederland N.V. heeft een interessante mogelijkheid voor een U maakt deel uit van onze afdehng Personeelszaken, wij zien daarom graag dat U over goede teamgeest beschikt. Voorts heeft U reeds een behoorlijke ervaring in salaris administratie en bent U goed op de hoogte met de sociale wetgeving Uw leeftijd kan liggen tussen ca. 22 en 28 |aar. Neemt U even kontakt met ons op voor het regelen van een Informatief gesprek? Tel.nr 020-91.91 91. tst. 164, de heer de Brutjn. Renault Nederland N.V. Wibautstraat 224. 1097 DN Amsterdam (bij het Amstelstation) Sems Computer Benelux maakt deel uit van de internationaal opererende Franse Thomson-CSF groep. Binnen de groep werken in totaal 110.000 mensen Voor ons dynamisch kantoor te Amstelveen zoeken wij een jonge vrouw, die ons jonge team wil komen versterken, in de funktie van Wij vragen de volgende kwalificaties; Opleiding op middelbaar niveau Goede kennis van de moderne talen Enige |aren ervaring als secretaresse Leefti|d vanaf 25 iaar De salarienng en ovenge secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend Hebt u interesse? Bel dan even voor een afspraak 020- 45.40.55 (NRC) NATIONAAL RESER VERINGSCENTRUM Reserveringscenlrale voor de Nederlandse hotellerie vraagt: administratrice (PART-TIME) Deze geheet zelfstandige baan omvat enige debiteurerv adm alsmede de loonadm. voor 11 personen. Werktijden kunnen in overleg worden vastgesteld. Ervaring met de voorgenoemde werkzaamhe den is een vereiste. P.O. boekhouden wordt op prijs gesteld, maar is niet noodza kelijk. Geïnteresseerden kun nen contact opnemen met dhr Faber. tel 020-211211. Adres: Herengracht 489. Am sterdam. Gevraagd op makelaarskan toor Goudsmit b.v. beschaaf de SECRETARESSE voor lichte administratie, typewerk en telefoon. (Op ons kantoor wordt niet gerookt.) Int. Saxen. Weimarlaan 39, Amsterdam. Tet. 020-732173. Handelskantoor vraagt op korte termijn ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER kunnende typen, als commer cieel assistente. Tel. inf. 020- 248782 Handelskantoor vraagt op korte termijn BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER t.b.v. loonadministratie, liefst bekend met doorschrijtsys- teem Tel. inf. 020-248782. 'MO of over 10 minuten. Amsterdam. Spuistraat 328 Tel.020-220644* Kantoren te Amsterdam, Rotterdam. Den Haag. ONGEWLLBsI Zwitsersche Verzekering Maatschappij Keizersgracht 572. Am sterdam-C. vraagt: administratief medewerker/ster rr»t MAVO voor eenvoudige adm.werk zaamheden leeftijd 18-20 jc Voor nadere inlichtingen en voor het maken van een af spraak kunt u bellen. 020- 266455Ast. 113. vraagt met spoed adm. medewerker met ervaring in de brand- branche voor bank in Centrum. typiste Ned./Eng. bij handelmij. in A dam Btvt. typiste M.T. van concept, A dam West typ. Ned/adm. voor bedrijf in Centrum boekhoud- machiniste bekend met Olivetti P 603. A dam Zuid. Voor inlichtingen: bel of kom langs Jan Evertsenstr. 1020- 127603, Vijzelstr. 