aillissement ontweverij tiafwendbaar Blik uit huisvuil Overheid zal energiebesparing moeten afdwingen TB overweegt actie E^en landbouwvoorstellen Elke tik kost weer geld Orders voor Bos Kalis 3 onderneming zal sluiten smumgen een uiistraiingseiiKi zui- Vuilafvoer Maatschappij draait proef Donderdag Kamerdebat Meer winst bij Amrobank mens boeren mogen niet achterblijven Heffing geluidshinder voor wegverkeer onaanvaardbaar Publiek ziet situatie niet als ernstig probleem Voorlichting over groente en fruit Wie de jeugd heeft Mening over reclame SDAG 20 FEBRUARI 1980 FINANCIEN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET P 11 - RHS 13 ae redactie economie (ïEDE De bewindvoerders van de Nederlandse Bont in Enschede hebben het faillissement aangevraagd tie bedrijfsonderdelen. •ment betreft de weverij In (70 werknemers), de ver- itschappij in Goor (18 men- houdstermaatschappij Ne- Bontweverij (10 perso- •n). Bij de eerste twee bedrij- lt nu personeel ontslagen. De ihterondememing Fibrotex/ ir (400 mensen) blijft buiten iement. idvoerders verwachten dat iank het faillissement van- uitspreken. Dit is naar hun tafwendbaar nadat de ABN kier niet meer bereid is delkrediet van minstens Iden te verstrekken. De erij had al een schuld van oen bij de bank. De tweede dat de overheid geen steun len verlenen aan de weverij tren hoewel de bewindvoer- mogelijkheden zagen deze op beperkte schaal met 40 voort te zetten. In dat Slagharen in ieder geval naand en mogelijk een paar kunnen leveren aan Fibro- Cover wat volgens de be- ders ook voor dat bedrijf ou zijn. meel van de weverij in Slag- ludt sinds maandagavond, sluiting bekend werd ge- et bedrijf bezet. De werkne- en met deze actie bereiken toeede Kamer minister Van onder druk zet om alsnog over de brug te komen, komt de Kamercommissie iomlsche zaken bijeen om it UJBontweverij te praten. Be- tier mr. Van Drooge noemt 3tk chtpuntje. de bewindvoerder zien ook mden nog mogelijkheden haren. De weverij zou vol- r-districtsbestuurder Doeve nodig hebben om de pro- n te schakelen. Vooral het Slagharen een zogeheten »erij is, wordt door Doeve als (ef punt gezien. Na een om- ig zouden er voldoende kan toor toelevering aan andere Ikijven. De overheid denkt ter anders over. Waönt alleen Eurocover, een fabriek voor Ktiel, kreeg een krediet van n. dj in Slagharen en de ver- tschappij in Goor zijn in ieilijkheden gekomen door isement van het textielvere- (drijf (ververij, drukkerij) loor. TSB en de Bontweverij aauwe banden. Niet alleen ontweverij voor 33 procent i Bos Kalis in Papendrecht heeft de afgelopen weken voor in totaal 83 miljoen gulden aan opdrachten in de wacht gesleept. Op de foto de cutterzuiger „Oranje" van Bos Kalis, momenteel ingezet bij een baggerpro- ject in het Franse Cherbourg. deelnam ln het kapitaal van TSB, ook omdat stoffen van de Bontweve rij bij TSB bedrukt of geverfd werden. Gedeputeerde staten van Overijssel hebben in een telegram aan minister Van Aardenne de noodklok geluid over de textielindustrie in hun pro vincie. Aanleiding zijn niet alleen de Bontweverij en TSB (350 man) maar ook de recente sluiting van het con- fectie-atelier Salco in Raalte (100 werknemers) en Egger in Almelo. De gedeputeerden zijn bang dat al deze t r i e n if i a r len hebben op de rest van de textiel- c f J r Industrie. In de afgelopen veertien Jaar is het aantal arbeidsplaatsen in de Overijs selse textielindustrie gedaald van 47.064 tot 14.191. Alleen de laatste vier jaar gingen er al vierduizend ba nen verloren. De provincie doet een dringend beroep op de provincie een verdere afkalving tegen te gaan. Ge deputeerden willen van de minister WIJSTER De Vuilafvoer Maatschappij (VAM) is be gonnen met het proefdraaien ucjjutcciucii wiiieu van ae minister 1LL weten welke vooruitzichten hij voor met een STOt® hlllSVUllSChei- de textiel