Landbouwhogeschool begint met onderzoek naar dik-zijn 1 Ambassadeur Indones weer terug in Nederla FAMILIEBERICHTEN In belang van volksgezondheid =r Geruchten houden aan re Galerie Srefidensi PERSCOMBINATIE N.V ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS WOENSDAG 20 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 12 - R ;0A trailers zullen periodiek in I standplaats innemen. Behalvi gewogen en gemeten wordt, r vragen aan de orde naar voet^Ü woonten. lichamelijke actn rookgewoonten en nachtrust kunnen van maandag tot en met vri|dag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alleen mogeli|k van 18 00-20 00 uur Zo tfc niet had geloofd. Psalm 27 7 (oude ber.) Heden heeft de Here tot Zich genomen, na een lang leven met veel blijde en veel moeilijke jaren, onze lieve vader, groot- en overgroot vader Cornelis Renscn Sedert 27 april 1970 weduwnaar van Neeltje Vreugdenhil op de leeftijd van bijna 84 jaar. Dankbaar zijn wij voor alles wat hij ons gaf. Pijnacker: P. Rensen L. Rensen-van Atten Heemskerk: M. Rensen G. Rensen-Oosterhof Delft: C. Rensen A. Rensen-Vissenberg Oudewater: J. Rensen C. Rensen-Streefland Heemskerk: N. v. d. Lugt-Rensen T. v. d. Lugt Den Hoorn: A. C. Rensen J. Rensen-v. d. Berg Delfgauw: J. Rensen M. Rensen-Versluis Canada: J Rensen H. Rensen-Lip 's-Gravenzande: A v. d. Berg-Rensen M. v. d. Berg Canada: J. Rensen A. Rensen-Ras Castricum: A. F. v. d. Hoek-Rensen Th. v. d. Hoek Pijnacker: C. Rensen H. Rensen-van Kan Klein- en achter kleinkinderen Pijnacker. 19 februari 1980 Mr. Dr. v d. Heemlaan 83 Corr.adres: Beuklaan 3. 2641 AT Pijnacker Vader ligt opgebaard Beuklaan 3, Pijnacker. U kunt daar afscheid komen nemen 's middags van 3 tot 5 uur en 's avonds van 7.30-9 uur. Ds H. R. Plomp zal op vrijdag 22 februari a.s. om 11 uur de rouwdienst leiden in de Gerefor meerde Kerk, Kerkweg 7 te Pijnacker, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om ca 12 uur op de Hervormde Begraafplaats te Pijnacker Geen bloemen Psalm 103: Loof den Heer, Die Uw leven ver lost heeft van het verderf, Die U kroont met goedertierenheid en barmhartigheden Heden overleed onze lieve vader, grootvader en overgrootvader Cornelis Hendrikus de Winter geb 12 december 1893, te Rotterdam. Sinds 1960 weduwnaar van TJISJE DE VRIES Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Haarlem- J. C de Winter H. F. de Winter-de Boef Amsterdam: A A. H. Hoogtij-de Winter H. J. Hoogtij Kleinkinderen Achterkleinkind Amsterdam, 16 februari 1980 Harmoniehof 61 Correspondentie-adres: J. C. de Winter Batavierenplantsoen 43 2025 CJ Haarlem De overledene is overgebracht naar Uitvaart centrum Zuid, Fred. Roeskestraat 91 te Am sterdam, alwaar geen bezoek. De uitvaartdienst zal worden gehouden woens dag 20 februari 1980 om 11 00 uur in de Ned. Herv. Willen de Zwijgerkerk. Olympiaweg 14 te Amsterdam, waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben te 12.00 uur op de begraafplaats Vredenhof, Haarlemmerweg 367 te Amsterdam. Op 18 februari is gestorven Willem Elze de Boer in de leeftijd van 59 jaar E H. de Boer I Koen-de Boer J. Koen. Ermelo Doorgrond mij, o God en ken mijn hart. In haar Heer en Heiland is in het vaste geloof in de wederopstanding der doden en het eeuwi ge leven ontslapen Jacoba Maria Kleijnjan Ze was 78 jaar Wij hielden allen erg veel van haar Namens de familie P. Kleijnjan J. A. Kleijnjan 3956 XS Leersum, 18 februari 1980 Prins Bernhardlaan 14. Op zaterdag 23 februari zal om 11.00 uur een dienst des Woords