93, 020-239663, Ceintuurbaan 187, 020-768799. Willems- parkweg 157, 020-799482. Klein kantoor in Amsterdam- Z. zoekt administratief medewerker 118-25 (aar) voor eenvoudige werkzaam heden. Nauwkeurigheid Voor inl. en soil. AMSTER DAMSE SPECIALISTEN VERENIGING. Albert Hahn- plantsoen 23, Amsterdam. Tel.: 020-739319. De „Europeesche" is een bekende schadeverzekeringmaal- schappij Er werken ongeveer 260 mensen verdeeld over een groot aantal afdelingen. De kantoren zijn gevestigd in een grachtenpand op loopaf stand van het Centraal Station. Voor de afdeling acceptatie zoeken wij een ervaren Hel werk bestaal hoofdzakelijk uit het, In een klein team, verrichten van typewerk ten behoeve van de acceptatie van verzekeringen. Er wordt gewerkt vanaf voorgeschreven koncepten en model brieven. Als u ervaring hebt In het werken met een dictafoon, dan kunnen wij u ook nog een job aanbieden op onze afdeling schadebehandeling. Bovendien wordt er gewerkt volgens het systeem van variabele werktijden. als u interesse, ervaring en bovendien een opleiding op MULO/MAVO-nfvo hebt, neem dat telefonisch kontakt op met de heer A. C. Reuij van personeelszaken. Hij geeft u graag meer informatie. De „Europeesche" verzekering maatschappij n.v. Keizersgracht 124, Amsterdam Telefoon 020-217217 De „Europeesche" is een bekende schadeverzekeringmaat- schappi|. De onderneming heeft vooral een grote publieksbe- kendheid vanwege haar grote marktaandeel op het gebied van reis- en rekreatieverzekeringen. Bij de maatschappij werken ongeveer 260 medewerkers/ sters. De kantoren zijn gevestigd op loopafstand van het Centraal Station en er wordt gewerkt volgens het systeem van Variabele werktijden. Voor zeer gevarieerde, zelfstandige werkzaamheden op onze afdeling „schadebehandeling" zoeken wij enkele administratieve medewerkers/sters tot plm. 45 jaar Een MULO/MAVO-opleiding, administratieve ervaring of/en interesse zijn voor een goede vervulling van de taken gewenst. Neemt u voor nadege informatie een telefonisch kontakt op met de heer A. C. Reuijl van personeelszaken of vraag een sollicitatieformulier aan. De „Europeesche" verzekering maatschappij n.v. Keizersgracht 124 Avsterdam Telefoon 020-217217 Vinke Co s Reisburo De Ruyterkade 107 1011 A8 Amsterdam ^ÜNKI&Co's reisburo f ziet zich gaarne geholpen door een voor 5 halve dagen per week. (Werktijden in nader overleg te regelen). Haar taak zal zijn het assisteren bij het samenstellen ven vliegbiljetten; kennis van de Engelse taal is een aanbeveling, vlot kunnen typen wordt vereist. Het kantoor is direct naast het Centraal Station gelegen. Reiskosten worden vergoed. Belangstellenden kunnen zich telefonisch of schriftelijk wen den tol de heer E. Taurel. tel. 020-26.78.67. Van Marwi|k Kooystr 10, Industrieterrein Amstel 2. Tel. 020- 944011 Herda is een toonaangevend bedrijf op het gebied van bmnenhuisvertichting. Momenteel hebben wij plaats voor enige Voor ons bedrijfsbureau o' inkoopafdeling. Middelbare opleiding (bijv MEAO) is een vereiste Wij denken aan enige jongelui van ongeveer 20-25 jaar. die naast de gevraagde opleiding het karakter hebben om mee te willen denken over de problemen in een modern bednjt. Belangstelling? Bel of schrijf dan even t.a.v. Dhr. Kriesels Op ons kanfoor (vlakbij het Leidseplein) is plaats voor een met Opleiding op Havo- of Mavo-niveau. Bel voor inlichtingen of voor een afspraak 020-21 26 26 (toestel 111). Bekouw Mendes Groep bv, Stadhouderskade 2. Amsterdam. drukkers- en uitgeversbedrijf Nieuwe Achtergracht 104, (bij het Weesperp'ein/halte metro) Amsterdam-C. vraagt voor haar afdeling loonadministratie/personeelszaken een akkuraat adm. medewerker;ster) De functie omvat het voeren van de geautomatiseerde