ziet, hoe hij denkt over het strategische minimum dat de Neder landse textielindustrie moet behou den en hoe hij de provincie en haar instellingen wil inschakelen bij het beleid. DEN HAAG (ANP) In de vaste kamercommissie van economische zaken heeft de socialist Rienks het voorstel gedaan om aan de moeilijk heden bij TSB in Goor een plenair kamerdebat te wijden. Dit zal waar schijnlijk gebeuren donderdag a s., als de kamercommissie de beschik king heeft over een notitie van de minister van economische zaken, die woensdag naar de Tweede Kamer gaat. dingsinstallatie. Met de ma chine, die op het VAM-terrein in het Drentse Wijster staat, kunnen allerlei opnieuw bruikbare materialen, zoals blik, papier en plastic uit het vuil worden gesorteerd. Het eerste „tEistbare" resultaat van deze terugwinning was een container blik, die vorige week werd verkocht aan een onttinningsfabriek ln Leeu warden. Het is de bedoeling dat vóór de ln Juni geplande officiële opening van de installatie de afstelling van de sorteermachlnes zo verfijnd is, dat papier en plastic en in een later stadi um glas .zuiver" van de rest van het vuil kunnen worden gescheiden, zo dat ook deze materialen kunnen wor den verkocht voor hergebruik. De hulsvullscheldlngsinstallatie in Gisteren hebben 70 werknemers van Wijster. die uniek is in de wereld, de bontweverij ontslag gekregen, heeft een capaciteit van 125.000 ton Eerder al, kwamen 135 werknemers huisvuil per Jaar. In Nederland wordt van het failliet verklaarde bedrijf op momenteel zo'n 3,5 miljoen ton huis straat te staan. Hoeveel van de 70 vuil geproduceerd, waarvan 0,8 mil- werknemers die TSB nu nog in dienst Joen ton naar Wijster gaat. De VAM heeft, hun baan kunnen behouden, is heeft plannen voor nog meer van deze niet zeker. materialen voor hergebruik beschik baar komen. Tin Een voorbeeld van een zeer schaars produkt is tin, dat onder meer wordt gebruikt bij de produktie van blikjes. Hoewel er maar 2,8 procent blik ln huishoudelijk afval zit, betekent dat toch dat er in ons land Jaarlijks zo'n 100.000 ton blikjes wordt weggegooid. In deze hoeveelheid zit ongeveer vijf honderd ton tin, die volgens de huidi ge prijs van 32 gulden per kilo onge veer zestien miljoen gulden zou op brengen. Met de scheidingsinstallatie in Wijs ter, waar op 2500 ton blik per Jaar wordt gerekend, kan op die manier bijna een half miljoen gulden aan tin worden teruggenomen, aldus de VAM. Het voornaamste produkt van de nieuwe installatie blijft overigens de compost, die volgens de VAM door de betere scheidingsmethode van zeer fijne kwaliteit is. Vast staat, dat de goedlopende coa ting-afdeling, waar zeventien mensen werken, wordt overgenomen door Nij- verdal ten Cate, die voor eenderde aandeelhouder is van TSB. Onder handeld wordt nog over het overne men van een gedeelte van de drukke rij door Blijdenstijn Willink, die me deeigenaar is van het Goorse bedrijf. Als dit lukt lunnen er in Goor 33 mensen blijven werken. Installaties, als blijkt dat de terug winning van materialen zoden aan de dijk zet. Volgens de VAM ligt dit wel voor de hand, omdat zowel de kosten van vuilafvoer als de grondstofprijzen nog steeds stijgen. Door verkoop van teruggewonnen materialen hoopt de VAM de kostenstijging van de vuilaf voer terug te dringen, terwijl gelijk allerlei steeds schaarser wordende jart IAAG Het bestuur Nederlandse Christe- loeren- en Tuinders- !BTB wil in de komen- en binnen de eigen or- ie, in het verband van Dtale georganiseerde uw in Nederland en in overleg gaan plegen n te ondernemen actie de landbouwprijsvoor- van de Europese Com- an de actie dient, vol- CBTB, te zijn, dat de ins van boeren en tuin- et mogen achterblijven van andere bevolkings- L "B-bestuur vindt, dat over de Europese Commissie voorge- ijsverhoging met 2,4 procent Nederland in de praktijk nog i uitvallen