gehouden worden in de Johanneskerk, Lomboklaan te Leersum. waar na de begrafenis zal plaatsvinden op de Nieu we Algemene Begraafplaats „De Donder- berg" Na de begrafenis zal in de Johanneskerk gele genheid zijn de familie te condoleren. Gezang 300 Na een liefdevolle verpleging in „De Rusten burg" te Bergschenhoek heeft God tot Zich genomen, mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa Mathijs Hoek op de leeftijd van 67 jaar. Rotterdam: B. M. Hoek-Baars Katwijk aan Zee: J. E. K. Schotel-Hoek J Schotel Jeannine Zuid-Bei jerland: E. Hoek M. A. Hoek-v.d. Griend Mathijs Tanja 18 februari 1960 Bentinckplein 63 3039 KN Rotterdam De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 22 februari op de algemene begraafplaats te Zuid-Beijerland, voorafgegaan door een rouw dienst om 14.00 uur in de Ned-Herv. Kerk te Zuid-Beijerland. Gelegenheid tot condoleren donderdag 21 februari in de aula van „De Rustenburg", Bergweg Zuid 90. Bergschen hoek van 16.00-17.00 uur en na de begrafenis in gebouw „De Ark" te Zuid-Beijerland. Geen bloemen, geen toespraken. Na een smartelijk lijden heeft God uit onze familiekring weggenomen onze lieve broer, zwager en oom Mathijs Hoek Familie Hoek Familie Baars Neven en nichten Rotterdam, 18 februari 1980 Zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, urant hun werken volgen hen na. Openbaringen 14:13 Heden overleed mijn lieve man, onze vader en grootvader Dirk Meijer Ridder in de Orde van Oranje-Nassau In de ouderdom van 74 jaar. 19 februari 1980 P C. Hooftlaan 48 3768 GT Soest Soest: S. Meijer-van der Kooi Nijkerk: J. Bijvank-Meijer H. Bijvank Sietske Letty M. de Lange-Meijer J. de Lange Marjan Geen bloemen. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis „Zonnegloren", Soester- bergsestraat 125 te Soest. Gelegenheid tot condoleren aldaar donderdag 21 februari van 19.00-19.30 uur. De crematie zal plaatshebben vrijdag 22 febru ari om 14.30 uur in aula II van het crematorium „Daelwijck", Floridadreef 7 te Utrecht. Ver trek van het woonhuis om 13.45 uur. „Mijn genade is u genoeg" Na lang ziek te zijn geweest nam de Here tot Zich Zijn kind, onze lieve zuster, schoonzuster en tante Hillechiena Oroenewold Geboren 18 januari 1902 en overleden 18 febru ari 1980 Namens de familie: Zus de Jong-Groenewold Haren, 18 februari 1980 Parkweg 114 Corr.adres: H. W. Mesdagplein 14, Groningen. Gelegenheid tot condoleren vrijdag 22 februari in de Geref. Kerk, Kerkstraat 16 te Haren om 11.00 uur. Een dienst van Woord en Gebed zal aanvangen om 11.30 uur. In aansluiting hierop zal de begrafenis plaatsvinden op de begraaf plaats „Eshof" te Haren. Geen bloemen Hij is niet een God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen. (Lukas 20 38) Verbijsterd er» bedroefd berichten wij u, dat plotseling gestorven is mijn lieve man, onze zoon en schoonzoon, onze broer en zwager Jmsper Groen op de leeftijd van 28 jaar. Mar ja J. Groen R. Groen-Uittenbroek Henry en Joke Joop en Alies J. Jager J. J. Jager-Hazelbag Jeanet en Frans Berdien en Gert Jan 17 februari 1980 Linnaeusstraat 51" 1093 EH Amsterdam Gelegenheid tot bezoek donderdagavond 21 februari van 7-8 uur in de rouwkamer van het Maria Paviljoen, Ruyschstraat 128 te Am sterdam. Wij houden met elkaar een rouwdienst in de Kcizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 te Am sterdam. op vrijdag 22 februari te 13 uur; daarna zal de begrafenis plaatsvinden om 14 30 uur op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Kruislaan te Amsterdam. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Van een onzer verslaggevers EDE Honderdduizenden mensen weten dat ze te dik zijn en ze voelen er zich onplezierig bij. Velen hebben daardoor lichamelijke klachten en/of psychische problemen. Wat dat laatste betreft, vrouwen trekken er zich meer van aan dan mannen. Ze staan veelvuldiger op de weegschaal, verslinden de artikeltjes over de vermagering in de tijdschriften, en proberen het ene na het andere afslankmiddel. Dat het op een of andere wijze ook met voeding te maken kan hebben staat wel vast. Verder is er niet zo heel veel over dit onderwerp bekend. Maar ook naar geztnssituati ding. beroep en kerkelijkheid woorden worden vertrouwel handeld. Fragmentarisch zijn er In Nederland onderzoekjes geweest, voor de rest moet men het nog doen met „natte- vinger-werk". Over de voeding van het dier is meer wetenschappelijk materiaal voorhanden dan over de voeding van de mens. Voorts moeten er andere factoren zijn die bij het overgewicht een rol spelen. De Vak groep Humane Voeding van de Land bouwhogeschool in Wageningen on der leiding van professor dr. J. G. A. J. Houtvast wil de komende jaren proberen wetenschappelijk vast te stellen hoe de relaties hier liggen, dit in het belang van de volksgezond heid. Op 3 maart begint in Ede een grootscheeps onderzoek naar Overge wicht onder mensen tussen de negen tien en 32 jaar. Basis Daarbij gaat men in zekere zin naar de bron van het dikzijn, want in die Vragen tijd, de jonge volwassenheid, wordt 6 heel vaak de basis van het overge wicht gelegd. Al begint het overigens soms ook wel in de kinderjaren. In die tijd blijkt tien tot vijftien procent al te dik. Boven de dertig jaar is dit percentage van hen die kampen met overgewicht, gestegen tot dertig k veertig procent. Ook bij jongeren is de trend dat dikke mensen meer kans hebben op hart- en vaatziekten, gal stenen, suikerziekte of verhoogde bloeddruk. Sommigen krijgen door hun dik-zijn een minderwaardig heidscomplex, hoewel zeer magere mensen daar ook aan kunnen lijden. Het dik-zijn is waarschijnlijk mede een welvaartssymptoom. Bijna ieder een kan kopen en dus eten wat hij of zij wil. De directie van een grote ke ten van supermarkten in Nederland heeft verteld dat zij voor de oorlog achthonderd produkten op het ge bied van levensmiddelen voerde, nu zijn het er ongeveer tienduizend. Ver moedelijk komt dik-zijn wat meer voor bij personen onder op de maat schappelijke ladder, dan bij personen die daar wat verder opgeklommen zijn. Er lijkt ook een geografisch ele- mentje mee te spelen: Limburgers zouden wat zwaarder zijn dan andere Nederlanders. voert het uit. De onderzoekbureaus twee daarvoor speciaal ingerichte Op tal van vragen hoopt m antwoord te krijgen, bijv» ook op die hoe het komt dat ongeveer vergelijkbare figul ongeveer vergelijkbare lej standigheden en ongeveer bare consumptie-behoeften, dik wordt terwijl de ander er i blijft. Aan de resultaten van derzoek zal ter zijner tijd dooi van een rapport de nodige heid worden gegeven. n pi rnd v, Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De ambassadeur van Indonesië in onf"r generaal M. Sumpono Bayaji, is gistermorgen vanuit I ta in Nederland teruggekeerd. De ambassadeur is bijn lgv weken met verlof naar zijn land geweest. an* n E Aan het onderzoek in Ede dat zes jaar gaat duren en dat het zogenaamde Preventiefonds met enige miljoenen steunt voor de eerste drie jaar, zullen hopelijk twaalfduizend inwoners van Ede