loon administratie en alle daarbij behorende werkzaamheden voor drie drukkerijen. Ervaring c.q. kennis van loonadm. en boek houding zijn noodzakelijk. Bel voor inlichtingen/soll. dhr. Riteco. Tel. 020-229721 na 18 uur 02205-1406. Winkelpersoneel gevraagd vraagt voor een van haar filialen een Wij zoeken een enthousiaste medewerk(st)er voor de winkel- verkoop. (Leeftijd tot 23 jaar). Een mavo-diploma en een goede algemene ontwikkeling stellen wij als een eerste vereiste. Sollicitaties te richten aan: BOEKHANDEL JAN HAVERMAN EGELANTIERSGRACHT 572 1015 RR AMSTERDAM TEL 234404/230152. Gevraagd in kleine damesmodezaak in de CAMPERSTRAAT TE AMSTERDAM, een die deze winkel geheel zelfstandig gaat runnen. Voor diegene die zich volledig voor haar „eigen" winkel inzet hebben wij een méér dan uitstekend salaris in petto. Telefonische inlichtingen over deze funktie kunt u verkrijgen onder nr 020-761929. Albert Heijn, Osdorpplein te Amsterdam, zoekt voor haar supermarkt commerciële medewerkers/medewerksters in de functie van verkopers/verkoopsters, afdeling vleeswaren en kruidenierswaren. Het betreft hier een full-time baan. Werkdagen van 9.00-18.00 uur. Tot zijn/haar taak behoort het bedienen van onze klanten waarbij hij/zij zijn/haar functie ais gastheer/gastvrouw weet uit te dragen. Onze goede opleiding staat garant voor vakkennis, waarbij een correct en collegiale instelling goed samengaan. Interesse, bel even en maak een afspraak met hr. C. Munnik, J. Votlebregt of J. Hoogendoorn. Tel. 020-193944, De Notenpup, Maasstraat 64 vraagt een VERKOOPSTER voor 4 dagen p.w. dinsdags t/m vrijdag. Tet. 020-640753. Gevraagd WINKELJUF FROUW. Leeftijd tot 19 jaar. Slagerij Korrel, Brink 22, A'dam-O. Tel. 650716. na 16.30 u. 659290. SCHOENVERKOOPSTER gevraagd. Vanaf 18 jaar. Joh. Wassenaar. Prins Hendrik straat 132. Den Haag. Tel. 637519 Voor spoedige indiensttreding gevraagd 2 CHEFFINNEN 1 VERKOOPSTER Soil. Jumble Jeans B.V., Thorn Prikkerstraat 50, Am sterdam. Tel. 020-173569 en 173572. LEERUNG- WINKELVERKOPE R gevraag voor een van de ta pijtwinkels van HENK NIEUWKOOP EIS: niet jonger dan 20 jaar en kan wat Henk betreft z.s.m. aan de slag. Tegen een prima salaris na tuurlijk. Bel: 020-826655 voor meer informatie of gelijk maar voor een afspraak. ALBERT HEUN vraagt ME DEWERKER voor de embal lage-afdeling. Leeftijd v.a. 16 if. Full-time of part-time baan. Inl C. Munnik, J. Hoogen doorn, Osdorpplein 33 Gevraagd 'n winkelmeisje voor bakkerij Nobel. Burg. Ve- ningh Meinaszlaan 50. Tel. 020-131295 voor 17.30 uur. Huishoudelijk personeel gevraagd Gevr flinke hulp 2x p.w. van 9.00 tot 13.00 uur. Mevr. A Bak-Hakker. Trompenburgstr 143. Adam-Z. Tel. 020-444787 Kledingindustrie personeel gevraagd Klein atelier vraagt part-time pompnaaister Werktijden di - middag, woe -middag van 13- 17.00 uur en vri|dags van 9 00-17.00 uur. Hoge belo- ntno. Tel. 020-128780 (Para-)medisch personeel gevraagd Jitzendburo vraagt per direkt: ERV. VERPLEEGHULPEN VERPLEEGKUNDIGEN A IC Kom langs of bel Ceintuurbaan 318-731111 De Clercqstraat 33-124724' DIRECT gevraagd voor inval-, weekend-, dag-, avond- en/of nachtdiensten VERPLEEGKUNDIGEN A/B (ook met O.K.aantekening of een C.CU.aantekening of een kinderaantekening). ZIEKENVERZORGENDEN met beperkte behoefte voor halve dagen. EVR. VERPLEEGHULPEN Bij vertrek of