niet te praten Commissie heeft te veel na- egd op de economische en situatie in de EG en daar- ikomens van boeren en tuin- restpost gemaakt. In de hui- itschappelijke verhoudingen CBTB-bestuur dat onaan- kt verder onder meer op dat "gestelde „strafhefiing" op stopzetting van de bedrijfs- tling zal leiden en voor vele eren elk perspectief zal weg- De heffing zal bovendien tot anningen binnen de veehou- den. Het CBTB-bestuur be ft ln hoge mate, dat de Euro- mmissie niet is Ingegaan op rlandse voorstellen voor vrij- ïelkproduktiebeperking. W. van Tilburg, voorzitter C.B.T.B. IJsselmeerpolders, Insdag ook zijn teleurstelling het Brussels prijsbeleid. „Door zo te doen," zo zei hij, „haal Je de boer van zijn erf al om het te zoeken in massale boerenacties. De grote fout, die men ln Brussel maakt, is dat men denkt de proble men te kunnen oplossen door prijsbe vriezing. De oplossing zal echter moe ten worden gezocht in een doeltref fend produktlebeleld. Overschotten worden in Brussel steeds meer als breekijzer of als de welbekende stok gebruikt. Zuiver en alleen economisch gezien hebben ze mogelijk wel gelijk. Het bedrijfsleven zal dit ook moeten on derkennen en derhalve de produktie meer moeten afstemmen op de vraag. Als dit niet gelukt zullen we ln deze afhankelijkheidspositie wel brood, doch geen boter en beleg hebben. Laten we hopen dat de EG ministers hun gezonde verstand gebruiken, door het voorstel van Gundelach af te wijzen en hem opdracht geven zijn huiswerk over te maken." Van der Stee: hard Minister Van der Stee van landbouw heeft in Brussel na afloop van de Europese landbouwraad, waar de ne gen EG-mlnisters een eerste visie ga ven op de op 7 februari J.L gepresen teerde landbouwprijsvoorstellen. ge zegd dat deze voorstellen in Neder land hard zijn aangekomen. „De com missie heeft een gemiddelde prijsver hoging voorgesteld van 2,4 procent. De Europese boerenorganisatie heeft 7,9 procent prijsverhoging geëist. Die 7,9 procent komen mij niet realistisch voor," aldus het standpunt van Van der Stee, die overigens niet wilde zeg gen welke eisen hij in de nabije toe komst zal stellen. „Over niet al te lange tijd wil ik overleg met het Landbouwschap om te proberen tot overeenstemming te komen over wat wij willen." Van der Stee maakte in Brussel dui delijk dat vooral de ..superheffing" die de Europese Commissie wil leg gen op de meerproduktie van melk (ongeveer vijftig gulden op honderd kilogram melk) voor Nederland on aanvaardbaar is. „Wij denken dat met een scherpzinnige politiek amen dementen op dit commissievoorstel aangebracht kunnen worden die, zon der dat het boereninkomen te veel wordt aangetast, toch een oplossing bieden voor het Europese budgetpro bleem dat direct samenhangt met het Europese landbouwbeleid." aldus de Nederlandse bewindsman. Zuivelsector Wat de zuivelsector betreft heeft Ne derland er in de landbouwraad in Brussel zijn verbazing en teleurstel ling over uitgesproken dat de Europe se Commissie niet in zee wil met het Nederlandse idee om zulvelboeren een premie te betalen voor elke liter melk, die ze voortaan niet meer pro duceren. De commissie heeft daarte gen twee bezwaren: zo'n regeling is moeilijk te controleren en ze kost rond 660 miljoen gulden (ln vier Jaar tijd) om er rond 1400 miljoen gulden mee te besparen. Van der Stee liet blijken dit Nederlandse idee nog lang niet te willen laten varen. Van der Stee zei in Brussel ook dat de zogenaamde „evenwichtspremle" in de aardappelsector voor Nederland van essentieel belang is. Die premie maakt voor Nederland een Integre rend onderdeel uit van de prijsvoor stellen. Het gaat daarbij om de werk gelegenheid van 3000 werknemers ln de Industrie in het noorden van het land en om het bestaan van 7000 tot 10.000 Nederlandse boerengezinnen. De conclusie van Europees Land bouwcommissaris