tussen negentien en 32 deel nemen. Een team van vijftien mensen, medi ci, psychologen, diëtistes, klerken. Tijdens zijn afwezigheid werden ge ruchten verspreid, dat Sumpono Bay aji naar Indonesië zou zijn terugge roepen vanwege de irritatie in Neder landse regeringskringen over zijn houdingen tegenover de Molukkers. Ook werd gesuggereerd dat de am bassadeur in financiële problemen zou verkeren, wellicht al voor zijn komst naar Nederland ruim een jaar geleden. Hoewel de ambassadeur volgens woordvoerders van de Indonesische ambassade in ons land en van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag gewoon met veriof naar Indonesië is geweest, zijn de ten over een vertrek van Bayuaji uit Nederland op kichü mijn waarschijnlijk juist. De Jen sadeur ten aanzien van oriën zen van Zuidmolukkers uit imi land naar de Molukken in In Vooraanstaande Zuidmolukl t m ds. Metyari en de voormalig Ihe renwoordvoerder Etty Aponr zelfde periode (in de tweede li april) naar Indonesië reizen mier Van Agt en minister Klaauw (buitenlandse zaken gens is de reis van de Zuidmi voorzover bekend uitgesteld. no lit] sen ine ;en ijd iak ie itic lat oli In het huis mijns Vaders zijn vele woningen Ik ga heen om u plaats te bereiden Joh. 14 2 De HEERE heeft thuis gehaald Zijn kind, onze lieve moeder en grootmoeder Sibbeltje Hoekstra in de gezegende ouderdom van 80 jaar. Sinds 26 juni 1974 weduwe van Pieter Siebesma Leeuwarden, 19 februari 1980 correspondentieadres- Enge'.sestraat 58, 8913 BJ Leeuwarden Doorwerth, Bachlaan 28: H. Schootstra T. Schootstra-Siebesma Leeuwarden. Engelsestraat 58: R. Siebesma D. Siebesma-van der Woude Oosterbeek. Secr. Kuitstraat 22 A. F. Siebesma W. Siebesma-Horlings kleinkinderen en achterkleinkind De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op vrijdag 22 februari aanstaande om 14.30 uur, in het gemeentecentrum „De Fenix" aan het Valeriusplein te Leeuwarden. Hierna zal de begrafenis plaatsvinden op de Noorderbegraafplaats aan het Schapedijkje te Leeuwarden te 15.15 uur. Gelegenheid tot con doleren een half uur voor de aanvang van de dienst. H. Cat. Zondag 1. Heden is van ons heengegaan onze zeer gelief de? vriendin Johanna Wilhelmina van den Bom Haar liefde was onbaatzuchtig. Rotterdam, 16 febr. 1980. Haar vrienden S. H. van Milligen-van der Kaag G. van Milligen. Dr. J. J. P. Oudsingel 124. 3067 E J Rotterdam. Wij zullen naar zijn land geleid doorleven tot in eeuwigheid en zingen bij zijn wederkeer een nieuw gezang voor God de Heer. Gezang 225 5 In Christus ontslapen onze lieve moeder en Catharine Livina Dekker-Imberechts in de ouderdom van 90 jaar. Spijkenisse: G. L. Vogelaar-Dekker T. Vogelaar Rhoon: L. F. Middelhoek-Dekker A. Middelhoek Wateringen: M. de Waard-Dekker S. de Waard Spijkenisse: H. E. Dekker N. W. Dekker-de Graaf klein- en achterkleinkinderen Spijkenisse, 17 februari 1980. Correspondentieadres: T. Vogelaar, Oranjelaan 8, 3201 CN Spijkenisse. De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden donderdag 21 februari a s in de N.H. Dorpskerk te Spijkenisse, om 14 00 uur, waar na de begrafenis zal plaatsvinden op de be graafplaats aan de Vredehofstraat te Spijke nisse. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de zaal van de Ontmoetingskerk, Kon. Wil- helminalaan 1 te Spijkenisse. _alig zij die treuren: want zij zullen vertroost worden. Mattheüs 5 4 Met dankbaarheid aan God, dat wij haar zo lang mochten behouden nochtans bedroefd, geven wij U kennis van het heengaan van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moe der, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, zus ter, behuwdzuster en tante Bastiaantje Weesie geb. Van der Leer in de ouderdom van 87 jaar. J. Weesie P. van Duijn-Weesie B. van Duijn M. van Deurzen-Weesie H. F. J. van Deurzen B. Koolhaas-Weesie J. Koolhaas klein- en achterkleinkinderen Capelle aan den IJssel. 15 februari 1980. Verpleeginrichting Ichthus, Hoofdweg 57. Correspondentie-adres: H. F. J. van Deurzen, Onderweg 1, 2913 LC Nieuwerkerk a/d IJssel. De teraardebestelling zal plaatsvinden woens dag 20 februari op de begraafplaats Oud- Kralingen aan de Kralingseweg 334 te Rot terdam. Vertrek vanaf de rouwkapel om circa 2.30 uur. Aankomst in de kapel op de begraafplaats om 3.00 'uur. Dankbetuiging Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik ieder hartelijk danken voor het betoonde medeleven na het overlijden van mijn vrouw Wilhelmina Hen- drika van 't Riet-Rahms P. van 't Riet Den Haag, Februari 1980 Zwaardvegersgaarde 188 Heden overleed in Zuid-Afrika door een nj lottig ongeval mijn lieve dochter, onze zu Adriana van Oost weduwe van G. Pluyms, moeder van Geral op de leeftijd van 45 jaar Rotterdam A. van Oost Rotterdam P. van Oost E. van Oost-Bakker Rozenburg F. J van Oost Canada J. Leusink van Oost A. Leusink Canada J. Lievaart van Oost H. Lievaart Tienhoven (Utr.) J. van Oost C., van Opst-Paul Middelharnis A. van Oost Nijkerk A. van Oost H. van Oost-Hollaar 15 februari 1980 Zuid-Afrika, East-London i, i 1.1 es. :ha im 0, we idei usl lerl 'esl Amsterdam, Keizersgracht 757 (bij de Amstel) 020-223725 Za. 16/2 t/m zon. 9/3 „Overal kijken naar mens en nbtii, René Vervuurt weefselstrukturen, panelen en sch rijen dag. geopend v 1-5 is de uitgeefster van de dagbladen Het Parool, de Volkskrant en Trouw, en een aantal week- en huisman-huisbladen, met name in de regio N Holland Wi| zoeken op korte termijn ten behoeve van onze faktureerafdeling enkele De (aktureerafdeling verzorgt onder meer de administratieve verwerking van advertentieopdrachten voor zowel onze dagbladen als weekbladen De hieruit voortvloeiende werkzaamheden zijn bij twee teams onderge bracht Binnen het ene team, dat belast is met de voorbereiding van de verwerking van de administratieve gegevens, is plaats voor een mede- werk(st)er met minimaal een mavo diploma Een typediploma is ge wenst. (DM/03). Binnen het andere team, dat belast is met de administratieve verwerking van de advertentie opdrachten, is de functie vacant van medewerk(st)er op mavo niveau, aangevuld met een praktijkdiploma boekhouden (DM/ 04) Belangrijk voor beide functies is dat de medewerk(st)ers accuraat kunnen werken, terwi|l enige ervaring in een administratieve functie tot aanbeveling strekt Minimum leeftijd voor beide functies is twintig jaar Naast een goed salaris volgens de geldende CAO, kennen wij bij Perscombinatie N V onder andere de volgende secundaire arbeids voorwaarden 23 vakantiedagen per volledig vakantiejaar 8% vakantietoeslag. studiekostenregeling. Reiskosten voor degenen die buiten Amsterdam wonen Gratis abonnement op een van onze dagbladen. Voor nadere informatie omtrent deze functie kunt u zich wenden tot de heer Beneker, telefoon (020) 926870 toestel 203 Uw schrittelijke sollicitatie kunt u richten aan de heer D T van der Meer, personeelaf- deiing van Perscombinatie N V Wibautstr 131, 1091 GL Amsterdam, onder vermel ding van DM/03 of DM/04 ;ej

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14