vakantie ont vangt u over het totaal ver diende loon 21,62% vakantie geld. Kom eens praten INTERFACT. Ceintuurbaan 149, t/o Rialto bioscoop, Am sterdam. Tel. 020-724700 of 641411. Horeca personeel gevraagd SCHIPHOL-CENTRUM vraagl hotel receptioniste 20 jaar, kunnende typen, wisselende diensten, wonen de omg. Schiphol. Bel van 10.00J-13.00 uur 020-174944 HOTEL AIRPORT RESTROOM SERVICE Stationsgebouw Schiphol-Centrum COK BUDGET HOTEL Koningslaan 1, Amsterdam vraagt per 1 mrt voor de spoelkeuken en onderhoud kamers MNL. VRL. AR BEIDSKRACHTEN Voorkeur Spaanse of Portugese nat. Soil na tel. afspr tussen 9-12 uur. 020-793396 Technisch personeel gevraagd Ingenieursbureau vraagt met spoed MTS- en HTS'ers elektronica voor ontwerpen en testen Tel. In f. 020-248782. Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven er voor te zorgen dat het num mer op de enveloppe staat vermeld. Dit voorkomt vertraging In de behandeling. Ingenieursbureau vraagt mei spoed voor werk in Amster dam en Rotterdam CONSTRUCTEURS TEKENAAR CONSTRUCTEURS en OPZICHTERS Bouwkunde, beton, staal bouw, apparatenbouw, scheepsbouw, scheepswerk- tuigbouw, elektro, elektronica, CV/AC en algemene werk tuigbouw. Tel. informatie 020- 248782. Amstefveenseweg 37-39 (t.o. Vondelpark) Adam. 020-166468 zoekt op (korte) termijn. JONGE, ERVAREN LIEFST OP HTS NIVEAU die zijn hobby ook commercieel weet te vertalen UITSLUITEND SCHRIFTELIJKE REAKTIES Surkerwèrklabrieken N.V Looiersgracht 45-55, Amsterdam vraagt voor spoedige indiensttreding een met minimaal LT.S.-bankwerken en een mef minimaal LT.S.-elektrotechniek Voor sollicitaties en inlichtingen: de Heer Bosman, tel. 020- 230530 (van 8 30 tot 16 00 u.) Het^inancteele Dagblad Beursstraat 31, 1012 JV Amsterdam, 5 minuten van het C.S. vraagt voor spoedige indiensttreding Hoog loon en goede secundaire arbeidsvoorwaarden Sollicitaties telefonisch 020-231401, vragen naar de Heer Vogelaar, of schriftelijk aan de directie postbus 216, 1000 AE Amsterdam. Divers personeel gevraagd BANKETBAKKERIJ VAN STRAATEN vraagt zelfstandig werkende vakbekwaam banketbakker c.q. 1e bediende wisselend zat. vrij en 2e of 3e Gelderland plein 45 Amsterdam Tel. 020-441392. na 18.00 uur 424335 SNEL-FOTO zoekt voor di- Tekt een vlotte jongeman 18 jr. Ervaring niet vereist. Aan melden SNEL-fOTO, Beurs gebouw, Oude brugsteeg 13, Adam. Gevraagd CHAUFFEUR met groot rijbewijs voor stadsex- peditie, bij L. van Hecke, Kas- tanjeweg 10. Tet. 020655344. Gevraagd in ijshandel te Amsterdam KOFFIEJUFFROUW met bijkomende lichte werkzaamheden Camperstraat 10 Tel. 020-655511 Gevraagd bij geestelijk vitale doch door reuma invalide OU DERE DAME. wonende in serviceflat te Zwolle, een HULP die afwisselend met anderen gedurende een week of veertien dagen per maand de verzorging op zich kan ne men. Huishoudelijke hulp aanwezig. Br. nr. 14-18190 bur. v. d. blad. Aantrekkelijke bijverdienste aangeboden zoekt voor het agentschap AMSTELVEEN ENIGE ACTIEVE BEZORGERS-STERS minimum leeftijd 15 jr. Tel. Inl. 8-16.00 u. Inl. 020-279151 na 19.00 u. 020-994361 harlog laddrak partners En je wilt dat nu toch eindelijk wel eens bewijzen! Onze opdrachtgever, een importeur voor Nederland, van een bekend en degelijk automerk heeft op haar hoofdvestiging te Amsterdam plaats voor een paar Je hoeft niet eèht ervaring te hebben in deze