Gundelach, na het debat in de raad, was dat zijn voor stellen voor de optrekking van de Europese landbouwprijzen, voldoen de flexibel zijn om er in de komende vergaderingen over te onderhande len. „Ik moet ervan blijven uitgaan dat een vermindering van de Europe se landbouwuitgaven noodzakelijk is om dat landbouwbeleid geloofwaar dig te doen blijven," aldus Gunde lach. AMSTERDAM (ANP) De netto winst van de Amrobank is vorig Jaar toegenomen met 8 procent van 253,2 miljoen tot 273,5 miljoen. In 1978 was het groeipercentage 19,2. Voorgesteld wordt een onveranderd dividend van 5 per gewoon aandeel van 20 nominaal. Rekening houdend met het al uitge keerde halfjaardividend zal evenals in 1979 het slotdlvldend 2,60 bedra gen. Het slotdlvldend kan weer naar keuze geheel ln contanten worden ontvangen, dan wel voor 1,35 in contanten en voor nominaal 0,50 ln agio-aandelen. De baten stegen vorig Jaar met 11,1 (v.J. 13,1) procent van ƒ2009,4 tot ƒ2231,5 miljoen. De kosten, incl. af schrijvingen, namen toe met 10,3 (v.J. 9,8) procent van 1420,2 tot 1566 miljoen. De brutowinst kwam daar mee uit op 665,5 miljoen, 12,9 pro cent meer dan de 589,2 miljoen van 1978. In 1978 bedroeg de stijging 22 procent. De toevoeging aan de voorziening van algemene risico's bedroeg 190 (155) miljoen. Het balanstotaal steeg met 15,8 procent van 72,6 miljard tot ƒ84,1 miljard. Van onze redactie economie DEN HAAG De EVO Algemene Verladers en Eigen Vervoer Organisa tie acht invoering van een heffing op geluidshinder voor het totale weg verkeer in Nederland op dit moment onaanvaardbaar. In het parlement moet immers nog een grondige dis cussie plaatsvinden over de financie ring van de ambitieuze milieuplan nen van minister Ginjaar. Dit geldt ln versterkte mate voor de gedachten over de fondsvorming in het milieubeleid. De Wet Geluidshin der stelt, dat de heefingenopbreng- sten uit het wegverkeer moeten wor den besteed aan het tegengaan van de door het verkeer veroorzaakte hin der. Hiermee wordt een soort geluids- hlnderfonds ingevoerd. Aan de bete kenis hiervan moet echter ernstig worden getwijfeld, aldus de EVO. Omdat er in de toekomst nog meer heffingen worden ingesteld, dringt de EVO er bij de minister op aan, de eventuele heffingen pas in te voeren, nadat het parlement zich fundamen teel heeft uitgesproken over het hef- flngenvraagstuk in het algemeen en over het Meerjarenplan Geluid. Het is de bedoeling van minister Gin jaar de nieuwe belastingheffing op geluidshinder per 1 april a.s. te laten ingaan. Onlangs is de gezamenlijke gasindustrie een nieuwe en breed opgezette campagne begonnen. Dit met het doel (vooral) de gebruikers te wijzen op de mogelijkheden voor een verstandig en veilig gebruik van aardgas. De actie omvat namelijk niet alleen het onderwerp „verstandig", maar ook de thema's „veiligheid", „onderhoud" en „voorlichting". Hierbij wordt een be roep gedaan op de verantwoordelijkheid van de consument. Gehoopt mag worden, dat deze campagne van de Nederlandse Gasunie en de Vereniging van Ex ploitanten van Gasbe drijven in Nederland (VEGIN), die voor een deel in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken is opgezet, aanslaat. Ge vreesd moet echter wor den. dat uiteindelijk tóch maatregelen geno men zullen moeten wor den om de noodzakelijke energiebesparing af te dwingen. Of er veel reden is voor die hoop is de vraag. Uit een onderzoek, dat vrij recent nog werd bespro ken tijdens het congres „Energiebesparing Plannen en Werkelijk heid" blijkt immers, dat het grote publiek de energiesituatie niet als een ernstig probleem ziet. De overheid wordt als een grotere verspiller van energie gezien dan het bedrijfsleven en de gezinshuishoudingen. Uit dat zelfde onderzoek blijkt ook. dat drie op elke vier gezinnen meent, dat de overheid maatregelen moet opleg gen om energiebesparing te bewerkstelligen. Auto Hierbij gaan de gedach ten ln de eerste plaats uit naar autoloze (zon)da- gen, waarvan een op elke drie gezinnen vindt dat die verplicht zouden moeten worden opge legd. Ook wordt een strenge controle van de maximum-snelheid bepleit. Over de auto (automobi list) gesproken. Uit het rapport „Belevingson derzoek Energiebespa ring Personenautover keer". dat dezer dagen werd gepubliceerd komt naar voren, dat de auto mobilist twijfelt aan het nut. de noodzaak en de redelijkheid van energie besparing bij het autoge bruik. De automobilist heeft geen trek offers te brengen, als niemand an ders hetzelfde doet. Bo vendien wordt de autofa brikant door de automo bilist verantwoordelijk geacht voor het benzine verbruik. Het is, zo blijkt, altijd de ander. Vandaar de vrees, dat voldoende besparing op vrijwillige basis niet mogelijk is en dat als ge volg hiervan, de overheid alsnog met dwingende maatregelen tot bezuini gingen zal moeten komen. De campagne is niette min zinvol, omdat voor het eerst alles wat met aardgas heeft te maken onder één noemer is ge bracht. Tijdens de voor lichtingsdag werd te recht door een van de sprekers opgemerkt, dat zaken als veiligheid en Juiste keus óók tot het begrip „verstandig met" moeten worden gere kend. Bovendien wordt het de afnemers gemakkelijk gemaakt. De Voorlich ting Aardgas (Postbus 504 7300 AM Apeldoorn) fungeert als centraal in formatie-adres voor de verbruikers. Iemand die gegevens vraagt over on derwerpen als warm wa ter, verwarming, warm eten (kooktoestellen en ovens) of andere onder werpen (ventilatie, zui nig en comfortabel sto ken. onderhoud en vei ligheid). krijgt binnen enkele dagen bericht dat de aanvraag is doorge zonden naar het „eigen" gasbedrijf en dat daar van op korte termijn een antwoord verwacht kan worden. Nodig Uit het onderzoek is na melijk naar voren geko men, dat er duidelijk be hoefte aan informatie bestaat. De afnemers blijken echter vaak niet te weten waar het „el- gen" gasbedrijf is geves tigd en ook niet dat daar ook voorlichting wordt gegeven over alle onder werpen die met energie te maken hebben. Het enige contact blijkt vaak alleen de nota te zijn. Die wordt dan nog meestal automatisch van de bank- of giroreke ning afgeschreven Bo vendien zijn die nota's vaak vaste maandelijkse termijnen, als „voor schot" op de Jaarlijkse eindafrekening, zodat er geen onmiddellijk ver band ligt tussen zuinig heid en kostenbesparing. Risico De maandelijkse termij nen zijn meestal afgeleid van het verbruik in het Jaar tevoren. Dit sys teem houdt het risico in, dat de maandelijkse „voorschotnota's" dit Jaar hoger zullen liggen dan vorig jaar. Dit niet alleen omdat de gasta- rieven weer fors zijn (en worden) verhoogd, maar ook en hier gaat het om omdat het gasver bruik het afgelopen jaar extra hoog is geweest als gevolg van de barre winter. Als met dat extra ver bruik geen rekening wordt gehouden, zullen de maandelijkse voor schotten voor een deel het karakter krijgen van een renteloos voorschot aan het (gemeentelijk) gasbedrijf. Het is nuttig dat ln de gaten te hou den en. als daartoe aan leiding is, bezwaar aan te tekenen. Het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilin gen ln Nederland heeft de opzet van de voorlich ting over groente en fruit gewijzigd. Vijf keer per Jaar worden (in beperkte mate) brochures over verse groente en fruit, met daarin tal van recep ten. vla de groentehan- del aan de consument ter beschikking gesteld. Er zijn ln de loop van de Jaren al heel wat tips voor een bewuster en zui niger energieverbruik ge publiceerd. Niettemin lijkt het niet overbodig, deze adviezen van tijd tot tijd te herhalen. Elke tik kost geld. zegt de gas industrie (een opmer king die ook en vooral de automobilist aan de ben zinepomp zal kunnen beamen. Wat het zuiniger ver bruik van gas betreft