branche, wat veel belangrijker is, is je persoonlijkheid! En natuurlijk, je doorzettingsvermogen, je onaflaatbare Inzet, je eerlijkheid, je teamspirit, je algemene ontwikkeling, je behoorlijke opleiding (b.v. Mavo) an hat juiste gebruik van je zintuigen, alle 5 Je zult de eerste paar maanden de job moeten „proeven", de prettige kanten ervan waarderen, de onprettige kanten doors tikken en ervan Ier an. Er ia een uitstekende begeleiding van een „ouwe rot" in 't vak. die je van de grond af aan zai leren hoe |e zo n „ouwe rot" kunt worden. Je begint gewoon mei een aanvangssalaris en gewoon met een auto van de zaak. VOOR JE ONS NU GAAT BELLEN OF SCHRIJVEN. LEES DEZE ADVERTENTIE DAN EERST NOG EENS GOED DOOR! Is dtt echt wat je wilt en. nog belangrijker, wat je ook denkt aan te kunnen We zijn benieuwd hartog laddrak partners »i67 1018 VN tmtterdtm rri 020 22 23 03/04/05 Circus Bassie en Adriaanr dat binnenkort een tournee door Nederland zal gal^" heeft plaats voor waarbij één tevens als AUTOMONTEUR - allen n van rijbewijs. Belangstellenden worden verzocht zich op za februan as om 10.00 uur te melden in: het Sumatrastraat 2 te Amsterdam, zaal F. Inlichtingen tel 02968-5751, de heer W de Jong Wij zijn interieurverzorgers, gespecialiseerd in het interieur. In onze presentatie midden in Laren zijn d gevende binnen- en buitenlandse merkfabrikanten woordigd. Serieus advies en zonodig een getekendn, ontwerp zijn belangrijk tijdens de ontmoeting met i ten. Op dit moment hebben we plaats voor een bel jokk li Een man met een duidelijke visie op vorm, kleur en door zijn ervaring de juiste toets weet te raken oi kritisch publiek tot goede resultaten te komen. Dezi ge en zelfstandige functie vraagt om een stevige inzet, en biedt uitzicht op een goed inkomen. En niet het minst belangrijk' Does Interieurs is een plezierige interne verhoudingen. Uw schriftelijke telefonische reaktie zien we met belangstelling DOES INTERIEURS, Burg. van Nispenstraat 4, Laren N. H. Tel. 02153-82617 of 87400 's avom 11007 ike ig c in rs t id- itte: kon tfllin uke ikt irde V peP' tegjni Stichting huize Bathei prot. chr. tehuis voor bejaard bewoners vraagt met spoed verpleegkundige en kok op kookster voor 6 uur per dag bekend met diëten en een ziekenverzorgster Salaris volgens CUO voor bejaardentehuizen. Tel. a dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18 035-48766. i plai k Import van lederwaren en speelgoed In ons snelgroeiend bedrijf is op korte termijn ervaren magazijnmedewerke leeftijd v.a. 25 jaar Na enige tijd zal hij alle voorkomende werkzi zelfstandig moeten verrichten en hiervoor de verai gaan dragen. Sollicitaties schriftelijk of telefonisch Dana Prodi^t Lijnbaansgracht 87, 1015 GZ Amsterdam. Tel. vraagt min. leeftijd 15 jaar VOOR: Centrum Bloemstraat 51. Tel. 020-267054 (tussen 15.30 en 17.30 uur) Zuid v. Boshuizenstr. 8. Tel. 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Amstelveen Molenweg 37. Tel. 020-413790 wor lak Bke: oon okt oka kr tor1! lim me n c nge erg ajitgf n rke zij: Onroerend goed te koop aangeb Grachtenflat op 2e etage zonzijde, uitste kend geschikt als pied terre in Centrum Amsterdam. Woon/slaapkamer 5.30x7 m., keuken, douche en apart toi let. Met C.V. Prijs 175.000 k.k., incl. stoffering. Inl. tel. 02159-40279. Zaandam Thyssehof 3, luxe bungalow te koop. Tel. 075-169316. 