ISOLATIE THUIS I 2 3 (JixO'Knw) DJCM 4 piep*chwii ISOLATIE THUIS duBftH 'OTW 3 tccii'tlnp» 3 4 O-ïiWCJVWl ISOLATIE THUIS Kennelijk met de ge dachte „wie de jeugd heeft, heeft de toe komst". heeft het Ge meentelijk Energiebe drijf Amsterdam een energiekwartetspel ont worpen. Het spel bestaat uit veertig (tien maal vier) kaarten, waarop met erg leuke tekenin gen wordt Ingespeeld op de energieproblematiek. Met dit spel. zo zegt een woordvoerder van het GEB, kunnen kinderen vanaf de eerste klas van de basisschool op een speelse manier kennis maken met alles wat met energie heeft te maken. Het kwartetspel is zo doende uitstekend ge schikt bij energieprojec ten, die kinderen op ba sisscholen kunnen maken. Intussen blijkt er (ook) ln het land veel belang stelling te bestaan voor dit kwartetspel Daarom is het waarschijnlijk dat dit spel aangepast door andere energiebe drijven in het land wordt overgenomen. Die aan passing lijkt nodig, om dat dit kwartetspel „ty pisch" Amsterdams is met kaarten als driehoog achter en wltkar. Voor Amsterdamse ba sisscholen is het kwar tetspel gratis (de school dient het dan te bestel len), terwijl anderen daarvoor een rijksdaal der moeten neertellen. Doen! Het adres is: GEB Amsterdam. Tesselscha- destraat 1, telefoon 020- 5971718. wordt door de Voorlich ting Aardgas geadvi seerd: 's Avonds de gordij nen sluiten; Een graadje lager stoken; De verwarming één uur voor het naar bed ga$n op de nachtstand (15 zetten; Niet of nauwelijks (denk aan het risico van bevriezing van radiato ren) in onbewoonde ka mers stoken; De zon alle kans ge ven, want dat is gratis warmte; Alle naden en kieren „weloverwogen" tegen tocht afdichten. (Roos ters en openingen om zuurstof toe te laten voor gastoestellen moeten echter open blijven). Keuken Ook ln de keuken is vaak nog wel wat zuiniger met gas of elektriciteit om te springen. Het Voorlich tingsbureau voor de Voe ding geeft wat dit betreft een aantal tips, met als belangrijkste: Let bij de koop van een apparaat op het energieverbruik. Het energiebedrijf (of tests van de Stichting Verge lijkend Warenonderzoek of Energielabels) kunnen de nodige Informatie ver schaffen; Gebruik de Juiste pannen op de Juiste pit of plaat Bij een grote kookbrander hoort een pan met een bodem van minstens twintig centi meter doorsnee; Laat de vlam niet om de pan „spelen", want daarmee gaat veel warm te en dus energie ver loren; Kook aardappelen en groente met weinig wa ter. Een bijkomend voor deel hiervan is, dat de voedingsstoffen op die manier beter behouden blijven; Leg altijd een goed sluitende deksel op de pan; Breng het eten «snol aan de kook en temper daarna de vlam. Met een „klepperende" deksel wordt het eten niet snel ler gaar. Zesde Hierbij komt, dat een laaggedraaide vlam maar eenzesde van de energie van een volle vlam verbruikt; Oa aan tafel als het eten klaar is. Warm hou den kost energie en leidt tot verlies van vitamines en smaak; Kook geen liter water voor één kopje koffie of thee; Plaats de koelkast of diepvriezer niet naast de verwarming en liefst ook niet op een zonnige plek en sluit de deuren van deze apparaten altijd goed; Ontdooi de koelkast en diepvriezer regelma tig en zorg dat de ijsaf zetting niet dikker wordt dan enkele millimeters, De bewaartempera- tuur ln de diepvriezer moet -18 zijn. Een lagere temperatuur heeft be halve voor het invriezen zelf geen zin. Integen deel. daardoor wordt on nodig veel energie ver bruikt. A. F. Onnes (organisatie-adviseur) Reclame vervult een wezenlijke functie in strategie en opereren van een bedrijf. En reclame heeft waar de (gezien vanuit de consument) indien deze voor lichtend is en niet misleidend. Het inspelen op mogelijkheden en overdragen van kwaliteiten zie ik als nuttig. (Bijeengebracht door FHV/BBDO)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13