2e Jan Steenstr. met ca. 4.500 eigen geld per direct, leeg te aanvaarden een tweede verdieping. Ind. 3 kamers, keuken, dou che, toilet. Koopsom 45.000 k.k. METROPOOL DOERGA B.V. Brediusweg 37 BUSSUM Tel. 02159-10151. Weesp Te koop nabij station, nieuw gebouwd middenhuis aan HET BINNENHOF, met C.V. en w.w., zonneterras, tuin en schuur. 3 kamers, zol derberging. PRIJS 192.000 K.K. Inl. tel. 02159-40279 Heerlijk vrij en landelijk aan rustig boerenweggetje in de omgeving van HOLWERD gelegen vrijstaande gedeelte lijk verbouwde boerenwoning met tuin rondom. O.a. voor zien van ruime woonkamer met open keuken, nieuw be tegeld sanitair etc. Vraagprijs slechts f 79.500 k.k. Inl.: tele foon 05193-1519. Geheel geren. 1e MERAPPARTEMEN Orteliusstraat C.V. Urg. vereist. 87.500 k.k. Hoge H beschikbaar. Adelbrl Tel. 020-722252 of R1/ i. i i "EMEN] te Af™ jreist. I ZANDVOORT. BouvJ ces nog een beperkt^ k. appartementen (gemeub.) aan stran< reet aan zee! Voor- e balkon, en kitchenfl zeer geschikt als 2s.pn Vanaf 210.000 k.k.L zichtiging en informa ne telef. afspraken?® receptie van Bouwel" 02507-2144. Hoge f delige financiering r IEPENHOF - AMSf Nog enkele appart/ Tel. 020-4490]1 Te aanv. met f 30.ar; geld MOOI PAND ii burgerstr. met leg£ woonruimte plaatsfB.s schikt voor kanttr f 115.000 k.k.rn 020-710831 na 18 T.k. 3-KAMERFLAUer douche, c.v., 1e ety de Wetstraat, leegjr 9.8.'80. Vr.pr. 69.00Qid, 020-920557 na 15 T.k. etage. WILHl STRAAT van eigT g.st., incl. douche, gebondenh. Adam 45.000 k.k. Te 18.00 u. 020-16148< Voor de kleine belegt» je prima onderhoudei FRED. HENDRIl SOEN. Prijs 10x i waarde. Inl. tel. 020u. Op 3 maart 1980 in „Sonesta Hotel" te Amsterilf Notarissen Mr. N. J. Bunk en J. G. Brummelhuis, het appartementsrecht, recht gevende op het u gebruik van de twee-kamerwoning, gelegen op d verdieping van en deel uitmakende van het woonhui aan de Bestevaerstraat 165 te Amsterdam en bekend als Bestevaerstraat 165-11 te Amsterdam, kadastraal bekend Gemeente Slot) C., nummer 9743A9. De twee-kamerwoning, voorzien van centrale ve (gas-installatie), is zonder de daarvoor benodigde mingen in gebruik bij derden. Gebruiksvergoeding per jaar volgens informatie 7 Laslen per jaar volgens informatie f 338,06. Te bezichtigen dinsdag en donderdag, alsmede koopdag, van 2-4 uur. Nad. inl.: Dir.-Makelaars o.g. G, Blom en P J Bessï Makelaarskantoor Draijer), Keizersgracht 514, A dartf 237879. Op 3 maart 1980 in „Sonesta Hotel" Ie Amstei Notanssen J P. Noordijk en T. G. J, Jansen, alhie het appartementsrecht, rechtgevende op het uitslu bruik van een vijfkamerflatwoning met toebehoren, gi de zesde woonlaag van en 5/1764 gedeelte uitmak l( een flatgebouw, staande en gelegen op erfpachtsg de Gemeente Amsterdam aan de Gouden Leeuw, dam-Bijlmermeer, plaatselijk bekend als Gouden Leeuw 834 kadastraal bekend Gemeente Weesperkarspel sectk 322. Het appartement c a. is bij de eigenaar in gebruik. Ertpachtscanon per jaar 1456 Overige lasten per jaar volgens informatie f 632, Te bezichtigen dinsdag en donderdag, alsmede o| koopdag van 2-4 uur. Nad inlDir -Makelaars o.g. G. Blom en P J Bessie Makelaarskantoor Draijer) Keizersgracht 514 A dam, 237879 MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGIfK oer t 6 9. list 1 c

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16